Bài hát đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3
446
lượt xem
153
download

Bài hát đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm thành phố đầy sao - trần long ẩn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ẩn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm Thaønh Phoá Ñaày Sao. Traàn Long AÅn. £ « £ #2 Œ‰ « « « « « « « « “{ ˆ ˆ « « l «. « « l « « « « l « « « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ « & 4 « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « ====================== « ˆ = Toâi ñang nghe tieáng soùng doøng soâng toâi ñang nghe tieáng gioù ngaøy # « ‰ « « « « «£ « Khi ñi xa raát nhôù doøng soâng ñi ñaâu xa cuõng nhôù veà « « « « « l « ‰« « & «ˆ « « « l «. ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ l « « ========================= l « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « l _ « _ ˙ « « ˆ « = « « ˆ ˆ « « « « «£ « « xuaân nghe boâng hoa nhö thöông ai raïo röïc treân caønh toâi ñang # « « «£ « « « « em em ñang ñi ñi beân soâng chôû ñaày naéng vaøng ñeâm nay « « « « l «. ˆ « « « « « « ˆ ˆ « l « « ˆ « ˆ « ˆ l « « « « ˆ « ˆ « « « ‰ « « « = « « & « ˆ ˆ « ========================= l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « nghe tieáng noùi cuûa ñeâm nhö ñang nghe tieáng haùt cuûa em toâi ñang # « œ œ »»»œ »»œ » »»» nghe tieáng soùng bieån Ñoâng nghe traêm naêm haùt khuùc möôøi naêm toâi ñang «. « « « « « « « « ˆ l « « « « « l « « « « ˆ « « « «‰ œ « »J l »» »» » » = » ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « ========================= l & « ˆ ˆ ˙ « l ˆ « £ nghe nghe con tim nhö thuûy trieàu leân thaønh phoá ñeâm nay ñaày # œ. »»» « « » » œ l œ œ œ œ l œ ‰ « « l œ . « « l œ œ »œ »»»œ »»œ=l nghe toâi ñang nghe nghe roõ ñôøi toâi thaønh phoá cho em tuoåi »J »»» »»» »»» »» »» « « »» «ˆ ˆ« » « « ˆ « »» »» »» ˆ »» ========================= & » » » » » »» » » £ £ sao doøng soâng ñeâm nay ñaày sao vöôøn nhaø em caây hoaøng lan baùt ngaùt höông toaû # ˙ « »»» l œ œ #ˆ l ˙ l œ ‰ œ l œ »»»»œ »»»»œ œ l œ . J »»» »»» thô doøng soâng cho em moäng mô vaø tình yeâu nhö muøa xuaân aám aùp treân caønh J »»» »»» « j « »»» »»» »»» »»» J œ= »»» ========================= l & £ bay söông khuya nheï bay thaønh phoá baùt ngaùt cuûa gioù tình # œ œ œ œ œ ‰ « « œ . « « »œ œ œ œ « ˆ »»» « ˆ »» ˆ « mai trong ñeâm ba möôi thaønh phoá ñeâm nay ñaày sao doøng »»» »»» »»» »» »»» ˆ « l « « »»» »»» »» œ » » » l ========================= l & « « « l » »» »» »»» l ˙= »»» £ £ yeâu meânh moâng cuûa maây ñöôïc ngaøy vui khoâng theå queân nhöõng thaùng naêm ngöôïc xuoâi soâng ñeâm nay ñaày sao ñöôïc gaàn nhau taâm hoàn nhö chaáp caùnh leân trôøi cao # « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l « l « « « l « l « ‰« «” « « « « j j « « « « « « « « « «{ « « ˆ ˆ l ˆ « « l «= j « « « ˙ j « 1. 2. « « ˆ ˆ ˙ ˆ « « ˙ j ˆ « « « « « ˆ ˆ « ========================= l & ˙ j mô veà chaân trôøi thaønh phoá cuûa toâi Khi ñi... # « trong ngaàn trong ngaàn hình boùng cuûa ...em trong ngaàn trong ngaàn « « « l « l « « « l « l « « « l « l « . ‰= « « & « ˆ ˆj « ˆ « « ˆ « « j « « « ˆ ˆ j « ========================= j « ˙ « ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « j j « ˙ « « ˆ « ” cuoäc soáng cuûa toâi trong ngaàn trong ngaàn cuoäc soáng cuûa toâi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản