Bài hát đợi có một ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
21
download

Bài hát đợi có một ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đợi có một ngày - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đợi có một ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôïi coù moät ngaøy. b 4 « “{ « « l « « l « « l « « ‰ « ˙ « Trònh coâng Sôn 3 « « « « « « ˆ ˙ « « l »»» « « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « ====================== l & « _ _ « j _ ˆ ˙ « « « l˙ « j ˆ « ˆ= « « Ñôïi chôø yeâu thöông treân caây Thaùnh giaù Ñôïi xoùa saân b « « l « « l «. ...laøm ñoâi chaân ñi quanh theá giôùi Ñeå thaáy con ˙ « « ˆ ˙ « ‰« ˙ « l »»» œ l ˙ « l « »»» »»» & « ˆ ˙ « « « « « « « l« ˙ « j ˆ « =========================l « « « ˆ ˙ _ « « « ˆ « si döôùi boùng Boà ñeà Ñôïi con keânh keânh beân caønh nhoû tim theá giôùi heïp hoøi Ñôïi nghe löông taâm con ngöôøi trôû b « ‰ « « ˆ « ‰ « « œ «. « « l « « l « »»» l « ˙ « « ‰ « « « « « « « « 1. 2. « ˙ « l _ _l « « « _ ˆ « « ˙ ˆ « « « « ˙ ˆ « «j ˙ « j « « =========================l & _. ˙ « l˙ « «” _ «{ « _ ˙ « « j ˆ ˆ « _ ˆ « leä Ñôïi coù tieáng cöôøi trong noãi lo Ñôïi... ...moøn nhöõng sôùm laïi Ñôïi ñaõ heùo... b «. « « ˆ ˙ « « « « « « «. « « « ll « « l « « l « « « l « « « « « « « & ˙« « « « l˙ «« « _ ˙ ˆ _ ˆ « ˆ « ˙ « =========================l ˆ « « « «« ˙ ˆ « l ˙ « ˆ « ˆ « mai Bao nhieâu naêm chôø ñôïi Oaùn thuø laø khí giôùi Trong con b « « l ˙ « l « « l « l « « « l « « l « « l « « =l « « »»» « « « « ˙ ˆ ˆ ˙ ˆ . « « « ˆˆ ˙ « ˙ « ˙ ˆ « «« « « « « « « ˆ & « « ========================= _ ˙ « « «« « _ « ˆ _ « « _ ˙ « ˆ « « « tim lôøi noùi yeâu thöông maát roài Bao nhieâu naêm mòt muøng daáu ñaïn bom chöa b «. « « ˆ ˙ « « «« « ˙ l˙ ˆ« l « « « «« « « l ˙ ‰ œ l «. l «. « »»» »J « »» ˙ « « ˙ « « ‰ « « « ˆ « ˙ _ “{ _ « l « ========================= & ˆ « l « ˙ « _ « « « j ˆ « döùt Treân queâ höông daàn khuaát nhöõng anh huøng Gioït leä gian b « « « « «. « « l« « l « « ‰« ˙ « « « « « « « « l »»» « l « « l « « l « . ...töø ñau & ˙ ˆ ˙ « « « ˆ ˙ « « l˙ « j ˆ « =========================l ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « « nan cho ta khoùc vôùi Ñôïi thaáy anh em döôùi aùnh maët trôøi «« thöông queâ höông seõ lôùn Ñôïi maùu anh em chôùm nhöõng nuï hoàng b « ‰ « l ˙ œ l ˙ « l « « l « « « »»» »»» »»» « « « ‰ _l« « « l « « «« & ˙« j ˆ « ˆ ˙ _ _ « « « «. =========================ˆ ˙ « « l_ « ˙ « « ˙ ˆˆ ˆ « « j « Daønh trong bao la con ñöôøng thaät nhoû Ñôïi seõ coù Ñôïi caây leân xanh treân röøng hoaïn naïn Ñôïi thaáy nhöõng... b « ‰ « l « œ l «. « « »»» ˆ ˙ « « « « ‰ « « « « « « « «. « « l˙ « Œ l« 1. 2. j ˙ « ˙ « ========================= & _ l «” _ ˆ ˆ « « ˙ « « ˙ « _{ « « ˙ « « j _ ˆ « ” ngaøy em böôùc vui Ñôïi... ...ñöôøng khoâng caùch ngaên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản