Bài hát đón xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
174
lượt xem
35
download

Bài hát đón xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đón xuân - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đón xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Ñoùn Xuaân. Kalinda nhaïc: Hoa lôøi Vieät: Leâ Quoác Thaéng b 2 “{ « « ˆ œ »»» œ »»» « « ˆ « l « « ˆ « « « 4 « « ====================== l & l « ˙ « l _ « = ˙ « Haõy thaép leân ngoïn löûa hoàng Ngoài vôùi nhau beân löûa hoàng b « « ˆ œ »»» œ »»» « « ˆ « l « « « « « « « ˆ « ˙ « =========================l & l l _ « ˙ « ñeå aám theâm trong ñeâm laïnh cuøng ñoan xuaân trong ñeâm laïnh b « « « « « « « & « ˙ « « l ˆ « « ˆ « l ˆ « « ˆ « l « « ˆ « « =========================l ˆ « OÂi muøa ñoâng seõ qua vaø U OÂi muøa xuaân seõ trôû laïi « « « « « « b ˙ »»» l ˙ »»» l « ˙ « l ˆ « « l « « « l « « « « ˆ ˆ ========================= & ˆ « « « « « ˆ ˆ ñoùn xuaân sang Tuyeát vaãn rôi ngoaøi hieân ñeán beân ta. b « « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « l ˆ « « « ˆ « « « ˆ l « « ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ =========================l & « « vaéng nhö aâm thaàm Ñoùn böôùc ai vaø mong b « « « & « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « l « « ˆ « j l « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ =========================l j ˆ « nhôù trong ñeâm laïnh Haõy thaép leân tình thöông b « « ˆ « « « « « « « ˆ « j « « ˆ « « ˆ « « « « « œ »»» =========================l & « ˆ l ˆ j l ˆ « « % fi meán vaø ca muùa khi xuaân veà khaép b ˙ »»» ˙ »»» « « œ » Œ ” « { ˆ« ˆ « l »» ========================= & l « ” nôi Veà baïn ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản