Bài hát dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
492
lượt xem
119
download

Bài hát dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dừng bước giang hồ - hoàng trọng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dừng bước giang hồ - Hoàng Trọng (lời bài hát có nốt)

  1. Döøng böôùc giang hoà. à b 2 œ »œ »»œ œ »œ « « « « »»œ »œ »»œœ »œ « « « « œ »œ »œ »œ »œ »œ »œ »œ »œ »œ Hoaøng Troïng. b 4 »»» »» » »»» »» « « « « » »» » »»» »» « « « « »»» »» »» »» »» »» »» »» »» = « ˆ« « ˆ ˆ ˆ ====================== l & l« « «« l « ˆ ˆ« ˆ ˆ l« « « l l »» b b « »»»œ œ #œ œ œ l « « « « l œ . « »»» »»» »»» »» « « « « »» ˆ » » » » « ˆ « « « =========================l & ˆ « « ˆ » « ˆ œ »œ œ »œ »»»œ »J »» »» »» »» l l »» œ. » œ »J »» » » » « b « « « « «. « « « « « « « « « « « « « « « b « « « « ˆ ˆ #ˆ « « « « ˆ ˆ « l « j l « ˆ ˆ « l « « « « «= « « Chieàu nay söông gioù löõ khaùch döøng beân quaùn xöa mô ˆ ˆ =========================l & « « ˆ « ˙ « l « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « b b œ . œ l »œ œ »œ œ l œ . œ l « ˆ « ˆ l œ . « l #ˆ « « ˆ l »»» »J »» »» »» »»» »»» »J « « « « »»» »» « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « maøng nghe tieáng chuoâng chieàu vöông veà beân quaùn tieâu ñieàu Vaàng traêng hoen »» ========================= & ˆ « j « ˆ ˆ « « « « = bb « « ‰ « . « œ . œ œ « l « « « l »»» »J »»» »œ . »»œ »œ »œ »œ œ . œ ‰ œ . œ œ . œ »» » l »» »»» »» »»» l »J »»» »»» l »»» =l uùa nhö laù vaøng rôi cuoái thu löõng lôø soi maáy haøng caây u saàu ñang ngaém trôøi ˙ ˆ ˆ « « « « ˆ j ========================= & »» l »» »J »» £ b œ « « ˙ « « « « . « « ˆ œ ˆ « « « « « « « » œ »œ œ »œ œ œ . œ ˆ. « l « ˆ »»» »J »» »» »» »»» »»» »J maây Ngaøy naøo xa khi daán böôùc trong phong söông töøng baày eùn tung b »»» « «« =========================l & « ˆ l »» »» l = »» l « ˆ l « « « « # b b « « « « l œ . « l #ˆ ˆ « ˆ l « « « « « »» « ˆ ˆ « » « « « « « ˆ « « « « « ‰ œ »»» bay muoân ngaøn höôùng Döøng ñaây nôi cuõ nghe tieáng dieàu trong gioù thu vöông ˆ ˆ j « « ˆ « « « ========================= & « « ˙ « « j ˆ l « = ll # œ. »J l »J ‰ œ l œ . œ l œ ‰ œ œ l œ œ »œ l œ œ œ l »»» »»» »» » »»» » »J »»» »J hoaø leân khuùc nhaïc thô taâm hoàn ta laéng nguoàn mô Tôùi »»» œ»» »»œ »»» »J »J »» »» » »» » »» »» = ========================= & # »œ »»œ »œ « « ‰ œ »» »» »» « . l « j »»» l « . « « ˆ ‰ œ « « j j »»» l « . ˆ l « « « ˆ ‰ »»œ œ « « » »» ˆ l « ñaây nôi xöa gioù eâm eâm ñöa aùng maây troâi tôùi xa xoâi khuaát nôi ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « « « ˆ « j j « « » = £ # « œ »œ « œ « « «£ « « « « « «. « ‰ œ œ l œ ‰ œ l « »»» » « »» « ˆ « « ˆ « » ˆ l «ˆ « « l « j »»» l œ . »»» sau ñoài Quaùn tranh xieâu xieâu choán ñaây coâ lieâu nhaéc cho ˆ « » l j ˆ ========================= & j « « ˆ ˆ « »» »J »J »» »» = » # . œ l œ ‰ œ »œ l œ »œ œ l œ « « l ˙ l œ ‰ œ l œ . »J »J »»» »» »»» »» »»» »J « « »»» »J »»» »» »»» œ »J ta bieát bao nhieâu daùng xöa yeâu kieàu Tieáng ca xa xa l œ »»» »» »» =========================l & »» ˆ ˆ « « j »» = # »œ ‰ œ »»» œ. œ J ‰ « ˆ œ « « J »»»œ « « »»» « « J » « « ˆ l œ »œ « l « = trong bao la vôùi tieáng ru kheõ rung leân trong chieàu gioù Ñaõ bao naêm J »» »»» »»» « « « « l ˆ « « ˆ »»» » ˆ j « « ” ˙ « ========================= & l l qua soáng nôi phöông xa veà queâ cuõ ñaønh döøng böôùc chaân giang hoà.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản