Bài hát em còn nhớ huế không - Trần Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
13
download

Bài hát em còn nhớ huế không - Trần Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em còn nhớ huế không - trần quang lộc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em còn nhớ huế không - Trần Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

  1. Em coøn nhôù Hueá khoâng? « « « « « « « « »»» b2 Œ ‰ «« « ‰ «« « « « « ˆ ˆ ˙ Traàn quang Loäc. «« « ˆ « “{ ˆ «« « ˆ« l ˆ « « « « « l «« « « « & 4 ˆ ˆ ====================== lˆ « ˆ _ _ « « « « ˆ « = Em chöø em chöø gôûi boùng nôi moâ « «« « « (Em) coøn em coøn nhôù Hueá khoâng em « «« « « « b ‰ ˆ ˆ« ˆ ˆ « « «ˆ « « l ˆ « « « « « « ˆ _ l ‰ _ « « « ˆ « « « « l « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « =========================l & « « « ˆ « = Caàu bao nhieâu nhòp em coøn coøn nhôù khoâng ‰ « « « ‰ « « « « « « « « Ñöôøng voâ Thaønh noäi maùt röôïi caû böôùc chaân b « « ˆ « « « « ˆ « l « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « l « « « « « « l « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ =========================l & ˆ « _ ˙ « = Soâng Höông soâng Höông vaãn chaûy eâm ñeàm Vaên Laâu Vaên Laâu beán ñôïi beán chôø b ‰ « « ««l « « « l ‰ « « « l « « « «« « ‰ «= ˆ «” « «{ 1. & « « « __ _ « «« « « _ ˆˆ _ _ ˆ «« ˆ « « _ ========================= « « ˆ ˆ « « ˆ _ ˆ « ˆ « « « _ ˙ l _ « ˆ ˆ « j ˆ « « « « « « Gioïng hoø maùi nhì ngaân daøi noãi nhôù thöông (Em) Thuyeàn veà Vyõ... b « « « ‰ « «« « ˆ «« ˙ « _ l « «« l « « ‰ «« ˙ « « »» œ . »»»œ « « ˙ = » « « » 2. & _ ˆ «« « ˆˆ « « l « ˆ « =========================l«« l » ˆˆ « l »» « « l »» « ˆ ˆ _ « « « « ˆ « ˆ ...daï hai bôø nghe laù reo Hueá ôi ôi Hueá ôi b ‰ « « « l « « « l ‰ « « l « « « « « « « j « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ _ « « ˙ =========================l & l »J »»» ‰ œ œ »»œ »»œ œ œ »» » l » »»» »»» = ˆ « ˆ j « Nhôù tieáng daï thöa cuûa em raêng ngoït lòm Nhôù noùn nghieâng nghieâng che ñoâi « « « «« « « « ‰ « « « « b œ. »»» ˆ l « « « j « « ˙ « « « « «« « « « ˆ« ˆ « « l « ˆ ˆ ««l « « ˆ l ˆ ˆ « « « =========================l & « « «l « = ˆ « « ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ maù em hoàng Nhôù naéng saân tröôøng aùo nhö böôùm löôïn b ‰ ««« ˆ« « « «_ « ˆ l « «« _ « « « « ‰ œ «« « »»» «« « ˆ« l ˙ «« « ˆ « ‰ «« « ˆ «« « «” ˆ=ˆ « & «ˆ «« ˆ «ˆ« ˆ«« ========================= « _ ˆ « l l « Anh ngaån ngô ngoài daïo khuùc Nam Bình. Em...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản