Bài hát em đã cho tôi bầu trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
105
lượt xem
32
download

Bài hát em đã cho tôi bầu trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đã cho tôi bầu trời - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đã cho tôi bầu trời - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñaõ cho toâi baàu trôøi « «£ « « Trònh coâng Sôn #4 œ œœ ˙ »»» »»» »»» »»» ‰ œ « « ˆ « « «« 4 Ó Œ » “{ ====================== & J « « « l ˙ »»» ˆ « « « ˆ « « «« Œ « ˆ =l ˆ «« « « ˆ Em seõ cho toâi cho toâi moät ñôøi Em seõ cho (Em seõ cho) toâi cho toâi vaïn lôøi Em seõ cho # « « « « ‰ « « « Œ ‰ « « « « « « «£ « ‰ « « « « « ˆ « « = 1. ˙ « ˆ ˆ « l « j « « « « « ˆ l ˙ « « =========================l & j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˙ « _« « ˆ « toâi cho toâi moät ngaøy Töø chieàu nay em neân laëng leõ toâi cho toâi vaïn ngaøy Töø chieàu... # ‰ œ »»œ »»»œ »»»œ ˙ ˙ »»» Œ œ »»»»œ »»»œ « »»» « J »»» »»» Œ œ »»»»œ =l »»» »»»œ 2. ========================= & { ” ˙ « l £ tôùi Em seõ cho.. ...nay ngoài caïnh ñaây vôùi toâi Em ñaõ cho # ˙ »»» ‰ œ « ˆ« J « «« »»» « ˆ «ˆ « «« « « ˙ « « « « « Œ « « ˆ ˙ « « « l « ˆ ˆ « « « « ‰ « « « « « «= « « « j ˆ ˆ ˆ « =========================l & “{ l « toâi queân ñi muoän phieàn Em ñaõ cho toâi theâm bao ngaøy ...toâi cho toâi baàu trôøi Em ñaõ cho toâi yeâu theâm loaøi # Œ ‰ «« « 1.« « « «£ « ˙ ‰ « « « ˆ »» Œ œ »»»»œ = »»» »»»œ & ˙« « «ˆl ˙ « « ˆ « « « l » j « ˆ « « ˆ ========================= { ” « _« « « ˆ buoàn Vì chieàu nay em muoân ñôøi naèm xuoáng Em ñaõ cho... ngöôøi Vì töø... £ £ £ £ # 2.« « «« « « «« « ‰ œ « «« « ˙ « « ««« ««« « ˙ « »»» ˆ ˆ ˆ « l « J « «« « «ˆ Œ ‰ «« « «ˆl ˙ « « J « ««« ‰ œ ˆ ˆˆˆ »»» « « « = « « =========================l & _« « « ˆ £ « «£« « « ...ñaây toâi coù em ñôøi ñôøi Vì töø ñaây thoâi xoùt xa chôø # « & « ˙ « Œ ‰ « « « « « ˆ l « ˙ « »J « « « « l « »» « « « « ˙ ‰ œ ˆ ˆ ˆ ˆ « ========================= « « « « Ó =” « « _ « ˆ ñôïi Vì töø ñaây khoâng coù ai phuï ngöôøi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản