Bài hát em ở nông trường em ra biên giới - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
223
lượt xem
83
download

Bài hát em ở nông trường em ra biên giới - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em ở nông trường em ra biên giới - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em ở nông trường em ra biên giới - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ôû noâng tröôøng em ra bieân giôùi. Trònh coâng Sôn 2 Œ œ »œ « œ œ »»» œ »»» »»» »» œ œ 4 »»» »» « ˆ « »»» ====================== & ll l » l œ œ œ œ =l »»» »» »» » » »» »» » Treân noâng tröôøng khoâng xa laém Coù ñoâi chaân ñi khoâng ngaïi Xa noâng tröôøng ra bieân giôùi Coù ñoâi khi ñi khoâng trôû « « ˆ « « « « ˆ l « « « ˆ « « « ˆ l « « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « l « « « « « l « ˆ « « « ========================= & « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « _ ˆ ngaàn Em baây giôø quen möa naéng toùc treân vai vaán vöông buïi laïi Nhöng trong loøng nghe tieáng noùi Nhöõng gian nan seõ ño loøng ˙ « « œ »»»œ l »»» »»» œ œ œ »»» =========================l & _ « l _ « l »»» »» » l ˙ »»» ˙ « ˆ « hoàng Töøng vai aùo phai seõ xanh theâm ngöôøi Töø bieân giôùi xa choán em söông « « « « « ˙ » œ œ œ » »»» »»» « & ˆ « « « « « « l œ « « l ˆ « ˆ « ˆ »»» « ˆ « l »» =========================l l »» ˆ « « ñôøi Baøn tay laøm neân nhöõng muøa vui Töø treân muø Röøng saâu tìm nhöõng loái moøn qua Töøng khi ˙ »»» œ »»» »»» »» œ œ « » l « ˙ « l œ =========================l & l »»» « « ˆ « ñaát naøy nhöõng con ngöôøi môùi moïc naéng möa laùn ñeâm naèm nhôù maøu « « « »»» œ »»œ « « œ œ « ˆ « « « « « « ˆ œ »»» » =========================l & « ˆ l l « ˙ « ˆ » » l « »» »» « leân töïa tia naéng giöõa chaân trôøi Qua bao ñaát trôøi quen quaù choán queâ nhaø Khi qua « »»» »»» œ œ œ »»» »»» »» œ œ « « « « & ˆ « » l »œ »»»»œ »»»»œ »»œ l « =========================l l »»» ˆ « « « « ˆ ˆ « muøa em boãng lôùn Ñaát cho em traùi tim noàng naøn Yeâu con röøng khi qua suoái Thaáy vui theo böôùc chaân ñoàng ñoäi Trong nhöõng « « « « « « « « l « & « « ˆ ˆ « ˆ « « « l « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ « l « « « « « « ˆ « « « « _ ========================= ˆ « « Œ l_ ” « « « ˆ « _ ˙ « ˆ « ngöôøi neân lo laéng Muoán nghieâng vai gaùnh theâm nhoïc nhaèn. ngaøy gian nguy aáy Bieát bao nhieâu nhöõng caâu chuyeän ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản