Bài hát giáo đường im bóng - Nguyễn Thiên Tơ & Phi Tâm Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
17
download

Bài hát giáo đường im bóng - Nguyễn Thiên Tơ & Phi Tâm Yến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giáo đường im bóng - nguyễn thiên tơ & phi tâm yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giáo đường im bóng - Nguyễn Thiên Tơ & Phi Tâm Yến (lời bài hát có nốt)

  1. Giaùo ñöôøng im boùng. Nguyeãn Thieän Tô -Phi Taâm Yeán # 2 œ . œ « « « « œ . œ »œ »œ »œ « & 4 »J l « « « « l »»» =====================« »»» « «« « »» « « « « ˆˆ ˆ ˆ »J l »»» »»» »» »œ l œ . œ l « « « =l »» » » »» »»» »J « « « « « « « « »» « ˆ ˆ « ˆ ˆ # « « « « « « « « « « « « l œ Œ l l ˆ « « ˆ l œ œ l œ »»»œ œ œ =l & ˆ ˆ « « »»» « ˆ « « ˆ « ========================= »»» »»» »»» »»» »» » » « « « « Nhôù tôùi ñeâm ñaày aùnh saùng Höông trong gioù traøn # œ « « « « « « « »»» œ »»» « ˆ « « l « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ========================= l & l ˆ « ˆ « « « « ˆ « l ˆ « « l « ˙ « = « « « « meânh moâng Giaây phuùt nhö ngöøng thoâi troâi Tieáng kinh muoân ñôøi # »»œ »»œ »œ œ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « »» » »» »» l œ »»» « ˆ « ˆ « « « l œ « « ========================= l & l « »»» « = ˆ « # « « « « « « œ Daùng xinh xinh bao tieân kieàu quyø ngaân Thaùnh kinh ban chieàu œ » & ˆ « « « l « « »»» « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « l « l »»» »»»»œ »»»œ »»œ l « « « ˆ « « « « « l _ « « « « ========================= « « ˙ « = ˆ « « « « « « « ˆ « Trong giaùo ñöôøng ñeâm No el aáy Ngaøn ñôøi toâi meán yeâu Tieáng A men ñeàu # œ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « »»» œ »»» ˆ « « « l œ « « « »»» ========================= & l œ »»» « « « «=l ˆ ˆ « « l « « ˆ aâm u Hoaø theo gioù vaøng ñeâm thu Laøm xao xuyeán taâm # « « « « « œ œ »»œ »œ œ . »»» »»» »»» »œ »œ »œ »» »»» = « ˆ « œ »»» « « « « l « « « l _ « « ˆ « « ˆ « l » » » » l ========================= l & « ˆ ˙ « »» ˆ « £ « « « « hoàn quaù thôøi khaéc mô Thaùnh giaù xa vôøi laém vôùi # œ « « « « »»» « ˆ « ˙ »»» « « « « l «. « ˆ « ˆ ˆ l « « ˆ « « « ========================= & l « ˆ « j ˆ ˆ « « l « « ˆ=l « ˆ « « « « « chuoâng chieàu ngaân Hoàn thaùnh thoaùt möa daàm buoàn toái aâm # « »»» » »» »»»œ œ œ œ œ. »»» »»»œ »œ »œ »»» »» « « œ = & « ˙ « l » » »» »» l ========================= l l ˆ« »»» £ « « « « U thaàm Nôi giaùo ñöôøng im boùng toâi thaàm mong # ˙ « « « « »»» ˆ « « « l « ˆ « « l œ ˆ ˆ =========================” & »»» . »J œ l « »» « « l « « ˙ « = « _ ˆ « ˆ « ngoùng ñaém ñuoái treân laøn soùng maét naøng huyeàn mô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản