Bài hát gió xa khơi - Doãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
10
download

Bài hát gió xa khơi - Doãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gió xa khơi - doãn mẫn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gió xa khơi - Doãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

  1. Gioù xa khôi. « « Doaõn Maãn ## C « « « œ. »»» œ œ »J »» »» » « « ˆ ˆ l ˙. j j ‰ œ »J « ˆ ll « j ˆ « j ====================== l & « « »»» »» = Chieàu xa khôi gioù vang rung ngaøn mô Soùng ## œ . »»» « « « « j ˆ ˆ ˆ j « « « ˆ l « « « « « j « « ˙ « Œ « l « « œ « « « « »J « « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ j « j j j « « « « =========================l & ˆ « «. ˆ « khôi hoang taøn theo yù thô Chieàu xöa khi gioù xa khôi veà ## « ‰ « « « Œ « « & « ˆ « « ˆ « « « « l _ j j _ ˆ ˆ « =========================l « « « l _ « « « j j ˆ ˆ « « j ˆ « _ w « _ ˙ « theo soùng lam seõ traøn bôø Ngoài beân ## œ . »»» œ œ œ œ »J »J »» »» »» » »J »» ˙ »»» Œ œ œ œ. »J »J » »» »» « œ œ « »J »» œ »J =========================l & l l »» j ˆ »» » « »» toâi döôùi traêng khuya thanh vaéng Em cao lôøi daët dìu ngoaøi phöôøng ## ˙ Œ œ »»» »»» œ »»» « « « « « »J »J œ »J œ J » J ˆ ˆ ˆ ˆ l « ‰ œ œ »»» œ »»» l « « « « j j j j « « « « « « ˆ « ========================= & l ˆ « »» »» » maây Tieáng ca dòu nhö maét em ñaém say Ñìu hiu reo muoân tieáng ## œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» ˙. »»» « « ˆ « œ »»» œ œ œ »J »J » »» »» » « « « « j j ˆ ˆ « « =========================l & l ll » ngaân caùnh chim löôùt bay Chieàu nay gioù xa xaêm vang khaép ## « « œ œ « œ « « « w « ˆ « ˆ »» »» ˆ »» l « « »J »J « »J j « « =========================l & l « ˆ « « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « nôi Nhö daùng em theo caùnh chim tung choán xa
  2. ## Œ « « « « « « w « Œ « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « j j ˆ « « « « «. ˆ « « j ˆ l « ======================== l & ˙ « j « _ « l˙ « « ˆ= « j ˆ « vôøi Gaây nhôù mong cho ngöôøi yeâu ñoâi nôi Thaàm ## œ »»» œ œ œ »J »J » »» »» »» « « w « « j j ˆ ˆ l « « « « œ œ œ « »J »J »J « œ »J =========================l & l ˆ « »» »» »» ˆ « »» nghe gioù hoang mang ñöa khuùc ca Toâi öôùc mong mô thaáy ## « œ « »» œ ˙ »J »»» œ œ œ. œ œ œ « « œ œ »»» »»» »» »J »J »J « « »» »» »»» & j ˆ » « »» =========================l l » l »» »» ˆ ˆ » j j « « em chieàu naêm xöa Coá ngaân phím ñaøn lôõ laøng hình dung boùng ## w œ Œ «. « « œ œ œ œ »»» »J »J »» « Œ œ. « ˆ ˆ l « »»» « «j « « ˆ =========================l & l »» »» » l w « l ˆ « »»» « j ˆ « « xa Toâi aâm thaàm nhaén gioù ñeán beân em Vôùi ñoâi ## « « « « œ «.« œ l œ œ #œ ˙ »J »»» »J »»» ˆ « « « « ˙ « « l ˆ « »»» ˆ « »J »» =========================l & »» »» ˆ « cau tình duyeân AÙi aân saàu ñôøi ñôøi chöa queân ## w ˙ Œ « »»» « ˆ l « œ »»» œ œ œ »J »J » »» »» » « « « « j j ˆ ˆ l w « « =========================l & l » Roài ñaây luùc traêng trong soi khaép nôi ## « « œ œ œ « œ œ ˙ »J »»» œ œ œ. »»» »»» »» œ »J ˆ »J »J »J « »J l « œ « »» »» »» ˆ »» « « »» j ˆ » « =========================l & »» l » »» Toâi öôùc mong treân böôùc ñi ngöôøi xa xoâi Cuoán theo tieáng ## œ œ « « œ œ »»» ˙. & »J »J « « »»» »» »» j j ˆ ˆ « « ========================= l w l »»» Œ ” ñaøn u hoaøi hoøa theo gioù khôi. ( 1943 )
Đồng bộ tài khoản