Bài hát hãy đi cùng nhau - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
18
download

Bài hát hãy đi cùng nhau - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy đi cùng nhau - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy đi cùng nhau - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy ñi cuøng nhau. Trònh Coâng Sôn #4 œ œ. »»» « « . « « œ « « « »J & 4 »» « « »»» ˆ « ˆ œ l »»»œ . »J ====================== l “{ »» « « «. « « ˆ ˆ ˆ « « « _= « j ˆ « Em haõy ñi cuøng toâi Ñeán tröôùc töøng caên nhaø Hoûi « « œ. ...haõy ñi cuøng nhau Ñeán nhöõng laøng queâ ngheøo Hoûi # « «. « « œ. « « »» « « œ. »»» « « »» « « » & ˆ « « «» « ˆ ˆ « l «. j « ˆ « ˆ « « «. « « ˆ « =========================l « ˆ ˆ « œ »J »» l ˆ « ˆ œ= »J »» « thaêm töøng anh lính Môùi veà töø röøng xa Em haõy ñi cuøng toâi Ñeán thaêm muøa luùa môùi Nghe gioïng hoø thaät cao Ta haõy voâ röøng saâu Vôùi # œ. « «« »»» « « «. « «ˆ ˆ« « « l «. ˆ « « «« « « «. =========================l & « ˆ « l «. « ˆ « « « «. « « « ˆ « ˆ « ˆ « œ= »J »» « _ j ˆ « « ˆ« ˆ «ˆ « _ j ˆ « tröôùc töøng caên nhaø Hoûi thaêm töøng ngöôøi Meï Hoûi thaêm töøng ngöôøi Cha Em « « œ. baùc tieàu phu giaø Möøng vui töøng gioït leä Ngaøy vui nhoïc nhaèn qua Anh # œ. »»» « «» ˆ « »» « « œ l »»»œ . « «« « «. « « œ. « « »» « ˆ »J »» =========================l & « « «. « «ˆ « ˆ« ˆ « l ˆ « « « » ˆ ˆ « «= j ˆ « « _ j ˆ « nhôù ñi cuøng toâi AÙo môùi vaø mang quaø Ñuøa vui cuøng ñaøn beù Tay « « . haõy ñi cuøng toâi Ñeán maõi taän chaân trôøi Laëng nghe töø ñaát môùi Noùi # « « « «. « ˆ « ˆ « »J l œ . œ»» »»» « «œ ˆ « »»» « « ˆ »J l »»»œ . œ»» «« « « « «. «« ˆ ˆˆ « « & «. ˆ « « « ========================= l ˆ « « _= « j ˆ « caàm loàng ñeøn hoa Em haõy ñi cuøng toâi Döôùi boùng trieäu laù côø Hoûi U « « thaàm veà ngaøy mai Anh haõy ñi cuøng toâi Vôùi chieác naïng treân ngöôøi Ñöôøng # « «. « « « « «. ‰ 2 « œ œ « «=l « « ˆ « « ˆ «. ˆ «« « «ˆ « «« « l « « « « l l 4 « »»» j ˆ _ __ ˆ « ˆ. « « « ========================= & ˆ « l »»» ˆ ˆ « « _ˆ « ˆ thaêm töøng ngöôøi chò Phoá daøi trieäu ngöôøi qua Hoûi thaêm nhau töø thaønh # »»œ »»œ « « « « « « traêm lôøi möøng goïi Seõ tìm ñöôïc nieàm vui. ˆ«« « «ˆˆ « ««« « « « « « « « »» »»» ˆ « « « « l œ œ « ˆ ˆ=l « « « « « & » » «« l ˙ « l « ˆ « ========================= ˆ l ˆ « ˆ ˆ « « « « phoá ñeán nôi thoân laøng Baøn tay naâng hoøa bình caát tieáng ca bình # « « « « ˆ Œ « ˙ « « l _ « « ˆ « « «. l ˆ « « « l « j ˆ « « «. ˆ l « « « « « « ˆ « ˆ « =========================l & ˆ « « « ˆ « minh Loøng haân hoan nghe mình döôøng nhö môùi lôùn # « œ »»» «. « « « « ˆ « œ »»» œ »»» « « « « l « « ˆ « « ========================= & l « l ˆ « ˆ «ˆ « ˆ ‰ œ »J ” »» { « ñöôøng môùi ñoùn chaân ta ñi khaép moïi mieàn Ta...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản