Bài hát hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
524
lượt xem
129
download

Bài hát hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy yêu nhau đi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy yeâu nhau ñi. Trònh Coâng Sôn 3 « « « « « « « « « « 4 Ó « “{ « ˆ « « « l « _ l_ _ « l « « l « ˆ ˙ « _ « « ˙ ˆ ˙ ====================== l & ˙ « « « ˆ « « ˆ « « « « «= ˆ « « « ˆ ˙ « « Haõy yeâu nhau ñi khi röøng thay laù Haõy yeâu nhau »»» »J « « ...ru nhau treân nhöõng lôøi gioù « môùi Haõy yeâu nhau « « & ˙ « « l œ. œ « l « « ˆ « »» ˆ ˙ « « « l « ˆ « « ˙ « « « l « ˆ « ========================= l « ˙ « « « « « « _ « « _ l_ _= ˆ « « « ˙ « « « ˆ ˆ « ñi gioøng nöôùc ñaõ troâi xa Nöôùc troâi qua tim ñong ñaày trí cho gaïch ñaù coù tin vui Haõy keâu teân nhau treân gheành döôùi « « « « « « ˙ « « « l « « l « « l »»» ˆ l «. « « «. « « « l « «= 1. ˙ ˆ ˙ ˆ « « « « « ========================= & ˙ ˆ « « ˙ « l ˙ « ˙ ˆ ” « « { nhôù Ngaøy maõi mong chôø ngaøy seõ thieân thu Haõy... baõi duø mai nôi naøy ngöôøi... « « « « 2. œ »»» « « « « « « « ˆ « « « l «. & ˙ ˆ « _ « « « ˙ «. « ========================= l ˆ « l _ « l_ « ll ˙ « ˆ « l˙ « « « = ˙ « ˙ « « « « « « « l « « « ˆ l œ œ « l « « ...coù xa ngöôøi Haõy yeâu nhau ñi queân & _ « « ˙ ˆ ˆ « « « « »»» »»» ˆ « « ˙ « ========================= l « ˆ « « « « « l_ « « l « « « ˙ « ˆ ˆ « «= ˆ « « ˙ « « ˙ « « « « « « « ngaøy u toái Duø vaãn bieát mai ñaây xa lìa theá giôùi Maët « « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « « l_ _ « l « « « « « « « ˙ « l « « « l « ˆ « =========================l & « _ « ˆ « « ˆ _ « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « «= « ˆ « ˙ « ˙ « « « « ñaát ñaõ cho ta nhöõng ngaøy vui vôùi Haõy nhìn vaøo maët ngöôøi laàn »»» « « l ˆ « «. « « ˆ _ « « “ { « « l « _ l _ _ =l l_ ˆ « « « « « « « ˙ «. « ˙ « « ========================= & l _ ˙ ˙ ˆ ˙ « _ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « ˙ « « cuoái trong ñôøi. Haõy yeâu nhau ñi beân ñôøi nguy « »»» »J « « ...trao cho nhau muoân ngaøn yeâu « « « « l « ˆ « « ˙ « « « l « ˆ « « ˙ « « l œ. œ « l « « ˆ « »» ˆ ˙ ========================= l & ˙ « « « « l « ˆ « « ˙ « « «= ˆ « khoán Haõy yeâu nhau ñi buø ñaép cho traêm naêm Haõy yeâu nhau daáu Haõy trao cho nhau haïnh phuùc laãn thöông ñau Traùi tim cho « « « « « l_ _ « l « « « « « « « l « « l « « l ˙ »»» « 1. « & ˙ « « « ˙ ˙ « ˆ « ========================= l ˆ « « ˆ= « _ _ « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˙ « « ˙ « ˆ « ñi cho ngaøy queân thaùng Duø ñeâm suùng ñaïn duø saùng möa ta nôi veà nöông naùu Ñöôïc queân raát nhieàu ngaøy... «. «. « « 2. « « & « ˙ « l « ˙ « ˙ ˆ { « ˆ « « l « « ” « « ˆ l _. « « ˙ « « « « ========================= « ˙ « l _. « ˙ « l _. « ˙ =” « « « bom Haõy... ...thaùng tieâu ñieàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản