Bài hát khi tuổi xuân ra phố - Đậu Kinh Luân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
7
download

Bài hát khi tuổi xuân ra phố - Đậu Kinh Luân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khi tuổi xuân ra phố - đậu kinh luân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khi tuổi xuân ra phố - Đậu Kinh Luân (lời bài hát có nốt)

  1. Khi tuoåi xuaân ra phoá. £ Œ « « « l ˆ Œ Œ «=l Ñaäu Kinh Luaân 4 « « « « ll « « « « « « « « ˆ « 4 “{ « « « ˙ « ====================== & ˙ « ˆ « « ˆ j « « _ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « Khi tuoåi xuaân ra phoá maét xanh vôùi £ Khi tuoåi xuaân ra phoá haét hiu nhöõng « « Ó « « « « « « l « Œ « «. & « ˆ « « « j « _ _ ˆ ˙ « l ˆ ˆ ˆ « « « « ======================== ˙ « « « « #ˆ =l « j ˆ « j moâi hoàng Phoá xaù xoân xao ngöôøi xe tieáng cöôøi Phoá xaù hoang vu ngöôøi xe « « ˆ « « « « « «. « £ « & « ˆ « Œ j « « « « ˆ « « « ˆ ˆ l ˙ « Œ l « « « «= ˙ « _ « ˆ ======================== l « ˆ « ˆ « « quen loái ñi Khi tuoåi xuaân ra thoâi muoán ñi Khi tuoåi xuaân ra « Œ « « « « « ˆ l « Œ Œ « l « « « « « ˙ & « « ˆ j ˆ « « ˆ « « ˆ «. ======================== l « « « « « = ˆ « j _ _ ˆ ˙ « « phoá Gioù ñöa aùo lung lay « £ « phoá Gioù im tieáng ru hôøi « œ « « Ó ˆ »»» ˆ l « « œ « « « « ˙ « Œ ˆ »» l « . « »J j « ======================== l & « ˙ « « «= ˆ ˆ j j « « Con maét beân ñöôøng boãng chôït ngaån Caây laù ñôn coâi bao ngöôøi ñôïi... w w « « « «. œ. »J »»» œ œ Œ ˙ « « « ˆ ˆ « « l »»» »» 1. 2. { ” “{ j ======================== l & = ngô OÂi tuoåi xuaân em ñoù ...mong OÂi tuoåi xuaân em ñoù « « «. »J »»» »J »»» œ œ œ œ Œ œ « »J « ‰ Ó « ˙ « « « ˆ j « ˆ « »» »» ======================== l & l l »» ˆ« = Ñi veà trong mô hoa yeâu ñôøi Ôi tuoåi xuaân quyeán ruõ bao ngöôøi... « ‰ Œ œ »»» w 2. « & œ « »J ˆ »» « »» « ‰ Œ œ l w ” œ « { »J ˆ »»» 1. ======================== ” l = yeâu ngöôøi meâ say. ...yeâu ñôøi meâ say.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản