Bài hát khúc hát chim trời - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
139
lượt xem
37
download

Bài hát khúc hát chim trời - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khúc hát chim trời - trần thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khúc hát chim trời - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Khuùc haùt chim trôøi. #2 Traàn Thanh Sôn & 4 œÓ. »»» œ »œ “ { œÓ »»» » » »»» . »»œ »œ l œÓ ====================== l »» »»» œ »»» »»» Ó l œ. »»»œ = »œ »» » # Ó «. «. « « «. « « « Ó ˆ « j ˆ »œ « ˆ. « j ˆ »œ « & œ. »»» »»»œ »œ l œ =========================l »» »»» œ »»» l œ »»» »»»œ » l œ » »»» »»»œ » » # « « « ˆ « « « « « «. «. « « «. « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « œ »»» j ˆ »œ »»»œ » l ˆ . « « j ˆ »œ « « ˆ « ========================= l & œ »»» œ »»» l » œ »»» »»»œ » l œ »»» œ = »»» » # « « ˙ « œ »œ l l « . « « œ » œ »» »»» » » « ˆ « « j ˆ « =========================l & « « » ˆ « ˆ »»» « l « « »œ œ l œ »» »»» » Nhöõng caùnh hoàng saân ngoaøi moät chieàu maây bay Gioù Goùt xuaân meàm aâm thaàm ngöôøi tìm sang ta Kuùc Nhöõng côn buoàn laém lôøi vaãn thöôøng qua mau Böôùc Suoát ñeâm roài cuoái trôøi vaàng traêng tha höông Nhôù # «. « « « « « ˆ « « « j « «. « ˆ l ˆ « « l « « « « l œ « j ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ========================= l & »»» « « « «= « ˆ ˆ « lay toùc theà ngöôøi ñang coøn thô beù Nhö chim vui luùc buoàn ngöôøi thaát thöôøng möa naéng Ñoâi khi chaân ra veà ngöôøi nhö chöøng queân khuaáy Coù bao thöong vôi ñaày doøng soâng mô queâ cuõ Boùng daùng # œ «. & «. « ˆ « « l « « »œ œ l œ « j ˆ « « « » « « ˆ « ˆ »»» »»» »»» ========================= l l « ˆ « « « j ˆ = « trôøi ngöôøi treû daïi trong ta Líu lo beân vì moät vaøi chuyeän khoâng ñaâu Nöôùc maét ngaén giôø duø voäi vaøng trong mô Traùi tim ô ngöôøi laïi tìm veà trong ta Khuùc ca chim # «. « « « « « « « « «˙ « « « ˆ « « j ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ˆ « «»» . ˆ» « ========================= & l l ˆ «= « « ” « « { ˆ theàm nhöõng khuùc ca muøa xuaân. daøi ngöôøi traùch ta thôø ô. thôø ngöôøi nhôù thöông cuøng ta. trôøi ríu rít giöõa hoàn ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản