Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
8
download

Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát khúc rong ca - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát khúc rong ca - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Khuùc rong ca. Nguyeãn Ngoïc Thieän B #m ## C œ « œ « « œ « « « Œ « « « « « Œ »»» « »»» « « l »J « « ˆ Bm Em ˆ « jj ˆ ˆ »» ˆ ˆ « « « ====================_ l & j « « « l« « « « « = jˆ jjj « ˆ « ˆ ˆ ˆ « j« « « « j ˆ « Ta nguï cö trong naéng gioù tình ñôøi laøm ngöôøi haùt rong nguû ## « « « « Œ l« « «« « ‰ «« l « « « « « « « « =l G Em & « _ __ ˆ « « « j« « « « ˆ ˆ ˆ j « « _« « _« _ « « ======================= ˆ ˆ «ˆ ˆ «ˆ « ˆ « « ˆ« « ˆ« ˆ « j j « jj « j « j j j « « j˙ ˆ « l« « «« Œ « « jˆ ˆ ˆ ˆ« j « F#m beân trôøi moäng Ñeâm ñeâm naèm mô moät maùi tình eâm aám Ñeå ngaõ löng ## « « « « « « « œ œ œ œ œ ‰ « J »J »J » « « « « ˆ Œ œ œ œ « « »J »»» »» » » A Bm A Bm j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l »»» »»» »»» ˆ ˆ l »» ======================= l & j j « « » » « j ˆ « = F#7 haùt veà ñôøi ta Bao naêm qua ta haùt maõi khuùc hoan ca Ngöôøi ## « « « « « ‰ « « « « « « « « « l « « « « « « « « « « œ œ œ « « l « ˆ Em A Bm & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ jjj jj j« j j j j « « « « « « ˆ « « « « « j ======================= l »»» »»» »»» « j ˆ « j = yeâu ta hoâm qua sao laï quaù daáu chaân xöa Trong ñeâm ñoâng ngöôøi nguôøi ## »J œ œ « »»œ »J »J œ œ ‰ « l « « « « « ‰ « « l « . œ w »»» A Bm Em Bm A & »» »» »J »»» »» « « « « « « ˆ « « « « « « « « j« « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˙ j j jj jj ======================= l j l = F#7 ñang say giaác noàng Coøn ta oâm coâ ñôn goõ vaøo loøng giaù baêng ## w œ œ œ œ œ l œ œ œ œ ˙ »»» »»» »»» »J »J »J »J »J »J »»» œ œ œ œ œ l »»» »»» »»» »J »J Bm A Bm G ======================= & “{ »» »» »» »» »» »» l »» »»= Ngöôøi haõy ñeán cho loøng ta ngoïn löûa aám Ñeå ñeâm xuoáng khoâng coøn Ngöôøi yeâu nhôù xin ñöøng mang veà ñeâm toái Ñeå che loái tin muøa ## œ »J œ œ œ ˙ »» J »J »J »»» »»» »» »» œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ = »»» »»» »J J »J J »J »J »»» A Bm A Bm »»» ======================= l & l »» »»» l »» »»» »» »» nghe ñôøi baêng giaù Vaø mô öôùc beân ñôøi ta nghìn tia naéng xuaân vöøa chôït ñeán Ngöôøi yeâu nhôù mang veà ta nghìn con soùng # ## œ œ œ œ »J œ œ œ œ œ ˙ »»» »»» »» J l »J »J J »J »»» ˙. œ œ w »»» »J »J G A 2.7 F Bm »»» »»» »» »» »»» »» »» »» 1. ======================= ” & { ” l = Chôït laáp laùnh treân doøng soâng bao bình yeân Goïi gioâng toá trong ñôøi... ...ta hôõi ngöôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản