Bài hát kiếp phong ba - Minh Khang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
27
download

Bài hát kiếp phong ba - Minh Khang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát kiếp phong ba - minh khang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát kiếp phong ba - Minh Khang (lời bài hát có nốt)

  1. Kieáp phong ba. nhaïc : Hoa « « « « « « lôøi:Minh Khang b 4 Ó Œ « « «. 4 « « l « « « ˆ « « « « « « l « « « « _ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « & ˆ ˆ « ======================l « « _ « « _ ˆ « «. ˙ « ˆ ˆ « Moät mai kia neáu xa nhau xin ñöøng queân nhau Tình traêm b «. « « « « « « « «. « « œ « « « « « « « l« « « »»» »œ »œ « . »» »» « « « « « & « ˆ « « « « « « « ˙ « ˆ ˆ « « ˆ « « _ _ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « l =========================l « « _ « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ naêm ñaõ in saâu theo ngaøy thaùng Nhìn ngaøn sao chieáu muoân maøu trong maøn b « « « « « « « « « « «. « « « « « « « « « « « « l « « « ˆ « « ˆ. « ˆ « « ˆ «ˆ l « « ˆ «« « ˆ « « « _ _ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ =========================l & ˆ « « « « « ˆ « « « «. ˙ « « « « « ˆ ˆ « ñeâm toái nhoaø muøi hoa thôm anh taëng em ñaõ thaønh nhaït phai Maøu reâu b « «« «« « « « « « « « « « « « « l «. « « « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « « « « ˆ « « « « _ _ « « ˆ ˆ « « «« «ˆ « « « ˙ & ˆ ˆˆ «« _ _ « « « « ˆ « « ˆ ˆ _ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « =========================l « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ xanh ñaõ vu vô chaân trôøi xa Ngoài laëng im haùt caâu ca ñeâm tröôøng vaéng b «. « « œ « ˙ « « « »»» « ˆ ˆ « l œ »œ « »»» »» « ˆ « « « « « « « « «« « « « « « « « « « « l ˆ « « « «« ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ «« « =========================l & ˆ ˆ ˆ « ˆ« « «ˆ Tìm chaúng thaáy boùng hoâm naøo con ñöôøng xöa caùt buïi vôøn maø bao b « « « « «. « « « »»» » œ »œ œ « « « « « ˆ « « « «« « « « « « « « « ˆ « l «. « ˆ ˆ «ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ========================= & » l »»» « « « ˆ œ »œ »œ l « « « « »» »» »»» ˆ « ˆ« ˆ ˙ « naêm khoâng coøn chung loái heïn hoø AÙnh döông kia xua maøn ñeâm tình naéng »œ »œ »» »» « « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « b »œ »œ »»»œ »»»œ »œ »œ »œ œ »» »» »»» »» »»» »»» ========================= & œ »»» ˆ « « « « « « « l « « « ˆ. ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « l « « « « « « « « aám em mang ñi ñaâu veà ñaâu Tieáng yeâu xöa ñaõ xa roài moät thôøi say ñaém b ˆ « « « « « « « »»» » œ »œ « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ========================= & » l œ »»» « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « ˆ »œ »œ »»»»œ l » »» ñoâi ta beân nhau ngaát ngaây Kieáp phong ba nuoâi tình yeâu ñöøng noùi b œ »»»œ »»»œ »»»œ »œ »œ »œ œ »»» »»» »» »»» »»» « « l « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « =========================l & « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « ˆ « ˆ « « % daãu khi con tim ñaõ ngöøng chaùy Gôûi laïi ñaây moät giaác mô troán theo phuø b « « « « « l l «. « « « « «. « « l « « « ˆ « « »œ »œ »œ »œ «« « « » » »»»» »»» l w ” ˆˆ « & «. ˙ « ˆ « ˙ « « ˆ « ========================= « ˆ ˆ du Maøu reâu... ...du Vaø mong em nieàm haïnh phuùc ôû phía trôøi xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản