Bài hát làn khói xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
6
download

Bài hát làn khói xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát làn khói xanh - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát làn khói xanh - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Laøn khoùi xanh. Vuõ Thaønh An c Ó « «£ « ‰ « ˆ ˆ « « « « l «. « « « « « « l « « « _ j « « « « « ˆ « « « _ « « « « ====================== & ˆ ˆ « ˆ j ˆ = ˆ « ˆ « j « j « ˆ « j _ ˆ « £ Laøn khoùi xanh bay bay qua roài thôøi xa xoâi « « « ‰ « ˆ « « « ˆ « « « « œ »œ »œ & ˙ »»» « « « « l œ. j ˆ « ˆ »»» « « « »J »» »» j j j ˆ ˆ ˆ »» « « « =========================l aáy Ñöôøng ñi treân baøn tay daãn veà vöïc saâu khoâng ˙ »»» œ œ »J »J « œ œ « « & »» »» œ »J »» « « «. « j l ˆ ˆ « « « »J »J « « ˆ »» j « =========================l »» j j ˆ ˆ « « ñaùy Daét ñöa nhau veà ñaâu ñaøn kieán ñi quanh ñöôøng « « « « « « £ « « « « « l «. j « j « ˆ ˆ ˆ _ « j « ˆ « « « « « ˆ _ l _. « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « j « ˆ « « ˙ j =========================l & « ˙ j ˆ « « _ « « « « ‰ « « _ j ˆ j « _ ˆ « « moøn Ñaém meâ vaãn töôûng khoân phaän laù ñaõ xa coäi nguoàn Laëng « « œ œ œ. œ œ œ « « »J »J »J « « « « »J »J »»» & ˆ j « j ˆ »» « »» œ »J »» l » » =========================l »» »» j ˆ ˆ. « « « « _ j ˆ « yeân moät giaây phuùt thoâi seõ thaáy u meâ laø ñôøi Quaån « « « « « « « « «. « « ˆ « & « ˆ j « « j « ˆ « ˆ j « « l bœ j ˆ « »»» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « =========================l ‰ « j ˆ « « _ j ˆ « quanh ñua tranh mieáng aên kheùp kín nuoâi hôøn caêm Môû « « œ œ œ. « »J »J »»» œ »J J »J »J « » œ œ œ « œ. »»» »» œ »J « ˆ »» & ˆ j « j « »» »» =========================l l »» ˆ »» j « »» loøng ra ta thöù tha seõ thaáy hoa töôi moïi nôi Seõ œ œ bœ « « »J »J »J « « £ « « « « « & »» »» »» j ˆ «. « ˆ « « l « j ˆ « « _ ˆ « « « « « « ˆ « _ _ « « « ˆ « _ ˆ ˆ « ========================= j « « « ˆ « j j ” ˆ « thaáy trong moãi moät ngöôøi coù moät chuùt Ta (Laøn khoùi xanh bay...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản