Bài hát mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
220
lượt xem
63
download

Bài hát mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mộng dưới hoa - phạm đình chương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mộng dưới hoa - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt)

  1. Moäng Döôùi Hoa Ñinh Huøng .Phaïm Ñình Chöông ## C Ó Œ « « « £ £ « « « ˆ. « « « « l ˙ « « « œ « « « « « « Œ « « « »» ˆ l ˆ ˆ » « «= « « « ˆ ˆ « « « l_ ˆ ˆ ˆ « « « ˙ ====================== l & « « ˆ « « Chöa gaëp em toâi vaãn nghó raèng coù naøng thieáu nöõ ñeïp nhö ## « Œ œ . »œ œ . « œ £ « « £ Toâi cuøng em mô nhöõng choán naøo öôùc nguyeàn chung soáng moäng traêng « ˙ « « « »»» »» »»» « »»» « ˆ « Œ « «. « l ˆ « « « j ˆ « ˆ « l « ========================= l & l « ˙ « ˆ « « « ˆ ˆ « _ « « ˆ= « « « « j ˆ « traêng maét xanh laø boùng döøa hoang daïi aâu yeám nhìn toâi khoâng noùi ## « £ £ Œ « ˆ l « « « « Œ « l « « œ « «=l sao saùnh vai moät maùi laàu phong nguyeät hoa böôùm vì em nghieâng caùnh « «« ˙ ˆ. « « « « « « ˆ « « »» « « « ˆ » ˆ ˆ « « « « l_ ˆ ˆ ˆ « « « « « ========================= & ˙ « ˙ « ˆ « « « « naêng Ta gaëp nhau yeâu chaúng haïn kyø maây ngaøn gioù nuùi ñoïng treân ## « « œ £ « « trao Hy voïng thôm nhö maù chôùm ñaøo anh chôø em tôùi heïn chieâm « Œ œ . »œ œ . ˙ « »»» »» l »»» « »»» « « l « « ˆ ˙ ‰. « « « « « «= j ˆ « ========================= l & ˆ « « « « ˆ « « _. _ l _ « « _ _ ˆ « « k ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˙ « mi aùo bay môû kheùp nghìn taâm söï hoø heïn laâu roài em noùi ## bao döôùi hoa töôûng thaáy ngaøn sao ruïng hoaø leä aân tình nguoâi khaùt « « « l «. « «. « l «. ˆ « Œ « ˆ « « ˆ « « _ « _ «« ˆ « «˙ « « «« j « ========================= l & ˙ « ˆ « j « « ˆ œ »»» œ « œ œ » ˆ » l »» « »» »»» = « ˆ « ñi Neáu böôùc chaân ngaø coù moûi...... xin em döïa saùt loøng ## »˙ œ. « « « khao Böôùc kheõ cho loøng noùi nhoû... bao nhieâu moäng öôùc phuø Œ œ »»» « »»» l œ . #ˆ « « « l ˙ « « « « »»» Œ œ »»» » « « « j ˆ ˆ ˆ= »» j « « ˆ « ˆ _. « ========================= l & l »» « « « « ˆ anh ta ñi vaøo taän röøng xanh vôùt caùnh rong vaøng beân ## « £ ‰. « « « « « du ta xaây thaønh moäng nghìn thu nuùi bieác soâng daøi ghi « ˙ « « « « « k ˆ ˆ. « l ˙ « « « « ˆ « « « « « l « « ˆ ˆ Œ « ˆ = « & ˆ « « ========================= l « « _ ˙ « suoái OÂi hoa keà vai höông ngaùt maùi ñaàu ñeâm ## « œ £ « « œ £ « nhôù OÂi chöa gaëp nhau nhö ñaõ öôùc theà maây « « « »»» « « l « Œ œ . »œ œ . »»» »» »»» « »»» « «= « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ˙ « ========================= l & « « l j ˆ « « ˆ ˆ « « naøo nghe böôùc moäng troâi mau gioù ôi gôûi gioù lôøi taâm ## « hoàng giaêng taùm ngaû sôn kheâ boùng hoa ngaõ xuoáng baøn tay ‰. « « « Œ = « ˙ « « « l « «. _ « _ ˆ _ « « k ˆ ˆ « « _ « « ˆ « « « l «. =========================” & « « ˆ « ˙ « _ ˙ « nieäm vaø nguyeän muoân chieàu ta coù nhau moäng vaø moäng em cöôøi nhö giaác mô

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản