Bài hát một cõi đi về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
835
lượt xem
226
download

Bài hát một cõi đi về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một cõi đi về - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một cõi đi về - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Moät coõi ñi veà #2 ‰ œ œ œ % « « « « ˙ Trònh coâng Sôn « « « « & 4 »J »J »J “ « « « « l »»» »» »» »» j « ˆ ˆ « j j j ˆ ˆ « « ======================l l ˙ »»» « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « Bao nhieâu naêm roài coøn maõi ra ñi Ñi ñaâu loanh # « « « « « « « « Nghe möa nôi naøy laïi nhô möa xa Möa bay trong & « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « _ l _ « « « l _ « « « « « l « « « _ l l _ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= j j « = ˆ ˆ « « « « ˆ « j « j ˆ « ˙ « ˙ « j ˆ « j _ ˆ « quanh cho ñôøi moûi meät Treân hai vai ta ñoâi vaàng nhaät # « « ta bay töøng haït nhoû Traêm naêm voâ bieân chöa töøng hoäi & « « « « ˆ ˆ j j « « « « « « « _ « « l « _ « « l « j ˆ « ˆ ˆ « j j « « ========================= l l _ « l _ « « « « ˙ « = _ « _ ˙ « « _ ˙ « « ˆ j « j _ _ ˆ « j ˆ « nguyeät Roïi xuoáng traêm naêm moät coõi ñi veà # « l « « « «l « ngoä Chaúng bieát nôi nao laø choán queâ nhaø & « « « «« « ˆ ˆ ˆ« ˆ « « «k « « « « l « « « « l « « «= « « _ _ _ __ « _ __ « j kˆ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ========================= l ˙ ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « «_ j k « « « « « k j kk « « « j k«k ˆ « Lôøi naøo cuûa caây lôøi naøo coû laï Moät chieàu ngoài say moät ñôøi thaät # « « « œ « « « « « « « Ñöôøng chaïy voøng quanh moät voøng tieàu tuïy Moät bôø coû non moät bôø moäng « & _. « « l« l « « ˙« « « ˆ « « « « l »»» j k k ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « « «= « « « « « « « j kk ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= l j k« k « _ ˆ « _ j ˆ « nheï ngaøy qua Vöøa taøn muøa xuaân roài taøn muøa haï Moät ngaøy ñaàu # « « « « « « « « « « j j j ˆ ˆ « « mò ngaøy xöa Töøng lôøi taø döông laø lôøi moä ñòa Töøng lôøi beå « ˆ « « « « « « « « l « « « l « j ˙ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ l « « ˆ ˆ l « « « j j j j « « « « j kk ˆ ˆ _ _. « « ˆ ˆ ========================= & « l ˆ j « = « « thu nghe chaân ngöïa veà choán xa Maây che treân ñaàu vaø naéng treân # ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « l « soâng nghe ra töø ñoä suoái khe Trong khi ta veà laïi nhôù ta ˙ « « « « « « « »»» l »»» l j « « « « j j j j j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & j _ = « _ ˆ « « ˙ « vai Ñoâi chaân ta ñi soâng coøn ôû laïi # ñi « « « « « « Ñi leân non cao ñi veà bieån roäng « « _ ˙ « « « « « l « « « _ l _ « j ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & l _ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « j ˆ « « « « « l _ = « « _ ˙ « _ ˙ « % Con tim yeâu thöông voâ tình chôït goïi # « « « « « Ñoâi tay nhaân gian chöa töøng ñoä löôïng j j « « _ « « l « _ « « j j l « « « « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ” l « l « « « «= Hoâm nay ta say oâm ñôøi nguû muoän « ˆ ˆ « « j « ˆ « ========================= & _ _ « « « ˆ ˆ « « « ˙ « ˙ « « _ « « j j ˆ ˆ « « j ˆ « Laïi thaáy trong ta hieän boùng con ngöôøi Nghe möa nôi... Ngoïn gioù hoang vu thoåi suoát xuaân thì Ñeå sôùm mai ñaây laïi tieác xuaân thì.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản