Bài hát một ngày nào cho tôi gặp lại em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
207
lượt xem
35
download

Bài hát một ngày nào cho tôi gặp lại em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát một ngày nào cho tôi gặp lại em - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát một ngày nào cho tôi gặp lại em - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Moät ngaøy naøo cho toâi gaëp laïi em. #3 Ó £ « « « «. œ « « « œ. ‰ « ˆ œ. « « « « « »» Vuõ thaønh An & 4 « ˆ ll « « « « »J « « « l »»» »» « « « ˆ « « ˆ ˆ ====================== l ˆ « ˆ « « l » ˆ « « « = j « ˆ « _ « ˆ « « ˆ Moät laàn naøo cho toâi gaëp laïi em ñoâi moâi ñoù ñeán nay coøn £ # ‰ « « «£ « « ‰ « ˆ « . œ « « ˆ œ . ‰ « « « « J « « « »» « « ˆ »» « « « « « l « » «««l » « & _. « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « _ l _. « ˆ ˆ _ l « . « « ˆ _ˆ « ˆ « « « « « « « « j « « =========================l « « ˆ « ˆˆ « = « « ˆ « ˆ « «£ « . ‰ « « . « noàng Moät laàn naøo cho toâi gaëp laïi em roài thieân thu seõ laø nhung nhôù Doøng ñôøi # »J « « « »»» «. œ « « ˆ l œ ˆ«« «« œ « « « « ‰ «« « ˆˆ «« l »»» « « «£ « & « »» ˆ « « =========================l ˆ « « ˆ . _ _ l _. « « « = j « ˆ « ˆ « _ l_ « ˆ « « « «« « «« ˆ ˆˆ « « ˆ « « j ˆ « ˆ « « _« « ˆ # « ‰ « « « « « «£ « « naøo ñöa em veà ñaâu sao khoâng thaáy qua ñaây moät laàn Moät laàn naøo cho toâi gaëp laïi « « « « « . « ˆ ˆ ˆ « Œ œ . œ œ »»»œ ˙ « « œ ‰ « « « « « « l ˙ l l »»» »J »»» « « « »» »»» « « l »»» « ˆ « ˆ « = j ˆ « « & «. « « l ˆ ˆ « « « ˆ «ˆ « « « ˆ j « =========================l l « « « ˆ ˆ em nhöõng beán bôø xöa cuõ ñaõ môø OÂi maùi toùc maây bay giôø coøn khoâng tieáng noùi thô # « « « « ‰ « « « « . « « ˆ « ‰ « ˆ »œ œ « ˙ « « « l « « ˆ ˆ « « « « l « « « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « « j ˆ j « j ========================= & « « » »»» =l « « « « _ « « « ˆ ˆ £ ngaây giôø coøn khoâng Em coù vui khoâng hai maù coøn hoàng Tuoåi xuaân qua mau # »»»œ . œ »»»œ »»œ »œ œ ‰ œ »œ »œ »J »» » »» » »» « « « « « £ ‰ « « ˆ œ « » J »» »» »»œ « . « « « « « « « « »J « « « « =========================l & l » »»» l ˆ « j ˆ « l « ˆ « « »= ˆ « ˆ « « ˆ ˆ j « ˆ j« £ £ £ quaù toâi ngôõ nhö ngaøy naøo ñoâi maét em nhö sao soi thaáu taâm hoàn nhau Giôø ñôøi toâi ñaõ # »»œ . œ œ œ œ œ ‰ œ »œ »œ »J »»» »»» » » »» » » » » «. « « « « « « Œ « « « « « « « ˆ «. « « « » »J »» »» »»œ l « =========================l l & l » »» ˆ « ˆ « « « l ˙ l ˆ ˆ= « ˆ « « « « «ˆ j ˆ « £ £ uùa tay coá bôi cuøng ngöôøi tim coá nuoâi thaân toâi ñoâi maét quaàng thaâm roài Moät laàn # « « « «£ « « . ‰ « ˆ œ . « « « « « »» ˆ « l » ‰ « « «. « « « « l « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « j ˆ ˆ « « =========================l & ˆ« « « « l « j ˆ ˆ _ _ « « ˆ « « ˆ. « « « «= _ _ « ˆ ˆ « naøo cho toâi gaëp laïi em nghe em noùi toâi vui moät laàn Moät laàn # £ « « « « « « «. « « ˆ « l « « « ˆ ˆ « « _ « j ‰ « ˆ «. « « ˆ « « « « « « l ˆ « « « « « « l « ˆ « ˙ « « Œ= & _. « ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ ========================= j ˆ « « « ” naøo cho toâi gaëp laïi em coøn chuùt tình ñoát heát moät laàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản