Bài hát mùa hoa anh đào - Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
270
lượt xem
72
download

Bài hát mùa hoa anh đào - Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa hoa anh đào - thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa hoa anh đào - Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa hoa Anh Ñaøo. Thanh Sôn & c _. « « « _ « _ « j ˆ « « ˆ « j « j « « ˆ « « ====================== l « _ « ˆ « j _ l « j ˆ « _ = _ ˆ « _ w Muøa xuaân sang coù hoa Anh Ñaøo « J »J J »J J œ œ œ œ œ »»» »» »»» »» »»» l « « « « « l w l «. « _ « _ _ ˆ « ========================= & _. « « _ ˆ « _ « ˆ « « ˆ « j « « « ˆ « ˆ ˆ « j j j j Maøu hoa toâi troùt yeâu töø laâu Loøng baâng khuaâng nhôù ai naêm « « « œ œ œ « « »J »J »J « « « j ˆ ˆ « « ˆ »» »» »» ˆ l « « j « j « « _ j « ˆ « « ˆ « « « _ =========================l & j « ˆ « « ˆ « « _ ˆ « naøo heïn hoø nhau döôùi hoa Anh Ñaøo mình noùi chuyeän ngaøy & w « « « « _ _ l « _ _ « « « =========================l “ { _. « « _ ˆ « j « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j ˆ « « « « j j j _ _ w sau Coøn tìm ñaâu phuùt giaây ban ñaàu « Roài xuaân sang thaáy hoa Anh Ñaøo « « « « l w l «. ˆ « œ œ œ œ œ l »J »J J »J »J »» » »» »» »» »» « « « _ ˆ « _ _ « _ _ « « ˆ « « ˆ « j « « ========================= & _. « ˆ « ˆ ˆ « j j j j Buïi thôøi gian cuoán troâi veà ñaâu Ñeå cho ai nhôù thöông ai Maøu hoa ñaây daùng xöa coøn ñaâu Nieàm taâm tö kheùp kín trong « « « œ œ œ « « « « »J »J »J « ˆ ˆ ˆ »» »» »» ˆ l « « j j « « « j « « « ========================= & j « ˆ _ « « « _ j « ˆ « « «£ « l « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « _ _ _ ˆ « _ ” _ w nhieàu vì ñaõ xa caùch nhau laâu roài duø noùi khoâng neân lôøi « loøng vaø toâi yeâu boùng ai naêm naøo nhö ñaõ yeâu hoa Anh Ñaøo « « l « « « « « Œ l « « « œ œ l & _ _ _ _ « « « « « ˆ « « _ _ « ========================= « _ « ˆ « « ˆ « j « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ »»» « « j ˆ ˆ « j »»» _ « « « ˆ j « j ˆ « _ j ˆ « j j Chuyeän ñôøi nhö moät giaác chieâm bao maø thoâi Tìm veà quaù khöù thaáy œ œ œ « œ & »J »» »» »J »J « »» »» j ˆ » « =========================l Œ ˙ » l »» œ »»» œ »»» œ »»» £ £ xoân xao loøng thoâi Gioù xuaân ñeán bao « « ˙ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « £ £ « « « « _ _ _ l _ ========================= & ˆ « _ « « « « ˆ « « ˆ ˆ _ ˆ « « « « w { ” ˆ « giôø ngôõ nhö böôùc chaân ai qua theàm hay laø mô?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản