Bài hát mùa hoa tuyết - Xuân Diễm (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
127
lượt xem
28
download

Bài hát mùa hoa tuyết - Xuân Diễm (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa hoa tuyết - xuân diễm (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa hoa tuyết - Xuân Diễm (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa hoa tuyeát. £ « Xuaân Ñieàm £ & 4 « « ˆ “ { « « « « « « « l « Œ « « =l bb 4 Ó Œ « ˆ « « « « « «. « « « ˆ _ « _ £ « «« « «ˆ « ˆ« « « « ====================== _ « _ « ˆ « « ˆ « ˆ « _ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « _ « « « ˆ _ ˆ « « _ ˙ « Ngaøy £ No Chaäu kieång hoâm qua nay ai theá caây maøu laù ngaø Vaø tuyeát ñaâu £ « £ « «leã « bb « . « « « « « « « Œ « « « l œ . œ œ « « =l ˆ « « »J »»» « « ˆ « (Chôït nhôù ra) ..ngay muøa hoa tuyeát naêm xöa ñaõ veà & « ˆ « ˆ «« « « « « l « ========================« « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « « ˙ ˆ « « « »»» « « « ˆ »» ˆ « « ˆ _ « « ˆ rôi treân caønh thoâng laù ngoïn ñoâng phong Kìa muoân tinh tuù nhö ai haùi töø khoaûng £ el nhöng ñoàn xa khoù veà thaêm em Chaïnh khôi thöông nhôù em anh giöõa muøa Giaùng b « . « « « « « 1. ‰ « « « «£ « « « « « b « « « « « « l « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « l « £ « « «{ Œ « ˆ ˆ” ˆ ˆ ˆ j « « « ˆ ======================== & « ˆ « « « ˙ ˆ « ˆ « ˆ « j « ˆ « « « _« « « = _ « « « _ ˆ « cao nôi nôi saùng ngôøi aùnh sao Giaêng maéc khoe ngaøn saéc maøu Chôït nhôù ra... sinh bô vô ngoùng ngöôøi chieán... b 2.« ‰ « « « «£ « Œ Œ ‰ « « œ. ========================»œ l b « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ « « l« j « « « « « « « »»» « « »»»œ = »» & « « _ _. « _ ˙ « l ˆ ˆ « _ « « ˆ « ..binh « « £ « Chaéc em anh ñang caàu xin. £ Laïy Chuùa £ Chuùa Cöùu bb œ . œ œ « « « « . « œ ˆ « ˆ « . « œ « « « »»» »J »»» « « « l « »» ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « »» « « « « « « « « ˆ ˆ » « « « l « j « »»» « « « l j ˆ « ˆ ˆ ˆ « _ « ========================= & « « ˆ « « « Theá non nöôùc con ngaøn daâu beå Chinh chieán lan traøn sôn kheâ Xin giuùp cho vöôït beán bb « « Œ ‰ « « £ « « « ˆ « « l « « « « « « « «£ « « « _ _ =l & ˙ « « l «. « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ _ _ « « « « _ _ _ ========================_ j j « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « « «. _ « « ˆ _ j « ˆ ˆ « « _ « « « «« « « £ meâ Xin cho bao keû ra ñi laïi veà Vôï treû khoâng hai laàn bb « « « «£ « « Œ « « « « « « ˆ _ _l _« « « « «« l « « « « ˆ. « « « « « « « «£ « l & _ _ « _. « « ˆ _ ˆ « ˆ ˆ ˙ « « « « « « ========================= « j _ « _ ˆ « « _ˆ« « _ ˆ « « « _ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « _ ˆ ˆ « « ˆ « « «i Baày treû khoâng cha saàu lo Laïy Chuùa thöông con ngöôøi yeâu daáu khoâng moøn taác £ £ £ « ñôø bb « Œ « « « «. « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « l« « « « ˙ ˆ « « « Œ « « ˆ « « « & _ _« « « _g ˙ _ « l ˆ =========================l « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ _ « « « « « ˆ ˆ « « £ « nhau nhöng nieàm£ tin Chuùa caøng thaâm saâu Tình chung hai «« « « « « « « « « « loøn Thì daãu xa bb œ . œ œ « « « « . « « « « « »»» »»» J »»» «« « « ˆ« ˆ ˆ ========================= & « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « l «. « « « « « « l « Œ ” j « « « ˆ ˆ « ««« « « « ˆ «« ˆ « __ _ « «ˆ« ˆ « « « ˆ £ « « _ _ ˙. _ˆ « « « « ˆ ñöùa nhö hoa tuyeát muøa Giaùng sinh Trung trinh gôûi ngöôøi chieán binh Tuy caùch xa nhöng maø gaàn nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản