Bài hát mưa nửa đêm - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
646
lượt xem
155
download

Bài hát mưa nửa đêm - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa nửa đêm - trúc phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mưa nửa đêm - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Möa nöûa ñeâm. £ Truùc Phöông £ b C ‰ »œ œ « »J ˆ«. œ »J « « « œ « « »» l « « « »»» & b b ll »» »» « ====================== l ˆ ˆ ˆ « « « « «= ˆ ˆ « « £ nghe ngoaøi trôøi ñoå möa töøng haït £ « « « « £« « Ñeâm chöa nguû b bb œ . »»» « « « « l « « « « « « l « « « « œ. »»» »J œ»» = j ˆ ˆ ˆ _ _ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « « ˆ ======================== l & ˙ « « « « £ b b œ œ « œ £« « £ rôi Gaùc nhoû ñeøn le loùi boùng daùng in treân töôøng loang Anh goái b »»» »» « »»» « « « « « « « « « « l w =l » ˆ « ˆ ˆ l ˆ « « ======================== & « j ˆ « « « « « _ _ ˆ _ _ _ « ˆ j ˆ « « ˆ « « « £ £ £ tay toâi ñeå oân chuyeän xöa cuõ goùi troïn trong tuoåi nhôù b bb ‰ œ œ « »»» »J « . œ « « « œ « « »J « « « »»» « « œ. »»» « « « « «=l »» ˆ « »» l ˆ ˆ ˆ ======================== & « « « ˆ ˆ l « « ˆ _ _ « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « £ £ £ »J »» »» « »» £ « Toâi muoán hoûi coù phaûi vì ñôøi chöa troïn voøng tay Coù phaûi vì taâm bb « « « « « « œ œ œ « œ « « œ . »» »»» ˆ « « ˆ ˆ « &b « ˆ ˆ « « _ l « « « « « « « ˙ « ======================== l ˆ l » » ˆ » « ˆ= « ˆ « « « £ « £ tw daáu kín trong thö coøn ñaây Neân nhöõng khi möa nöûa ñeâm laøm xao bb « « b « « « « « ˆ « « « œ. œ œ œ « œ œ œ Œ « »» »J l »»» »»» « »»» »»» »»» =l j ˆ ˆ _ « ˆ « l « « « _ « ======================== & ˆ » »» ˆ « j« « _ _ ˆ ˆ « « _ ll w « £ £ « £ xuyeán giaác nguû chöa ñeán tìm Ngoaøi hieân möa tuoân möa laïnh xuyeân qua aùo bbb œ . « « œ « « « « »»» « « »»» ˆ j ˆ ˆ « « ======================== l & « l «« ˙ « « « « l «. ˆ ˆ ˆ « « « « « « £« «= « _ _ _ j « « « ˆ « _ « « ˆ « ˆ _ˆ « ˆ « £ £ b b « £« « « ai Canh daøi nghe buøi nguøi Möa leân phoá nhoû coù moät ngöôøi vöøa « « « « « « »J « œ & ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « l j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l w l ‰ »»»œ œ « . =l b « « « «. « « « « « « « ========================»» « « « « « « »» ˆ »J « £ b b « £« « œ £ « « « £« « £ ra ñi ñeâm nay ñeå bao nhieâu luyeán thöông laïi loøng toâi Khi troùt göûi nhöõng « « œ. « « « « « « ˆ ˆ ˆ » ˆ « « « « « » & b « « « »» « ˆ l »» ˆ « « « l « « « « « « « j « _ _ ˆ ˆ ˆ « =========================l « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « « ˆ « £ £ « »J »» »» « »» £ « hình aûnh cuûa tim vaøo loøng ñeâm Nhöõng kyû nieäm cho nhau neáu maát ñi xin ñöøng bb « œ. œ œ œ « œ « « »»» « « »» l » » ˆ » « ˆ l « « « « « « l &b « ˙ « « =========================ˆ « « ˆ ˆ _ _ « ˆ _ ” j « « « « ˆ « _ _ « j « « « w ˆ « ˆ queân Toâi thieáp ñi trong nieàm vui vaø möa rôùt nhöõng gioït möa cuoái cuøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản