Bài hát Mưa rừng - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
472
lượt xem
141
download

Bài hát Mưa rừng - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa rừng - huỳnh anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát Mưa rừng - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

  1. Möa röøng. bbb c « . œ « « « Huyønh Anh « ˆ « « « « l « Œ « l œ. « « « ====================== l & ˆ ˆ « « « « »»» ˆ « »J « « « »» ˆ ˆ «= « « « ˆ _ j ˆ « _ ˙ « « « Möa röøng ôi möa röøng Haït möa nhôù ai möa trieàn bbb « « « « ˆ l «. « « « « £ « « ˙ « Œ « ˆ « ˆ « « « « « l « j ˆ _ _ _ _. « ˆ « ˆ =========================l & « « « £ «= « _ _ _ « « « « j « « « ˆ _ _ _ « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « mieân Phaûi chaêng möa buoàn vì tình ñôøi Möa saàu vì loøng bbb « « « «. « « «ˆ « «« l w «« ˆ ˆ_ « « «« «. « « « « « =========================l & « ˆ _ « « l_ Œ « «= ˆ « « _. « _ « ˆ ˆ « l « ˆ ˆ ˆ « « j « « ˙ « ˆ « « « ngöôøi duyeân kieáp khoâng laâu Möa töø ñaâu möa veà Laøm bbb œ . »»» œ « « « »J « « « « »» ˆ ˆ « l « « « « ˙ « Œ « « « ˆ l «. « « « ˆ « « « £ « « « « «= j ˆ _ _ _ « ˆ « ˆ ˆ =========================l & ˆ « « ˆ « « muoân laù hoa rôi töû tôi Tieáng möa gioù laïnh luøa ngoaøi bbb « « « £« « l « « « «. « « « « « ˆ « _. ˆ « « _ _ _ =========================l & j « « « ˆ _ _ _ « « « « ˆ ˆ ˆ _ _« « ˆ ˆ ˆ « « « n_ l _ « j ˆ « w = « « « « « £ maønh Laù vaøng rôøi lìa caønh gôïi ta noãi nieàm rieâng b œ. œ œ »J »»» œ œ »»» »» œ œ »»» »» b » & b »» »» =========================l » l œ. »»» œ œ »J »»» »» » l œ. »»» œ « « «= J ˆ « »»» « ˆ « _ « £ £ ˆ « £ £ OÂi ta mong öôùc xa xoâi Nhöng ñeâm maõi coâ ñôn Gôûi taâm tö veà b «. « « « œ « « « »»» l « . « « « « œ & bb w l « =========================l ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « »»» = j ˆ ˆ ˆ « « « ñaâu Möa thöông ai möa nhôù ai Möa rôi nhö nhaéc bbb « . « « « £ « « « « _ l w «. « ˆ « « « « l « Œ «=l « ˆ & ˆ « j « « ========================= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l _ « « « ˆ ˆ ˆ « « j « « _ ˙ « « « « nhôû Möa rôi trong loøng toâi Möa röøng ôi möa röøng Tìm bbb œ . »»» œ « « « »J « « « « « « ˆ « »» ˆ ˆ « l « ˙ « Œ « « « ˆ l «. « « « ˆ « ˆ « « £ « « « « «= j ˆ « _ _ _ ========================= l & « ˆ « ˆ « ˆ « « ñaâu hôõi ôi boùng ngaøy xöa Moãi khi möa röøng veà muoän bbb « « « £« « l « « « «. « ˆ « « « ˆ « _. ˆ « « _ _ _ j « « « ˆ _ _ _ « « « « « _ « _ « « « ========================= & ˆ « n_ l _ « j w ˆ « =” ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « maøng Boùng chieàu vaøng daàn taøn Loøng thöông nhôù naøo nguoâi
Đồng bộ tài khoản