Bài hát mưa xa - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
380
lượt xem
74
download

Bài hát mưa xa - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa xa - đỗ lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mưa xa - Đỗ Lễ (lời bài hát có nốt)

  1. Möa xa. £ « « « « £ nhaïc & lôøi : Ñoã Leã « ˆ « « ## c « « « « « ˆ ˆ « «. « « « « Œ « « « « « «. « « « « « « « «= & “{ « ˆ « j ˆ ˆ « « « j « l _. l « « _ ˆ ˆ ˆ ====================== l « _ _ « j ˆ « « ˙ « « « ˆ « « « « ˆ « j j « ˆ j ˆ « £ £ Toâi coù ngöôøi yeâu thöôøng hay giaän hôøn Toâi coù ngöôøi yeâu thöôøng khoùc baâng ## « «. ‰ «. « « « « Anh noùi tình yeâu ñeïp nhö moäng vaøng Em noùi tình yeâu töïa laù thu «. œ « œ « « . ‰ « l « »J « »»» « ˙ « « ˆ »» ˆ « « =========================l & ˆ « l« ˙ « « l « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j _ « j _ ˆ « _ « j _ ˆ « khuaâng Gioït nöôùc maét em khoùc cho anh Gioït nöôùc maét em khoùc long £ bay Tình yeâu seõ thaám laém thöông ñau Laøn moâi se saét laém möa ## « « « « « « « ‰ « « 1. . «. ‰ « l «. ˙ « « _ « ˆ « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « j =========================l & « « l « ˆ ˆ « « « ˆ kk « « « j ˆ ˆ « « « « «. _ « j ˆ j _ ˆ « « lanh Gioït nöôùc maét em khoùc trong tay Vaø em khoùc sôï tình ñoåi mau Ñeå cho em khoùc maõi trong tay Vì thöông... ## « »J œ »»» . œ œ œ œ « «. Œ «.« « « »» J « l « Œ œ »»» l l œ »J »J »J »J « »» »» »» »» ˆ 2. & ˙ « { ” ˆ « « «. _ « =========================l j ˆ ˆ « « « ˙ j « = j ˆ « « thay ...nhôù moái tình vöøa troâi Möa vaãn rôi möa vaãn troâi trong tình ## « Œ « « « « « « « « « ˙ « « « l «. jj ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « l «. j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= l & ˙ « _ «= « ˆ « j ˆ « j yeâu Xa caùch nhau em xoùt xa cho ngaøy quanh Anh vaãn ## »J œ »»» . »J »J »J »J « « «« «. £ « _ _ __ « « »» »J « « « « « l « Œ œ »» l œ œ œ œ œ « l « Œ «=l »» »» »» »» ˆ ˙ j « ˆ« «ˆ j j« _ ˆ « « « _ « « ˙ « « ˆ « ========================= & « _ ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ « j « j « « ˆ vöông em nhôù thöông tình ñaàu möa sa Tay naém tay bao thieát tha moâi maën moâi Cho traùi ## « «. « « « « « l « Œ « « l « ˆ « « « « « « « « « «. j ˆ « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ _ ˆ _ « « « « « ˆ « ˆ ========================= & « « « « « « Œ £ « _ _ _ _ « l « . =l l « « « ˙ « j « j « ˆ ˆ « « _ « « _ « ˆ « ˆ « « « ˆ « j j « j ˆ « «£ « « ## « « « « £ tim bao öôùc mô trong nuï hoân Möa cöù rôi em khoùc cho phaän mình long ñong « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « j « «. Œ l « « « « « «. « « « « « « « « ‰ « l «. = & ˆ ˆ ˆ « « ========================= l j « l« « _. _ _ « « « _ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « j j ˆ « j « ˆ ˙ « « « _ j ˆ « « ˙ « « j _ ˆ « Anh noùi tình em ñeïp nhö £ « muøa Haï £ Em noùi tình anh töïa laù Thu bay Gioït ## « œ « œ « l «. ‰ « l «. « « « « « «. ˆ « J « »»» ˆ « »»» ˆ ========================= l & « « ˙ « « ˆ « « « « « « l «. ‰ = ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « j « « _ « j _ ˆ « _ « j _ ˆ « £ nöôùc maét chan chöùa thöông ñau Gioït nöôùc maét ta ñaõ cho nhau Ñeå ## « « « « « « ‰ « « «. « « & «. ˆ « « « « « l «. ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « j « « l « ˆ ˆ ˆ « « « k k ========================= « « . _ l « . Œ= j ˆ ˆ « « « « « ˙ ˆ « j « ” chia tay tieãn gioù Thu sang Ñeå em khoùc cho tình dôû dang. Tình khuùc cho nhau - Ñoã Leã
Đồng bộ tài khoản