Bài hát quê em - Nguyễn Đức Toàn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
236
lượt xem
55
download

Bài hát quê em - Nguyễn Đức Toàn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quê em - nguyễn đức toàn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quê em - Nguyễn Đức Toàn (lời bài hát có nốt)

  1. Queâ em. Nguyeãn ñöùc Toaøn ## 3 Œ Œ « « « « « « « œ « « « « « « « « « »» « « « « « « 4 ˆ lˆ ˆ ˆ l ˙ ˆ lˆ » ˆ l ˙ « l« « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ====================== l & « « « «= Queâ em mieàn trung du ñoàng xuoâi luùa xanh rôøn Giaëc traøn leân thoân ## ˙ . »»» »»» « »»» l »»» œ #ˆ œ ˙ « « ========================= l & l « « « « « »»» ˆ « ˆ « « ˆ l « « œ l « ˙ « « « l « « «= ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « xoùm Daâu bôø xanh thaém nong taèm chín löùa tô khoâng tay ngöôøi chaêm ## « « Œ « « « « « « « œ « « « « « « « « « « « « « »» « « «. l« ˆ lˆ ˆ ˆ l ˙ ˆ lˆ » ˆ l ˙ « l« « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ & ˙ « ˆ « ========================= l « « « «= boùn Queâ em ñoàng hoang vu chieàu nay vaéng boùng côø Giaëc traøn leân ñoát ## ˙ . œ #ˆ œ ˙ « « « œ « « « « « « « « »»» »»» « »»» l »»» « l « « »»» l « « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « l « « « l «. « ˆ ˆ ˆ ˙ « « Œ =l ˆ « ========================= & l _ « _ ˆ « « « « « l« ˆ « phaù Anh veà thoân cuõ ñi dieät thuø giöõ queâ Loøng daân ñoùn anh veà Töø ## « œ œ ˙ « »»» »»» ˆ « »»» œ »»» ========================= l & l l œ œ œ « »»» »» »»» » « l ˙ « »»» l œ « « l « . œ »»» « « ˆ ˆ « « « ˙ « = môø sôùm tinh söông anh ñi trong boùng côø giöõ vöõng ñoàng queâ ta ## « « « « « œ »»» ˙ »»» œ »»» « « œ »»» ˙ »»» œ »»» & «. « « « l « ˆ ˆ « « ˙ « « ˆ ˆ « ========================= l j« l l ˙ « l = Ñaây baongöôøi mong ngoùng quaân ta ñaõ veà Quaân ta ñaõ ## ˙ . « « « ‰ « « œ ‰ »»œ œ œ œ »»» ˆ ˆ ˆ l « « »J l » »»» »»» l ˙ « « « j « « « ˆ ˆ »» « « ========================= l & l »»» »»» = veà Bao hôøn caêm treân noøng suùng ñaàu löôõi leâ ñi chieám ## « « « « « « « « ‰ « « œ ‰ « ˙ « « l « « ˙ « ˆ « «. ˙ « j « « « ========================= l & ˆ « l ˆ ˆ »J l « « « l « « »» = ˆ ˆ ˆ « « laïi ñoàng queâ ta Bao loøng daân ñang chôø mong ## »œ œ « ˙ » œ »» »»» « l »» ˆ « »»» « « ˙ « =========================” & l ˆ l œ. œ œ l ˙ « « « »»» »J »»» »» »»» . l œ Œ Œ »»» = quaân keùo veà phaù tan giaëc gìn giöõ xoùm queâ. 1949

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản