Bài hát mời anh về thăm quê em - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
40
download

Bài hát mời anh về thăm quê em - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mời anh về thăm quê em - thùy linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mời anh về thăm quê em - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Môøi anh veà thaêm queâ em. øThuøy Linh 2 « 4 « »J »J l œ « « « l œ « « « =l œ œ »» »» »J « « « »» j j j ˆ ˆ ˆ « « « ====================== & ˆ « »J « « « »» j j j ˆ ˆ ˆ « « « Bình minh saùng töôi queâ em ruoäng luùa bao la ñaày Môøi anh ñeán thaêm queâ em ruoäng luùa chín vui roän « « ˙ «. « « « l ˆ « « _ « « « « « l œ œ « l « « « « ˆ ˆ ˆ « j « j « j ========================= & « j ˆ « »J »»» »» « j ˆ « « k « « ˆ j j l ˆ ˆ « j « ñoàng Gioù nheø nheï lay ngaû nghieâng caønh luùa troå raøng Tieáng hoø hoø lô ngaøy vui gaët haùi reàn ˙ »»» J »K J »J œ œ œ œ »»» »» »»» »» œ œ ‰ »J »»» »» « « « « =========================l & l l l «. « « « j k j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « boâng Bôø ñeâ ñoïng söông öôùt möôùt Trôøi xanh nhôûn nhô vang Ñeïp aùo baø ba traéng xoùa Baøn tay dòu daøng « « « ‰ œ. J »»» « « « « « j « ˆ « ˆ « œ »J »K »»œ »» « j ˆ « =========================l & l ˆ « ˆ ˆ l « ˆ « « j j j j « « « « chim ca líu lo tung taêng naéng mai chan nhanh nhanh caét nhanh luùa thôm ngaùt höông hai « « Œ œ. »»» œ»» l œ . »J »»» »J l œ . œ œ « l œ »J »K »J « »» »» »» ˆ j « & ˙ « « ========================= l ˆ « l »» « hoaø Ôi hoø ôi Hoø ôi ôi hoø muøa Ôi hoø ôi Hoø ôi ôi hoø «. « « « l «. « « « ˙ »»» ˆ « j ˆ « ˆ « œ »J »» j « « l ˆ « =========================l & l j « j « ˆ « « ˆ « « j ˆ « ôi Em môøi anh gheù thaêm choán naøy moät ôi Vui laø vui böôùc em ttróu naëng ñöôøng « « «. « œ « J « »»» j « J »»» »»» »J »J »J « ˆ l œ œ ‰ l œ œ œ « l œ. »» »» »» ˆ j « »»» J œ »»» « l « « j k ˆ ˆ =========================l & ˙ « « laàn Môøi môøi anh veà queâ em Coù tieáng ca ñaäm tình tieáng veà Nhòp nhaøng khoan hoø khoan khoan Gaùnh luùa nhanh veà laøng nhöõng « « « « œ « œ œ l ˙ J « J »J »»» œ Œ 2.˙ »»» »»» œ Œ »»» ˆ ˆ l »»» « « ˆ »»» j « »» 1. ========================= & l ll l =” ca trìu meán ñaäm tình queâ höông. ñeâm trôøi saùng nhòp chaøy khua... ...vang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản