Bài hát tôi còn yêu tôi cứ yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
123
lượt xem
28
download

Bài hát tôi còn yêu tôi cứ yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tôi còn yêu tôi cứ yêu - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tôi còn yêu tôi cứ yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Toâi coøn yeâu toâi cöù yeâu. £ b 4 Ó Œ « «£ « « «£« « « « « « ˆ «£« œ ‰ «£ « « « « « « « « »» « « « ‰ «£ « « Œ ‰ «£ « Phaïm Duy b & 4 « « ˆ l « « ˆ ˆ« « « « l ˆ ««« » « « “ { « . « _ « « _« « ˆ « « ˆ « « ˆˆ « _ ˙ « « « ««« «ˆ « «l« «ˆ « «« ˙ «« «ˆ _« « ˆ ˆ« « «« «« _ ˆ « ˆ «« ˆ =======================l « « « ˆˆ « « ˆ «« ˆ« Toâi coøn yeâu Toâi cöù yeâu Toâi coøn «£ « « « «£ « »œ »œ »œ #œ œ £ nœ ...toâi Ñaõ cheát roài Cho duø b «. b « « ˆ « « ‰ ˆ « ˙ « « Œ ˆ « « l »» »» »» »»» »»» « « « « « ˆ ‰ »»» »»œ ˙ « « ˆ ========================= l & l » = £ £ yeâu Toâi cöù yeâu Toâi coøn yeâu maõi maõi maõi maõi... Toâi coøn ai Ñaõ gieát toâi Cho duø söông traéng vaãn chaát nuùi... Cho duø £ « «£ « b œ . « « « ˆ « « 1. « « « « « Œ £ « £« 2. œ ˆ « ˆ « «« « £ » « « « « «ˆ ‰ «« « & b »» ˆ « ˆ « « « l « « « _ _ l « « « « ˆ ˆ ˙ ˆ « «« ˙ ========================= l « « ˆ «« « «« ˆˆ « _” « »»» « « « l w = «{ « ˆ« « «ˆ ˙ « ˆ yeâu ñôøi Toâi coøn yeâungöôøi Toâi coøn yeâu toâi... Cho duø... £ « £« « « «£ « œ . « Œ « «£ =l soâng ngoøi Vaãn hoen maùu ..ngöôøi Oaùn thuø vaãn daøi... b «. ‰ « « « b « ˙ « « l ˙ ˆ « « Œ « « ˆ l »»» ˆ « « « « « « « « l « j « ˆ «. « « « « « « ========================= & ˆ ˆ « ˆ _ ˙ ˆ « j « __ « « « ˆ _« « « « « ˆ ˆ « £ Toâi coøn leõo ñeõo £mang nhieàu moäng ngheøo Ñöôøng veà coõi £ « « « « « «« bb « « « « « « ˆ « . « « « « ˆ ˆ « . « « « w ˙ . £ = « « « ˆ ˆ »»» ‰ « « Vaâng Toâi coøn yeâu « « « « « « « l « « «. « l «« ˆ« =========================« l & « . _ __ _ « « « «« « ˆ « __ ˆ ˆ «« « « ˆ « l ˆ « « « « « « __ ˆ « ˆ«« ««ˆ ««« « ˆ « jˆ ˆ « « j l ˆ ˆ« «ˆ £ £ « «£ « b »˙ Œ « « « œ . »œ œ . œ « Œ « « « « . « « « « « »» J »» « « ˆ tieân xa vôøi..Nhaïc trôøi ñöùt giaây tô roài Thaàn ñoànggaãy ñoâi caùnh vaøng taû tôi... Vaâng Toâicoøn b »» « «« » » » ˆ «ˆ ˆ « l ========================= & » »J l « »» ˙ « « «« « « «« l ˆ «ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ =l ˆ__ « « «ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « _« ˆ « « b œ. « « « »»»œ »œ . œ « « »˙ Œ £ « £« « £ « ‰ « ˆ yeâu Ven bôø suoáivaéng laïnh leõo tieâu ñieàu Doøng leä heát vôi laïi ñaày Ngaäp luït theá »J « . « »» ‰ & b »»» « « « œ »»»œ » l »» « « « »» ˆ«ˆ ========================= l ˆ » »» ˆ ˆ l « « j « _ “{ «. ˆ« « «ˆ ˙ « « « « « « « ˆ = £ «£ « « £ gian ñeâm ngaøy Chaäp chôøn boùng ma keâu baày cuoàng quay Toâi coøn yeâu Toâi cöù £« « « « « ôi Toâi coá bb « Œ ‰ « « « . « « « ˙ « ˆl « ˆ « « ========================= l & ˙ ‰« ˆ « Œ ˆ « « « « ˙ « « l « ˆ « « « « « ˆˆ »œ œ œ #œ œ £ nœ œ »» »»» »»» »»» »»» ‰ »»» »» = « l £ » £ yeâu Toâi coøn yeâu Toâi cöù yeâu Cho haøo quang chieáukhaép theá giôùi Cho giaûi « «£ « nuoâi Chôø ngaøy mai Seõ thoaùt thai Xin thaønh côn gioù môùi chôùi vôùi Trong nhieàu b œ . « « « « «£ ˆ 1. « « « « « « « « « «£ « « Œ £ « £« « œ ˆ « ˆ b »»» ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « «« « ˆ «« ‰ 2. »»» « ˆ « w = « «« ˆ « l ˙ ˆ ˆ «_l ˙ ========================= l & « « «_« « « «{ ˙ ˆ _” « «« « « l ˆ « ˆ « ˆ « oan roài Cho tình ra ñôøi Cho ngöôøi leân ngoâi Ôi tình.. ñeâm daøi Bayveà coõi ...ñôøi Beân ngöôøi yeâu ngöôøi.(1964)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản