BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
852
lượt xem
101
download

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đúng trước các từ mà em cho là khác loại với các từ còn lại.( 1 điểm) 1. A. school B. friend C. classroom D. library 2. A. in B. open C. sit D. close 3. A. book B. eraser C. he D. ruler 4. A. that B. what C. who D. how

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

  1. Phßng gi¸o dôc ®«ng hng Bµi kiÓm tra cuèi häc k× I n¨m häc 2007 – 2008 Trêng tiÓu häc:……………………. M«n tiÕng anh líp 3 Hä vµ tªn:………………………………….. Líp:………….. Thêi gian lµm bµi: 35 phót Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C hoÆc D ®óng tríc c¸c tõ mµ em cho lµ kh¸c lo¹i víi c¸c tõ cßn l¹i.( 1 ®iÓm) 1. A. school B. friend C. classroom D. library §iÓm 2. A. in B. open C. sit D. close 3. A. book B. eraser C. he D. ruler 4. A. that B. what C. who D. how Bµi 2: §iÒn 1 ch÷ c¸i cßn thiÕu vµo chè trèng trong mçi c©u sau.(1®iÓm) 1. My n…..me is LiLi. 2. Nic…. to meet you. 3. H….w are you ? 4. This is my sch……l. Bµi 3: Nèi c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u ë cét B ( 1,5®iÓm ). A B Tr¶ lêi 1. What’s your name ? a. Hello 1,………. 2. Hi b. Bye. See you 2,………. later. 3. Goodbye. c. My name’s Peter. 3,………. 4. He is…. d. my friend. 4,……….. 5. May I go out ? e. No, it isn’t. 5,……….. 6. Is your book big ? f. Sure 6,……….. Bµi 4: Khoanh trßn vµo ý A, B hoÆc C ®øng tríc c¸c tõ em cho lµ ®óng víi mçi c©u sau.(1,5 ®iÎm) 1. …………. I go out ? A. My B. May 2. ………….. is Linda. A. He B. It C. She 3. Lan is my friend………. A. that B. thanks C. too 4. What is……… name ? A. it B. its 5. sit………………, please A. down B. up C. in
  2. 6. It………… Sao Mai school. A. is B. are C. am Bµi 5: Mçi c©u cã 1 lçi sai, t×m vµ söa lçi sai ®ã.(1 ®iÓm) Tõ sai Söa l¹i 1. This is LiLi. He is my friend. …………. ………….. 2. What is you name ? …………. ………….. 3. fine, thank …………. ………….. 4. What is he ? He is Nam. …………. ………….. Bµi 6: S¾p xÕp c¸c tõ, côm tõ, dÊu chÊm, dÊu hái thµnh c©u hoµn chØnh. ( 2 ®iÓm) 1. classroom / is / my / this. ……………………………………….. 2. is / Who / ? / she ……………………………………….. 3. my / he / is / friend /. ……………………………………….. 4. book / open / your /. ……………………………………….. Bµi 7: Chän 1 tõ cho s½n trong khung ®iÒn vµo chç trèng( 2 ®iÓm). Hello , is , thanks , meet A: Hi. My name……… Lan. What’s your name ? B: ……… I’m Hoa. How are you ? A: I’m fine,……….. Nice to …….. you. B: Nice to meet you too. The end

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản