BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
295
lượt xem
136
download

BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các câu trắc nghiệm bài tập Hóa học - Chương Oxy nhóm 6A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG OXI – NHÓM VIA Câu 1. Trong nhóm VIA, kết luận nào sau đây là đúng : Theo chiều điện tích hạt nhân tăng : A. Lực axit của các hiđroxit ứng với mức oxi hóa cao nhất tăng dần. B. Tính oxi hóa của các đơn chất tương ứng tăng dần. C. Tính khử của các đơn chất tương ứng giảm dần. D. Tính bền của hợp chất với hiđro giảm dần. Câu 2. Cấu hình electron ở trạng thái kích thích của S khi tạo SO2 là : A. 1s22s22p63s23p4 B. 1s22s22p63s23p33d1 C. 1s22s22p63s23p23d2 D. 1s22s22p63s13p33d2 Câu 3. Cho các phản ứng : (1) C + O2 → CO2 (2) 2Cu + O2 → 2CuO (3) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (4) 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Trong phản ứng nào, oxi đóng vai trò chất oxi hóa A. Chỉ có phản ứng (1) B. Chỉ có phản ứng (2) C. Chỉ có phản ứng (3) D. Cả 4 phản ứng. Câu 4. Trong các nhóm chất nào sau đây, nhóm nào chứa các chất đều cháy trong oxi ? A. CH4, CO, NaCl B. H2S, FeS, CaO C. FeS, H2S, NH3 D. CH4, H2S, Fe2O3 Câu 5. 6 gam một kim loại R có hóa trị không đổi khi tác dụng với oxi tạo ra 10 gam oxit. Kim loại R là A. Zn B. Fe C. Mg D. Ca Câu 6. Một phi kim R tạo với oxi hai oxit, trong đó % khối lượng của oxi lần lượt là 50%, 60%, R là A. C B. S C. N D. Cl Câu 7. Tính thể tích O2 ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1,2 kg C. A. 2,24 L B. 22,4 L C. 224 L D. 2240 L Câu 8. Tính khối lượng KClO3 phòng thí nghiệm cần chuẩn bị để cho 8 nhóm học sinh thí nghiệm điều chế O2. Biết mỗi nhóm cần thu O2 vào đầy 4 bình tam giác thể tích 250 mL. Biết tỷ lệ hao hụt là 0,8 % A. 29,4 gam B. 44,1 gam C. 294 gam D. 588 gam Câu 9. Khi nhiệt phân cùng một khối lượng KMnO4, KClO3, KNO3, CaOCl2 với hiệu suất đều là 100%, muối nào tạo nhiều oxi nhất ? A. KMnO4 B. KClO3 C. KNO3 D. CaOCl2 Câu 10. Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng đến khi hoàn toàn thu được 152 gam chất rắn A. Thể tích khí oxi đã sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là A. 11,2 L B. 22,4 L C. 33,6L D. 44,8 L Câu 11. Ozon tan nhiều trong nước hơn oxi. Lí do giải thích nào sau đây là đúng ? A. Do phân tử khối của O3 > O2. B. Do O3 phân cực còn O2 không phân cực. C. Do O3 tác dụng với nước còn O2 không tác dụng với nước. D. Do O3 dễ hóa lỏng hơn O2. Câu 12. Sự có mặt của ozon trên thượng tầng khí quyển rất cần thiết, vì : A. Ozon là cho trái đất ấm hơn. B. Ozon ngăn cản oxi không cho thoát ra khỏi mặt đất. C. Ozon hấp thụ tia cực tím. D. Ozon hấp thụ tia đến từ ngoài không gian để tạo freon. Câu 13. Để phân biệt O2 và O3, người ta thường dùng : A. dung dịch KI và hồ tinh bột B. dung dịch H2SO4 C. dung dịch CuSO4 D. nước Câu 14. Để chứng minh tính oxi hóa của ozon > oxi, người ta dùng chất nào trong số các chất sau : (1) Ag ; (2) dung dịch KI + hồ tinh bột ; (3) PbS ; (4) dung dịch CuSO4. A. Chỉ được dùng (1) B. Chỉ được dùng (2) C. (4) D. (1), (2), (3) đều được Câu 15. Một hỗn hợp gồm O2, O3 ở điều kiện tiêu chuẩn có tỉ khối đối với hiđro là 20. Thành phần % về thể tích của O3 trong hỗn hợp sẽ là : A. 40% B. 50% C. 60% D. 75% Câu 16. Cho các phản ứng sau : (1) H2O2 + KNO2 → H2O + KNO3 (2) H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH (3) H2O2 + Ag2O → 2Ag + H2O + O2 (4) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5O2 + 8H2O + 2MnSO4 +K2SO4 Có bao nhiêu phản ứng trong đó H2O2 đóng vai trò chất oxi hóa trong 4 phản ứng trên ? A. 1 phản ứng B. 2 phản ứng C. 3 phản ứng D. cả 4 phản ứng. Câu 17. Có một hỗn hợp oxi, ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân huỷ hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. % về thể tích của ozon trong hỗn hợp ban đầu là A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% Câu 18. Dựa vào số oxi hoá của S, kết luận nào sau đây là đúng về tính chất hoá học cơ bản của H2S ? A. Chỉ có tính khử. B. Chỉ có tính oxi hoá. C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. D. Không có tính khử cũng như tính oxi hoá.   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  2. Câu 19. Để tách khí H2S ra khỏi hỗn hợp với khí HCl, người ta dẫn hỗn hợp qua dd A lấy dư. Dung dịch đó là : A.Dung dịch Pb(NO3)2 C.Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch NaOH D. Dung dịch NaHS Câu 20. Để phân biệt các dung dịch Na2S, dung dịch Na2SO3, dung dịch Na2SO4 bằng 1 thuốc thử duy nhất, thuốc thử nên chọn là A. Dung dịch HCl C. Dung dịch Ca(OH)2 B. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch Pb(NO3)2 Câu 21. Dẫn khí H2S đi vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa vàng xuất hiện. Phản ứng nào sau đây thể hiện kết quả của phản ứng trên. A. 2KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5S + K2SO4 + 8H2O B. 6KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 → 6MnSO4 + 5SO2 + 3K2SO4 + 8H2O C. 2KMnO4 + 3H2S + H2SO4 → 2MnO2 + 2KOH + 3S + K2SO4 + 3H2O D. 6KMnO4 + 5H2S + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5SO2 + 3H2O + 6KOH Câu 22. Có 4 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi sục khí H2S qua các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh kết tủa ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 23. Có 5 dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4, FeCl2. Khi cho dung dịch Na2S vào các dung dịch muối trên, có bao nhiêu trường hợp có phản ứng sinh kết tủa ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 24. Cho hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 8,8 gam FeS tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra sục qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thấy xuất hiện a gam kết tủa màu đen. Kết quả nào sau đây đúng ? A. a =11,95 gam B. a = 23,90 gam C. a = 57,8 gam D. a = 71,7 gam Câu 25. Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan. X là dung dịch nào trong các dung dịch sau ? A. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Ba(OH)2 B. Dung dịch Ca(HCO3)2. D. Dung dịch H2S. Câu 26. Trong các chất : Na2SO3, CaSO3, Na2S, Ba(HSO3)2, FeS, có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch HCl tạo khí SO2 ? A. 2 chất B. 3 chất C. 4 chất D. 5 chất C©u 27. Trén 4 lÝt NO víi 7 lÝt «xi. Hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ tÝnh lµ (gi¶ sö ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn). A - 7 lÝt B - 9 lÝt C - 10 lÝt D - 11 lÝt C©u 28. ThÓ tÝch kh«ng khÝ cÇn ®Ó oxi ho¸ hoµn toµn 20 lÝt khÝ NO thµnh NO 2 lµ (c¸c thÓ khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt). A - 30 lÝt B - 50 lÝt C - 60 lÝt D - 70 lÝt C©u 29. §èt 13 gam bét mét kim lo¹i ho¸ trÞ 2 trong «xi d ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc chÊt r¾n X cã khèi lîng 16,2gam (gi¶ sö hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%). Kim lo¹i ®ã lµ: A - Fe B - Zn C - Cu D - Ca C©u 30. §èt ch¸y hoµn toµn a gam Cacbon trong V lÝt «xi (§KTC) thu ®îc hçn hîp khÝ A cã tØ khèi so víi Hi®r« lµ 20, dÉn hçn hîp A vµo dung dÞch Ca(OH)2 d thu ®îc 10 gam kÕt tña a vµ V cã gi¸ trÞ lµ: A - 2 gam ; 1,12 lÝt B - 1,2gam ; 3,36lÝt C - 2,4 gam ; 2,24 lÝt D - 2,4 gam ; 4,48 lÝt C©u 31. Nh÷ng d·y phi kim t¸c dông ®îc lu huúnh lµ: A - O, N2, P, Br2 B - Fe, O2, C, Cl2, I2 C - O2, Br2, P, C, F2, Cl2 D - N2, I2, O2, P C©u 32. §un nãng 1 hçn hîp gåm 2,8 gam bét Fe vµ 0,8 gam bét S; LÊy s¶n phÈm thu ®îc cho vµo 20ml dung dÞch HCl võa ®ñ thu ®îc mét hçn hîp khÝ bay ra (gi¶ sö h/s ph¶n øng lµ 100%). Khèi lîng c¸c khÝ vµ nång ®é mol/l cña dung dÞch HCl cÇn dïng lµ: A - 1,2 g ; 0,5 M B - 1,8 g ; 0,25 M C - 0,9 g ; 0,5M D - 0,9 g ; 0,25M C©u 33. Cho 10,4g hçn hîp gåm Fe vµ Mg t¸c dông võa ®ñ víi 9,6g S. % khèi lîng cña Fe vµ Mg trong hçn hîp ®ã lµ: A - 52,76% vµ 47,24% B - 53,85% vµ 46,15% C - 63,8% vµ 36,2% D - 72% vµ 28% C©u 34. Tõ bét Fe, S, dung dÞch HCl cã thÓ cã mÊy c¸ch ®Ó ®iÒu chÕ ®îc H2S. A-1 B-2 C-3 D - 4 C©u 35. §èt 8,96l khÝ H2S (®ktc) råi hoµ tan s¶n phÈm khÝ sinh ra vµo dung dÞch NaOH 25% (d = 1,28) thu ®îc 46,88g muèi. ThÓ tÝch dung dÞch NaOH cÇn dïng lµ: A - 100 ml C - 80 ml B - 120 ml D - 90 ml C©u 36. Mét b×nh kÝn dung tÝch 2,8 l chøa hçn hîp khÝ gåm H 2S vµ O2 d (®ktc). §èt ch¸y hçn hîp, hoµ tan s¶n phÈm ph¶n øng vµo 100g H2O thu ®îc axit ®ñ lµm mµu hoµn toµn 50g dung dÞch Br2 8% lµ: (Cho H2SO3 + Br2 + H2O = H2SO4 + 2HBr)   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  3. Nång ®é % cña axÝt trong dung dÞch thu ®îc vµ % vÒ khèi lîng cña H2S vµ O2 lµ: A - 10% H2SO3, 30% H2S, 70% O2 C - 8% H2SO3, 40% H2S, 60% O2 B - 5% H2SO3, 25% H2S; 75% O2 D - 2% H2SO3, 20%H2S, 80% O2 C©u 37. §Ó ph©n biÖt SO2 vµ CO2 ngêi ta dïng thuèc thö lµ: A - Dung dÞch Ca(OH)2. B - Dung dÞch thuèc tÝm (KMnO4). C - Níc Br«m D - C¶ B vµ C. C©u 38. Cho c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc. a) SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. b) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O. c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4. d) SO2 + 2H2S → 3S + H2O. e) 2SO2 + O2 → 2SO3 * SO2 ®ãng vai trß lµ chÊt khö trong c¸c ph¶n øng: A - a, c , e C - b, d, c, e. B - a, b, d, e D - a, c, d * SO2 ®ãng vai trß lµ chÊt «xi hoa trong c¸c ph¶n øng. E - a, b, c H - b, d G - a, b, d I - d C©u 39. Cho hçn hîp gåm Fe vµ FeS hoµ tan vµo dung dÞch HCl d thu ®îc 6,72 l hçn hîp khÝ (ë ®ktc). DÉn hçn hîp nµy qua dung dÞch Pb(NO3)2 d thu ®îc 47,8g kÕt tña ®en, % khèi lîng Fe vµ FeS trong hçn hîp ban ®Çu lµ: A - 25,2% ; 74,8% C - 24,14% ; 75,86% B - 32% ; 68% D - 60% ; 40% C©u 40. §èt ch¸y hoµn toµn 3,4gam mét chÊt X thu ®îc 6,4g SO2 vµ 1,8g H2O, X cã c«ng thøc ph©n tö lµ: A - H2SO3 C - H2SO4 B - H2S D - Mét chÊt kh¸c A, B, C. C©u 41. HÊp thô hoµn toµn 6,4g SO2 vµo dung dÞch NaOH 1M, sau ph¶n øng thu ®îc 11,5g muèi thÓ tÝch dung dÞch NaOH cÇn dïng lµ: A - 150ml C - 250ml B - 200ml D - 275ml C©u 42. Hoµ tan V lÝt SO2 trong H2O. Cho níc Br«m vµo dung dÞch cho ®Õn khi xuÊt hiÖn mµu níc Br«m, sau ®ã cho thªm dd BaCl2 cho ®Õn d läc vµ lµm kh« kÕt tña th× thu ®îc 1,165gam chÊt r¾n. V cã gi¸ trÞ lµ: A - 0,112 l C - 0,336 l B - 0,224l D - 0,448 l C©u 43. C©u nµo sai trong sè c¸c c©u nhËn xÐt sau? A - H2SO4 lo·ng cã tÝnh axÝt m¹nh B - H2SO4 ®Æc rÊt h¸o níc. C - H2SO4 ®Æc chØ cã tÝnh «xi ho¸ m¹nh. D - H2SO4 ®Æc cã c¶ tÝnh axÝt m¹nh vµ tÝnh «xi ho¸ m¹nh. C©u 44. D·y kim lo¹i ph¶n øng ®îc víi dung dÞch H2SO4- lo·ng lµ: A - Cu, Zn, Na B - Ag, Ba, Fe, Sn C - K, Mg, Al, Fe, Zn. D - Au, Pt, Al C©u 45. C¸c chÊt phï hîp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau: A - H2SO4 ®/n + Cu → CuSO4 + H2O + ........................ B - H2SO4 ®/n + S → ................ + H2O C - H2SO4 ®/n + C → .................. + .................. + H2O D - H2SO4 ®/n + Mg → ................. + S + H2O E - H2SO4 ®/n + HBr → SO2 + .............. + ....................... G - H2SO4 ®/n + KI → I2 + .............. + H2O + K2SO4 H- C12H22O11 + H2SO4 ......................... + H2O C©u 46. Thuèc thö thÝch hîp ®Ó nhËn biÕt 4 dung dÞch ®ùng trong 4 lä bÞ mÊt nh·n gåm: Na 2CO3, NaOH, Na2SO4, HCl lÇn lît lµ. A - Quú tÝm B - Bét Fe, Quú tÝm. C - Dung dÞch H2SO4l, quú tÝm. D - C¶ A, B, C C©u 47. Thuèc thö thÝch hîp dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch (®ùng riªng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH lÇn lît lµ: A - Quú tÝm, dung dÞch BaCl2, dung dÞch AgNO3 B - Dung dÞch AgNO3, quú tÝm. C - Dung dÞch Bacl2, quú tÝm, Cl2, hå tinh bét. D - C¶ A vµ C C©u 48. Cho c¸c dung dÞch riªng biÖt bÞ mÊt nh·n gåm: Na2SO4, HCl, Na2CO3, Ba(NO3)2, NaOH, H2SO4. Thuèc thö duy nhÊt dïng ®Ó nhËn biÕt chóng lµ: A - Quú tÝm B - Dung dÞch HCl. C - Bét Fe D - C¶ A, B, C. C©u 49. Thuèc thö duy nhÊt ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n gåm: HCl, NaOH, BaCl 2, H2SO4, NaSO4. A - Dung dÞch Ba (OH)2 B - Quú tÝm. C - Phªnolphtalªin D - Dung dÞch AgNO3. C©u 50. ChØ dïng 2 thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 4 chÊt bét: CaCO3, Na2CO3, BaSO4, Na2SO4. Cã thÓ dïng: A - Níc, dung dÞch NaOH B - Dung dÞch HCl, H2O C - H2O vµ dung dÞch HCl D - C¶ B vµ C C©u 51. Tõ FeS2, H2O, kh«ng khÝ (§K ®ñ) cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc d·y chÊt nµo?   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  4. A - H2SO4, Fe2(SO4)3, FeSO4, Fe. B - H2SO4, Fe(OH)3. C - H2SO4, Fe(OH)2. D - FeSO4, Fe(OH)3. C©u 52. Cã 3 b×nh riªng biÖt ®ùng 3 dung dÞch: HCl, H2SO3 vµ H2SO4, thuèc thö duy nhÊt ®Ó ph©n biÖt chóng lµ: A - Quú tÝm B - Dung dÞch NaOH C - Dung dÞch BaCl 2 D - Dung dÞch AgNO3 C©u 53. Nung nãng 17,7g hçn hîp bét c¸c kim lo¹i Zn vµ Fe trong bét S d (hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 100%). Hoµ tan hoµn toµn chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng vµo dung dÞch H2SO4 l 1M thÊy cã 6,72 lÝt khÝ (§KTC) bay ra vµ sau ph¶n øng lîng axit cßn d 10%. Khèi lîng mçi kim lo¹i Zn, Fe vµ thÓ tÝch dung dÞch H 2SO4 ban ®Çu lµ: A. 36,72%; 63,28% vµ 300ml B. 48,2%; 51,8% vµ 250ml C. 52,1%; 47,9% vµ 400ml D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 54: Sau khi hoµ tan 8,45g «lªum A vµo níc ®îc dung dÞch B, ®Ó trung hoµ dung dÞch B cÇn 200ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc cña B lµ: A. H2SO4.10SO3 C. H2SO4. 3SO3 B. H2SO4 . 5SO3 D. H2SO4 . 2SO3 C©u 55: Trén 100ml dung dÞch H2SO4 20% (d = 1,14) víi 400g dung dÞch BaCl2 5,2%. Khèi lîng chÊt kÕt tña vµ c¸c chÊt trong dung dÞch thu ®îc lµ: A. 46,6g vµ BaCl2 d C. 23,3g vµ H2SO4 d B. 46,6g vµ H2SO4 d D. 23,3g vµ BaCl2 d C©u 56. Mét dung dÞch chøa 3,82gam hçn hîp 2 muèi sunf¸t cña kim lo¹i kiÒm vµ kim lo¹i ho¸ trÞ 2, biÕt khèi lîng nguyªn tö cña kim lo¹i ho¸ trÞ 2 h¬n kim lo¹i kiÒm lµ 1®vc. Thªm vµo dung dÞch 1 lîng BaCl2 võa ®ñ th× thu ®îc 6,99g kÕt tña, khi c« c¹n dung dÞch thu ®îc m gam muèi. 2 kim lo¹i vµ m lµ: A - Na, Mg; 3,07gam C - Na, Ca; 4,32gam B - K, Ca ; 2,64gam D - K, Mg; 3,91gam C©u 57: Trén 3,42g muèn sunfat cña kim lo¹i ho¸ trÞ 3 víi 8g Fe2(SO4). Cho hçn hîp t¸c dông võa ®ñ víi 100ml dung dÞch BaCl2 t¹o thµnh 20,97g kÕt tña tr¾ng. Nång ®é mol/l cña dung dÞch BaCl2 vµ tªn kim lo¹i lµ; A. 0,54M; Cr B. 0,65M; Al . 0,9M; Al D. 0,4M; Cr C©u 58: LÊy 5,3g hçn hîp gåm Na vµ kim lo¹i kiÒm cho t¸c dông víi dung dÞch H 2SO4 lo·ng d thu ®îc 3,36l khÝ (®ktc). Kim lo¹i kiÒm vµ % khèi lîng cña nã trong hçn hîp lµ: A. K vµ 21,05% B. Li vµ 13,2% C. Rb vµ 1,78% D. Cs vµ 61,2% C©u 59: Hoµ tan 1 «xit cña kim lo¹i ho¸ trÞ II trong mét lîng võa ®ñ dung dÞch 20% th× ®îc dung dÞch muèi cã nång ®é 22,6%. C«ng thøc cña oxit ®ã lµ: A. MgO C. CaO B. CuO D. FeO C©u 60: Cho 427,5g dung dÞch Ba(OH)2 20% vµo 200g dung dÞch H2SO4 läc bá kÕt tña. §Ó trung hoµ níc läc ngêi ta ph¶i dïng 125ml dung dÞch NaOH 25% (d = 1,28) nång ®é % cña H2SO4 trong dung dÞch ®Çu lµ: A. 51% C. 49% B. 40% D. 53% C©u 61: Trén 13g mét kim lo¹i M ho¸ trÞ 2 (®øng tríc hi®ro) víi lu huúnh råi ®un nãng ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ®îc chÊt r¾n A. Cho A ph¶n øng víi 200ml dung dÞch H 2SO4 1,5M (d) ®îc hçn hîp khÝ B nÆng 5,2g cã tØ khèi so víi oxi lµ 0,8125 vµ dung dÞch C (gi¶ sö thÓ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi). Kim lo¹i M lµ: A. Fe C. Ca B. Zn D. Mg C©u 62. Hoµ tan hoµn toµn 1,08g kim lo¹i M trong H2SO4 ®Æc nãng, lîng khÝ tho¸t ra ®îc hÊp thô hoµn toµn bëi 45ml dung dÞch NaOH 0,2M thÊy t¹o ra 0,608g muèi. Kim lo¹i M lµ; A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag Bµi 63: Cho mét ph©n tö gam SO3 vµo mét cèc níc, sau ®ã thªm níc vµo ®Ó ®îc 0,5 lÝt dung dÞch A. Nång ®é mol/ l cña dung dÞch A lµ: A. 2M B. 3M C. 4M D. 5M Bµi 64: CÆp chÊt nµo sau ®©y cã thÓ tån t¹i trong mét hçn hîp ë nhiÖt ®é thêng ? A. Cl2 vµ H2S B. SO2 vµ O2 C. Na2CO3 vµ H2SO3 D. SO2 vµ O3 Bµi 65: §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng khÝ H2S thu ®îc khÝ A. DÉn khÝ A vµo dung dÞch níc brom d th× thu ®îc dung dÞch B. Cho mét Ýt dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch B ®îc kÕt tña C. VËy A, B, C lÇn lît lµ: A. SO2, H2SO4, BaSO4 B. S, H2SO4, BaSO4 C. SO2, HCl, AgCl D. SO3, H2SO4, BaSO4 Bµi 66: §Ó thu ®îc 1,12 lÝt khÝ sunfur¬ (®ktc) th× khèi lîng cña lu huúnh vµ thÓ tÝch oxi (®ktc) cÇn dïng lµ: A. 1 gam vµ 22,4 lÝt B. 2 gam vµ 1,12 lÝt C. 1,5 gam vµ 2,24 dm3 D. 1,6 gam vµ 3 1,12dm Bµi 67: Dung dÞch thuèc tÝm (KMnO4) cã thÓ oxi ho¸ khÝ sunfur¬ . §Ó oxi ho¸ hoµn toµn 16,8 lÝt khÝ sunfur¬ (®ktc) th× khèi lîng thuèc tÝm cÇn lµ:   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  5. A. 47,4 gam B. 50 gam C. 45 gam D. 46,4 gam Bµi 68: KhÝ H2 cã lÉn t¹p chÊt H2S, SO2. Cã thÓ dïng dung dÞch nµo díi ®©y ®Ó lo¹i H2S vµ SO2 ra khái H2 ? A. KOH B. Pb(NO3)2 C. Ba(OH)2 D. C¶ A, C ®Òu ®óng Bµi 69: Mét häc sinh cïng víi gi¸o viªn tiÕn hµnh ph©n tÝch mét hîp chÊt (X) cã thµnh phÇn theo khèi lîng lµ: 35,96% S; 62,92% O vµ 1,12% H. C«ng thøc ho¸ häc cña hîp chÊt nµy lµ: A. H2SO3 B. H2SO4 C. H2S2O7 D. H2S2O8 Bµi 70: CÆp chÊt nµo sau ®©y cã thÓ tån t¹i ®ång thêi trong dung dÞch ? A. Na2SO4 vµ CuCl2 B. BaCl2 vµ K2SO4 C. Na2CO3 vµ H2SO4 D. KOH vµ H2SO4 Bµi 71: Cho mét dung dÞch chøa 44 gam NaOH vµo mét dung dÞch chøa 49 gam H2SO4. Khèi lîng muèi thu ®îc lµ : A. 61 gam B. 71 gam C. 81 gam D. 91 gam Bµi 72: Hoµ tan hoµn toµn 5,4 gam mét kim lo¹i R cha râ ho¸ trÞ vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng, thu ®îc 6,72 lÝt H2 (®ktc). NÕu còng hoµ tan 5,4 gam kim lo¹i ë trªn vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng th× thÓ tÝch khÝ thu ®îc ë (®ktc) lµ: A. 1,12 lÝt B. 6,72 lÝt C. 22,4 lÝt D. 4,48 lÝt Bµi 73: Hoµ tan 1,2 gam mét kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng 200ml dung dÞch H2SO4 0,2M. Sau ph¶n øng ngêi ta ph¶i dïng hÕt 50ml dung dÞch NaOH 0,4M ®Ó trung hoµ hÕt axit cßn d. Tªn kim lo¹i ®em dïng lµ : A. Ca B. Cu C. Ba D. Mg Bµi 74: Hoµ tan m gam FeXOY b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc, nãng thu ®îc 2,24 lÝt khÝ (®ktc) vµ 120 gam muèi khan. C«ng thøc ph©n tö cña oxit lµ: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Fe3O2 Bµi 75: Hoµ tan oxit mét kim lo¹i R ho¸ trÞ II trong mét lîng võa ®ñ dung dÞch H2SO4 20% th× thu ®îc dung dÞch muèi nång ®é 22,6%. C«ng thøc «xit kim lo¹i R lµ: A. ZnO B. MgO C. CuO D, BaO Baøi 76. Ñieàn töø hay cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng: Töø oxi ñeán Telu baùn kính nguyeân töû R ……………,ñoä aâm ñieän……………khoaûng caùch töø taâm nguyeân töû R ñeán taâm nguyeân töû H trong hôïp chaát H2R…………….ñoä beàn lieân keát H-R ……………… Ozon laø moät trong nhöõng chaát coù tính…………………vaø maïnh hôn ………,oxi ……………ion I- ,nhöng ozon………….. Baøi 77. Ozon vaø hidropeoxit coù tính chaát hoaù hoïc gioáng nhau laø: A. Ñeàu coù tính khöû B. Ñeàu coù tính oxi hoaù C. Ñeàu coù tính oxi hoaù-khöû D. Ñeàu laø hôïp chaát beàn. Baøi 78. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng: A. Luoäc khoai ôû vuøng cao seõ laâu hôn vì xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp hôn B. Luoäc khoai ôû ñænh nuùi Everest seõ mau chín hôn vì nöôùc soâi ôû nhieät ñoä thaáp hôn C. Ñoä cao khoâng aûnh höôûng gì ñeán nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc D. Söï suït giaûm aùp suaát khi leân cao seõ laøm cho nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc cao. Baøi 79. Khi cho ozon taùc duïng leân giaáy coù taåm ddKI vaø hoà tinh boät thaáy xuaát hieän maøu xanh.Hieän töôïng naøy laø do: A. Söï oxi hoaù tinh boät B. Söï oxi hoaù iotua C. Söï oxi hoaù Kali D. Söï oxi hoaù ozon. Baøi 80. Daãn 2,24 lít hoãn hôïp khí (ñkc) goàm oxi vaø ozon ñi qua dung dich KI thaáy coù 12,7g chaát raén maøu tím ñen. Thaønh phaàn phaàn traêm theå tích caùc khí trong hoãn hôïp laø: A. 50% vaø 50% B. 60% vaø 40% C. 45% vaø 55% D. Keát quaû khaùc. Baøi 81.Haáp thuï hoaøn toaøn 12,8g SO2 vaøo 250ml ddNaOH 1M. Khoái löôïng muoái taïo thaønh sau phaûn öùng laø: A. 15,6g vaø 5,3g B. 18g vaø 6,3g C. 15,6g vaø 6,3g D. Keát quaû khaùc. Baøi 82.Coù 4 loï maát nhaõn chöùa caùc dung dòch sau: NaCl, KNO3, Pb(NO3)2, CuSO4. Haõy choïn trình töï tieán haønh ñeå nhaän bieát caùc chaát treân laø: A.Duøng dd Na2S, ddAgNO3 B. Duøng ddNaOH , ddNa2S C. Duøng khí H2S , ddAgNO3 D. A vaø C ñuùng. Baøi 83.Ñoát chaùy hoaøn toaøn 125,6g hoãn hôïp FeS2 vaø ZnS thu ñöôïc 102,4g SO2. Khoái löôïng cuûa FeS2 vaø ZnS laàn löôït laø: A. 77,6g vaø 48g B. 76,6g vaø 47g C. 78,6g vaø 47g D. Keát quaû khaùc. Baøi 84.Cho phöông trình : Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  6. Toång heä soá nguyeân toái giaûn cuûa phöông trình sau khi caân baèng laø: A. 28 B. 46 C. 56 D. 64. Baøi 85.Coù 3 oáng nghieäm ñöïng caùc khí SO2,O2, CO2 .Duøng phöông phaùp thöïc nghieäm naøo sau ñaây ñeå nhaän bieát caùc chaát treân: A. Cho töøng khí loäi qua dd Ca(OH)2 dö,duøng ñaàu que ñoùm coøn taøn ñoû. B. Cho töøng khí loäi qua dd H2S ,duøng ñaàu que ñoùm coøn taøn ñoû. C. Cho hoa hoàng vaøo caùc chaát khí,duøng ñaàu que ñoùm coøn taøn ñoû. D. B vaø C ñuùng. Baøi 86.Coù 5 khí rieâng bieät trong 5 loï laø: Cl2, O2, O3, HCl, SO2. Haõy choïn trình töï tieán haønh naøo sau ñaây ñeå phaân bieät caùc khí : A. Nhaän bieát maøu cuûa khí,dd AgNO3, duøng ñaàu que ñoùm coøn taøn ñoû,kim loaïi Ag. B. Dung dòch H2S,dd AgNO3, dd KI. C. Dd AgNO3, dd KI, ñaàu que ñoùm coøn taøn ñoû. D. Taát caû ñeàu sai. Baøi 87.Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3,4 g moät chaát X thu ñöôïc 6,4g SO2 vaø 1,8g H2O. X coù coâng thöùc phaân töû laø: A. H2SO4 B. H2SO3 C. H2S D. Moät chaát khaùc. Câu 88. Cho S phản ứng hoàn toàn và vừa đủ với hỗn hợp chứa Fe 11,2 gam, Zn 26 gam. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan hết trong dung dịch axit clohiđric thu được khí X. X phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml). V có giá trị là : A. 0,52 lít B. 0,856 lít C. 0,80(18) lít D. 0,87(27) lít. Câu 89. Cho 2,81 gam hỗn hợp các oxit Fe3O4, Fe2O3, MgO, CuO tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch H2SO4 0,1M (loãng) thì khối lượng muối sunfat khan thu được là bao nhiêu? A. 4,5 gam B. 3,45 gam C. 5,21 gam D. Chưa thể xác định. Câu 90. Hỗn hợp H gồm 2 kim loại X, Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp ở phân nhóm IIA. Cho 0,88 gam H tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 672 cm3 khí (đktc) và m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là: A. 3,08 gam B. 3,76 gam C. 4,0 gam D. 4,2 gam Câu 91. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X, Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp ở phân nhóm IIA. Cho 2,64 gam A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,016 khí (đktc). X, Y là: A. Be, Mg B. Mg, Ca C. Ca, Sr D. Ca, Ba Câu 92. Nung nóng 16,8 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm các oxit sắt, và sắt dư. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng H 2SO4 đặc nóng thu được 5,6 lít SO2 (đkc). Giá trị của m là : A. 24 gam B. 26 gam C. 20 gam D. 22 gam Câu 93. Cho 1,58 gam kali pemanganat vào dung dịch hỗn hợp chứa 9,12 gam FeSO4 và 9,8 gam H2SO4. Dung dịch thu được sau khi pha trộn chứa những chất gì (không kể H2O)? A. Fe2(SO4)3, K2SO4, MnSO4. B. FeSO4, Fe2(SO4)3, K2SO4, MnSO4. C. FeSO4, H2SO4, Fe2(SO4)3, K2SO4, MnSO4.D. Fe2(SO4)3, K2SO4, MnO2, KMnO4. Câu 94. Khi đốt cháy 800 kg pirit sắt, thu được 270 m 3 sunfurơ (đktc) ứng với 96% giá trị tính theo lý thuyết. Phần trăm về khối lượng của tạp chất trong pirit sắt là : A. 10% B. 20% C. 3,6% D. 5,9% Câu 95. Để trung hòa hoàn toàn 40 gam oleum cần 70 ml dung dịch NaOH 35% (d = 1,38g/ml). Thành phần phần trưm theo khối lượng của SO3 trong oleum là : A. 10% B. 15,8% C. 18% D. 45% Câu 96. Hỗn hợp bột 3 kim loại Al, Zn, Mg có khối lượng 3,59 gam được chia làm hai phần đều nhau. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 4,355 gam hỗn hợp oxit. Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị bằng : A. 4,336 lít B. 3,456 lít C. 3,584 lít D. 5,678 lít Caâu 97: Ñoát chaùy heát 8g löu huyønh . Daãn saûn phaåm hoøa tan heát trong 61,5g nöôùc.Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: A. 15% B. 20% C.25% D.30% Caâu 98: Daõy caùc chaát naøo sau ñaây vöøa coù tính oxi hoùa vöøa coù tính khöû?   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
  7. A. Cl2, O3, S, I2 B. Cl2, S, SO2, Br2 C. Na,H2S, F2 D. Ca,O2, H2SO4 Caâu 99:Duøng vöøa ñuû 5,04 lít khí oxi ñkc ñeå oxi hoùa heát 8,1g kim loaïi R.Teân kim loaïi laø: A. Al B. Fe C. Zn D. Ba Caâu 100: Cho 19,2g kim loaïi R taùc duïng heát vôùi dd H2SO4 ñaëc noùng dö thu ñöôïc 6,72 lít khí ñkc. Xcaù ñinh teân kim loaïi R: A. Al B. Fe C. Mg D. Cu   Gv: Phaïm Ñöùc Haûi – THPT Loäc Ninh                                                           
Đồng bộ tài khoản