intTypePromotion=4

Bài tập dầm bê tông cốt thép

Chia sẻ: Trần đăng Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
239
lượt xem
72
download

Bài tập dầm bê tông cốt thép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thép ứng suất trước Cáp dự ứng lực sử dụng loại tao 12.7mm gồm 7 sợi, theo tiêu chuẩn ASTM A416-90a, mác 270. Loại cáp dự ứng lực ("1"=Low Relaxation, "2"=Stress-relieved) 1 Giới hạn bền của thép dự ứng lực fpu = 1 860 MPa Giới hạn chảy của thép dự ứng lực fpy = 1 674 MPa Các giới hạn ứng suất cho các bó cáp dự ứng lực Truớc khi đệm neo - Có thể cho phép dùng fs ngắn hạn 0.90*fpy = 1 507 MPa Tại các neo 0.70*fpu = 1 302 MPa ở cuối vùng mất mát ở tấm đệm neo ngay sau bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập dầm bê tông cốt thép

 1. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 PhÇn I: §iÒu kiÖn tÝnh to¸n I.1. §iÒu kiÖn chung Lo¹i dÇm: DÇm I BTCT D¦L L=33m Tiªu chuÈn thiÕt kÕ: 22TCN 272-05 HL-93 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ: T¶i träng bé hµnh: = 3 KN/m2 33.000 m ChiÒu dµi dÇm L = Ls 32.200 m ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n = 12.0 m BÒ réng cÇu B = 0.5 m BÒ réng gê lan can c = 11.0 m ChiÒu réng phÇn xe ch¹y w= = bp 0.0 m ChiÒu réng lÒ bé hµnh = Ng Sè dÇm chñ = 5 dÇm Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm S = 2.40 m NL Sè lµn xe = 2 MLF = HÖ sè lµn = 1.00 I.2. VËt liÖu I.2.1. ThÐp øng suÊt tr−íc C¸p dù øng lùc sö dông lo¹i tao 12.7mm gåm 7 sîi, theo tiªu chuÈn ASTM A416-90a, m¸c 270. Lo¹i c¸p dù øng lùc ("1"=Low Relaxation, "2"=Stress-relieved) 1 fpu MPa Giíi h¹n bÒn cña thÐp dù øng lùc = 1860 fpy MPa Giíi h¹n ch¶y cña thÐp dù øng lùc = 1674 C¸c giíi h¹n øng suÊt cho c¸c bã c¸p dù øng lùc Truíc khi ®Öm neo - Cã thÓ cho phÐp dïng f s ng¾n h¹n MPa 0.90*fpy = 1507 MPa T¹i c¸c neo 0.70*fpu = 1302 MPa 0.74*fpu = 1376 ë cuèi vïng mÊt m¸t ë tÊm ®Öm neo ngay sau bé neo MPa 0.80*fpy = 1339 ë tr¹ng th©i giíi h¹n sö dông sau toμn bé mÊt m¸t Ep MPa M«®un ®µn håi cña bã thÐp dù øng lùc = 195000 Dp mm §−êng kÝnh danh ®Þnh mét tao = 12.7 Astr mm2 DiÖn tÝch danh ®Þnh 1 tao = 98.7 nstr tao Sè tao/1 bã = 12 Aps mm2 DiÖn tÝch danh ®Þnh 1 bã = 1184 Dps mm §−êng kÝnh quy ®æi cña cña mét bã c¸p = 38.8 Dduct mm §−êng kÝnh èng ghen = 65 μ HÖ sè ma s¸t = 0.25 K m-1 HÖ sè ma s¸t l¾c = 0.004 Set m ChiÒu dµi tôt neo = 0.006 fpj MPa = 1395 øng suÊt trong c¸p dù øng lùc khi kÝch KN Lùc c¨ng c¸p P = 1652 I.2.2. Bª t«ng Bª t«ng dÇm γc 24.5 kN/m3 Träng l−îng ®¬n vÞ bª t«ng = f'c 40 MPa C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng (28 ngµy) = f'ci =0.9. f'c 36 MPa C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng khi c¨ng kÐo = øng suÊt t¹m thêi tr−íc khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t fpe = 0.60.f'ci 21.60 MPa = øng suÊt nÐn fctbl = 0.58√f'ci -3.48 MPa = øng suÊt kÐo øng suÊt ë tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông sau khi x¶y ra c¸c mÊt m¸t øng suÊt nÐn 0.45f'c Do tæng cña D¦L h÷u hiÖu vμ c¸c t¶i träng th−êng xuyªn g©y ra 18.00 MPa = Do ho¹t t¶i tæng céng víi 1/2 tæng cña D¦L h÷u hiÖu vμ 0.40f'c c¸c t¶i träng th−êng xuyªn g©y ra 16.00 MPa = 0.5√f'c -3.16 MPa = øng suÊt kÐo 0.25√f'c -1.58 MPa = General Page 1 of 2 5/16/2011
 2. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 §iÒu kiÖn ¨n mßn: ("1"=¨n mßn nghiªm träng,"2"= ¨n mßn th«ng th−êng) 2 fctal -3.16 MPa = Ec = 0.043*γc1.5 *√ f'c 33943 MPa M«®un ®µn håi cña bª t«ng dÇm = Eci = 0.043*γc1.5 *√ f'ci 32201 MPa M«®un ®µn håi cña bª t«ng t¹i thêi ®iÓm c¨ng kÐo = n = Ep/Ec HÖ sè tÝnh ®æi (hÖ sè m«®un) = 5.75 β1 Tû sè khèi øng suÊt ch÷ nhËt = 0.76 fr =0.63√f'c 3.98 MPa C−êng ®é chÞu kÐo khi uèn cña bª t«ng (m«®un ph¸ ho¹i) = H 85 % §é Èm t−¬ng ®èi bao quanh trung b×nh n¨m = Bª t«ng b¶n mÆt cÇu ®æ t¹i chæ f'cs 30 MPa C−êng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng (28 ngµy) = 045*f'c= = 13.50 MPa øng suÊt nÐn cho phÐp 0.043*γc1.5 √ f'cs = Ecs = 29395 MPa M« ®un ®µn håi cña bª t«ng b¶n mÆt cÇu ns = Ecs/Ec = HÖ sè tÝnh ®æi gi÷a b¶n bª t«ng vµ dÇm bª t«ng 0.87 I.2.3. Cèt thÐp th−êng Theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam: "0", Tiªu chuÈn ASTM "1" 0 fy 400 MPa Giíi h¹n ch¶y tèi thiÓu quy ®Þnh cña thanh cèt thÐp = Es 200000 MPa M« ®un ®µn håi cña thanh cèt thÐp = DiÖn tÝch c¸c lo¹i thanh cèt thÐp §. kÝnh 6 8 10 14 16 18 20 22 28 50 79 151 202 254 314 380 (mm2) General Page 2 of 2 5/16/2011
 3. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 PhÇn iI: tÝnh to¸n II.1. §Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn b7 b3 b4 7 h7 h6 6 5 h5 h4 4 4 b6 b6 h3 H 3 b5 b2 b5 yc 2 2 h2 h1 1 yi b1 Sè liÖu kÝch th−íc (m) K.hiÖu Tªn kÝch th−íc §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 ChiÒu réng b1 ChiÒu réng ®¸y dÇm 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 b2 ChiÒu dµy s−ên dÇm 0.650 0.200 0.200 0.200 0.200 b3 ChiÒu réng c¸nh trªn 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 b4 ChiÒu réng phÇn trªn cña c¸nh 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 b5 ChiÒu réng phÇn dèc cña ®¸y dÇm 0.000 0.225 0.225 0.225 0.225 b6 ChiÒu réng phÇn dèc cña c¸nh trªn 0.100 0.325 0.325 0.325 0.325 b7 ChiÒu réng b¶n mÆt cÇu 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 ChiÒu cao h1 ChiÒu cao c¸nh d−íi 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 h2 ChiÒu cao n¸ch d−íi 0.000 0.200 0.200 0.200 0.200 h3 ChiÒu cao s−ên dÇm 1.166 0.890 0.890 0.890 0.890 h4 ChiÒu cao n¸ch d−íi 0.034 0.110 0.110 0.110 0.110 h5 ChiÒu cao c¸nh trªn 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 h6 ChiÒu cao phÇn trªn c¸nh 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 h7 ChiÒu cao b¶n mÆt cÇu 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 H ChiÒu cao dÇm 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 C¸p D¦L y1 C¸p sè 1 1.340 0.904 0.613 0.438 0.380 y2 C¸p sè 2 1.065 0.692 0.444 0.295 0.245 y3 C¸p sè 3 0.790 0.481 0.275 0.151 0.110 y4 C¸p sè 4 0.515 0.321 0.195 0.126 0.110 y5 C¸p sè 5 0.240 0.178 0.137 0.115 0.110 y6 C¸p sè 6 - - - - - y7 C¸p sè 7 - - - - - Sè bã c¸p 5 5 5 5 5 Section Page 1 of 3 5/16/2011
 4. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 DiÖn tÝch (m2) §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 1 MÆt c¾t 1 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 0.1625 2 MÆt c¾t 2 0.0000 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 3 MÆt c¾t 3 0.7800 0.2400 0.2400 0.2400 0.2400 4 MÆt c¾t 4 0.0034 0.0358 0.0358 0.0358 0.0358 5 MÆt c¾t 5 0.1020 0.1020 0.1020 0.1020 0.1020 6 MÆt c¾t 6 0.0520 0.0520 0.0520 0.0520 0.0520 7 MÆt c¾t 7 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 0.4800 èng ghen 8 -0.0166 -0.0166 -0.0166 -0.0166 -0.0166 9 C¸p 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1 1.0833 0.6207 0.6207 0.6207 0.6207 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2 1.1280 0.6653 0.6653 0.6653 0.6653 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3 1.5437 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 Kho¶ng c¸ch tõ ®¸y dÇm ®Õn träng t©m mÆt c¾t (m) §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 1 MÆt c¾t 1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 2 MÆt c¾t 2 0.250 0.317 0.317 0.317 0.317 3 MÆt c¾t 3 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 4 MÆt c¾t 4 1.439 1.413 1.413 1.413 1.413 5 MÆt c¾t 5 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510 6 MÆt c¾t 6 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 7 MÆt c¾t 7 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 èng ghen 8 0.790 0.515 0.333 0.225 0.191 9 C¸p 0.790 0.515 0.333 0.225 0.191 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1 0.843 0.835 0.840 0.843 0.844 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2 0.841 0.814 0.806 0.801 0.800 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3 1.085 1.174 1.169 1.166 1.165 M«men qu¸n tÝnh ®èi víi hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng (m4) §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 1 MÆt c¾t 1 0.000846 0.000846 0.000846 0.000846 0.000846 2 MÆt c¾t 2 0.000000 0.000100 0.000100 0.000100 0.000100 3 MÆt c¾t 3 0.093600 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 4 MÆt c¾t 4 0.000000 0.000024 0.000024 0.000024 0.000024 5 MÆt c¾t 5 0.000122 0.000122 0.000122 0.000122 0.000122 6 MÆt c¾t 6 0.000028 0.000028 0.000028 0.000028 0.000028 7 MÆt c¾t 7 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600 èng ghen 8 -0.002514 -0.001116 -0.000506 -0.000262 -0.000198 9 C¸p 0.000896 0.000397 0.000179 0.000093 0.000070 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 1 0.253023 0.210830 0.208940 0.207170 0.206518 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 2 0.259909 0.218101 0.221017 0.223785 0.224808 Toµn bé mÆt c¾t giai ®o¹n 3 0.512527 0.443843 0.450462 0.455437 0.457156 Section Page 2 of 3 5/16/2011
 5. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 §Æc tr−ng h×nh häc tiÕt diÖn §Æc tr−ng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 Giai ®o¹n 1 A DiÖn tÝch (m2) 1.083 0.621 0.621 0.621 0.621 Yb K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m) 0.843 0.835 0.840 0.843 0.844 Yt K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.807 0.815 0.810 0.807 0.806 I M«men qu¸n tÝnh (m4) 0.253 0.211 0.209 0.207 0.207 db K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®¸y dÇm (m) 0.790 0.515 0.333 0.225 0.191 dt K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.860 1.135 1.317 1.425 1.459 Giai ®o¹n 2 A DiÖn tÝch (m2) 1.128 0.665 0.665 0.665 0.665 Yb K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m) 0.841 0.814 0.806 0.801 0.800 Yt K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.809 0.836 0.844 0.849 0.850 I M«men qu¸n tÝnh (m4) 0.260 0.218 0.221 0.224 0.225 db K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®¸y dÇm (m) 0.790 0.515 0.333 0.225 0.191 dt K. c¸ch tõ träng t©m èng ghen ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.860 1.135 1.317 1.425 1.459 Giai ®o¹n 3 A DiÖn tÝch (m2) 1.544 1.081 1.081 1.081 1.081 Yb K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®¸y dÇm (m) 1.085 1.174 1.169 1.166 1.165 Yt K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh b¶n m.cÇu (m) 0.765 0.676 0.681 0.684 0.685 Ytg K.c¸ch tõ trôc trung hßa ®Õn ®Ønh dÇm (m) 0.565 0.476 0.481 0.484 0.485 I M«men qu¸n tÝnh (m4) 0.513 0.444 0.450 0.455 0.457 db K. c¸ch tõ träng t©m c¸p ®Õn ®¸y dÇm (m) 0.790 0.515 0.333 0.225 0.191 dt K. c¸ch tõ träng t©m c¸p ®Õn ®Ønh dÇm (m) 1.060 1.335 1.517 1.625 1.659 pc Chu vi ngoµi cña mÆt c¾t bª t«ng (m) 8.843 9.368 9.368 9.368 9.368 Acp DiÖn tÝch bao bëi chu vi ngoµi cña mÆt bª t«ng 1.580 1.117 1.117 1.117 1.117 Section Page 3 of 3 5/16/2011
 6. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 II.2. Bè trÝ c¸p dù øng lùc Y L1 θ L2 y=a*x2 yi X xi Ls/2 L/2 L4 L3 X zi Z KÝch th−íc c¸p MÆt c¾t cÇu dÇm M.c ngang gi÷a dÇm L1 L2 L3 L4 a Y Z Y Z C¸p 1 0.150 0.000 0.000 0.000 1.340 0.000 0.380 0.000 0.004 H C¸p 2 0.150 0.000 0.000 0.000 1.065 0.000 0.245 0.000 0.003 C¸p 3 0.150 0.000 0.000 0.000 0.790 0.000 0.110 0.000 0.003 H C¸p 4 0.150 1.000 3.000 10.000 0.515 0.000 0.110 -0.110 0.002 C¸p 5 0.150 1.000 3.000 10.000 0.240 0.000 0.110 0.110 0.001 C¸p 6 - C¸p 7 - yi yi zi MÆt c¾t ngang ®Çu dÇm MÆt c¾t ngang gi÷a dÇm Cable Page 1 of 3 5/16/2011
 7. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 KÝch th−íc c¸p MÆt c¾t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Xi 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.031 6.038 7.044 8.050 9.056 10.063 11.069 12.075 13.081 14.088 15.107 15.607 16.350 Ph−¬ng ®øng C¸p 1 0.380 0.384 0.395 0.413 0.438 0.471 0.511 0.558 0.613 0.675 0.744 0.820 0.904 0.995 1.093 1.200 1.255 1.340 C¸p 2 0.245 0.248 0.257 0.273 0.295 0.323 0.357 0.397 0.444 0.497 0.556 0.621 0.692 0.770 0.854 0.945 0.992 1.065 C¸p 3 0.110 0.113 0.120 0.133 0.151 0.174 0.203 0.236 0.275 0.319 0.368 0.422 0.481 0.545 0.615 0.690 0.730 0.790 C¸p 4 0.110 0.110 0.112 0.117 0.126 0.138 0.154 0.173 0.195 0.222 0.251 0.284 0.321 0.361 0.404 0.452 0.477 0.515 C¸p 5 0.110 0.110 0.111 0.112 0.115 0.119 0.124 0.130 0.137 0.146 0.155 0.166 0.178 0.191 0.205 0.220 0.228 0.240 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ph−¬ng ngang C¸p 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 4 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.099 -0.088 -0.077 -0.066 -0.054 -0.043 -0.032 -0.021 -0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 5 0.110 0.110 0.110 0.110 0.099 0.088 0.077 0.066 0.054 0.043 0.032 0.021 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gãc chuyÓn h−íng theo ph−¬ng ®øng (Radian) C¸p 1 0.117 0.110 0.102 0.095 0.088 0.081 0.074 0.066 0.059 0.052 0.045 0.038 0.030 0.023 0.016 0.009 0.005 0.000 C¸p 2 0.100 0.094 0.088 0.081 0.075 0.069 0.063 0.057 0.051 0.044 0.038 0.032 0.026 0.020 0.014 0.008 0.005 0.000 C¸p 3 0.083 0.078 0.073 0.068 0.063 0.057 0.052 0.047 0.042 0.037 0.032 0.027 0.022 0.017 0.011 0.006 0.004 0.000 C¸p 4 0.053 0.053 0.049 0.046 0.042 0.039 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.008 0.004 0.003 0.000 C¸p 5 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.001 0.000 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÊp 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gãc chuyÓn h−íng theo ph−¬ng ngang (Radian) C¸p 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 4 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 5 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable Page 2 of 3 5/16/2011
 8. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 C¸p theo ph−¬ng ngang 0.150 Khaáng c¸ch tíi tim dÇm 0.100 0.050 0.000 -0.0500.00 1.56 3.12 4.68 6.24 7.80 9.36 10.92 12.48 14.04 15.60 -0.100 -0.150 Kho¶ng c¸ch tíi gi÷a dÇm C¸p 1 C¸p 2 C¸p 3 C¸p 4 C¸p 5 C¸p 6 C¸p 7 C¸p theo ph−¬ng ®øng 1.600 Kho¶ng c¸ch tíi ®¸y dÇm 1.400 1.200 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 0.00 1.56 3.12 4.68 6.24 7.80 9.36 10.92 12.48 14.04 15.60 Kho¶ng c¸ch tíi gi÷a dÇm C¸p 1 C¸p 2 C¸p 3 C¸p 4 C¸p 5 C¸p 6 C¸p 7 ChiÒu dµi c¸c bã c¸p(m) C¸p 1 0.000 1.006 2.013 3.019 4.026 5.032 6.039 7.047 8.054 9.063 10.071 11.080 12.090 13.100 14.112 15.136 15.639 16.388 C¸p 2 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.032 6.039 7.046 8.053 9.061 10.069 11.077 12.086 13.095 14.105 15.128 15.630 16.377 C¸p 3 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.032 6.038 7.045 8.052 9.059 10.067 11.075 12.083 13.091 14.100 15.121 15.623 16.369 C¸p 4 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.031 6.038 7.044 8.051 9.057 10.064 11.071 12.078 13.085 14.092 15.112 15.613 16.357 C¸p 5 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.031 6.038 7.044 8.050 9.056 10.063 11.069 12.075 13.082 14.088 15.107 15.607 16.351 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable Page 3 of 3 5/16/2011
 9. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 II.3. C¸c tr−êng hîp t¶i träng ("1"= DÇm biªn,"2"=DÇm gi÷a) TÝnh to¸n cho dÇm: 1 DÇM BI£N Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t t¶i: ("1"=TC 22TCN272-05,"2"=software) TÝnh to¸n theo hÖ sè ph©n bè ngang theo 22TCN272-05 1 I.3.1. T¶i träng b¶n th©n M«men (kNm) M« t¶ T¶i träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 X 0.000 4.025 8.050 12.075 16.100 Giai ®o¹n 1 DÇm (kN/m) 18.28 0.0 1036.7 1777.2 2221.5 2369.6 Giai ®o¹n 2 B¶n mÆt cÇu (kN/m) 11.76 0.0 666.8 1143.1 1428.9 1524.2 TÊm bª t«ng ®óc s½n (kN/m) 1.715 0.0 97.2 166.7 208.4 222.3 DÇm ngang t¹i ®iÓm x (kN) x1 = 0.00 21.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x2 = 8.10 10.55 0.0 31.8 63.6 53.4 42.7 x3 = 16.10 10.55 0.0 21.2 42.5 63.7 84.9 x4 = 24.10 10.55 0.0 10.7 21.4 32.0 42.7 x5 = 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x6 = 32.20 21.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng 0.0 827.8 1437.2 1786.4 1916.8 Giai ®o¹n 3 3.66 0.0 207.7 356.1 445.1 474.7 Líp phñ mÆt cÇu (kN/m) 0.10 0.0 5.7 9.7 12.2 13.0 C¸c k.cÊu phô trî kh¸c (kN/m) 0.50 0.0 28.4 48.6 60.8 64.8 Rµo ch¾n (kN/m) 2.94 0.0 166.7 285.8 357.2 381.0 Gê lan can (kN/m) 0.0 408.4 700.2 875.2 933.5 Tæng Lùc c¾t (kN) M« t¶ T¶i träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 X 0.000 4.025 8.050 12.075 16.100 Giai ®o¹n 1 DÇm (kN/m) 18.28 294.4 220.8 147.2 73.6 0.0 Giai ®o¹n 2 B¶n mÆt cÇu (kN/m) 11.76 189.3 142.0 94.7 47.3 0.0 TÊm bª t«ng ®óc s½n (kN/m) 1.715 27.6 20.7 13.8 6.9 0.0 DÇm ngang t¹i ®iÓm x (kN) x1 = 0.00 21.10 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 x2 = 8.10 10.55 7.9 7.9 7.9 -2.7 -2.7 x3 = 16.10 10.55 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 x4 = 24.10 10.55 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 x5 = 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 x6 = 32.20 21.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng 36.9 15.8 15.8 5.3 5.3 Giai ®o¹n 3 3.66 59.0 44.2 29.5 14.7 0.0 Líp phñ mÆt cÇu (kN/m) 0.10 1.6 1.2 0.8 0.4 0.0 C¸c kÕt cÊu phô trî kh¸c (kN/m) 0.50 8.1 6.0 4.0 2.0 0.0 Rµo ch¾n (kN/m) 2.94 47.3 35.5 23.7 11.8 0.0 Lan can (kN/m) 116.0 87.0 58.0 29.0 0.0 Tæng LoadCases Page 1 of 6 5/16/2011
 10. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 I.3.2. Ho¹t t¶i Theo ®iÒu 3.6 cña Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22TCN-272-01 ho¹t t¶i «t« ®−îc ®Æt tªn lµ HL-93 sÏ gåm mét tæ hîp cña: Xe t¶i thiÕt kÕ hoÆc xe hai trôc thiÕt kÕ, vµ T¶i träng lµn thiÕt kÕ Ho¹t t¶i Lùc Kho¶ng c¸ch c¸c trôc b¸nh xe Xe t¶i thiÕt kÕ P1 35 kN V1 4.3 m P2 145 kN V2 4.3 m P3 145 kN Xe hai trôc thiÕt kÕ P4 110 kN V3 1.2 m P5 110 kN T¶i träng lµn thiÕt kÕ Wl 9.3 kN/m T¶i träng ng−êi PL 3.0 kN/m2 (22TCN 272-05: B¶ng 3.6.2.1-1) Lùc xung kÝch, IM CÊu kiÖn IM Mèi nèi b¶n mÆt cÇu - TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 75% TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái vµ gißn 15% TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c 25% Xe t¶i thiÕt kÕ V1 = 4.3 m V2 = 4.3 to 9.0 m P1 P2 P3 1.2 m Xe hai trôc thiÕt kÕ P4 P5 T¶i träng lµn thiÕt kÕ 9.3 kN/m HÖ sè ph©n bè ho¹t t¶i cho m«men (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.2a-1) §èi víi c¸c dÇm gi÷a Mét lμn xe thiÕt kÕ: Ph¹m vi ¸p dông 0.1 ⎛ S ⎞ ⎛ S ⎞ ⎛ Kg ⎞ 0.4 0.3 1100
 11. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 Kg = nb .(I g + Ag .eg ) = 2 0.953 m4 Tham sè ®é cøng däc Kg/Lts3 = 3.700 Tû sè: mg MI = HÖ sè ph©n bè m«men cho dÇm gi÷a 0.680 (22TCN 272-05: B¶ng 4.6.2.2.2c-1) §èi víi c¸c dÇm biªn Mét lμn xe thiÕt kÕ mg MSE = Sö dông quy t¾c ®ßn b¶y 0.6667 Hai hay nhiÒu lμn xe thiÕt kÕ = e .mg ME I mg Ph¹m vi ¸p dông M M de -300
 12. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 Lùc c¾t P1 0.23 8.2 P3 P2 P1 Xe t¶i thiÕt kÕ P2 0.37 53.1 P3 0.50 72.5 Lùc c¾t P5 P4 Xe hai trôc thiÕt kÕ Xe t¶i*IM 167.2 T¶i träng lµn thiÕt kÕ P4 0.50 55.0 P5 0.46 50.9 0.5 Hai trôc*IM 132.4 Ω= 4.03 Lμn (WL) 37.4 0.5 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 204.7 Ω= 4.03 Ng. ®i bé 0.0 mÆt c¾t 3L/8 yi - Ω M«men 3Ls/8 5Ls/8 P1 4.86 170.1 P2 7.55 1094.3 P1 P2 P3 Xe t¶i thiÕt kÕ P3 5.93 860.5 m«men Xe t¶i*IM 2656.1 P4 7.10 780.7 P5 P4 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P5 7.55 830.2 Hai trôc*IM 2013.5 Lμn (WL) Ω= 121.50 1130.0 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 3786.1 15Ls/64 Ng. ®i bé Ω= 121.50 0.0 yi - Ω Lùc c¾t P3 P2 P1 P1 0.36 12.5 Xe t¶i thiÕt kÕ P2 0.49 71.3 P3 0.63 90.6 lùc c¾t P5 P4 Xe t¶i*IM 218.0 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P4 0.59 64.7 P5 0.63 68.8 3/8 Hai trôc*IM 166.8 Ω= 6.29 Lμn (WL) 58.5 5/8 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 276.5 Ω= 6.29 Ng. ®i bé 0.0 MÆt c¾t L/4 yi - Ω M«men Ls/4 3Ls/4 P1 2.81 98.4 P2 6.04 875.4 P1 P2 P3 P3 4.96 719.6 M«men Xe t¶i thiÕt kÕ Xe t¶i*IM 2116.8 P4 5.74 631.1 P5 P4 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P5 6.04 664.1 Hai trôc*IM 1619.1 Ω= 97.20 Lμn (WL) 904.0 3L/16 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 3020.8 Ω= 97.20 Ng. ®i bé 0.0 yi - Ω Lôc c¾t P3 P2 P1 P1 0.48 16.9 Xe t¶i thiÕt kÕ P2 0.62 89.4 P3 0.75 108.8 Lùc c¾t P5 P4 Xe t¶i*IM 268.8 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P4 0.71 78.4 P5 0.75 82.5 1/4 Hai trôc*IM 201.1 Ω= 9.06 Lμn (WL) 84.2 3/ Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 353.0 4 Ω= 9.06 Ng. ®i bé 0.0 MÆt c¾t L/8 yi M«men Ls/8 7Ls/8 P1 2.45 85.6 P2 2.98 432.7 P3 P2 P1 P3 3.52 510.7 Xe t¶i thiÕt kÕ M«men Xe t¶i*IM 1286.3 P5 P4 P4 3.37 370.9 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P5 3.52 387.4 Hai trôc*IM 947.9 Ω= 56.70 7L/64 Lμn (WL) 527.3 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 1813.6 Ω= 56.70 Ng. ®i bé 0.0 LoadCases Page 4 of 6 5/16/2011
 13. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 Lùc c¾t P2 P1 P3 P1 0.61 21.3 Xe t¶i thiÕt kÕ P2 0.74 107.5 P3 0.88 126.9 P5 P4 Lùc c¾t Xe t¶i*IM 319.6 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P4 0.84 92.2 P5 0.88 96.3 1/8 Hai trôc*IM 235.5 Ω= 12.33 Lμn (WL) 114.6 7/8 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 434.2 Ω= 12.33 Ng. ®i bé 0.0 MÆt c¾t 0 L yi M«men P1 0.00 0.0 P2 0.00 0.0 P3 0.00 0.0 Ls M«men Xe t¶i*IM 0.0 P4 0.00 0.0 P5 0.00 0.0 Hai trôc*IM 0.0 Ω= 0.00 Lμn (WL) 0.0 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 0.0 Ω= 0.00 Ng. ®i bé 0.0 Lùc c¾t P1 0.73 25.7 P3 P2 P1 P2 0.87 125.6 Xe t¶i thiÕ kÕ P3 1.00 145.0 Lùc c¾t P5 P4 Xe t¶i*IM 370.4 Xe hai trôc thiÕt kÕ T¶i träng lµn thiÕt kÕ P4 0.96 105.9 P5 1.00 110.0 Hai trôc*IM 269.9 1 Ω= 16.10 Lμn (WL) 149.7 Ho¹t t¶i thiÕt kÕ 520.1 Ω= 16.10 Ng. ®i bé 0.0 M«men vμ lùc c¾t t¹i c¸c mÆt c¾t do ho¹t t¶i MÆt c¾t ngang dÇm 0L 1/8L 1/4L 3/8L 1/2L M«men do ho¹t t¶i xe 0.0 1813.6 3020.8 3786.1 3991.9 M«men do ng−êi ®i bé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M«men dÇm biªn 0.0 1258.5 2096.2 2627.2 2770.0 M«men dÇm gi÷a 0.0 1233.8 2055.1 2575.7 2715.7 Lùc c¾t do ho¹t t¶i xe 520.1 434.2 353.0 276.5 204.7 Lùc c¾t do ng−êi ®i bé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Lùc c¾t dÇm biªn 353.8 295.4 240.2 188.1 139.2 Lùc c¾t dÇm gi÷a 424.6 354.5 288.2 225.7 167.1 LoadCases Page 5 of 6 5/16/2011
 14. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 I.3.3. T¶i träng thªm vµo do sù kh¸c nhau gi÷a co ngãt, tõ biÕn cña dÇm vµ b¶n mÆt cÇu ¶ nh h−ëng cña tõ biªn vμ co ngãt cña bª t«ng ®−îc tÝnh to¸n theo Phô lôc 12.2 - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu trªn ®−êng cao tèc cña NhËt B¶n C«ng thøc x¸c ®Þnh lùc do tõ biÕn: [{( )] ) } ( ( ) K' K Nϕ = − P B y 1 .e p1 − rc21 − C.e p1 + M d1 C − B.y 1 − 2 M d 2 C − B.y 1 ' ' ' C 2 − BF C − BF [{( )] ) } ( ( ) K' K Mϕ = − P C y 1 .e p1 − rc21 − F.e p1 + M d1 F − C.y 1 − M d 2 F − C.y 1 ' ' ' BF − C 2 BF − C 2 Víi : Mϕ y2 y2' Nϕ B = 1+ m h2 C = y 1 − my 2 ' 2 F = y 1 + rc21 + mr c22 + my 2 ' Nϕ Mϕ 2 y1' E .I m = c1 c1 E c 2 .I c 2 Đường trọng tâm dầm ϕ∞ K= h 1+ ϕ∞ ϕt K' = 1+ ϕ∞ y1 ep1 h1 Lực mặt cắt sinh ra do co ngót: B 1 N S = ε S × E c × I c1 × × BF − C 2 1 + ϕ ∞ C 1 M S = ε S × E c × I c1 × 2 × C − BF 1 + ϕ ∞ Trong ®ã εs1 : Biến dạng của bê tông dầm do co ngót εs2 : Biến dạng của bê tông bản do co ngót εs = εs1 - εs2 Chênh lệch độ co ngót giữa dầm và bản mặt cầu t0 Tuæi cña bª t«ng dÇm khi bÊt ®Çu chÞu lùc 4 ngµy t Tuæi cña bª t«ng khi b¶n mÆt cÇu cïng chÞu lùc 90 days φto HÖ sè tõ biÕn tr−íc khi thi c«ng b¶n mÆt cÇu tõ 4 ngµy ®Õn 90 ngµy 0.65 φ∝ HÖ sè tõ biÕn khi kÕt thóc tõ 4 ngµy ®Õn khi kÕt thóc 1.41 φt HÖ sè tõ biÕn sau khi b¶n mÆt cÇu cïng chôi lùtõ 90 ngµy ®Õn khi kÕt thóc 0.75 P Lùc c¨ng c¸p sau tÊt c¶ c¸c mÊt m¸t ¦S 5953 kN Md1 M«men uèn do tÜnh t¶i b¶n th©n dÇm 2370 kNm Md2 M«men uèn do tÜnh t¶i b¶n th©n b¶n mÆt cÇu 1524 kNm Ac1 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang dÇm 0.665 m2 Ic1 M«men qu¸n tÝnh mÆt c¾t ngang dÇm 0.225 m4 y'1 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m dÇm ®Õn mÐp trªn dÇm 0.850 m rc12 = Ic1 / Ac1 0.338 m2 Ac2 DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang b¶n mÆt cÇu 0.480 m2 Ic2 M«men qu¸n tÝnh mÆt c¾t ngang b¶n mÆt cÇu 0.002 m4 y'2 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m b¶n mÆt cÇu ®Õn mÐp trªn b¶n mÆt cÇu 0.100 m y2 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m b¶n mÆt cÇu ®Õn mÐp d−íi b¶n mÆt cÇu 0.100 m rc22 = Ic2 / Ac2 0.003 m2 ep1 Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña dÇm ®Õn träng t©m cña thÐp D¦L 0.653 m m 162.24 B =1+m 163.24 C = y'1 - my2 -15.374 m = y'12 + rc12 +mrc22 + my22 F 3.224 m2 = φ∝ / (1+ φ∝) K 0.585 = φt / (1+ φ∝) K' 0.313 Nφ Lùc däc do tõ biÕn -576 kN Mφ M«men uèn do tõ biÕn -57 kNm εs øng biÕn do co ngãt gi÷a dÇm vµ b¶n mÆt cÇu tõ 4 ngµy ®Õn 90 ngµy 0.00006 Ns Lùc däc do co ngãt 107 kN Ms M«men uèn do co ngãt 10 kNm LoadCases Page 6 of 6 5/16/2011
 15. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 II.4. C¸c tæ hîp t¶i träng HÖ sè t¶i träng (γi) §iÒu chØnh t¶i träng Tæ hîp t¶i träng ηD ηR ηI ηi DC DW CR, SH LL C−êng ®é - I 1.25 1.50 0.50 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00 Sö dông - I 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Sö dông - III 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 Trong ®ã: DC - T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu DW - T¶i träng b¶n th©n cña líp phñ mÆt cÇu CR, SH - Tõ biÕn vµ co ngãt LL - Ho¹t t¶i xe ηD - HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh dÎo (22TCN272-01 - 1.3.3) ηR - HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh d− (22TCN272-01 - 1.3.4) ηI - HÖ sè liªn quan ®Õn tÇm quan träng trong khai th¸c (22TCN272-01 - 1.3.5) ηi = ηD.ηR.ηI cho gi¸ trÞ cøc ®¹i cña γi ηi = 1/(ηD.ηR.ηI) cho gi¸ trÞ cùc tiÓu cña γi I.4.1. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 1 - ChÕ t¹o dÇm Giai ®o¹n 1: C−êng ®é - I HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang dÇm träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 1295.9 2221.5 2776.9 2962.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 0.0 1295.9 2221.5 2776.9 2962.0 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n cña c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 367.9 276.0 184.0 92.0 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 367.9 276.0 184.0 92.0 0.0 Giai ®o¹n 1: Sö dông - I HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 1036.7 1777.2 2221.5 2369.6 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tõ biÕn vµ co ngãt 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 0.0 1036.7 1777.2 2221.5 2369.6 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 294.4 220.8 147.2 73.6 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 294.4 220.8 147.2 73.6 0.0 Combinations Page 1 of 3 5/16/2011
 16. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 I.4.2. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 2 - L¾p ghÐp dÇm Giai ®o¹n 2: C−êng ®é - I HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 1034.7 1796.5 2233.0 2396.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 0.0 1034.7 1796.5 2233.0 2396.0 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 317.3 223.2 155.4 74.4 6.6 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 317.3 223.2 155.4 74.4 6.6 M«men xo¾n T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Giai ®o¹n 2: Sö dông - I HÖ sè t¶i mÆt c¾t ngang dÇm träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 827.8 1437.2 1786.4 1916.8 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 0.0 827.8 1437.2 1786.4 1916.8 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 253.9 178.5 124.3 59.5 5.3 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tæng céng 253.9 178.5 124.3 59.5 5.3 I.4.3. Tæ hîp t¶i träng t¸c dông giai ®o¹n 3 - giai ®o¹n khai th¸c Giai ®o¹n 3: C−êng ®é - I HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang dÇm träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 0.0 243.8 418.0 522.5 557.3 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 0.0 320.1 548.7 685.8 731.6 Ho¹t t¶i xe 1.75 0.0 2202.4 3668.3 4597.6 4847.6 Tæng céng 0.0 2766.3 4635.0 5805.9 6136.4 Lôc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.25 69.2 51.9 34.6 17.3 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.50 90.9 68.2 45.4 22.7 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.75 619.2 516.9 420.3 329.2 243.7 Tæng céng 779.3 637.0 500.3 369.2 243.7 Combinations Page 2 of 3 5/16/2011
 17. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 Giai ®o¹n 3: Sö dông - I HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang dÇm träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 195.1 334.4 418.0 445.8 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 213.4 365.8 457.2 487.7 Ho¹t t¶i xe 1.00 0.0 1258.5 2096.2 2627.2 2770.0 Tæng céng 0.0 1666.9 2796.3 3502.4 3703.6 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 55.4 41.5 27.7 13.8 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 60.6 45.4 30.3 15.1 0.0 Ho¹t t¶i xe 1.00 353.8 295.4 240.2 188.1 139.2 Tæng céng 469.8 382.4 298.1 217.1 139.2 Giai ®o¹n 3: Sö dông - III HÖ sè t¶i MÆt c¾t ngang dÇm träng §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 0.0 195.1 334.4 418.0 445.8 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 0.0 213.4 365.8 457.2 487.7 Ho¹t t¶i xe 0.80 0.0 1006.8 1676.9 2101.8 2216.0 Tæng céng 0.0 1415.2 2377.1 2977.0 3149.6 Lùc c¾t T¶i träng b¶n th©n c¸c bé phËn kÕt cÊu 1.00 55.4 41.5 27.7 13.8 0.0 T¶i träng b¶n th©n líp phñ mÆt cÇu 1.00 60.6 45.4 30.3 15.1 0.0 Ho¹t t¶i xe 0.80 283.1 236.3 192.1 150.5 111.4 Tæng céng 399.0 323.3 250.1 179.5 111.4 I.4.4. Tæng hîp c¸c tæ hîp t¶i träng MÆt c¾t ngang dÇm Giai ®o¹n Tæ hîp §Çu dÇm Ls/8 Ls/4 3*Ls/8 Ls/2 M«men uèn 0.0 1295.9 2221.5 2776.9 2962.0 Giai ®o¹n 1 C−êng ®é - I 0.0 1036.7 1777.2 2221.5 2369.6 sö dông - I 0.0 1034.7 1796.5 2233.0 2396.0 Giai ®o¹n 2 C−êng ®é - I 0.0 827.8 1437.2 1786.4 1916.8 Sö dông - I 0.0 2766.3 4635.0 5805.9 6136.4 Giaia ®o¹n 3 C−êng ®é - I 0.0 1666.9 2796.3 3502.4 3703.6 Sö dông - I 0.0 1415.2 2377.1 2977.0 3149.6 Sö dông - III Lùc c¾t 367.9 276.0 184.0 92.0 0.0 Giai ®o¹n 1 C−êng ®é - I 294.4 220.8 147.2 73.6 0.0 sö dông - I 317.3 223.2 155.4 74.4 6.6 Giai ®o¹n 2 C−êng ®é - I 253.9 178.5 124.3 59.5 5.3 Sö dông - I 779.3 637.0 500.3 369.2 243.7 giai ®o¹n 3 C−êng ®é - I 469.8 382.4 298.1 217.1 139.2 Sö dông - I 399.0 323.3 250.1 179.5 111.4 Sö dông - III Combinations Page 3 of 3 5/16/2011
 18. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 II.5. TÝnh to¸n c¸c mÊt m¸t øng suÊt I.5.1. MÊt m¸t øng suÊt do ma s¸t (22TCN272-05: 5.9.5.2.2) − ( Kx + μα ) Δf pF = f pj .(1 − e ) øng suÊt trong c¸p sau mÊt m¸t do ma s¸t fpi (MPa) Xi 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.031 6.038 7.044 8.050 9.056 10.063 11.069 12.075 13.081 14.088 15.107 15.607 16.350 Total C¸p 1 1269.1 1276.5 1283.9 1291.4 1299.0 1306.6 1314.2 1321.9 1329.6 1337.4 1345.2 1353.1 1361.0 1368.9 1376.9 1385.0 1389.0 1395.0 C¸p 2 1274.4 1281.5 1288.7 1295.9 1303.1 1310.4 1317.7 1325.1 1332.5 1339.9 1347.4 1354.9 1362.5 1370.0 1377.7 1385.5 1389.3 1395.0 C¸p 3 1279.9 1286.7 1293.5 1300.4 1307.3 1314.3 1321.2 1328.3 1335.3 1342.4 1349.6 1356.7 1364.0 1371.2 1378.5 1385.9 1389.6 1395.0 C¸p 4 1289.2 1294.4 1300.7 1307.1 1313.5 1319.9 1326.3 1332.7 1339.2 1345.7 1352.1 1358.6 1365.1 1373.0 1379.8 1386.6 1390.0 1395.0 C¸p 5 1300.1 1305.4 1310.9 1316.5 1322.1 1327.7 1333.3 1339.0 1344.6 1350.3 1355.9 1361.6 1367.3 1375.6 1381.6 1387.6 1390.6 1395.0 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Theo ph−¬ng X C¸p 1 1269.1 1276.4 1283.8 1291.1 1298.5 1305.7 1313.0 1320.2 1327.4 1334.6 1341.7 1348.8 1355.9 1362.9 1369.9 1376.9 1380.4 1385.5 C¸p 2 1274.4 1281.5 1288.6 1295.7 1302.7 1309.8 1316.8 1323.8 1330.9 1337.8 1344.8 1351.8 1358.7 1365.7 1372.6 1379.5 1383.0 1388.0 C¸p 3 1279.9 1286.6 1293.4 1300.2 1307.0 1313.8 1320.6 1327.4 1334.2 1341.0 1347.8 1354.6 1361.4 1368.2 1375.0 1381.8 1385.2 1390.2 C¸p 4 1289.2 1294.4 1300.7 1307.1 1313.4 1319.7 1326.1 1332.4 1338.8 1345.1 1351.5 1357.8 1364.1 1371.8 1378.4 1385.0 1388.2 1393.1 C¸p 5 1300.1 1305.4 1310.9 1316.5 1322.1 1327.7 1333.3 1338.9 1344.6 1350.2 1355.9 1361.5 1367.1 1375.5 1381.4 1387.4 1390.4 1394.8 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - C¸p 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Theo ph−¬ng Y Cable 1 0.0 9.2 18.6 28.0 37.5 47.2 56.9 66.8 76.7 86.8 97.0 107.2 117.6 128.1 138.6 149.4 154.7 162.7 Cable 2 0.0 7.9 15.9 24.0 32.2 40.4 48.8 57.2 65.7 74.3 83.0 91.8 100.7 109.6 118.6 127.9 132.4 139.2 Cable 3 0.0 6.6 13.2 20.0 26.8 33.6 40.6 47.6 54.6 61.8 69.0 76.3 83.6 91.1 98.5 106.2 110.0 115.6 Cable 4 0.0 0.0 4.5 9.1 13.7 18.3 23.0 27.7 32.4 37.3 42.1 47.0 51.9 57.0 62.0 67.2 69.7 73.5 Cable 5 0.0 0.0 1.5 2.9 4.4 5.9 7.4 8.9 10.5 12.0 13.6 15.1 16.7 18.3 19.9 21.6 22.4 23.6 Cable 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Loss Page 1 of 6 5/16/2011
 19. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 mÊt m¸t øng suÊt do ma s¸t 1425.0 1400.0 1375.0 øng suÊt trong c¸p 1350.0 1325.0 1300.0 1275.0 1250.0 1225.0 0.00 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 15.00 16.50 Kho¶ng c¸ch tíi gi÷a dÇm C¸p 1 C¸p 2 C¸p 3 C¸p 4 C¸p 5 C¸p 6 C¸p 7 I.5.2. MÊt m¸t øng suÊt do tôt neo øng suÊt Set * E p MÊt m¸t do Ls = tôt neo p fpj p (MPa/m) Ls (m) fps1(MPa) fpj-fps fps1 C¸p 1 7.875 12.19 1299.0 192.0 C¸p 2 7.533 12.46 1301.1 187.8 fps Ls C¸p 3 7.189 12.76 1303.3 183.4 C¸p 4 6.720 13.20 1306.3 177.3 Kho¶ng c¸ch tíi cuèi bã c¸p C¸p 5 6.069 13.88 1310.7 168.5 C¸p 6 - - - - C¸p 7 - - - - Loss Page 2 of 6 5/16/2011
 20. Thùc hiÖn: KiÓm tra: 123 CVH CVH xyz Ngμy: Tiªu chuÈn: DÇm I BTCT D¦L L=33m 5/16/2011 22TCN 272-05 øng suÊt trong c¸p sau mÊt m¸t do ma s¸t vµ tôt neo fpi (MPa) Xi 0.000 1.006 2.013 3.019 4.025 5.031 6.038 7.044 8.050 9.056 10.063 11.069 12.075 13.081 14.088 15.107 15.607 16.350 Tæng céng C¸p 1 1269.1 1276.5 1283.9 1291.4 1299.0 1292.9 1284.7 1276.5 1268.4 1260.3 1252.3 1244.3 1236.3 1228.4 1220.6 1212.6 1208.8 1203.0 C¸p 2 1274.4 1281.5 1288.7 1295.9 1301.1 1293.2 1285.3 1277.5 1269.8 1262.0 1254.4 1246.7 1239.1 1231.5 1224.0 1216.4 1212.7 1207.2 C¸p 3 1279.9 1286.7 1293.5 1300.4 1301.1 1293.6 1286.1 1278.6 1271.2 1263.9 1256.5 1249.3 1242.0 1234.8 1227.6 1220.4 1216.8 1211.6 c¸p 4 1289.2 1294.4 1300.7 1308.9 1301.8 1294.6 1287.5 1280.5 1273.4 1266.3 1259.3 1252.3 1245.2 1239.6 1232.8 1226.0 1222.6 1217.7 C¸p 5 1300.1 1305.4 1316.4 1309.8 1303.2 1296.6 1290.0 1283.4 1276.8 1270.3 1263.7 1257.2 1250.6 1246.8 1240.5 1234.2 1231.1 1226.5 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Theo ph−¬ng X C¸p 1 1269.1 1276.4 1283.8 1291.1 1298.5 1292.0 1283.5 1274.9 1266.3 1257.6 1249.0 1240.4 1231.7 1223.0 1214.4 1205.6 1201.2 1194.8 C¸p 2 1274.4 1281.5 1288.6 1295.7 1300.7 1292.6 1284.5 1276.3 1268.2 1260.1 1252.0 1243.8 1235.7 1227.6 1219.5 1211.2 1207.2 1201.2 C¸p 3 1279.9 1286.6 1293.4 1300.2 1300.8 1293.1 1285.5 1277.8 1270.2 1262.5 1254.9 1247.3 1239.7 1232.0 1224.4 1216.8 1213.0 1207.4 c¸p 4 1289.2 1294.4 1300.7 1308.9 1301.7 1294.5 1287.3 1280.2 1273.0 1265.9 1258.7 1251.5 1244.3 1238.6 1231.6 1224.5 1221.1 1216.0 C¸p 5 1300.1 1305.4 1316.4 1309.8 1303.2 1296.6 1290.0 1283.4 1276.8 1270.2 1263.7 1257.1 1250.5 1246.7 1240.4 1234.0 1230.9 1226.3 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Theo ph−¬ng Y C¸p 1 0.0 9.2 18.6 28.0 37.5 46.7 55.7 64.5 73.2 81.8 90.3 98.6 106.8 114.9 122.9 130.8 134.6 140.3 C¸p 2 0.0 7.9 15.9 24.0 32.1 39.9 47.6 55.2 62.6 70.0 77.3 84.5 91.5 98.5 105.4 112.3 115.6 120.5 C¸p 3 0.0 6.6 13.2 20.0 26.6 33.1 39.5 45.8 52.0 58.2 64.2 70.2 76.2 82.0 87.8 93.5 96.3 100.4 c¸p 4 0.0 0.0 4.5 9.1 13.5 17.9 22.3 26.6 30.9 35.1 39.2 43.3 47.4 51.4 55.4 59.4 61.3 64.2 C¸p 5 0.0 0.0 1.5 2.9 4.3 5.8 7.2 8.6 9.9 11.3 12.6 14.0 15.3 16.6 17.9 19.2 19.8 20.8 C¸p 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cable 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Loss Page 3 of 6 5/16/2011
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản