Bài tập học C++

Chia sẻ: Nguyen Truong Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
660
lượt xem
215
download

Bài tập học C++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập được viết trên C++

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập học C++

 1. Bài 1: # include < conio.h > # include < stdio.h > # include < iostream.h > # include < math.h > # difine M_PI 3,14 class Point{ private: int x,y; int Mau; public: Point( ){ x = 0; y = 0; Mau = 0; } Point( int x1, int y1, int Mau1 ){ x = x1; y = y1; Mau = Mau1; } void Nhap( ){ cout > x >> y ; cout > Mau ; } void Xuat( ){ cout
 2. Circle( int x1, int y1, int r1 ){ x = x1; y = y1; r = r1; } void Nhap( ){ cout > x >> y ; cout r ; } void Xuat( ){ cout
 3. } Thisinh( char * ht1, int Ngay1, int Thang1, int Nam1, int td1 ){ strcpy ( Ht, ht1) ; Ngay = Ngay1; Thang = Thang1; Nam = Nam1; Td = td1; } char *GetHt( ) { return Ht ;} int GetNgay( ) { return Ngay ;} int GetThang( ) { return Thang ;} int GetNam( ) { return Nam ;} void Nhap( ){ cout Ngay >> Thang >> Nam ; cout > Td ; } void Xuat( ){ cout
 4. int Ngay, Thang, Nam ; public: Date( ){ Ngay = 0; Thang = 0; Nam = 0; } Date( int Ngay1, int Thang1, int Nam1){ Ngay = Ngay1; Thang = Thang1; Nam = Nam1; } int GetNgay( ) { return Ngay ;} int GetThang( ) { return Thang ;} int GetNam( ) { return Nam ;} void Nhap( ){ cout > Ngay >> Thang >> Nam ; } void Xuat( ){ cout
 5. cout Ngay >> Thang >> Nam ; cout Hsl ; } void Xuat( ){ cout
 6. friend istream &operator >> ( istream & is, Dathuc &d ) ; }; Dathuc :: Dathuc( ){ n = -1; } Dathuc :: Dathuc( fload a1, int n1 ){ n =n1; for (int i = 0; i < n; i++) a[ i] = a1[ i] ; } Dathuc Dathuc :: operator - ( ) { Dathuc d1; d1.n = n ; for (int i = 0; i < n; i++) d1.a[ i] = - a[ i] ; return d1; } Dathuc Dathuc :: operator - ( Dathuc d ) { Dathuc d1; int max, min, i ; if( n < d.n ){ min = n ; max = d.n ; } else{ min = d.n ; max = n ; } d1.n = max ; for (int i = 0; i < min ; i++ ) d1.a[ i] = a[ i] + d.a[ i]; if( n > d.n ){ for ( i = min + 1; i > ( istream & is, Dathuc &d ){ cout > d.n ; 6
 7. cout (ostream & os, Dathuc &d ){ os
 8. friend istream &operator >> ( istream & is, PS &p ) ; friend ostream &operator = y) x %=y; else{ x += y; y = x- y; x - =y } } } } void PS :: ToiGian(){ if( T == 0) M = 1; else{ if ( M < 0){ T = - T; M = - M; } int u = USCLN( abs( T), M) ; T= T/ u; M= M/ u; } } PS PS :: operator +( ) { return PS( T, M) ; } PS PS :: operator -( ) { return PS( -T, M) ; } PS PS :: operator +( PS b ) { return PS( T*b.M + b.T *M, M * b.M) ; } PS PS :: operator - ( PS b ) { return PS( T*b.M - b.T *M, M * b.M) ; } PS PS :: operator * ( PS b ) { 8
 9. return PS( T*b.T, M * b.M) ; } PS PS :: operator / ( PS b ) { return PS( T*b.M, M * b.T) ; } istream &operator >> ( istream & is, PS &p ){ cout > a.T ; do { cout > a.M ; } while ( ! a.M) ; a.Toigian() ; return is ; } ostream &operator >> ( ostream & os, PS &p ){ os
 10. Nam = 0; strcpy ( Gioi, “ Nam”) ; } Nhanvien( char * ht1, int Ngay1, int Thang1, int Nam1, char * gioi1){ strcpy ( Ht, ht1) ; Ngay = Ngay1; Thang = Thang1; Nam = Nam1; strcpy ( Gioi, gioi1) ; } void Nhap( ){ cout Ngay >> Thang >> Nam ; cout
 11. cin.get( Monday, 20); } void Xuat( ){ cout
 12. } fload operator * ( Vector v){ fload t = 0; if( this -> n == v.n) for( int i = 0; i< v.n; i ++) t = t + this -> x[ i] * v. x[ i] ; return t ; } friend istream &operator >> ( istream & is, Vector &v ){ cout > v.n ; for (int i = 0; i < v.n; i++){ cout > (ostream & os, Vector &v ){ os
 13. 13
Đồng bộ tài khoản