Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

Chia sẻ: Thu Thuba | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
1.605
lượt xem
99
download

Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,37m B. 1,4m C. 1,38m D. 1,3m 2, Biết Chọn câu trả lời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kiểm tra môn Toán lớp 6

  1. 1, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,37m B. 1,4m C. 1,38m D. 1,3m 2, Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3,147 B. 3,14 C. 3,146 D. 3,15 3, Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. -0,02390 B. -0,02300 C. -0,02400 D. -0,02399 4, Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là: Chọn câu trả lời đúng: A. 6593085,47 B. 6593085,48 C. 6593085,51 D. 6593085,46 5, Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là: Chọn câu trả lời đúng: A. 32cm
  2. B. 30,5cm C. 30cm D. 31cm 6, Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số quy tròn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 2,718 B. 2,71 C. 2,719 D. 2,72 7, Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 8, Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,004 B. 0,001 C. 0,002 D. 0,003 9, Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y = 4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. 13,56m B. 13,48m C. 13,5m D. 13,52m 10,
  3. Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép xấp xỉ là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,002 B. 0,003 C. 0,004 D. 0,001 1, Trong cuộc điều tra dân số, tỉnh A báo cáo dân số là a' = 2 365 478 với sai số ước lượng không vượt quá 300 người. Số chữ số chắc của số gần đúng a' là: Chọn câu trả lời đúng: A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 2, Biết , số quy tròn của số gần đúng a = 3,146573 là: Chọn câu trả lời đúng: A. 3,147 B. 3,15 C. 3,146 D. 3,14 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 3, Số a' = 25,44 là giá trị gần đúng với ba chữ số chắc của đại lượng a. Sai số của phép xấp xỉ là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,002 B. 0,003 C. 0,004 D. 0,001
  4. Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 4, Thay số pi bởi 3,14 ta mắc phải một sai số tuyệt đối là: Chọn câu trả lời đúng: A. 0,001 B. 0,002 C. 0,004 D. 0,003 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 5, Khi đo chiều dài một cái bàn với độ chính xác 0,4cm và ghi được kết quả là a = 1,379m. Cách viết chuẩn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 1,38m B. 1,37m C. 1,3m D. 1,4m Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 6, Thức hiện phép tính ta được kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân là: Chọn câu trả lời đúng: A. 6593085,46 B. 6593085,47 C. 6593085,51 D. 6593085,48 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này
  5. 7, Cho giá trị gần đúng của số e là a = 2,718281828182 với độ chính xác là . Số quy tròn của a là: Chọn câu trả lời đúng: A. 2,718 B. 2,72 C. 2,719 D. 2,71 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 8, Một tam giác có ba cạnh đo được như sau: a = 6,3 cm 0,1cm; b = 10cm 0,2cm. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi tam giác đã cho là: Chọn câu trả lời đúng: A. 30cm B. 31cm C. 30,5cm D. 32cm Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 9, Thức hiện phép tính với hết quả có 5 chữ số thập phân ta được kết quả là: Chọn câu trả lời đúng: A. -0,02399 B. -0,02400 C. -0,02390 D. -0,02300 Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này 10,
  6. Một hình chữ nhật với các kích thước: chiều rộng x = 2,56m 0,01m; chiều dài y = 4,2m 0,01m. Kết quả gần đúng dưới dạng chuẩn của chu vi hình chữ nhật đó là: Chọn câu trả lời đúng: A. 13,5m B. 13,52m C. 13,48m D. 13,56m Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn hoặc thảo luận với các bạn khác . Bạn chưa đưa ra đáp án Điểm: 0/1.00 Bạn không bị phạt cho lần nộp này
Đồng bộ tài khoản