intTypePromotion=1

BÀI TẬP LỚN Đề tài: Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng

Chia sẻ: Thuykim Kim | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
98
lượt xem
26
download

BÀI TẬP LỚN Đề tài: Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện kinh tế mở, hội nhập và cạnh tranh quốc tế, xu hướng mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế là ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với vai trò như chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài thì việc hình thành và phát triển thị trường ngoại hối một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tếlà rất cần thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP LỚN Đề tài: Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng

 1. trêng ®¹i häc h¶i phßng khoa kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh bé m«n THANH TO¸N QUèC TÕ ......o0o.... BµI TËP LíN §Ò tµi: T×m hiÓu vµ ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña mét sè ngo¹i tÖ quan träng Gi¶ng viªn híng dÉn Ths. TrÇn Quang Phong Hä vµ tªn NgyÔn ThÞ Kim Thuû Líp Kinh TÕ Ngo¹i Th¬ng B- K11 .....o0o..... H¶i Phßng, n¨m 2013
 2. MỤC LỤC trang Lêi më ®Çu 3 Ch¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ trêng ngo¹i hèi 4 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng. 4 1. Kh¸i niÖm. 4 2. Đặc điểm chủ yếu 5 3. Chøc n¨ng 5 4.Thành phần tham gia 6 5. C©c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña FOREX 9 II. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 10 III. C¸c cÆp tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. 11 Ch¬ng II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. 13 I. C¸ch thøc thu thËp sè liÖu. 13 II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. 13 1. Tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n vµ chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n. 13 a. LËp b¶ng tû gi¸ cña 6 ngo¹i tÖ: USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY 13 NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 2 KTNTBK11_______________
 3. b. NhËn xÐt. 16 2. Phân tích sự biến động tỷ giá trong 2 tuần gẩn đây. 17 a.Biểu đồ biểu diễn sự biến động tỷ giá 17 b. NhËn xÐt. 18 3. Lãi suất của các đồng tiền USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY. 20 a. Thông tin về lãi suất các đồng tiền ngoại tệ. 20 b. Tính tỷ giá kỳ hạn 3 tháng của các đồng ngoại tệ 21 KÕt luËn 23 lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ më, héi nhËp vµ c¹nh tranh quèc tÕ, xu híng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Víi vai trß nh chiÕc cÇu nèi gi÷a kinh tÕ néi ®Þa víi kinh tÕ thÕ giíi bªn ngoµi th× viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ngo¹i hèi mét c¸ch toµn diÖn vµ hiÖn ®¹i theo tr×nh ®é quèc tÕlµ rÊt cÇn thiÕt. Cũng giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng tới những biến đổi của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng. Nó có thể thay đổi vị thế và lợi ích của các nước trong quan hệ kinh tế quốc tế. Tỷ giá hối đoái trực tiếp tác động đến sự thăng bằng trong cán cân thanh toán quốc t ế c ủa m ột quốc gia, mà trước hết là những thay đổi trong cán cân tài kho ản vãng lai. Người ta thường nhận thấy rằng cán cân thương mại (Nội dung chủ y ếu c ủa cán cân tài khoản vãng lai) của một nước có thể xấu đi hay t ốt lên khi có những biến động của tỷ giá hối đoái, nếu tỷ giá hối đoái tăng (đồng n ội t ệ NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 3 KTNTBK11_______________
 4. mất giá) thì sẽ khuyến khích xuất khẩu, hạn ch ế nh ập kh ẩu nh ư v ậy cán cân thanh toán quốc tế của một nước sẽ được cải thiện và ngược lại nếu tỷ giá hối đoái giảm (đồng nội tệ lên giá) thì sẽ hạn chế xuất khẩu và khuyến khích nhập khẩu làm cho cán cân thanh toán trở nên xấu đi. Trong điều ki ện gi ới hạn về thời gian cũng như nhận thức, víi bµi tËp lín nµy em sÏ ®i t×m hiÓu vµ ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ cña 1 så lo¹i ngo¹i tÖ quan träng. Ch¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ trêng ngo¹i hèi. I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng. 1. Kh¸i niÖm. Forex viÕt t©t cña Foreign Exchange. Sự ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối gắn liền với nhu cầu giao dịch và trao đổi ngoại t ệ gi ữa các quốc gia nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh tế và xã hội,đặc biệt là phục vụ cho sự phát triÓn cña ngo¹i th¬ng. Chẳng hạn khi xuất khẩu (XK) sang Việt Nam, mục tiêu của các công ty Mỹ là thu về USD, trong khi các công ty nhập khẩu (NK) Việt Nam có đồng (VND). Do đó đòi h ỏi một cơ ch ế nào đó giúp các công ty VN đổi VND lấy USD để thanh toán cho các công ty XK ở Mỹ. Ngược lại khi các công ty VN xuất khẩu sang Mỹ thường thu về USD, công ty phải đổi USD thành VND để sử dụng. Từ đó đòi h ỏi ph ải có một cơ chế nào đó giúp cho các công ty chuyển từ đồng tiền mình đang có sang đồng tiền khác mình cần. Cơ chế ®ã chÝnh lµ thÞ trêng ngo¹i hèi → NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 4 KTNTBK11_______________
 5. FOREX ra đời lúc đầu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu c ủa các ngân hàng và các công ty khổng lồ trong ngành chứ không phải cho những “chàng tí hon”. Thị trường ngoại hối ( FOREX ) là nơi thực hiện vi ệc mua và bán, trao đổi ngoại hối, trong đó chủ yếu là trao đổi, mua bán ngoại t ệ và các ph ương tiện thanh toán quốc tế, mà giá cả ngoại tệ được hình thành trên cơ sở cung cầu. Hoặc có thể nói thị trường hối đoái là nơi chuyên môn hóa về trao đ ổi mua bán ngoại tệ, thông qua sự cọ sát giữa cung và cầu ngoại t ệ đ ể th ỏa mãn nhu cầu của các chủ thể kinh tế đồng thời xác định các điều kiện giao dịch tức là giá cả và số lượng ngoại tệ mua bán. Một số hình thái cụ thể của ngoại hối (trừ vàng, bạc, đá quý ) thường được giao dịch trên thị trường hối đoái: ngoại tệ mặt, các phương tiện thanh toán, số dư tiền gửi ngoại tệ. được gọi chung là hàng hóa của thị trường hối đoái. Trung tâm của thị trường hối đoái là thị trường liên ngân hàng, thông qua đó mà mọi giao dịch mua bán ngoại hối có thể tiến hành trực ti ếp v ới nhau. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường hối đoái trên th ế giới đã hình thành hai tổ chức khác nhau. Hệ thống hối đoái Anh - Mỹ và hệ th ống hối đoái châu Âu. Theo hệ thống Anh - Mỹ thì thị trường hối đoái có tính chất biểu tượng, chỉ giao dịch ngoại hối thường xuyên giữa một số ngân hàng và người môi giới, quan hệ này có thể là trực tiếp, nhưng chủ yếu là thông qua điện thoại, telex. Ngược lại theo hệ thống lục địa châu Âu thì thị trường hối đoái có địa điểm nhất định, hàng ngày những người mua bán ngoại hối tới đó để giao dịch và ký hợp đồng. Các ngân hàng thương mại lớn có chi nhánh ở nước ngoài có vai trò quan tr ọng trong thị trường hối đoái. Các ngân hàng này kinh doanh ngoại hối là chủ yếu, các ngân hàng khác đóng vai trò phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh dưới sự chỉ đạo của các ngân hàng lớn. Trên thị trường hối đoái, các tỷ giá niêm yết có ý nghiã quan trọng. tuy nhiên nó chỉ là tỷ giá cơ bản dùng để tham khảo mà thôi, còn tỷ giá h ối đoái của mỗi hợp đồng, mỗi giao dịch mua bán ngoại hối được quyết đ ịnh b ởi quan hệ cung cÇu ngo¹i hèi trªn thÞ trêng. NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 5 KTNTBK11_______________
 6. 2. Đặc điểm chủ yếu: Là thị trường giao dịch mang tính chất quèc tÕ do thông tin liên lạc nhanh chóng bằng các phương tiện hiện đại đã làm cho vi ệc y ết giá các đ ồng tiền mạnh gần giống nhau trên thị trường. Thanh to¸n ngoại hối hoạt động liên tục suốt ngày đêm trên các khu vực khác nhau trên thÕ giíi. Nhưng thanh to¸n ngoại hối của quèc gia kh«ng mở cửa suốt ngày. Giá cả của hàng hóa trên thanh to¸n ngoại hối chính là tû gi¸ hèi ®o¸i đîc hình thành một cách hợp lý, linh hoạt d ựa trên quan h ệ cung c ầu ngo ại t ệ trên thị trường. Do đó thanh to¸n ngoại hối cực kỳ nhạy cảm đối với các chỉ số kinh tế. 3. Chøc n¨ng. - Đáp ứng nhu cầu mua bán ,trao đổi ngoại tệ nhằm ph ục vụ cho quá trình chu chuyển, thanh toán trong các lĩnh vực thương mại và phi thương mại. - Công cụ để ngân hàng trung ương có thể thực hiện chính sách ti ền t ệ nhằm điều khiển nền kinh tế theo mục tiêu chính phủ. - Thị trường ngoại hối có chức năng tín dụng. - Cung cấp các công cụ cho các nhà kinh tế nghiên cứu để phòng ngừa rủi ro hối đoái trong trao đổi ngoại tệ.Đồng thời giúp các nhà đầu cơ nghiên cứu thu được lợi nhuận nếu họ dự đoán được tỷ giá hối đoái. 4.Thành phần tham gia: bao gồm các chủ thể sau - Các ngân hàng trung ương. Nhiệm vụ chính của họ là điều chỉnh ngoại tệ tại các thị trường nước ngoài, cụ thể là, công tác ngăn ngừa việc nhảy đột ngột của các loại tiền tệ quốc gia nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế, duy trì sự cân bằng xuất nhập khẩu, v.v… Ngân hàng trung ương có tác động trực ti ếp trên th ị tr ường tiền tệ. Ảnh hưởng của họ có thể được trực tiếp - trong các hình th ức can NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 6 KTNTBK11_______________
 7. thiệp tiền tệ, và gián tiếp - thông qua các quy định về cung tiền và lãi su ất. Ngân hàng Trung ương có thể hành động một mình trên thị trường, gây ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, hoặc với các ngân hàng khác ở Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ chung trên thị trường quốc tế, hoặc các can thi ệp chung. Ngân hàng trung ương phải đối mặt với thị trường ngoại hối, như một quy luật, không vì lợi nhuận, mà để xác minh s ự ổn đ ịnh hoặc đi ều ch ỉnh các loại tiền tệ quốc gia hiện có, vì sau đó có thể có một tác động đáng kể đến nền kinh tế. Ngân hàng trung ương cũng đã đi vào thị trường tiền tệ thông qua các ngân hàng thương mại. Mặc dù lợi nhuận không phải là mục đích chính của các ngân hàng này, hoạt động thua lỗ họ cũng không hấp dẫn, do đó, sự can thiệp của ngân hàng trung ương thường được ngụy trang và thực hiện bởi một số ngân hàng thương mại cùng một lúc. Các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau có thể thực hiện các can thiệp và phối hợp nhau. Sự ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường tiền tệ thế giới có: • các ngân hàng của Mỹ - Dự trữ Liên bang Hệ thống (Dự trữ liên bang M ỹ, được viết tắt là FED), • Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, • Ngân hàng Anh (còn được gọi là Old Lady) và Ngân hàng Nhật Bản. - Ngân hàng thương mại. Họ dành phần lớn các giao dịch ngoại hối. tham gia thị trường khác thông qua việc mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, thực hiện vi ệc chuyển đổi cần thiết và kinh doanh tiền gửi, cho vay. Ngân hàng là để tích lũy (thông qua các giao dịch với khách hàng), tổng h ợp nhu cầu th ị trường cho chuyển đổi tiền tệ, cũng như gây quỹ, đầu tư để thực hiện chúng trong các ngân hàng khác. Ngoài ra để đáp ứng yêu cầu khách hàng, các ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động độc lập với chi phí riêng của họ. Tóm l ại, th ị trường ngoại hối là một thị trường với các giao dịch liên ngân hàng, và v ề s ự chuyển động của tỷ giá hối đoái và lãi suất mà chúng tôi s ẽ có trong th ị NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 7 KTNTBK11_______________
 8. trường liên ngân hàng ngoại hối.Trên thị trường tiền tệ thế giới ảnh h ưởng nhiều nhất của các ngân hàng quốc tế lớn, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt tỷ USD. Chúng ta đã đề cập ở trên, cụ thể là: Deutsche Bank, Barclays Bank, Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ, Citibank, Ngân hàng Chase Manhattan, Standard Chartered Bank và những thành phần tham gia khác. Sự khác bi ệt chính của họ là khối lượng lớn các giao dịch có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong báo giá. Thông thường người giao dịch lớn được chia thành «Bulls» và «Bear». «Bulls» -người tham gia thị trường mong tăng giá trị c ủa tiền tệ. . «Bear» -người tham gia thị trường mong việc giảm giá trị của tiền tệ. Thông thường thị trường đang ở trạng thái cân bằng giữa “Bulls” và “Bear”, và sự khác biệt của đồng tiền đối ứng biến động trong một phạm vi khá hẹp. Tuy nhiên, khi các thành phần tham gia tăng hay giảm, "việc lấy" báo giá tỷ giá đang thay đổi khá đáng kể. - Các doanh nghiệp thực hiện giao dịch thương mại nước ngoài. Các công ty tham gia vào giao dịch quốc tế, đã thiết lập nhu cầu ổn định tiền tệ nước ngoài (nhập khẩu) và cung cấp các loại tiền tệ nước ngoài (xuất khẩu), đồng thời sắp xếp hoặc thu hút số ngoại tệ nhàn rỗi ti ền g ửi trong ngắn hạn. Ngoài ra, các tổ chức này trực tiếp tiếp cận với thị trường ngoại hối , tổ chức chuyển đổi và tiền gửi giao dịch thông qua ngân hàng th ương mại. - Các công ty tham gia vào các tài sản đầu tư nước ngoài (Quỹ đầu tư, thị trường tiền quỹ, công ty quốc t ế). Các công ty này được cung cấp bởi các quỹ đầu tư quốc tế khác nhau, th ực hiện các chính sách quản lý danh mục đầu tư đa dạng của tài sản bằng cách đ ặt ti ền vào trái phiếu của các chính phủ và các tập đoàn của các quốc gia khác nhau. Tiếng lóng gọi các công ty này đơn giản là quỹ, được biết nhi ều nh ất là qu ỹ "Quantum" George Soros, tiến hành trao đổi thành công đầu cơ nước ngoài, hoặc quỹ"Dean Witter".Đây là loại các công ty cũng được công ty quốc t ế lớn NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 8 KTNTBK11_______________
 9. tham gia vào đầu tư sản xuất nước ngoài: việc tạo ra các công ty con, liên doanh và các loại hình tương tự, chẳng hạn như Xerox, Nestle, GE (General Electric), BP (British Petroleum) và 1 số công ty khác. -Thị trường ngoại tệ. Ở một số nước có nền kinh tế đang chuyển đổi, có những trao đổi ti ền tệ, có chức năng bao gồm việc thực hiện trao đổi các lo ại ti ền t ệ đ ối v ới các tập đoàn và sự hình thành của tỷ giá ngoại tệ thị trường. Nhà nước thường chủ động điều chỉnh mức độ trao đổi tỷ giá, thắt chặt thị trường hối đoái. Các công ty môi giới ngoại tệ. Chức năng của họ bao gồm việc thông báo người mua, người bán ngoại hối và thực hiện chuyển đổi gi ữa chúng, hoặc tiền gửi cũng như hoạt động cho vay. Đối với các công ty môi giới trung gian, họ thu phí môi giới như là một tỷ lệ phần trăm giao dịch. Trong những năm gần đây, sự phát triển đáng kể là cái gọi là ECN (giao tiếp điện tử mạng) môi giới - các nền tảng điện tử, mà đưa nhau áp dụng mua bán ngo ại t ệ c ủa các nhà thầu khác nhau. Khách hàng của họ bao gồm các ngân hàng lớn, các công ty môi giới và khách hàng tư nhân. Bảng truy cập cho ng ười môi gi ới này thường cao và không thể tiếp cận đến phần lớn các nhà đầu tư tư nhân. Người ta cho rằng môi giới không có lợi cho đối tác với khách hàng, do mất một khoản hoa hồng. Cá nhân giao dịch.Các cá nhân là những người nắm giữ một loạt các phi thương mại giao dịch của du lịch nước ngoài, chuyển tiền lương, lương hưu, tiền bản quyền, mua bán tiền tệ. Và với việc giới thiệu các cá nhân kinh doanh lợi nhuận có cơ hội để đầu tư dòng tiền tự do trong thị trường Forex cho lợi nhuận. 5. C©c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña FOREX - Tính thanh khoản. Thị trường hoạt động tiền tệ rất lớn và tự do cung cấp hoàn toàn các v ị trí mở hoặc đóng tại bảng báo giá thị trường hiện tại. Thanh khoản cao là NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 9 KTNTBK11_______________
 10. một nam châm mạnh mẽ cho nhà đầu tư vì đảm bảo s ự tự do m ở và đóng v ị trí khối lượng bất kỳ. - Tính hiệu quả. Chế độ làm việc 24h, người tham gia thị trường ngoại hối không cần phải chờ đợi để phản ứng với bất kỳ sự kiện nào, như xảy ra ở nhiều thị trường. - Khả năng tiếp cận. Khả năng giao dịch 24 giờ trong ngày, bất kể vị trí địa lý: để vào thị trường chỉ yêu cầu một máy tính kết nối với Internet. Và bây giờ, với sự phát triển công nghệ nhanh chóng là có thể đạt được ngay giao dịch ngay cả một máy tính cầm tay hoặc điện thoại di động. - Sự điều chỉnh linh hoạt của hệ thống tổ chức giao dịch. Ở thị trường tiền tệ, vị trí lệnh có thể được đặt ra ở một thời gian định trước theo yêu cầu của nhà đầu tư, cho phép bạn lên lịch thời gian hoạt động giao dịch tương lai. - Giá trị. Thị trường Forex truyền thống không có lệ phí, ngoại trừ một sự khác biệt trên thị trường giữa giá Mua/Bán, giá của cung và cầu, được gọi là ""Spread" ". - Việc đảm bảo giá thực hiện. Sự khác biệt Forex, hay với các đầu tư ngoại tệ, Forex đảm bảo việc thực hiện lệnh theo giá thị trường hiện nay bất kể khối lượng giao dịch. - Xu hướng thị trường. Sự biến động tiền tệ có một khuynh hướng nhất định, có thể được quan sát trong một khoảng thời gian. Mỗi loại tiền tệ nào cũng đều có sự thay đổi đặc tính theo thời gian, cho phép việc dự đoán trong Forex. - Phạm vi Margin. Phạm vi "đòn bẫy" (margin) trên thị trường FOREX được xác đ ịnh trên việc thoả thuận giữa khách hàng và ngân hàng hoặc các công ty môi gi ới đ ảm bảo tiếp cận với thị trường, và thường là 1:100. Tức là, với việc đặt cọc NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 10 KTNTBK11_______________
 11. 1000$, các khách hàng có thể thực hiện giao dịch trên tương đ ương với 100.000$. Việc sử dụng như một khoản vay lớn"đòn bẫy"cùng với sự thay đổi mạnh mẽ của báo giá tiền tệ, và làm cho th ị trường này có lợi nhu ận cao, dẫu nguy cơ cao. Nhưng đây chỉ là một cơ ch ế điều chỉnh và ng ười giao dịch tự quyết định và xem xét theo ý của mình. II. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu + Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay: là nghiệp vụ mua hay bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện ngay hoặc chậm nhất là sau hai ngày làm việc kể từ khi thỏa thuận hợp đồng mua bán. (trừ ngày ngh ỉ theo quy định của từng quốc gia). Nghiệp vụ này diễn ra trên thị trường giao ngay và được thực hiện trên cơ sở tỷ giá giao ngay, tức là tỷ giá được xác định và có giá trị t ại th ời đi ểm giao dịch + Nghiệp vụ chuyển hối: là nghiệp vụ dựa vào mức chênh l ệch t ỷ giá giữa các thị trường ngoại hối để thu lợi nhuận thộng qua hoat động mua và bán. Trong điều kiện ngày nay, do phương tiện thông tin hiện đại đã làm cho thị trường ngoại hối trở lên thông suốt trên phạm vi thế giới nên nghiệp vụ này ko còn ý nghĩa trong kinh doanh ngoại hối so với trước kia. + Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối có kỳ hạn: là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận sẽ được thực hiện sau một thời gian nhất định theo tỷ giá có kỳ hạn. Tỷ giá có kỳ hạn là tỷ giá áp dụng cho tương lai nhưng xác định trước ở thời điểm hiện tại. + Nghiệp vụ hoán đổi (SWAP): đây là nghiệp vụ ngoại hối ph ối hợp giữa hai nghiệp vụ ngoại hối gio ngay và ngoại hối có kỳ hạn để ki ếm lãi, tức là việc thưc hiện mua bán ngoại tệ xảy ra đồng thời ở hai th ời đi ểm khác nhau, bán một đồng nào đó ở thời điểm hiện tại và mua được lại đồng tiền đó vào một hời điểm xác định trong tương lai và ngược lại. NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 11 KTNTBK11_______________
 12. + Nghiệp vụ ngoại hối tương lai: là nghiệp vụ tiến hành th ỏa thuận mua và bán một lượng ngoại tệ đã biết theo tỷ giá cố đ ịnh t ại th ời đi ểm h ợp đồng có hiệu lực và việc chuyển giao ngoại tệ được thực hi ện vào một ngày trong tương lai, được xác định bởi sở giao dịch. (nghiệp vụ này ở VN ch ưa được áp dụng) Đây thực chất là thị trường có kỳ hạn, có tính tiêu chu ẩn hóa cao v ề ngo ại t ệ giao dịch, chủ yếu là các ngoại tệ mạnh, số lượng ngoại tệ giao dịch và ngya chuyển giao ngoại tệ. Điều bắt buộc giao dịch trong tương lai là các bên tham gia phải có khoản ký quỹ cho những người môi giới và ph ả trả phí giao d ịch, khoản ký quỹ ban đầu thông thường là 4% giá trị hợp đồng. + Nghiệp vụ quyền chọn: là một loại giao dịch được th ực hiện trên c ơ sở hợp đồng quyền chọn mua hoặ quyền chọn bán một số lượng ngoại tệ nhất định theo một giá quy định và việc thực hiện hợp đồng sẽ xảy ra trong tương lai. III. C¸c cÆp tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. Mỗi giao dịch ngoại tệ là sự trao đổi giữa một cặp tiền tệ. Mỗi loại tiền tệ đều được biểu diễn bằng một mã duy nhất gồm 3 ký t ự theo quy đ ịnh của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Standardisation Organisation (ISO)) (ví dụ GBP đại diện cho bảng Anh và USD là đô la M ỹ). M ỗi c ặp ti ền tệ bao gồm 2 mã theo quy định ISO và cách nhau bởi dấu chia (/) (ví d ụ: GBP/USD), mã đầu tiên đại diện cho “đồng tiền cơ b ản” (chính) (“base currency”) và mã còn lại là “đồng tiền phụ” (“secondary currency”). Tỷ giá hối đoái (rate of exchange hay exchange rate) đơn giản là giá của một đồng tiền được biểu diễn bởi một đồng tiền khác. Ví d ụ nh ư GBP/USD = 1.5545 nghĩa là một bảng Anh (đồng tiền cơ bản) có thể đổi được 1.5545 đô la Mỹ (đồng tiền phụ). Đồng tiền cơ bản là đồng tiền mà bạn đang mua hay đang Tỷ giá hối đoái thường được viết dưới dạng thập phân có 4 ch ữ s ố thập phân, ngoại trừ đồng Yên chỉ có 2 chữ số thập phân. Tỷ giá cho đến 2 số thập phân (trong số 4 chữ số thập phân) thường được gọi là “big figure” trong NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 12 KTNTBK11_______________
 13. khi chữ số thập phân thứ ba và thứ tư dùng để đo lường “đi ểm” (“points” hoặc “pips”). Ví dụ, GBP/USD = 1.5545 thì “big figure” là 1.55 trong khi 45 (nghĩa là chữ số thập phân thứ ba và thứ tư) cho biết points. 2.1. Mức chênh lệch giá (Bid offer spread) Cũng như những hàng hóa tài chính khác, ở đây cũng có giá mua (“offer” hoặc “ask”) và giá bán (“bid”). Chênh lệch giữa giá mua và giá bán được gọi là “mức chênh lệch giá” (“bid-offer spread” hoặc “the spread”). Mức chênh lệch giá thường được viết dưới một dạng cụ thể, cách viết tốt nhất là theo ví dụ sau đây. GBP/USD = 1.5545/50 nghĩa là giá bán GBP là 1.5545 USD và giá mua là 1.5550 USD. Mức chênh l ệch giá trong ví d ụ này là 5 điểm (points/pips). 2.2. Những cặp tỷ giá chính: Tất cả những cặp tiền tệ có liên quan đến USD th ường được gọi là cặp tỷ giá chính – “majors”. Sáu cặp tỷ giá “lớn” trong các cặp tỷ giá chính là: EUR/USD đại diện cho Euro/đô la Mỹ GBP/USD đại diện cho bảng Anh/ đô la Mỹ (còn được gọi là “cable”) USD/JPY đại diện cho đô la Mỹ /Yên Nhật USD/CHF đại diện cho đô la Mỹ /Franc Thụy Sĩ USD/CAD đại diện cho đô la Mỹ/ đô la Canada AUD/USD đại diện cho đô la Úc/ đô la Mỹ 2.3. Tỷ giá chéo Những cặp tiền tệ không liên quan đến USD thường được gọi là cặp tỷ giá chéo – “crosses”. Chúng ta có th ể thiết lập các t ỷ giá chéo cho GPB, EUR, JPY và CHF từ những cặp tỷ giá chính đã đề cập ở trên. T ỷ giá h ối đoái ph ải nhất quán giữa tất cả các loại tiền tệ, nếu không có th ể x ảy ra tình tr ạng “quay về chỗ cũ” (round trip [1]) và đạt lợi nhuận không rủi ro. 2.4 Mua đồng thời bán NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 13 KTNTBK11_______________
 14. Mỗi khi mua đồng tiền cơ bản (base currency) thì tương ứng là bán đồng tiền phụ (secondary currency). Ngược lại, khi bán đồng tiền cơ bản thì tương ứng sẽ mua đồng tiền phụ. Ví dụ, khi tôi bán 1 GBP thì tôi cũng đồng th ời mua 1.5545 USD. Ngược lại, khi tôi mua 1 GBP, tôi cũng đã bán 1.5550 USD vào cùng m ột th ời điểm. Chúng ta có thể biểu diễn tính tương đương này bằng cách đ ảo ng ược t ỷ giá GBP/USD và lấy số nghịch đảo của giá mua và giá bán, lấy ví d ụ tỷ giá USD/GBP: USD/GBP = (1/1.5550) giá bán; (1/1.5545) giá mua = 0.6431/33 Điều này có nghĩa là giá bán của 1 USD là 0.6431 GBP (hoặc 64.31p) và giá mua 1 USD là 0.6433 GBP (hoặc 64.33p). L ưu ý là đ ồng đô la M ỹ bây gi ờ đã trở thành đồng tiền cơ bản và mức chênh lệch giá là 2 điểm. Ch¬ng II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. I. C¸ch thøc thu thËp sè liÖu. Tû gi¸ ngo¹i tÖ cña c¸c ®ång tiÒn USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY ®îc lÊy tai ng©n hµng ACB ( ASIA COMMERCIAL BANK) tõ ngµy 26/4/2013 ®Õn ngµy 11/5/2013 II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. 1. Tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n vµ chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n. a. LËp b¶ng tû gi¸ cña 6 ngo¹i tÖ: USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 14 KTNTBK11_______________
 15. NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 15 KTNTBK11_______________
 16. USD EUR GBP AUD SGD JPY muaTM 20,890 27,110 --- 21,361 16,809 210.64 muaCK b. NhËn xÐt.20,910 27,178 32,180 21,447 16,851 211.17 26/ b¸n 20,960 27,407 32,451 21,638 16,992 212.94 4 chªnh 0,229 0,271 0,191 0,141 0.77 lÖch 0,050 muaTM 20,880 27,037 --- 21,292 16,776 211.61 muaCK 20,900 27,105 32,202 21,378 16,818 212.14 27/ b¸n 20,980 27,482 32,650 21,675 17,053 215.09 4 chªnh 0,080 0,377 0,448 0,279 0,235 2.95 lÖch muaTM 20,910 27,011 31,888 21,246 16,644 208.48 muaCK 20,910 27,092 32,113 21,374 16,761 210.59 28/ b¸n 20,960 27,485 32,513 21,684 17,072 213.64 4 chªnh 0,050 0,393 0,400 0,310 0,311 3.05 lÖch muaTM 20,910 27,011 31,888 21,246 16,644 208.48 muaCK 20,910 27,092 32,113 21,374 16,761 210.59 29/ b¸n 20,960 27,485 32,513 21,684 17,072 213.64 4 chªnh 0.050 0,393 0,400 0,310 0,311 3.05 lÖch muaTM 20,910 27,011 31,888 21,246 16,644 208.48 muaCK 20,910 27,092 32,113 21,374 16,761 210.59 30/ b¸n 20,960 27,485 32,513 21,684 17,072 213.64 4 chªnh 0,050 0,393 0,400 0,310 0,311 3.05 lÖch muaTM 20,910 27,011 31,888 21,246 16,644 208.48 muaCK 20,910 27,092 32,113 21,374 16,761 210.59 1/5 b¸n 20,960 27,485 32,513 21,684 17,072 213.64 chªnh 0,050 0,393 0,400 0,310 0,311 3.05 lÖch muaTM 20,890 27,391 --- 21,262 16,859 213.69 muaCK 20,910 27,459 32,412 21,348 16,901 214.22 2/5 b¸n 20,960 27,697 32,693 21,543 17,047 216.07 chªnh 1.85 NguyÔn ThÞ Kim0,281 0,050 0,238 Thuû- 0,195 0,146 16 lÖch KTNTBK11_______________
 17. Qua b¶ng sè liÖu vÒ tû gi¸ mua vµ tû gi¸ b¸n cña 6 lo¹i ngo¹i tÖ trªn chóng ta thÊy cã sù chªnh lÖch qua c¸c ngµy. - USD($): Tû gi¸ b¸n cña ®ång ®«la chØ cã sù thay ®æi trong ngµy 27/4 vµ mua CK vµo ngµy 9/5. Nh×n chung tû gi¸ mua vµ b¸n cña ®ång ®«la Ýt biÕn ®éng. Møc chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ b¸n vµ mua CK b»ng 0,050 . - EUR(€): Tû gݸ mua CK vµ b¸n cña ®ång eurocã nhiÒu thay ®æi trong 2 tuÇn. Møc chªnh lÖch cao nhÊt vµo ngµy 5/5 lµ 0,675; thÊp nhÊt vµo c¸c ngµy 26/4,7/5,8/5 lµ 0,229. C¸c ngµy cßn l¹i møc chªnh lÖch dao ®éng trong kho¶ng 0.230 -> 0,393. - GPB: trªn thÞ trêng tû gi¸ hèi ®o¸i tû gi¸ mua CK va b¸n cña dång GBP cã nhiÒu thay ®æi, Møc chªnh lÖch cao nhÊt vµo ngµy 5/5 lµ: 0,715 vµ thÊp nhÊt vµo ngµy 26/4 vµ 8/2 lµ 0,271. C¸c ngµy cßn l¹i møc chªnh lÖch dao ®éng trong kho¶ng 0,272-> 0,448 - AUD: trªn thÞ trêng ngo¹i hèi tû gi¸ hèi ®o¸i cña ®ång AUD cã nhiÒu sù thay ®æi. Møc chªnh lÖch cao nhÊt gi÷a tû g¸ b¸n vµ tû gi¸ mua vµo ngµy 5/5 lµ 0,517; vao c¸c ngµy 28,29,30/4 vµ 1/5 lµ 0,310; thÊp nh¸t vapf ngµy 7/5 lµ 0,189; c¸c ngµy cßn l¹i dao ®éng tõ 0,190 ®Õn 0,279. - SGD: trªn thÞ trêng ngo¹i hèi tû gi¸ cña ®ång SGD kh«ng cã nhiÒu sù thay ®æi. Møc chªnh lÖch cao nhÊt gi÷a 2 tû gi¸ vao ngµy 5/5 lµ 0,474, thÊp nhÊt vµo ngµy 26/4 lµ 0,141 vµ vµo c¸c ngµy 3,6,8,7,9/5 lµ 0,142. C¸c ngµy con l¹i dao ®éng tõ 0,146 ®Õn 0,311. - JPY: trªn thÞ trêng ngo¹i hèi tû gi¸ mua vµ tû gi¸ b¸n cña ®ång JPY cã sù thay ®æ nhiÒu qua c¸ ngµy do ®ã dÉn ®Õn møc chªnh lÖch thay ®æi. Møc chªnh lÖch cao nhÊt vµo ngµy 5/5 lµ 5.06, thÊp nhÊt vµo ngµy 26/4 lµ 0.77; tõ ngµy 28/4 ®Õn 1/5 tû gi¸ kh«ng cã sù thay ®æi møc chªnh lÖch lµ 3.05; c¸c ngµy cßn l¹ dao ®éng tõ 1.77 ®Õn 2,95. NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 17 KTNTBK11_______________
 18. 2. Phân tích sự biến động tỷ giá trong 2 tuần gẩn đây. a. Biểu đồ biểu diễn sự biến động tỷ giá EUR USD 27.500 20.925 20.920 27.400 20.915 27.300 20.910 27.200 20.905 27.100 20.900 27.000 20.895 26.900 20.890 26- 27- 28- 29- 30- 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- Apr Apr Apr Apr Apr Feb May May May May May May May May EUR USD aud GPB NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 18 KTNTBK11_______________
 19. 21.550 32.600 21.500 32.500 21.450 32.400 21.400 21.350 32.300 21.300 32.200 21.250 32.100 21.200 32.000 21.150 21.100 31.900 26- 27- 28- 29- 30- 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- Apr Apr Apr Apr Apr May May May May May May May May May AUD GPB SGD JPY 18.000 215 16.000 214 14.000 213 12.000 212 10.000 211 8.000 210 6.000 209 4.000 208 2.000 207 0 206 26- 27- 28- 29- 30- 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- Apr Apr Apr Apr Apr May May May May May May May May May SGD JPY b. NhËn xÐt. NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 19 KTNTBK11_______________
 20. Nh×n vµo biÓu ®å biÕn ®éng tû gi¸ ta thÊy: - USD tõ ngµy 26/4 ®Õn ngµy 9/5 cã Ýt biÕn ®éng. Tõ ngµy 28/4 ®Õn 4/5 vµ tõ 6/5 ®Õn 8/5 kh«ng cã sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸, vµo c¸c ngµy cßn l¹i ®ång USD còng cã sù biÕn ®éng nhng kh«ng nhiÒu. Trong thêi gian 2 tuÇn ®ång USD cã sù æn ®Þnh vÒ tû gi¸. - EUR cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ tû gi¸, tû gi¸ mua CK cao nhÊt vµo c¸c ngµy 2/5, 3/5, 4/5, 9/5; kh«ng cã sù thay ®æi vao c¸c ngµy 28/4, 29/4, 30/4, 1/5. - GBP dùa vµo biÓu ®å tû gi¸ tû gi¸ mua CK cã nhiÒu sù thay ®æi, tû gi¸ mua cao nhÊt vµo c¸c ngµy 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5 vµ 9/5. Tû gi¸ æn ®Þnh vµ còng thÊp nhÊt vµo c¸c ngµy 28/4 ®Õn 1/5 lµ 32,113; c¸c ngµy cßn l¹i dao ®éng tõ 32,180 ®Õn 32,282. - AUD Tû gi¸ mua CK cao nhÊt vµo ngµy 26/4, 4/5, 6/5; thÊp nhÊt vµo ngµy 7,8/5. Tû gi¸ æn ®Þnh vµo tõ ngµy 27/4 ®Õn 1/5 lµ 21,374. - SGD tû gi¸ mua CK cña SGD kh«ng cã nhiÒu biÕn ®éng, tû gi¸ cao nhÊt vµo ngµy 2/5 vµ 3/5 lµ 16,901 vµ 16,911. C¸c ngµy cßn l¹i tû gi¸ dao ®éng ë møc t¬ng ®èi nhá. - JPY tû gi¸ mua CK cao nhÊt lµ vµo ngµy 2/5: 214.22. ThÊp nhÊt lµ vµo ngµy 5/5: 208.81; tû gi¸ æn ®Þnh vµo ngµy 28/4 ®Õn 1/5: 210.59; c¸c ngµy cßn l¹i tû gi¸ dao ®éng tõ 210 ®Õn 212.61. 3. Lãi suất của các đồng tiền USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY. a. Thông tin về lãi suất các đồng tiền ngoại tệ. • Bảng lãi suất tiền gửi của một số đồng tiền. Kỳ hạn VND AUD EUR GBP JPY SGD USD Không kỳ hạn 2 0.2 0.01 0.05 - - 0.1 1 tháng 6 3.5 0.5 0.1 0.3 0.2 2 2 tháng 6.5 3.6 0.55 0.5 0.8 0.25 2 3 tháng 6.8 3.6 0.6 0.2 1.1 0.3 2 6 tháng 7 3.7 0.8 0.3 1.2 0.35 2 9 tháng 7 3.7 0.9 0.4 1.5 0.4 2 12 tháng 8 3.8 1 0.5 2 0.45 2 NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 20 KTNTBK11_______________
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2