intTypePromotion=3

Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo bán hàng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Duc | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:3

0
127
lượt xem
17
download

Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft excel - báo cáo bán hàng', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Microsoft Excel - Báo cáo bán hàng

  1. chú ý: Datatable 1 biến thì dùng hàm: Sumif(mang dò, điều kiện, cần tính) *nếu yêu cần dùng datatable 2 biết, kết hợp vớ dùng công thức màng ta dùng hàm Dsum, nhớ hàm dsum thì phai co "vdk" cú pháp hàm Dsum là: bảng quét, quét ô dai dien can tính, quét vùng điều kiện. BAÛNG BAÙO CAÙO BAÙN HAØNG Soá Teân Loaïi Ngaøy Soá Ñôn TT haøng Haøng* Baùn löôïng giaù 001 Xoaøi L1 8/5/2007 3500 20000 002 Cam L2 9/30/2007 50 18000 003 Nhaõn L1 10/15/2007 43 15000 004 Xoaøi L1 9/1/2007 400 8000 005 Maüng caáu L1 9/15/2007 100 25000 006 Xoaøi L2 9/21/2007 500 18000 007 Cam L1 10/12/2007 200 28000 008 Nhaõn L3 10/3/2007 70 10000 009 Thanh Long L1 10/8/2007 60 15000 1/ Thoáng keâ thaønh tieàn theo maãu sau: 0 0 Xoaøi 82200000 Cam 6500000 Nhaõn 1345000 Thanh Long 900000 vdk FALSE vdk Thaùng 0 Err:504 L1 L2 Xoaøi Err:504 Err:504 Cam Err:504 Err:504 Nhaõn Err:504 Err:504
  2. 0 Xoaøi 82200000 Cam 6500000 Thaønh Nhaõn 1345000 tieàn Thanh Long 900000 70000000 900000 Xoaøi Cam Nhaõn 645000 0 82200000 6500000 1345000 3200000 2500000 9000000 5600000 700000 900000 Xoaøi Cam Nhaõn Thanh Long 82200000 6500000 1345000 900000 2/ Thoáng keâ soá löôïng theo maãu sau: Err:504 L1 L2 Xoaøi Err:504 Err:504 Cam Err:504 Err:504 Nhaõn Err:504 Err:504
  3. Xoaøi Cam Nhaõn Thanh Long 0 82200000 6500000 1345000 900000 Thanh Long 900000 0 Xoaøi 82200000 Cam 6500000 Nhaõn 1345000 Thanh Long 900000 vdk FALSE Err:504 L1 L2 Xoaøi Err:504 Err:504 Cam Err:504 Err:504 Nhaõn Err:504 Err:504

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản