Bài tập môn Điện tử số

Chia sẻ: Nguyen Van Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
507
lượt xem
161
download

Bài tập môn Điện tử số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành điện tử - Bài tập môn Điện tử số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn Điện tử số

  1. Bµi tËp m«n §iÖn tö sè Ch¬ng 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n Bµi 1. Dïng c¸c hµm logic c¬ b¶n (AND, OR, NOT) viÕt l¹i c¸c hµm sau: a) Y = A ⊕ B ⊕ C b) Y = A ⊕ B ⊕ C ⊕ D c) Y = A ⊕ B ~ C d) Y = A ⊕ B ⊕ C ~ D Bµi 2. Chøng minh c¸c biÓu thøc sau: a) A + BC + D = A.( B + C ).D b) AB + A.B + C = ( A ⊕ B).C c) A.B + A.B + A.B + AB = 1 d) A ⊕ B ⊕ C = A ⊕ B ⊕ C Bµi 3. BiÓu diÔn hµm sè sau díi d¹ng chuÈn t¾c héi: A B C Y 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 × 1 1 0 0 1 1 1 1 Bµi 4. BiÓu diÔn hµm sè sau díi d¹ng chuÈn t¾c tuyÓn: A B C D Y A B C D Y 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 × 1 1 0 1 × 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Bµi 5. BiÓu diÓn hµm sau dïng b¶ng Karnaugh:
  2. A B C D Y A B C D Y 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 × 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 × 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 × 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Bµi 6. BiÓu diÔn c¸c hµm sau dïng b¶ng Karnaugh: a) Y = ABC D + AB C D + A BC D + AB C D + ABCD, N = A B C D b) Y = (A + B + C)( A + B + C)( A + B + C )( A + B + C ), N = A + B + C Bµi 7. BiÓu diÔn c¸c hµm sau dïng b¶ng Karnaugh: a) Y(A, B, C, D) = m0 + m2 + m3 + m9 + m10 + m11, N = m1 , m4 , m13 b) Y(A, B, C, D) = M1. M2. M5. M8. M14, N = M4. M9. M15 Bµi 8. BiÓu diÔn c¸c hµm sau dïng b¶ng Karnaugh: a) Y(A, B, C, D) = Σ(0, 1, 5, 6, 10, 11, 13) N = 4, 7, 14 b) Y(A, B, C, D) = Π(1, 4, 8, 10, 15) N = 3, 9, 14 Bµi 9. BiÓu diÔn c¸c hµm sau dïng b¶ng Karnaugh: a) Y = (AB ⊕ CD).ACB + DB b) Y = (AC ⊕ B)(AD + C) Bµi 10. Dïng b¶ng Karnaugh tèi thiÓu ho¸ hµm sau: a) Y(A, B, C, D) = Σ(0, 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15) N = 10, 11 b) Y(A, B, C, D) = Π(0, 4, 7, 8, 13, 15) N = 2, 9, 14 Bµi 11. Dïng b¶ng Karnaugh tèi thiÓu ho¸ hµm sau: a) Y = A BCD + A BCD + AB C D + AB C D + ABCD + AB C D, N = A B C D, ABC D b) Y = (A + B + C + D )( A + B + C + D )( A + B + C + D)( A + B + C + D ), N = A + B + C + D, A + B + C + D, A + B + C + D, A + B + C + D Bµi 12. Dïng b¶ng Karnaugh tèi thiÓu ho¸ hµm sau:
  3. A B C Y 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 × 1 1 1 1 Bµi 13. Dïng b¶ng Karnaugh tèi thiÓu ho¸ hµm sau: A B C D Y A B C D Y 0 0 0 0 1 1 0 0 0 × 0 0 0 1 × 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 × 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 × 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Bµi 14. Dïng b¶ng Karnaugh tèi thiÓu ho¸ hµm sau: a) Y = ABC ⊕ CD + A + D b) Y = AC ~ C + B + BD Bµi 15. Dùa vµo b¶n chÊt cña tÝn hiÖu ®iÖn vµo vµ ra, cã c¸c lo¹i IC nµo Bµi 16. Dùa vµo mËt ®é tÝch hîp, cã c¸c lo¹i IC nµo, ®Æc ®iÓm cña mçi lo¹i. Bµi 17. Dùa vµo c«ng nghÖ chÕ t¹o, cã c¸c lo¹i IC nµo. Bµi 18. VÏ s¬ ®å logic cña c¸c hµm sau: a) Y = (ABC + A) ⊕ BD.A + BC D b) Y = ABC D + AB + C . BCD ⊕ AB c) Y = ABC + CDE . AB ~ DE
  4. Ch¬ng 2. M¹ch tæ hîp Bµi 1. H·y thiÕt kÕ m¹ch trõ ®ñ 1 bit Bµi 2. H·y thiÕt kÕ m¹ch tæ hîp, ®Çu vµo DCBA lµ sè nhÞ ph©n 4 bit, ®Çu ra lµ Y biÓu diÔn tÝnh chia hÕt cña DCBA cho 4. Bµi 3. H·y thiÕt kÕ m¹ch nh©n hai sè A vµ B gièng phÐp nh©n tay th«ng thêng, víi A, B lµ hai sè 2 bit. Bµi 4. H·y lËp b¶ng ch©n lý cña bé so s¸nh hai sè A vµ B 2 bit. Bµi 5. H·y vÏ s¬ ®å cña m¹ch céng ®ñ (FA) chØ dïng m¹ch NAND. Bµi 6. H·y thiÕt kÕ m¹ch m· ho¸ tõ thËp ph©n thµnh m· 7 thanh. Bµi 7. H·y thiÕt kÕ m¹ch chuyÓn m· tõ m· nhÞ ph©n 4 bit thµnh m· Gray 4 bit. Bµi 8. H·y thiÕt kÕ m¹ch gi¶i m· tõ m· Gray thµnh m· thËp ph©n. Bµi 9. H·y thiÕt kÕ m¹ch chuyÓn m· tõ m· Gray 4 bit thµnh m· nhÞ ph©n 4 bit. Bµi 10. H·y thiÕt kÕ m¹ch gi¶i m· tõ m· nhÞ ph©n thµnh m· thËp ph©n. Bµi 11. H·y thiÕt kÕ m¹ch t¹o bit ch½n lÎ (hÖ ch½n) ®èi víi m¹ch cã 4 ®Çu vµo d÷ liÖu. Bµi 12. H·y thiÕt kÕ m¹ch kiÓm tra tÝnh ch½n lÎ (hÖ lÎ) víi 3 ®Çu vµo d÷ liÖu vµ 1 ®Çu vµo ch½n lÎ. Bµi 13. H·y thiÕt kÕ m¹ch ROM chuyÓn m· tõ m· Gray 2 bit thµnh m· nhÞ ph©n 2 bit. Bµi 14. H·y thiÕt kÕ bé dån kªnh 8 -> 1. Bµi 15. H·y thiÕt kÕ bé ph©n kªnh 1-> 8. Bµi 16. H·y thiÕt kÕ m¹ch chuyÓn m· tõ m· BCD thµnh m· thõa 3. Bµi 17. H·y thiÕt kÕ m¹ch chuyÓn m· tõ m· thõa 3 thµnh m· BCD. Ch¬ng 3. M¹ch lËt Bµi 1. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? A B Qn 0 1 1 1 0 0 0 0 Qn -1 1 1 ×
  5. Bµi 2. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? A B Qn 0 0 Qn -1 1 1 Qn −1 0 1 1 1 0 0 Bµi 3. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? A B Qn -1 Qn 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 × 1 0 0 0 1 1 1 × Bµi 4. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? A B Qn -1 Qn 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 Bµi 5. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×, nhÞp g×? NhÞp A B Qn 0 0 1 Qn – 1 0 0 0 Qn – 1 0 1 1 Qn – 1 0 1 0 Qn – 1 1 1 0 0
  6. 1 0 0 Qn – 1 1 0 1 1 1 1 1 × Bµi 6. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×, nhÞp g×? NhÞp A B Qn 0 0 0 Qn - 1 1 0 0 Qn - 1 0 1 0 0 0 1 1 × 1 1 0 Qn - 1 1 0 1 Qn - 1 0 0 1 1 1 1 1 Qn - 1 Bµi 7. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×, nhÞp g×? NhÞp A B Qn 0 0 0 Qn - 1 1 1 1 Qn −1 0 1 1 Qn - 1 0 0 1 Qn - 1 1 0 0 Qn - 1 0 1 0 Qn - 1 1 0 1 1 1 1 0 0 Bµi 8. B¶ng ch©n lý díi ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×, nhÞp g×? NhÞp A B Qn 0 0 0 Qn - 1 1 1 1 Qn −1 0 1 1 Qn - 1 1 0 0 Qn - 1 1 0 1 0 0 0 1 Qn - 1 1 1 0 1 0 1 0 Qn - 1 Bµi 9. §å h×nh tr¹ng th¸i sau lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×?
  7. AB A Q=0 Q=1 B AB Bµi 9. §å h×nh tr¹ng th¸i sau lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? A A Q=0 Q=1 B B Bµi 10. §å h×nh tr¹ng th¸i sau lµ cña m¹ch lËt nµo? A lµ g×? A A Q=0 Q=1 A A Bµi 11. B¶ng ®Çu vµo kÝch sau ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? Qn – 1 Qn A B 0 0 0 × 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 × 0 Bµi 12. B¶ng ®Çu vµo kÝch sau ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A, B lµ g×? Qn – 1 Qn A B 1 1 0 × 0 0 × 0 1 0 1 × 0 1 × 1
  8. Bµi 13. B¶ng ®Çu vµo kÝch sau ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A lµ g×? Qn – 1 Qn A 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 Bµi 14. B¶ng ®Çu vµo kÝch sau ®©y lµ cña m¹ch lËt nµo? A lµ g×? Qn – 1 Qn A 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Bµi 15. T×m ph¬ng tr×nh ®Çu ra Qn cña m¹ch lËt RS c¬ b¶n. Bµi 16. T×m ph¬ng tr×nh ®Çu ra Qn cña m¹ch lËt RS cã nhÞp. Bµi 17. T×m ph¬ng tr×nh ®Çu ra Qn cña m¹ch lËt JK cã nhÞp. Bµi 18. T×m ph¬ng tr×nh ®Çu ra Qn cña m¹ch lËt JK c¬ b¶n. Bµi 20. VÏ s¬ ®å logic cña c¸c m¹ch lËt RS, D, JK, T. Ch¬ng 4. M¹ch d·y Bµi 1. H·y thiÕt kÕ bé ®Õm thuËn c¬ sè tuú ý, dïng m¹ch lËt tuú ý. Bµi 2. H·y thiÕt kÕ bé ®Õm ngîc c¬ sè tuú ý, dïng m¹ch lËt tuú ý.
Đồng bộ tài khoản