intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI TẬP MÔN HỌC QUẢN Lí CÔNG NGHỆ

Chia sẻ: Vũ Mai Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

124
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a. - Tính hàm lượng chất xám của các công nghệ nêu trên - Nếu doanh nghiệp muốn tăng hàm lượng chất xám lên 5% thì doanh nghiệp phải nâng cấp thành phần nào để tỷ lệ tăng là ít nhất ? Nhận xét kết quả thu được. b. Để hai doanh nghiệp có công nghệ cùng hàm lượng chất xám phải nâng cấp thành phần nào ? Tại sao ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP MÔN HỌC QUẢN Lí CÔNG NGHỆ

  1. BÀI TẬP MÔN HỌC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ Bµi tËp1: Doanh nghiÖp A,B ®ang sö dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm gièng nhau cã c¸c thµnh phÇn cho trong b¶ng sau: A T H I O Gi¸ trÞ thµnh phÇn 0,75 0,60 0,45 0,40 Cêng ®é ®ãng gãp 0,40 0,25 0,15 0,20 B T H I O Gi¸ trÞ thµnh phÇn 0,60 0,45 0,40 0,55 Cêng ®é ®ãng gãp 0,30 0,20 0,20 0,30 Yªu cÇu: a. - TÝnh hµm lîng chÊt x¸m cña c¸c c«ng nghÖ nªu trªn - NÕu doanh nghiÖp muèn t¨ng hµm lîng chÊt x¸m lªn 5% th× doanh nghiÖp ph¶i n©ng cÊp thµnh phÇn nµo ®Ó tû lÖ t¨ng lµ Ýt nhÊt ? NhËn xÐt kÕt qu¶ thu ®îc. b. §Ó hai doanh nghiÖp cã c«ng nghÖ cïng hµm lîng chÊt x¸m ph¶i n©ng cÊp thµnh phÇn nµo ? T¹i sao ? Bµi tËp 2: Hai doanh nghiÖp A vµ B s¶n xuÊt cïng lo¹i s¶n phÈm víi 2 c«ng nghÖ t¬ng øng cho trong b¶ng T H I O VA A 0.50 0.60 0.45 0.55 460 tû VN§ B 0.85 0.45 0.50 0.40 460 tû VN§ β 0.35 0.25 0.25 0.15 Yªu cÇu: a. NÕu hai doanh nghiÖp cã cïng hÖ sè m«i trêng c«ng nghÖ lµ 0.2 hái doanh nghiÖp nµo cã n¨ng lùc c«ng nghÖ cao h¬n ? b. NÕu hai doanh nghiÖp cã hÖ sè m«i trêng c«ng nghÖ lÇn lît lµ 0.45 vµ 0.3 hái doanh nghiÖp nµo cã n¨ng lùc c«ng nghÖ cao h¬n ?
  2. Bài tập 3: Cã hai c«ng nghÖ cïng lo¹i I vµ II. C¸c gi¸ trÞ ®Æc trng cña hai c«ng nghÖ cho trong b¶ng sau. Nªn chän c«ng nghÖ nµo, biÕt [Pi ] = 4 TT ChØ tiªu Pi (I) Pi(II) Vi 1 ‫ﺡ‬ 3.0 2.5 0.10 2 NPV 5.0 4.0 0.15 3 IRR 4.0 3.0 0.25 4 B/C 1.6 1.8 0.20 Bµi tËp 4 : Cong ty A ®ang sö dông c«ng nghÖ để kinh doanh có c¸c th«ng sè nh sau: T H I O A 0.40 0.35 0.35 0.25 B 0.55 0.40 0.20 0.25 β 0.30 0.25 0.30 0.15 công nghệ này do công ty nhập từ nước ngoài từ công nghệ C với hệ số hấp thụ từng thành phần tương ứng là: 100%, 50%, 50%, 45%. Tính hệ số hấp thụ công nghệ của công ty ? Bµi tËp 5 : Hai doanh nghiệp sử dụng 2 công nghệ cho trong bảng để kinh doanh có c¸c th«ng sè nh sau: T H I O A 0.40 0.35 0.35 0.25 B 0.55 0.40 0.20 0.25 β 0.30 0.25 0.30 0.15 1. Doanh nghiệp nào có năng lực công nghệ cao hơn ? 2. Nếu hai công nghệ A, B được nhập từ 2 công nghệ C và D với hệ số hấp thụ công nghệ tương ứng là 70% và 95%, hãy so sánh 2 công nghệ gốc và nhận xét gì đối với 2 công ty A và B ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2