intTypePromotion=1

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3

Chia sẻ: Vu Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
578
lượt xem
211
download

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành MicroSoft Excel 3

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP HOÀ CHÍ MINH Baøi t p 4: KEÁT QUAÛ THI CUOÁI KHOAÙ NAÊM ÑIEÅM ÑIEÅM THÖÙ XEÁP TEÂN PHAÙI TOAÙN VAÊN ANH ÑTB SINH THEÂM KQ HAÏNG LOAÏI Traân Nam 1968 12 16 15 Long Nöõ 1970 12 3 14 Minh Nöõ 1972 10 2 10 Ñöôøng Nam 1968 8 15 10 Sôn Nöõ 1966 9 4 16 Ñaïi Nam 1971 12 10 11 Huynh Nam 1972 7 10 4 Nhaân Nöõ 1967 14 5 6 Ly Nöõ 1966 17 8 13 Quoác Nam 1967 13 9 12 Cao nhaát ? ? ? ? ? Thaáp nhaát ? ? ? ? ? 1. Tính ÑTB (Ñieåm trung bình) nhö sau: ÑTB = (TOAÙN*3 + VAÊN + ANH*2)/6 laáy troøn 2 soá leû 2. Tính ÑIEÅM THEÂM nhö sau : + Nhöõng hoïc vieân coù ÑTB töø 10 trôû leân thì khoâng coù ÑIEÅM THEÂM + Ngöôïc laïi , ÑIEÅM THEÂM seõ ñöôïc tính nhö sau : • Neáu sinh tröôùc naêm 1970 ñöôïc theâm 0.75 ñieåm • Ngöôïc laïi, neáu laø phaùi nöõ seõ ñöôïc theâm 0.5 ñieåm 3. Tính ÑKQ (Ñieåm keát quaû) nhö sau : Neáu ÑTB (Ñieåm trung bình) töø 10 trôû leân ÑKQ chính laø ÑTB, Ngöôïc laïi, ÑKQ = ÑTB + ÑIEÅM THEÂM nhöng khoâng cho vöôït quaù 10 ñieåm. 4. Xeáp THÖÙ HAÏNG (Vò thöù) cuûa hoïc vieân döïa vaøo ÑTB 5. XEÁP LOAÏI hoïc vieân döïa vaøo ÑKQ nhö sau : ÑKQ döôùi 10 Khoäng ñaït ÑKQ töø 10 ñeán döôùi 12 Thöù ÑKQ töø 12 ñeán döôùi 14 Bình thöù ÑKQ töø 14 ñeán döôùi 16 Bình ÑKQ töø 16 ñeán döôùi 18 Öu ÑKQ töø 18 trôû leân Toái öu 6. Tính ñieåm cao nhaát vaø ñieåm th p nhaát 7. Saép xeáp baûng “KEÁT QUAÛ THI CUOÁI KHOAÙ” theo coät NAÊM SINH neáu truøng thì xeáp theo coät TEÂN Trang 1
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP HOÀ CHÍ MINH Baøi t p 5: BAÛNG BAÙO CAÙO DOANH THU THAÙNG 04/2003 STT MAÕ HAØNG NÔI BAÙN SOÁ LÖÔÏNG TRÒ GIAÙ TIEÀN CÖÔÙC HUEÂ HOÀNG DOANH THU 1 CS VT 40 2 TS CT 60 3 FL SG 10 4 CL SG 20 5 CS CT 100 6 TS VT 40 7 FS CT 20 8 TL SG 20 9 CL VT 40 10 TS CT 60 Baûng 1 Baûng 2 MAÕ HAØNG Ñ-GIAÙ SÆ Ñ-GIAÙ LEÛ NÔI BAÙN Ñ-GIAÙ CÖÔÙC C 600 660 SG 0 F 400 440 CT 20 T 500 550 VT 10 1. Coät TRÒ GIAÙ = SOÁ LÖÔÏNG* ÑÔN GIAÙ .Trong ñoù ñôn giaù döïa vaøo coät Maõ Haøng vaø tra töø baûng 1 (Kyù töï traùi cuûa Maõ haøng cho bieát Maõ haøng ôû baûng 1 ,kyù töï phaûi cho bieát giaù s hay leû) 2. Töø baûng 2 ,haõy tính TIEÀN CÖÔÙC theo nôi baùn , bieát TIEÀN CÖÔÙC = Ñ-GIAÙ CÖÔÙC*SOÁ LÖÔÏNG 3. Tính HUEÂ HOÀNG ,bieát raèng : Neáu maët haøng ñöôïc baùn theo giaù só thì HUEÂ HOÀNG = 4% TRÒ GIAÙ , ngöôïc laïi thì HUEÂ HOÀNG = 0 4. Tính DOANH THU = TRÒ GIAÙ + TIEÀN CÖÔÙC - HOA HOÀNG 5. Haõy tính toång DOANH THU cuûa töøng maët haøng keát quaû löu vaøo baûng sau: MAÕ HAØNG C F T TOÅNG DOANH THU 6. Veõ ñoà thò döïa vaøo baûng ôû caâu 5 7. Trích ra danh saùch caùc maët haøng coù TIEÀN CÖÔÙC > 0 vaø HUEÂ HOÀNG > 0 ra 1 vuøng rieâng Trang 2
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP HOÀ CHÍ MINH Baøi t p 6: BAÙO CAÙO DOANH THU THAÙNG 10/2003 MAÕ TEÂN NÔI SOÁ TIEÀN HUEÂ DOANH STT TRÒ GIAÙ HAØNG HAØNG BAÙN LÖÔÏNG CÖÔÙC HOÀNG THU 1. CA HN 10 2. CB CT 2 3. SA VT 1 4. XA HN 2 5. GA SG 1 6. GB VT 3 7. XB SG 7 8. SA CT 6 9. SB SG 5 10. XB HN 9 Baûng 1 MAÕ HAØNG TEÂN HAØNG Ñ-GIAÙ LOAÏI A Ñ-GIAÙ LOAÏI B G Gaïch 4,000 2,000 C Caùt 60,000 40,000 S Saét 10,000 6,000 X Ciment 80,000 60,000 Baûng 2 NÔI BAÙN CT HN SG VT ÑON GIAÙ CÖÔÙC 1,000 6,000 200 800 1. “Fill” soá thöù töï vaøo coät STT cuaû baûng baùo caùo doanh thu 2. Töø baûng 1 ,haõy laäp coâng thöùc laáy TEÂN HAØNG cho vaøo baûng “Baùo caùo doanh thu 02/2002” 3. Tính TRÒ GIAÙ = SOÁ LÖÔÏNG * ÑÔN GIAÙ (Döïa vaøo kyù töï traùi vaø phaûi cuaû MAÕ HAØNG vaø tra ôû baûng 1 4. Tính TIEÀN CÖÔÙC=ÑÔN GIAÙ CÖÔÙC * SOÁ LÖÔÏNG (ÑÔN GIAÙ CÖÔÙC döïa vaøo baûng 2) 5. Tính HUEÂ HOÀNG nhö sau : Neáu SOÁ LÖÔÏNG >= 3 thì HUEÂ HOÀNG =2% TRÒ GIAÙ ,ngöôïc laïi thì HUEÂ HOÀNG = 0 6. Tính DOANH THU = TRÒ GIAÙ + TIEÀN CÖÔÙC - HUEÂ HOÀNG 7. Tính toång DOANH THU cuûa töøng maët haøng vaøo baûng sau: TEÂN HAØNG Caùt Gaïch Saét Ciment TOÅNG DOANH THU 8. Döïa vaøo baûng ôû caâu 6 , veõ ñoà th minh h a tyû leä doanh thu cuûa töøng maët haøng 9. Trích danh saùch caùc maët haøng coù nôi baùn laø “HN” ra 1 vuøng rieâng Trang 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2