Bài tập tin danh sách móc nối đơn

Chia sẻ: Mai Van Uoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
418
lượt xem
98
download

Bài tập tin danh sách móc nối đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập cấu trúc dữ liêu và thuật toán-bài tập về phần danh sách cài đặt bằng con trỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tin danh sách móc nối đơn

  1. Danh sách móc nối đơn program kieucontro; type con_tro = ^danh_sach; danh_sach = record ho_ten: string[23]; que_quan: string[15]; lop: string[8]; sbd: string[9]; next : con_tro; end; var head,l : con_tro; chon: byte; traloi: char; i:byte; k: integer; procedure nhap_ds(var l: con_tro); var p: con_tro; ans: integer; begin while true do begin new(p); with p^ do begin write('nhap ho va ten: '); readln(p^.ho_ten); write('nhap que quan: '); readln(p^.que_quan); write('nhap lop: ') ; readln(p^.lop); write('nhap so bao danh: '); readln(p^.sbd); end; p^.next:=NIL; if head=NIL then begin head:= p; l:= p end else begin l^.next:= p; l:= p end; write('Co tiep tuc khong 1/0 ? '); readln(ans); if ans=0 then break; end; end; function length( var L: con_tro): integer; var dem: integer; begin l:=l^.next; dem:=dem+1; end; procedure Duyet_ds(var l: con_tro); var p: con_tro; begin if head = NIL then begin writeln('Danh sach rong'); exit end; p := head; while p NIL do begin with p^ do writeln(ho_ten:25,' ',que_quan:15,' ',lop:8,' ',sbd:9); p := p^.Next; end; end; procedure in_ds_lop(var l :con_tro); var r,p: con_tro; found: boolean; lop: string[8]; ans: integer;
  2. begin writeln('nhap lop can in ds sv: '); readln(lop); repeat r:=nil; p:= head; found:= false; while (p nil) and (not found) do begin if p^.lop=lop then found:=true else r:=p; p:=p^.next; end; if found then begin with p^ do writeln(ho_ten:25,' ',que_quan:15,' ',sbd:9); p:=p^.next end; until (found=false) end; procedure in_ds_theo_que(var l :con_tro); var r,p: con_tro; found: boolean; que_quan: string[8]; ans: integer; begin writeln('nhap lop can in ds sv: '); readln(que_quan); repeat r:=nil; p:= head; found:= false; while (p nil) and (not found) do begin if p^.lop= que_quan then found:=true else r:=p; p:=p^.next; end; if found then begin with p^ do writeln(ho_ten:25,' ',que_quan:15,' ',sbd:9); p:=p^.next end; until (found=false) end; procedure Chen_sv_Lan( var l: con_tro); var q,p: con_tro; found: boolean; dem,k:byte; begin write('ban muon them sv Nguyen Thi Lan vao sau sv nao? nhap vi tri sv do: '); readln(k); if (k length(l)) then writeln('vi tri ko hop le') else begin k:=k+1; begin dem:=2; p:=head; found:=false; begin
  3. while demk do begin dem:=dem+1; p:=p^.next; end; end; begin new(q); with q^ do begin q^.ho_ten:= 'Nguyen Thi Lan'; q^.que_quan:= 'Ha Noi'; q^.lop:= 'TH1B'; q^.sbd:= 'TH103'; end; q^.next:= p^.next; p^.next:= q; end; end; end; end; procedure Chen_sv_Hanh( var l: con_tro); var q,p: con_tro; found: boolean; dem,k:byte; aa : string; begin if head^.ho_ten 'aa' then writeln('khong the them sv Hanh vao danh sach vi danh sach ko co sv aa') else begin writeln('hay an 1 de them sv nguyen thi hanh vao sau sv aa '); readln(k); if k1 then writeln('ban da khong them sv Hanh vao sau sv aa') else begin k:=k+1; begin dem:=2; p:=head; found:=true; begin while demk do begin dem:=dem+1; p:=p^.next; end; end; begin new(q); with q^ do begin q^.ho_ten:= 'Nguyen Thi Hanh'; q^.que_quan:= 'Ha Giang'; q^.lop:= 'TH1A'; q^.sbd:= 'TH10'; end; q^.next:= p^.next; p^.next:= q; end; end; end; end; end; procedure Chen_sv_thai_binh( var l: con_tro); var q,p: con_tro; found: boolean; dem,k:byte; thaibinh: string; begin if head^.que_quan 'thaibinh' then writeln('khong the them sv an vao sau sv o dau ds vi dau ds ko co sv que thai binh') else
  4. begin writeln('hay an 1 de them sv Tran Dang An vao sau sv que thai binh '); readln(k); if k1 then writeln('ban da khong them sv Tran Dang An vao sau sv dau ds co que thai binh ') else begin k:=k+1; begin dem:=2; p:=head; found:=true; begin while demk do begin dem:=dem+1; p:=p^.next; end; end; begin new(q); with q^ do begin q^.ho_ten:= 'Tran Dang An'; q^.que_quan:= 'ha tay'; q^.lop:= 'TH1B'; q^.sbd:= 'th100'; end; q^.next:= p^.next; p^.next:= q; end; end; end; end; end; procedure xoa_pt_cuoi(var l: con_tro); var r, p: con_tro; begin p^.next:=nil; l^.next:=p^.next; begin l:=r; l^.next:=nil; dispose(p); end; end; procedure xoa_pt_thu_k(var l: con_tro; k: byte); var p,m: con_tro; dem: integer; begin writeln('nhap vi tri can xoa: '); readln(k); if l=nil then writeln('danh sach rong') else if k
  5. begin m:=m^.next; dem:=dem+1; end; p:=m^.next; m^.next:=p^.next; end; dispose(p); end; end; procedure xoa_sv_sbd_th67(var l: con_tro); var q,r: con_tro; th67: string; found: boolean; ans: byte; begin r:=nil; q:=head; found:= false; while (q nil) and (not found) do begin if q^.sbd= 'th67' then found:=true else begin r:=q; q:=q^.next; end; begin if found then begin if q=head then head :=q^.next else r^.next:=q^.next; if q^.next=NIL then l:=r; dispose(q); end; end; end; if found= false then begin writeln('khong co sv nay trong ds de xoa'); end; end; procedure xoa_het_aa(var l: con_tro); var r,p: con_tro; found: boolean; begin repeat r:=nil; p:=head; found:=false; while (p nil) and (not found) do begin if p^.ho_ten= 'aa' then found:= true else r:=p; p:=p^.next; if found then begin if p=head then p:=p^.next else r^.next:=p^.next; if p^.next= nil then l:=r; dispose(p); end; end; until (found=false); end;
  6. procedure xoa_sv_lop_thk1a(var l: con_tro); var r,p: con_tro; found: boolean; begin repeat r:=nil; p:=head; found:=false; while (p nil) and (not found) do begin if p^.lop= 'thk1a' then found:= true else r:=p; p:=p^.next; if found then begin if p=head then p:=p^.next else r^.next:=p^.next; if p^.next= nil then l:=r; dispose(p); end; end; until (found=false); end; procedure dem_sv(var l: con_tro); var p: con_tro; dem: integer; begin if head= nil then writeln('danh sach rong') else begin dem:=1; p:= head; while p l do begin p:=p^.next; dem:= dem+1; end; end; writeln('so luong sv trong ds la: ',dem); readln; end; procedure dem_sv_thai_binh(var l: con_tro); var m: con_tro; dem: integer; i,k: integer; thaibinh: string; begin m:=l; dem:=0; begin if m^.que_quan= thaibinh then m:=m^.next; dem:=dem+1; end; writeln('so sv que thai binh trong danh sach la: ',dem); end; procedure dem_sv_lop_thk1a(var l: con_tro); var m: con_tro; dem: integer; begin m:=l; dem:=0; begin if m^.lop= 'THK1A' then dem:=dem+1; m:=m^.next; dem:=dem+1; end; writeln('so sv lop thk1a trong danh sach la: ',dem); end; procedure dem_sv_hn_va_hoc_lop_thk1b(var l: con_tro); var m: con_tro; dem: integer;
  7. begin m:=l; dem:=0; begin if (m^.que_quan= 'hanoi') and (m^.lop= 'thk1b') then dem:=dem+1; m:=m^.next; dem:=dem+1; end; writeln('so sv ha noi va dang hoc lop thk1b la: ',dem); end; procedure tim_ten_bb(var l: con_tro); var q,r: con_tro; found: boolean; ans: byte; begin r:=nil; q:=head; found:= false; while (q nil) and (not found) do begin if q^.ho_ten= 'bb' then found:=true else begin r:=q; q:=q^.next; end; begin if found then begin with q^ do writeln(ho_ten:23,' ',que_quan:14,' ',lop:8,' ',sbd:9); end; end; end; if found= false then writeln('ko tim thay'); end; procedure thuc_hien; begin writeln( 'Thuc hien: Mai Van Uoc khoa CNTT-DHTN, xim cam on ban Mai Hoa va Duong Thien da giup tui hoan thanh bai tap nay'); end; begin head:=nil; repeat writeln('Du da rat co gang nhung bai van bi loi trong khi chay, mong moi nguoi gop y cho toi voi, phan loi la co dau*'); writeln('1. nhap danh sach'); writeln('2. duyet'); writeln('3. in ds theo lop *phan bi roi vao vong lap vo han* an CTRL+pause de thoat'); writeln('4. in ds theo que*phan bi roi vao vong lap vo han* an CTRL+pause de thoat'); writeln('5. them sv nguyen thi lan vao sau sv thu k'); writeln('6. them sv nguyen thi hanh sau sv aa o dau danh sach'); writeln('7. them sv Tran Dang An vao sau sv que thai binh o dau danh sach'); writeln('8. xao pt cuoi trong ds*'); writeln('9. xoa pt thu k trong ds*'); writeln('10. xoa so bao danh th67'); writeln('11. xoa het sinh vien co ten aa trong danh sach'); writeln('12. xoa het sv lop thk1a ra khoi danh sach');
  8. writeln('13. so luong sinh vien trong ds la:'); writeln('14. so luong sinh vien que thai binh co trong danh sach la: '); writeln('15. so sinh vien hoc lop thk1a la: '); writeln('16. so sinh vien que ha noi va hoc lop thk1b la: '); writeln('17. tim sv BB neu thay thi in thong tin sv nay ra man hinh: '); writeln('18. nguoi thuc hien'); writeln('19. xin chao va hen gap lai'); writeln('chon chuc nang: '); readln(chon); case chon of 1: nhap_ds(l); 2: duyet_ds(l); 3: in_ds_lop(l); 4: in_ds_theo_que(l); 5: chen_sv_Lan(l); 6: chen_sv_hanh(l); 7: chen_sv_thai_binh(l); 8: xoa_pt_cuoi(l); 9: xoa_pt_thu_k(l,k); 10: xoa_sv_sbd_th67(l); 11: xoa_het_aa(l); 12: xoa_sv_lop_thk1a(l); 13: dem_sv(l); 14: dem_sv_thai_binh(l); 15: dem_sv_lop_thk1a(l); 16: dem_sv_hn_va_hoc_lop_thk1b(l); 17: tim_ten_bb(l); 18: thuc_hien; 19: exit; end; until (chon=19); end.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản