intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm các loại tia

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
6
download

Bài tập trắc nghiệm các loại tia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm các loại tia', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm các loại tia

  1. C. Không làm đen phim nh CÁC LO I TIA D. Có t n s th p hơn so v i b c x h ng ngo i Câu 1. B c x h ng ngo i là b c x có Câu 8. tia t ngo i phát ra m nh t A. Màu h ng B. Màu đ s m A. lò sư i đi n B. Lò vi sóng C. M t không nhìn th y ngoài mi n đ C. H quang đi n D. Màn hình TV D. Có bư c sóng nh hơn so v i ánh sáng thư ng Câu 9. Nhi t lư ng t m t tr i chi u đ n trái đ t ch Câu 2. Tia h ng ngo i có b ơc sóng y u là nhi t c a. A. Nh hơn so v i ánh sáng màu vàng A. Tia h ng ng ai B. Tia t ngo i B. L n hơn so v i các tia sáng đ C. Nh hơn so v i các tia sáng tím C. Tia X D. tia sáng nhìn th y D. có th l n hơn ho c nh hơn tia sáng vàng c a Câu 10. M t trăng phát ra tia Na A. H ng ngo i B. T ngo i Câu 3. Tia h ng ngo i đư c phát ra C. tia sáng th y D. c A,B,C A. Ch b i các v t đư c nung nóng đ n nhi t đ Câu 11. Thi u tia h ng ngo i thì sinh v t cao A. Không th t n t i B. Phát tri n ch m, còi c c B. Ch b i m i v t có nhi t đ cao hơn môi trư ng C. không quang h p đ ơc D. V n bình thư ng xung quanh Câu 12. Tia h ng ngo i có tác d ng 0 C. Ch b i các v t có nhi t đ trên O C A. làm tr ng da B. cháy s m da D. B i m i v t có nhi t đô l n hơn O K C. không nh hư ng D. t t cho da Câu 4. Tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i là Câu 13. Tia t ngo i không có tác d ng A. tác d ng quang đi n B. tác d ng A. Sinh lý B. Nhi t quang h c C. hóa h c D. chi u sáng C. tác d ng nhi t D. tác d ng Câu 14. Thi u tia t ngo i t m t tr i thì hóa h c A. Trái đ t tr nên l nh giá B. Không còn Câu 5. Công d ng ph bi n nh t c a tia h ng ngo i s s ng là C. V n bình thư ng D. H y di t ngay t c A. s y khô, sư i m B. Chi u sáng kh c C. Ch p nh ban đêm D. Ch a b nh Câu 15. Tia t ngo i có b ơc sóng Câu 6. B c x t ngo i là b c x đi n t A. ≥ 1 àm B. ≤ 0,4 nm A. có màu tím s m C. ≤ 400nm D. ≥ 760nm B. có t n s th p hơn so v i ánh sáng thư ng Câu 16. Hai bư c sóng gi i h n c a ph kh ki n là C. có bư c sóng l n hơn so v i b c x h ng ngo i A. 0,4mm ≤ ≤ 0,76 mm B. 0,4 um ≤ D. có b ơc sóng nh hơn so v i ánh sáng thư ng ≤ 0,76 um Câu 7. B c x t ngo i là b c x đi n t C. 0,4pm ≤ ≤ 0,76 pm D. 0,4nm ≤ A. M t không nhìn th y ngoài mi n tím c a ≤ 0,76 nm quang ph Câu 17. B c x h ng ngo i và b c x t ngo i đ u B. Có bư c sóng l n hơn bư c sóng c a b c x là các b c x đi n t tím
  2. A. không có tác d ng kích thích th n kinh th Câu 24. Tia gama. giác A. Không ph i là sóng đi n t B. Có ≤ 400nm B. Là sóng đi n t có ≥ (HN) C. Có f ≤ 4.1014Hz C. là sóng đi n t có f ≤ f(TN) D. Có tác d ng quang đi n m nh D. là sóng đi n t có f > f (X) Câu 18. T o m t chùm tia X ch c n phóng m t Câu 25. M i sóng đi n t đ u chùm e có v n t c l n cho đ t vào A. gây c m giác cho m t B. Giao thoa A. M t v t r n b t kỳ B. M t v t r n có nguyên C. sóng d c D. không lan truy n trong chân t lư ng l n không C. m t v t r n, l ng, khí b t kỳ D. m t v t r n ho c Câu 26. Tia α là l ng b t kỳ A. Sóng đi n t B. là Câu 19. Tia X là sóng đi n t có b ơc sóng dòng h t He A. L n hơn tia h ng ngo i B. nh hơn tia C. Là dòng h t h t nhân nguyên t He D. C t ngo i A,B,C C. nh quá không đo đư c D. Không đo Câu 27. Tia α có bư c sóng đư c vì không có giao thoa tia X A. > (HN) B. < (HN) C. > (TN) D. không Câu 20. Tính ch t quan tr ng c a tia X v i các b c xác đ nh đư c x khác là Câu 28. Cho hai tia α và β bay vào trong đi n A. Tác d ng m nh lên kính nh trư ng h i đ l ch c a các tia B. Kh năng ion hóa ch t khí A. L ch như nhau B. α l ch nhi u hơn C. tác d ng làm phát quang nhi u ch t C. β l ch nhi u hơn D. không l ch D. Kh năng xuyên qua v i, g , gi y.. Câu 29. Tia γ, β, α cho bay vào trong t trư ng h i Câu 21. Tia X đư c ng d ng nhi u nh t nh có tia nào l ch ít nh t A. Kh năng xuyên qua v i g , các cơ m m A. α B. γ C. β D. C ba tia l ch như nhau B. Tác d ng làm đen phim nh Câu 30. Cho 3 tia cùng bay vào đi n trư ng ch có 1 C. Tác d ng làm phát quang nhi u ch t tia b l ch b l ch v b n âm c a t đi n h i m t D. Tác d ng làm h y di t t bào trong 3 tia đó là tia nào trong các tia α, β, γ . Câu 22. Tia X là sóng đi n t có A. α B. β C. γ D. C A và B A. ≤ 10-9m B. ≤ 10-6 m Câu 31. Cho m t s tia chi u qua m t t m chì dày C. ≤ 400nm D. f ≤ ftn 10 km. h i tia nào có th xuyên qua Câu 23. Tia X xuyên qua lá kim lo i A. Tia γ B. Tia X C. notrino A. M t cách d dàng như nhau v i m i kim lo i D. poziton và m i tia Câu 32. cho các tia sau: α, β, γ,TN, cùng chi u vào B. Càng d n u bư c sóng cáng nh C. Càng d n u kim lo i có nguyên t lư ng m t mi ng th t, h i mi ng th t mau khô nh t đư c càng l n tia nào chi u vào. D. Khó n u bư c sóng càng nh A. α B. β C. γ D. T ngo i.
  3. Câu 33. M t TV màn hình tinh th l ng (TLC) và màn hình s d ng ng phóng đi n t khác nhau căn b n A. kh năng phát x X. B. đ NET khác nhau C. Tiêu th đi n khác nhau D. ho t đ ng cùng m t nguyên lý Câu 34. Trong các tia sau tia nào có b n ch t là dòng electron A. Tia β B. α C. tia catôt D. c A và C Câu 35. Năng lư ng c a tia X có đ ơc do A. Năng lư ng c a nguyên t chuy n cho B. Năng lư ng c a e C. Năng lư ng do e chuy n thành khi b hãm D. công c a l c đi n trư ng Câu 36. ng i m t mình l ng nhìn sao rơi… khi đó có tia nào đ n m t A. ánh sáng nhìn th y B. tia t ngo i C. tia h ng ngo i D. c A,B,C Câu 40. Ngư i nào có kh năng phát ra tia h ng ngo i m nh nh t? A. Thanh niên B. Tr em C. ph n mang thai D. ngư i già
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản