Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
237
lượt xem
74
download

Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm chương viii: lượng tử ánh sáng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án

  1. CHƯƠNG VIII: LƯ NG T ÁNH SÁNG Câu 4: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v cư ng đ dòng quang đi n bão hoà? A. Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà t l ngh ch Câu 1: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v v i cư ng đ chùm sáng kích thích. hi n tư ng quang đi n? B. Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà t l thu n A. Là hi n tư ng êlectrôn b t ra kh i b m t t m v i cư ng đ chùm sáng kích thích. kim lo i khi có ánh sáng thích h p chi u vào nó. C. Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà không ph B. Là hi n tư ng êlectrôn b t ra kh i b m t t m thu c vào cư ng đ chùm sáng kích thích. kim lo i khi t m kim lo i b nung nóng đ n nhi t đ D. Cư ng đ dòng quang đi n bão tăng theo quy r t cao. lu t hàm s mũ v i cư ng đ chùm sáng kích thích. C. Là hi n tư ng êlectrôn b t ra kh i b m t t m Câu 5: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v đ ng kim lo i khi t m kim lo i b nhi m đi n do ti p xúc năng ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n? v i m t v t đã b nhi m đi n khác. A. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron D. Là hi n tư ng êlectrôn b t ra kh i b m t t m quang đi n không ph thu c vào cư ng đ chùm kim lo i khi t m kim lo i do tác d ng c a t trư ng sáng kích thích. Câu 2: Đi u nào sau đây là sai khi nói đ n nh ng B. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron k t qu rút ra t thí nghi m v i t bào quang đi n? quang đi n ph thu c vào cư ng đ chùm sáng kích A. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang thích. đi n luôn có giá tr âm khi dòng quang đi n tri t C. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron tiêu. quang đi n ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng B, Dòng quang đi n v n t n t i ngay c khi hi u kích thích. đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n D. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron b ng không. quang đi n không ph thu c vào b n ch t c a kim C. Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà không ph lo i làm cat t. thu c cư ng đ chùm sáng kích thích. Câu 6: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v D. Giá tr hi u đi n th hãm ph thu c vào bư c thuy t lư ng t ánh sáng? sóng c a chùm sáng kích thích. A. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không Câu 3: Trong các trư ng h p nào sau đây êlectrôn h p th hay b c x ánh sáng m t cách liên t c mà đư c g i là êlectrôn quang đi n? theo t ng phân riêng bi t, đ t quãng. A. Êlectrôn trong dây d n đi n thông thư ng B. Chùm sáng là dòng h t, m i h t là m t phôtôn. B. Êlectrôn b t ra t cat t c a t bào quang đi n C. Năng lư ng c a các phôtôn ánh sáng là như C. Êlectrôn t o ra trong ch t bán d n nhau, không ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng. D. Êlectrôn b t ra kh i t m kim lo i do nhi m đi n D. Khi ánh sáng truy n đi, các lư ng t ánh sáng ti p xúc không b thay đ i, không ph thu c vào kho ng cách t i ngu n sáng.
  2. Câu 7: Trong các công th c sau đây, công th c nào Câu 11: Đi u nào sau đây là sai khi nói v quang là công th c Anhstanh v hi n tư ng quang đi n? tr ? 2 mv 0 max 2 mv 0 max A. B ph n quan tr ng c a quang tr là m t l p bán A. hf = A + B. hf = A + 2 4 d n có g n hai đi n c c. 2 mv 0 max 2 mv 0 max B. Quang tr th c ch t là m t đi n tr mà giá tr C, hf = A − D. hf = 2 A + đi n tr c a nó có th thay đ i theo nhi t đ 2 2 Câu 8: Đi u kh ng đ nh nào sau đây là sai khi nói C. Quang tr có th dùng thay th cho các t bào v b n ch t c a ánh sáng? quang đi n A. Ánh sáng có lư ng tính sóng - h t D. Quang tr ch ho t đ ng khi ánh sáng chi u vào B. Khi bư c sóng có bư c sóng càng ng n thì thì nó có bư c sóng ng n hơn giói h n quang d n c a tính ch t h t càng th hi n rõ, tính ch t sóng càng ít quang tr . th hi n. Câu 12: Đi u nào sau đây là đúng khi nói v pin C. Khi tính ch t h t th hi n rõ nét, ta d quan sát quang đi n? hi n tư ng giao thoa c a ánh sáng. A. Pin quang đi n là m t ngu n đi n trong đó nhi t D. Khi ánh sáng có bư c sóng càng ng n thì kh năng bi n thành đi n năng. năng đâm xuyên càng m nh. B. Pin quang đi n là m t ngu n đi n trong đó quang Câu 9: Trong hi n tư ng quang đi n, khi có ánh năng bi n đ i tr c ti p thành đi n năng. sáng thích h p chi u vào cat t c a t bào quang C. Pin quang đi n ho t đ ng d a trên hi n tư ng đi n thì êlectron............................ Vì v y, hi n c m ng đi n t . tư ng này còn g i là hi n tư ng quang đi n ngoài. D. A, B và C đ u đúng Hãy ch n các c m t sau đây đi n vào ch tr ng? Câu 13: Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v A. s b b t ra kh i cat t hi n tư ng phát quang? B. phá v liên k t đ tr thành electrôn d n A. S huỳnh quang c a ch t khí, ch t l ng và s lân C.chuy n đ ng m nh hơn quang c a các ch t r n g i là s phát quang. D. chuy n lên qu đ o có bán kính l n hơn B. S phát quang còn g i là s phát sáng l nh. Câu 10: Hi n tư ng các êlectrôn................... đ cho C. Hi n tư ng phát quang c a các ch t r n đã đư c chúng tr thành các êlectron d n g i là hi n tư ng ng d ng trong vi c ch t o các đèn huỳnh quang. quang đi n bên trong. D. A, B và C đ u đúng Hãy ch n các c m t sau đây đi n vào ch tr ng? Câu 14: Phát bi u nào sau đây là sai v i n i dung A. b b t ra kh i cat t hai gi thuy t c a Bo? B. phá v liên k t đ tr thành electrôn d n A. Nguyên t có năng lư ng xác đ nh khi nguyên t C.chuy n đ ng m nh hơn đó tr ng thái d ng. D. chuy n lên qu đ o có bán kính l n hơn B. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t không b c x hay h p th năng.
  3. C. Khi chuy n t tr ng thái d ng có năng lư ng D. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, th p sang tr ng thái d ng có năng lư ng cao nguyên m t ph n n m trong vùng t ngo i. t s phát ra phôtôn. Câu 19: Đi u nào sau đây là đúng khi nói v s t o D. các tr ng thái d ng khác nhau năng lư ng c a thành các dãy quang ph c a nguyên t Hiđrô? các nguyên t có giá tr khác nhau. A. Các v ch trong dãy Laiman đư c t o thành khi Câu 15: Phát bi u nào sau đây là đúng v i quan các electron chuy t các qu đ o bên ngoài v qu đi m c a Bo v mãu nguyên t Hiđrô? đ o K. A. Trong các tr ng thái d ng, elêctrôn trong nguyên B. Các v ch trong dãy Banme đư c t o thành khi t Hiđrô ch chuy n đ ng quanh h t nhân theo các electron chuy t các qu đ o bên ngoài v qu nh ng qu đ o tròn có bán kính hoàn toàn xác đ nh. đ o L. B. Bán kính các qu đ o d ng tăng t l v i bình C. Các v ch trong dãy Pasen đư c t o thành khi các phương các s nguyên liên ti p. electron chuy t các qu đ o bên ngoài v qu đ o C. Qu đ o có bán kính l n ng v i năng lư ng M. l n, bán kính nh ng v i năng lư ng nh . D. A, B và C đ u đúng D. A, B và C đ u đúng. Câu 20: S phát sáng c a các tinh th khi b kích Câu 16: Các v ch trong dãy Laiman thu c vùng thích b ng ánh sáng thích h p g i là s lân quang. nào trong các vùng sau? Ánh sáng lân quang có th t n t i r t lâu sau khi t t A. Vùng h ng ngo i ánh sáng kích thích. B. Vùng ánh sáng nhìn th y Hãy ch n các c m t sau đây đi n vào ch tr ng? C. Vùng t ngo i A. Các tinh th ; t n t i r t lâu D. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, B. Các ch t khí; t t r t nhanh m t ph n n m trong vùng t ngo i. C. Các tinh th ; t t r t nhanh Câu 17: Các v ch trong dãy Banme thu c vùng nào D. Các hơi; t n t i r t lâu trong các vùng sau? Câu 21: Các ph n ng quang hóa là các ph n ng A. Vùng h ng ngo i hoá h c x y ra dư i tác d ng c a B. Vùng ánh sáng nhìn th y A. nhi t B. ánh sáng C. đi n D. t C. Vùng t ngo i Câu 22: Đi u nào sau đây là đúng khi nói v s t o D. M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, thành các v ch trong dãy Banme c a nguyên t m t ph n n m trong vùng t ngo i. Hiđrô? Câu 18: Các v ch trong dãy Pasen thu c vùng nào A. Các v ch trong dãy Banme đư c t o thành khi trong các vùng sau? các electron chuy n t các qu đ o bên ngoài v A. Vùng h ng ngo i qu đ o L B. Vùng ánh sáng nhìn th y B. V ch và H β ng v i s chuy n t M sang L và C. Vùng t ngo i t N sang L
  4. C. Các v ch H γ và H δ ng v i s chuy n t O “ Theo thuy t lư ng t : Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t.................ánh sáng m t cách .............mà sang L và t P sang L thành t ng ph n riêng bi t mang năng lư ng hoàn D. A, B và C đ u đúng toàn xác đ nh...........ánh sáng” Câu 23: Nguyên t ch t n t i trong A. Không h p th hay b c x , liên t c, t l thu n nh ng...................... xác đ nh, g i là các tr ng thái v i bư c sóng d ng. Trong các tr ng thái d ng, nguyên t B. H p th hay b c x , không liên t c, t l thu n ................. v it ns Hãy ch n c m t thích h p đi n vào ch tr ng? C. H p th hay b c x , không liên t c, t l ngh ch A. tr ng thái có năng lư ng xác đ nh; không b c x v i bư c sóng B. tr ng thái có năng lư ng xác đ nh; b c x D. Không h p th hay b c x , liên t c, t l ngh ch C. tr ng thái cơ b n; b c x v it ns D. tr ng thái cơ b n; không b c x Câu 27: Hi n tư ng quang đi n x y ra, n u gi Câu 24: Tr ng thái d ng có năng lư ng càng th p nguyên bư c sóng ánh sáng kích thích và tăng thì càng b n v ng.Tr ng thái d ng có năng lư ng cư ng đ ánh sáng, ta có: càng cao thì càng kém b n v ng. Do đó, khi nguyên A. Đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron tăng t các tr ng thái d ng có năng lư ng l n bao gi lên nó cũng có xu hư ng chuy n sang tr ng thái d ng B. Cư ng đ dòng quang đi n bão hoà tăng lên có năng lư ng nh . C. Hi u đi n th hãm tăng lên A. b n v ng; kém b n v ng; năng lư ng l n; năng D. Các quang electron đ n an t v i v n t c l n hơn lư ng nh Câu 28: Ch n các câu đúng sau: B. kém b n v ng; b n v ng; năng lư ng nh ; năng A. Hi n tư ng quang đi n ch ng t ánh có tính ch t lư ng l n sóng C. b n v ng; kém b n v ng; năng lư ng nh ; năng B. Hi n giao thoa ch ng t ánh sáng có tính ch t h t lư ng l n C. Tia h ng ngo i, tia t ngo i không có tính ch t D. kém b n v ng; b n v ng; năng lư ng lơn; năng h t lư ng nh D. Hi n tư ng quang đi n ch ng t ánh sáng có tính Câu 25: Chi u m t chùm tia h ng ngo i vào lá k m ch t h t tích đi n âm thì: Câu 29: Ch n câu sai: A. Đi n tích âm c a lá k m m t đi Các hi n tư ng liên quan đ n tính ch t lư ng t c a B. T m k m s trung hoà v đi n ánh sáng là: C. Đi n tích c a t m k m không thay đ i A. Hi n tư ng quang đi n C. T m k m tích đi n dương B. S phát quang c a các ch t Câu 26: Ch n các c m t thích h p đi n vào ch C. Hi n tư ng tán s c ánh sáng tr ng cho h p nghĩa: D. Hi n tư ng giao thoa
  5. Câu 30: Ch n câu đúng: A. Đ i v i m i kim lo i dùng làm cat t, ánh sáng kích thích ph i có bư c sóng nh hơn tr s λ 0 nào đó thì m i gây ra hi n tư ng quang đi n B. Khi hi n tư ng quang đi n x y ra, cư ng đ dòng quang đi n bão hoà t l thu n v i cư ng đ chùm sáng chi u vào cat t C. Hi u đi n th hãm gi a an t và cat t b ng không v n có dòng quang đi n D. A, B và C đ u đúng
Đồng bộ tài khoản