intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn (sách mới sưu tầm)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
146
lượt xem
24
download

Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn (sách mới sưu tầm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn (sách mới sưu tầm)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm cơ học vật rắn (sách mới sưu tầm)

  1. Bài t p đ ng h c v t r n. BÀI T P CƠ V T R N Câu 1 M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút đ n 360vòng/phút. Gia t c ti p tuy n c a m t đi m trên vành bánh xe là: A. 025 π m/s2. B. 05 π m/s2 C. 0,75 π m/s2 D. π m/s2 Câu 2 M t bánh đà đang quay quanh tr c v i t c đ góc 300 vòng/phút thì quay ch m l i vì có ma sát v i tr c. Sau m t giây, t c đ ch còn 0,9 t c đ ban đ u, coi ma sát là không đ i. T c đ góc sau giây th hai là A. ω = 5 π rad/s C. ω = 6 π rad/s B. ω = 7 π rad/s D. ω = 8 π rad/s Câu 3: Trong các chuy n đ ng quay v i t c đ góc và gia t c góc sau đây, chuy n đ ng nào là ch m d n đ u : A. ω = -2,5 rad/s ; γ = 0,6 rad/s2 C. ω = -2,5 rad/s ; γ = - 0,6 rad/s2 B. ω = 2,5 rad/s ; γ = 0,6 rad/s2 D. ω = -2,5 rad/s ; γ = 0 Câu 4: M t cánh qu t dài 20cm quay v i t c đ không đ i 94rad/s. T c đ dài c a m t đi m trên vành cánh qu t là: A. 37,6m/s. B. 23,5m/s. C. 18,8m/s. D. 47m/s. Câu 5: M t bánh xe đang quay v i t c đ góc 20 rad/s thì b t đ u quay ch m d n đ u. Sau 8s bánh xe d ng l i. S vòng đã quay đư c c a bánh xe là : A. 3,18 vòng B. 6,35 vòng C. 9,45 vòng D. 12,7 vòng Câu 6: M t đã b t đ u quay quanh tr c v i gia t c góc không đ i. Sau 5,0s đĩa quay đư c 25 vòng. S vòng quay đư c trong 5s ti p theo là A. 25 vòng B. 75 vòng C. 50 vòng D. 100 vòng Câu 7: M t bánh xe đư ng kính 4m quay v i m t gia t c góc không đ i b ng 4 rad/s2. Lúc t =0, bánh xe n m yên. Lúc t = 2s, tính: T c đ góc, T c đ dài là A. ω = 8 rad/s, v = 32m/s C. ω = 10 rad/s ,v = 20m/s B. ω = 8 rad/s, v = 16m/s D. ω = 12 rad/s, v = 24m/s Câu 8: M t ch t đi m chuy n đ ng tròn có t c đ góc ban đ u ω o = 120 rad/s quay ch m d n v i gia t c không đ i b ng 4,0 rad/s2 quanh tr c đ i x ng vuông góc v i vòng tròn. Ch t đi m s d ng l i sau bao lâu và Góc quay đư c là A. t = 30 s ; ϕ = 1800 rad C. t = 10 s ; ϕ = 600 rad B. t = 20 s ; ϕ = 1200 rad D. t = 40 s ; ϕ = 2400 rad Câu 9: M t xe đua b t đ u ch y trên m t đư ng đua hình tròn bán kính 320 m. Xe chuy n đ ng nhanh d n đ u, c sau m t giây t c đ c a xe l i tăng thêm 0,8 m/s. T i v trí trên qu đ o mà đ l n c a hai gia t c hư ng tâm và ti p tuy n b ng nhau, t c đ c a xe là : A. 20 m/s B. 16 m/s C. 12 m/s D. 8 m/s Câu 10: M t đĩa compac có bán kính trong và bán kính ngoài c a ph n ghi là 2,5cm và 5,8cm. Khi phát l i, đĩa đư c làm quay sao cho nó đi qua đ u đ c v i t c đ dài không đ i 130 cm/s t mép trong d ch chuy n ra phía ngoài. T c đ góc bán kính trong và bán kính ngoài là A. ω 1 = 22 rad/s và ω 2 = 32,4 rad/s C. ω 1 = 12 rad/s và ω 2 = 29,4 rad/s B. ω 1 = 52 rad/s và ω 2 = 22,4 rad/s D. ω 1 = 65 rad/s và ω 2 = 43,4 rad/s Câu 11: M t ôtô đi vào khúc đư ng lư n tròn đ chuy n hư ng. Bán kính c a đư ng lư n là 100m, t c đ ôtô gi m đ u t 75 km/h xu ng 50km/h trong 10 giây. Gia t c góc trên đư ng lư n là A. γ = 6,9.10-3 rad/s2 C. γ = 5,9.10-3 rad/s2 B. γ = 4,9.10-3 rad/s2 D. γ = 3.9.10-3 rad/s2 Câu 12: M t đĩa tròn quay nhanh d n đ u t tr ng thái nghĩ: sau 5s đ t t i t c đ góc 10rad/s. Trang 1-
  2. Bài t p đ ng h c v t r n. Trong 5s đó đĩa tròn đã quay đư c m t góc b ng : A. 5 rad B. 10 rad C. 25 rad D. 50 rad Câu 13: M t bánh xe quay t lúc đ ng yên, sau 2s nó đ t đư c t c đ góc 10rad/s. Hãy xác đ nh: Gia t c góc trung bình trong kho ng th i gian đó. Góc quay đư c trong th i gian đó là A. γ = 5 rad/s2 ; ϕ = 4 rad C. γ = 4 rad/s2 ; ϕ = 8 rad B. γ = 3 rad/s2 ; ϕ = 6 rad D. γ = 5 rad/s2 ; ϕ = 10 rad Câu 14: M t ngư i đ p xe kh i hành đ t đư c t c đ 15 km/h trong 20s, bi t đư ng kính c a bánh xe b ng 1m. Gia t c góc trung bình c a líp xe là: A. γ lip = 0,12 rad/s2 B. γ lip = 0,32 rad/s2 C. γ lip = 0,22 rad/s2 D. γ lip = 0,42 rad/s2 Câu 15: M t bánh xe nh n đư c m t gia t c góc 5 rad/s2 trong 8 giây dư i tác d ng c a m t momen ngo i l c và momen l c ma sát. Sau đó, do momen ngo i l c ng ng tác d ng, bánh xe quay ch m d n đ u và d ng l i sau 10 vòng quay. Gia t c góc và th i gian bánh xe d ng l i k t lúc chuy n đ ng là 40 40 A. γ = − rad/s2 , t = 11,14s B. γ = − rad/s2, t = 3,14s π π 30 50 C. γ = − rad/s2, t = 12,1s D. γ = − rad/s2, t = 16,14s π π Câu 16: M t bánh xe đư ng kính 4m quay v i m t gia t c góc không đ i b ng 4rad/s2. Lúc t = 0, bánh xe n m yên Lúc t = 2s, Gia t c ti p tuy n và gia t c pháp tuy n c a đi m P n m trên vành xe là A. an = 28 m/s2 ; at = 5m/s2 B. an = 18 m/s2 ; at = 6m/s2 2 2 C. an = 168 m/s ; at = 18m/s D. an = 128 m/s2 ; at = 8m/s2 Câu 17: Chúng ta bi t r ng M t Tr i (và H M t Tr i hình thành 4,6 t năm v trư c, nó n m cách tâm thiên hà c a chúng ta kho ng 2,5.104 năm ánh sáng và d ch chuy n quanh tâm thiên hà v i t c đ kho ng 200 km/s. T khi hình thành đ n bây gi M t Tr i đã đi đư c s vòng là A. 120 vòng B. 51 vòng C. 19,5 vòng D. 10 vòng Câu 18: M t đi m mép m t đĩa mài đư ng kính 0,35m có t c đ bi n thiên đ u đ n t 12m/s đ n 25m/s trong 4 phút. Gia t c góc trung bình trong kho ng th i gian đó là A. 0,11 rad/s2 B. 0,21 rad/s2 C. 0,31 rad/s2 D. 0,41 rad/s2 Câu 19: Bi t r ng líp xe đ p 11 răng, đĩa xe có 30 răng. M t ngư i đ p xe kh i hành đ t đư c t c đ 15km/h trong 20s. Tính gia t c trung bình c a đĩa xe (rad/s2), bi t đư ng kính c a bánh xe b ng 1m . A. γ = 0,112 rad/s2 B. γ = 0,232 rad/s2 C. γ = 0,153 rad/s2 D. γ = 0,342 rad/s2 Câu 20 Cánh qu t c a m t máy bay quay v i t c đ 2500 vòng/phút. Cánh qu t có chi u dài 1,5m. T c đ dài c a m t đi m đ u cánh qu t. A. v = 392,7 m/s C. v = 492,7 m/s B. v = 592,7 m/s D. v = 692,7 m/s Câu 21: M t bánh xe quay đư c 180 vòng trong 30 s. T c đ c a nó lúc cu i th i gian trên là 10 vòng/s. Gi s bánh xe đã đư c tăng t c v i gia t c góc không đ i. Phương trình chuy n đ ng c a bánh xe. L y g c th i gian là lúc nó b t đ u quay t tr ng thái ngh là 1 1 1 1 A. N = .0,32t2 C. N = .0,17t2 B. N = .0,54t2 D. N = .0,28t2 2 2 2 2 Câu 22: Tác d ng m t l c có momen b ng 0,8N.m lên ch t đi m chuy n đ ng theo qu đ o tròn làm ch t đi m có gia t c góc γ > 0. Khi gia t c góc tăng 1 rad/s2 thì momen quán tính c a ch t đi m đ i v i tr c quay gi m 0,04 kgm2. Gia t c góc γ là : A. 3 rad/s2 B. - 5 rad/s2 C. 4 rad/s2 D. 5 rad/s2 Trang 2-
  3. Bài t p đ ng h c v t r n. Câu 23: M t l c ti p tuy n 0,7 N tác d ng vào vành ngoài c a m t bánh xe có đư ng kính 60cm. Bánh xe quay t tr ng thái ngh và sau 4 giây thì quay đư c vòng đ u tiên. Momen quán tính c a bánh xe là : A. 0,5 kgm2 B. 1,08 kgm2 C. 4,24 kgm2 D. 0,27 kgm2 Câu 24: M t dĩa tròn đ ng ch t có bán kính R = 0,5 m, kh i lương m = 6 kg. Momen quán tính c a đĩa đ i v i m t tr c vuông góc v i m t dĩa t i m t đi m trên vành có giá tr nào sau đây : A. 30.10-2 kgm2 B. 37,5.10-2 kgm2 C. 75.10-2 kgm2 D. 75 kgm2 Câu 25 M t đĩa m ng ph ng đ ng ch t quay quanh m t tr c đi qua tâm vuông góc v i m t ph ng đĩa. Tác d ng m t mômen l c 960N.m không đ i khi đó qđĩa cguy n đ ng quay v i gia t c góc 3rad/s2 . Mômen quán tính c a đĩa là: A.160kgm2. B. 240kgm2. C. 180kgm2. D. 320kgm2. Câu 26 M t đãi đ c có đư ng kính 50cm, đĩa quay quanh tr c đoíi x ng đi qua tâm vuông góc m t đĩa. Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c không đ i 3Nm sau 2s k t lúc b t quay t c đ góc c a đĩa là 24rad/s. Mômen quán tính c a đĩa là: A.3,6kgm2 B. 0,25kgm2 C. 7,5kgm2 D.1,85kgm2 Câu 27 M t đĩa m ng ph ng đ ng ch t bán kính 200cm quay quanh m t tr c đi qua tâm vuông góc v i m t ph ng đĩa. Tác d ng m t mômen l c 960N.m không đ i khi đó qđĩa cguy n đ ng quay v i gia t c góc 3rad/s2 . Kh i lư ng c a đĩa là: A.960kg. B. 160kg. C.240kg. D. 80kg. Câu 28 Tác d ng m t mômen l c 0,32N.m lên m t ch t đi m làm ch t chuy n đ ng trên m t đư ng tròn bán kính 40cm v i gia t c t c góc 2,5rad/s2 khi đó kh i lư ng c a ch t đi m là: A.1,5kg. B. 1,2kg. C. 0,8kg. D. 0,6kg. Câu 29 M t ròng r c có bán kính 10cm, có mômen quán tính đ i v i tr c là 0,01Kgm2. Ban đ u ròng r c đ ng yên, tác d ng m t l c không đ i 2N theo phương ti p tuy n v i vành ngoài c a nó. Gia t c c a ròng r c là: A.14rad/s2. B. 2014rad/s2. C.2814rad/s2. D. 2514rad/s2. Câu 30 M t ròng r c có bán kính 10cm, có mômen quán tính đ i v i tr c là 0,01Kgm2. Ban đ u ròng r c đ ng yên, tác d ng m t l c không đ i 2N theo phương ti p tuy n v i vành ngoài c a nó. Sau khi tác dung 3s t c đ góc c a ròng r c là: A. 60rad/s B. 40rad/s C. 30rad/s D. 20rad/s Câu 31 M t đĩa có mômen quáng tính đ i v i tr c quay c a nó là 12khm2 Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c 1,6N.m, sau 33s k t lúc chuy n đ ng t c đ góc c a đĩa là: A.20rad/s. B.36rad/s C.44rad/s D. 52rad/s. Câu 32: M t ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn có m t gia t c góc 5 rad/s2, momen quán tính c a ch t đi m đ i v i tr c quay, đi qua tâm và vuông góc v i đư ng tròn là: 0,128 kg.m2. Momen l c tác d ng lên ch t đi m là: A. 0,032 Nm B. 0,064 Nm C. 0,32 Nm D. 0,64 Nm Câu 33: M t ròng r c có bán kính 20 cm có momen quán tính 0,04 kgm2 đ i v i tr c c a nó. Ròng r c ch u m t l c không đ i 1,2 N ti p tuy n v i vành. Lúc đ u ròng r c đ ng yên. T c đ góc c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là : A. 6 rad/s B. 15 rad/s C. 30 rad/s D. 75 rad/s Câu 34: M t thanh c ng m nh chi u dài 1 m có kh i lư ng không đáng k quay xung quanh m t tr c vuông góc v i thanh và đi qua đi m gi a c a thanh. Hai qu c u kích thư c nh có kh i lư ng b ng nhau là 0,6 kg đư c g n vào hai đ u thanh. T c đ m i qu c u là 4 m/s. Momen đ ng lư ng c a h là: A. 2,4 kgm2/s B. 1,2 kgm2/s C. 4,8 kgm2/s D. 0,6 kgm2/s Câu 35 M t thnah nh dài 100cm quay đ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c đi qua trung tr c c a thanh. Hai8 đ u thanh có g n hai ch t đi m có kh i lư ng 3kg và 2kg. T c đ c a m i ch t đi m là 18km/h. Mômen đ ng lư ng c a thanh là: Trang 3-
  4. Bài t p đ ng h c v t r n. 2 A.7,5kgm /s. B.12,5kgm2/s. C.10kgm2/s. D. 15kgm2/s. Câu 36 M t đĩa có mômen quáng tính đ i v i tr c quay c a nó là 12kgm2 Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c 1,6N.m, sau 33s k t lúc chuy n đ ng mômen đ ng lư ng c a nó là: A.30,6kgm2/s B. 52,8kgm2/s C.66,2kgm2/s D.70,4kgm2/s 24 Câu 37 Trái Đ t đư c xem lag qu c u đ ng ch t có kh i lư ng 6.10 kg bán kính 6400km. Mômen đ ng lư ng c a Trái Đát trong s quay quanh tr c c a nó là: A. 5,18.1030kgm2/s. B. 5,831031kgm2/s. C. 6,281033kgm2/s. D. 7,151033kgm2/s. Câu 38: Bi t momen quán tính c a m t bánh xe đ i v i tr c c a nó là 10kgm2. Bánh xe quay v i t c đ góc không đ i là 600 vòng trong m t phút ( cho π 2 = 10). Đ ng năng c a bánh xe s là : A. 3.104 J B. 2.103 J C. 4.103 J D. 2.104 J Câu 39: M t momen l c 30Nm tác d ng lên m t bánh xe có momen quán tính 2kgm2. N u bánh xe b t đ u quay t tr ng thái ngh thì sau 10s nó có đ ng năng : A. 22,5 kJ B. 9 kJ C. 45 kJ D. 56 kJ Câu 40: M t v n đ ng viên nh y c u khi r i ván c u nh y làm bi n đ i t c đ góc c a mình t 0 đ n 4,2 rad/s trong 200 ms (miligiây). Momen quán tính c a ngư i đó là 15 kgm2. Gia t c góc trong cú nh y đó và momen ngo i l c tác đ ng trong lúc qua là. A. γ = 410 rad/s2 ; M = 4250 N.m. C. γ = 530 rad/s2 ; M = 1541 N.m B. γ = 210 rad/s2 ; M = 3150 N.m. D. γ = 241 rad/s2; M = 3215 N.m. Trang 4-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản