intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm cơ vật rắn lớp 12

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
66
lượt xem
7
download

Bài tập trắc nghiệm cơ vật rắn lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm cơ vật rắn lớp 12

 1. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. BÀI T P CƠ V T R N l p 12 Câu 1) Ch n câu đúng A. Khi gia t c góc âm và t c đ góc dương thì v t quay nhanh d n. B. Khi gia t c góc đương và v n t c góc dương thì v t quay nhanh d n. C. Khi gia t c góc âm và t c đ góc âm thì v t quay ch m d n. D. Khi gia t c góc dương và t c đ góc âm thì v t quay nhanh d n. Câu 2) M t v t r n quay quanh m t tr c đi qua v t. K t lu n nào sau đây là sai. A. Đ ng năng c a v t r n b ng n a tích momen quán tính v i bình phương t c đ góc. B. Đi m tr c quay đi qua không chuy n đ ng. C. Các ch t đi m c a v t v ch nh ng cung tròn b ng nhau trong cùng th i gian. D. Các ch t đi m c a v t có cùng t c đ góC. Câu 3) máy bay lên th ng, ngoài cánh qu t l n phía trư c còn có m t cánh qu t nh phía đuôi. Cánh qu t nh này có tác d ng là A. Làm tăng t c đ c a máy bay. B. Gi m s c c n không khí tác d ng lên máy bay. C. Gi cho thân máy bay không quay. D. T o l c nâng đ nâng phía đuôi. Câu 4) M t ngư i đ ng trên m t chi t gh đang quay hai tay c m hai qu t . Khi ngư i áy dang tay theo phương ngang, ngư i nà gh quay v i t c đ góc ω 1.Sau đó ngư i đó co tay l i kéo hai qu t vào g n sát vai. t c đ góc m i c a h ” gh + ngư i” sé: A. tăng lên. B. gi m đi. C. lúc đ u tăng sau đó gi m d n đ n 0. D. Lúc đ u gi m sau đó b ng 0. Câu 5) M t v t r n quay quanh tr c c đ nh v i gia t c góc γ không đ i. Tính ch t chuy n đ ng quay c a v t là : A. Đ u. C. Nhanh d n đ u. B. Ch m d n đ u. D. Bi n đ i đ u. Câu 6) Momen quán tính c a m t v t hình dĩa tròn đ ng ch t bán kính R có bi u th c : 1 2 1 2 A. ml B. I = mR2 C. mR2 D. mR2 12 2 5 Câu 7) Momen quán tính c a m t qu c u đ c có bi u th c : 1 2 1 2 A. ml B. I = mR2 C. mR2 D. mR2 12 2 5 Câu 8) Momen quán tính c a m t qu c u r ng có bi u th c : 1 2 2 1 2 A. ml B. I = mR2 C. mR2 D. mR2 12 5 2 3 Câu 9) M t qu c u đư c gi đ ng yên trên m t m t ph ng nghiêng. N u không có ma sát thì khi th ra qu c u s chuy n đ ng A. Chuy n đ ng trư t. C. Chuy n đ ng quay. B. Chuy n đ ng lăn không trư t. D. Chuy n đ ng v a quay v a t nh ti n. Câu 10) Momen quán tính c a m t v t hình vành tròn r ng bán kính R có bi u th c : 1 2 1 2 A. ml B. I = mR2 C. mR2 D. mR2 12 2 5 Câu 11) Momen quán tính c a thanh dài đ ng ch t đ i v i tr c quay đi qua trung tr c c a thanh có bi u th c : 1 2 1 2 A. ml B. I = mR2 C. mR2 D. mR2 12 2 5 Câu 12) Momen quán tính c a thanh dài đ ng ch t đ i v i tr c quay đi qua m t đ u c a thanh có bi u th c : 1 1 A. ml2 B. I = mR2 3 12 1 2 C. mR2 D. mR2 2 5 GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 1-
 2. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 13) Ch n câu đúng : A. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh không ch ph thu c vào đ l n c a l c mà còn ph thu c vào kh i lư ng c a v t. B. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh không ch ph thu c vào đ l n c a l c mà còn ph thu c vào v trí c a đi m đ t và phương tác d ng c a l c đ i v i tr c quay. C. Tác d ng c a m t l c lên m t v t r n có tr c quay c đ nh ch ph thu c vào đ l n c a l c càng l n thì v t quay càng nhanh và ngư c l i. D. Đi m đ t c a l c càng xa tr c quay thì v t quay càng ch m và ngư c l i. Câu 14) Ch n câu sai : A. Khi v t r n quay quanh tr c ( ∆ ), m i ph n t c a v t r n đ u có gia t c góc b ng nhau nên có momen quán tính b ng nhau. B. Momen quán tính c a v t r n luôn có tr s dương. C. Momen quán tính c a v t r n đ i v i tr c quay đ c trưng cho m c quán tính c a v t đó đ i v i chuy n đang quay quanh tr c đó. D. Momen quán tính c a ch t đi m đ i v i m t tr c đ c trưng cho m c quán tính c a ch t đi m đó đ i v i chuy n đ ng quay quanh tr c đó. r r Câu 15) G i M là momen c a l c F đ i v i tr c quay ( ∆ ), M tri t tiêu khi phương c a l c F : A. Tr c giao v i ( ∆ ) B. H p v i ( ∆ ) góc 450 C. Song song ho c đi qua ( ∆ ) D. H p v i ( ∆ ) góc 900 Câu 16) Ch n câu đúng v mômen quán tính c a ch t đi m: A. Khi kh i lư ng c a v t tăng 2 l n, kho ng cách t tr c quay đ n v t gi m 2 l n thì momen quán tính không đ i. B. Khi kh i lư ng c a v t tăng 2 l n, kho ng cách t tr c quay đ n v t tăng 2 l n thì momen quán tính tăng 4 l n. C. Khi kh i lư ng c a v t gi m 2 l n, kho ng cách t tr c quay đ n v t tăng 2 l n thì momen quán tính không đ i. D. Khi kh i lư ng c a v t tăng 2 l n, momen quán tính có giá tr cũ thì kho ng cách t v t đ n tr c quay gi m 2 l n. Câu 17) Phương trình chuy n đ ng c a v t r n quay đ u quanh m t tr c c đ nh là : 1 A. ϕ = ϕ o + ω t B. ϕ = ϕ 0 + ω 0t + γ t2 2 C. ω = ω 0 + γ t D. v = ω R. Câu 18) V t r n quay dư i tác đ ng c a m t l C. N u đ l n l c tăng 6 l n, bán kính qu đ o gi m 3 l n thì momen l c: A. Gi m 3 l n. B. Tăng 2 l n. C. Tăng 6 l n. D. Gi m 2 l n. Câu 19) Gia t c góc γ c a ch t đi m: A. T l ngh ch v i momen l c đ t lên nó. B. T l thu n v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. C. T l thu n v i momen l c đ t lên nó và t l ngh ch v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. D. T l ngh ch v i momen l c đ t lên nó và ti l thu n v i momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay. Câu 20) Phương trình đ ng l c h c c a v t r n chuy n đ ng quanh m t tr c là dω A. M = I B. M =L γ dt C. M = I γ . D. C A và C. Câu 21) Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n tính theo công th c : 1 1 A. Wđ = I ω 2 B. Wđ = m vc2 2 2 1 C. Wđ = mvc D. Wđ = mgh 2 GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 2-
 3. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 22) Ch n câu đúng : A. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng đ ng năng c a kh i tâm mang kh i lư ng c a v t r n. B. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng th năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n. C. Đ ng năng c a v t r n chuy n đ ng t nh ti n b ng đ ng năng quay c a kh i tâm mang kh i lư ng c a v t r n. D. Câu B và C đúng. Câu 23) Trong chuy n đ ng quay c a v t r n quanh m t tr c c đ nh, m i đi m c a v t : A. Đ u quay đư c cùng m t góc trong cùng m t kho ng th i gian. B. Quay đư c các góc khác nhau trong cùng kho ng th i gian. C. Có cùng t c đ góC. D. A và C đúng. Câu 24) Ch n câu sai. A. T c đ góc và gia t c góc là các đ i lư ng đ c trưng cho chuy n đ ng quay c a v t r n. B. Đ l n c a t c đ góc g i là t c đ góC. C. N u v t r n quay đ u thì gia t c góc không đ i. D. N u v t r n quay không đ u thì t c đ góc thay đ i theo th i gian. Câu 25) Trong chuy n đ ng quay ch m d n đ u : A. Gia t c góc ngư c d u v i t c đ góC. B. Gia t c góc có giá tr âm. C. T c đ góc có giá tr âm. D. Gia t c góc và t c đ góc có giá tr âm. Câu 26) M t v t r n quay đ u quanh m t tr C. M t đi m c a v t cách tr c quay m t kho ng R thì có A. Gia t c góc t l v i R. B. T c đ dài t l v i R. C. Gia t c góc t l ngh ch v i R. D. T a đ góc t l ngh ch v i R. Câu 27) Vectơ gia t c ti p tuy n c a m t ch t đi m chuy n đ ng tròn không đ u : A. có phương vuông góc v i vectơ v n t C. B. cùng phương cùng chi u v i t c đ góC. C. cùng phương v i vectơ v n t C. D. cùng phương, cùng chi u v i vectơ v n t C. Câu 28) M t v t r n quay quanh m t tr c v i gia t c góc không đ i và t c đ góc ban đ u b ng không, sau th i gian t t c đ góc t l v i : A. t2 B. t C. 2t2 D. t2/2 Câu 29) M t v t r n quay nhanh d n đ u xung quanh m t tr c c đ nh. Sau th i gian t k t lúc v t b t đ u quay thì góc mà v t quay đư c: A. T l thu n v i t B. T l thu n v i t 2 C. T l thu n v i t D. T l ngh ch v i t Câu 30) Ch n c m t thích h p v i ph n đ tr ng trong câu sau : Đ i v i v t r n quay đư c quanh m t tr c c đ nh, ch có ........................ c a đi m đ t m i làm cho v t quay. A. Gia t c góc B. Thành ph n l c hư ng tâm v i qu đ o. C. T c đ góc D. Thành ph n l c ti p tuy n v i quy đ o. Câu 31) Ch n c m t thích h p v i ph n đ tr ng trong câu sau : Đ i lư ng đ c trưn g cho ............ c a v t trong chuy n đ ng quay g i là momen quán tính c a v t. A. Quán tính quay B. M c quán tính C. S c n tr chuy n đ ng quay D. Kh i lư ng. Câu 32) Ch n câu sai: A. Momen quán tính c am t ch t đi m kh i lư ng m cách tr c quay kho ng r là mr2. B. Phương trình cơ b n c a chuy n đ ng quay là M = I γ . C. Momen quán tính c a qu c u đ c kh i lư ng M, bán kính R, có tr c quay đi qua tâm là I =4/3mR2. D. Momen quán tính c a thanh m nh có kh i lư ng M, đ dài l , có tr c quay là đư ng trung tr c c a thanh là I = 1/12 m l2 . Câu 33) Ch n câu sai : A. Tích c a mo men quán tính c a m t v t r n và t c đ góc c a nó là momen đ ng lư ng. B. Momen đ ng lư ng là đ i lư ng vô hư ng, luôn luôn dương. C. Momen đ ng lư ng có đơn v là kgm2/s. D. N u t ng các momen l c tác d ng lên m t v t b ng không thì momen đ ng lư ng c a v t đư c b o toàn. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 3-
 4. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 34) Khi kho ng cáh t ch t đi m đ n tr c quay tag lên 3 l n thì mômen quán tính đ i v i tr c quay đó s : A. tăng 3 l n. B. gi m 3 l n. C. Tăng 9 l n. D. gi m 9 l n. Câu 35) Đ ng năng c a v t r n quay quanh m t tr c b ng : A. Tích s c a momen quán tính c a v t và bình phương t c đ góc c a v t đ i v i tr c quay đó. B. N a tích s c a momen quán tính c a v t và bình phương t c đ góc c a v t d i v i tr c quay đó. C. N a tích s c a momen quán tính c a v t và t c đ góc c a v t đ i v i tr c quay đó. D. Tích s c a bình phương momen quán tính c a v t và t c đ góc c a v t đ i v i tr c quay đó. Câu 36) Công th c nào là công th c bi u di n đ ng năng c a m t v t r n: 1 A. M = F.d B. I = mr2 C. L = I ω D. W = I ω 2 2 Câu 37) Đ ng năng c a v t r n quay quanh m t tr c c đ nh là : 1 1 1 A. Wđ = I ω B. Wđ = I ω 2 C. Wđ = I ω 2 D. Wđ = I2 ω 2 2 2 Câu 38) Xét m t v t r n đang quay quanh m t tr c c đ nh v i t c đ góc là ω A. Đ ng năng c a v t gi m đi 2 l n khi t c đ góc gi m đi 2 l n. B. Đ ng năng c a v t tăng lên 4 l n khi momen quán tính tăng lên 2 l n. C. Đ ng năng c a v t tăng lên 2 l n khi momen quán tính c a nó đ i v i tr c quay tăng lên 2 l n và t c đ góc v n gi nguyên. D. Đ ng năng c a v t gi m đi 2 l n khi kh i lư ng c a v t không đ i. Câu 39) Công th c nào bi u di n gia t c ti p tuy n: dω dϕ A. γ = B. an =r ω 2 C. at = r γ D. γ = dt dt Câu 40) Công th c nào bi u di n gia t c góc m t v t : M A. v = r ω B. an = r ω 2 C. at = r/ γ D. γ = I Câu 41) Công th c nào bi u di n gia t c toàn ph n m t v t: dω A. γ = B. an = r ω C. at = r γ D. a= an + at2 2 dt Câu 42) Đ o hàm theo th i gian c a momen đ ng lư ng c a v t r n b ng đ i lư ng nào: A. H p l c tác d ng lên v t. B. Momen l c tác d ng lên v t. C. Đ ng lư ng c a v t. D. Momen quán tính tác d ng lên v t. Câu 43) Gia t c toàn ph n c a v t b ng: A. Trong gia t c góc và gia t c dài. B. T ng gia t c góc và gia t c hư ng tâm. C. T ng gia t c ti p tuy n và gia t c dài. D. T ng véc tơ gia t c pháp tuy n và gia t c ti p tuy n Câu 44) M t hình tr đ t đ nh m t m t nghiêng đư c th đ chuy n đ ng xu ng dư i chân m t nghiêng (hình v ). Có hai trư ng h p sau: Hình tr trư t không ma sát xu ng dư i khi đ n chân m t nghiêng t c đ là v1; hình tr lăn không trư t xu ng dư i, khi đ n chân m t ph ng nghiêng, t c đ dài c a tâm hình tr là v2. Hãy so sánh hai t c đ đó: A. v1 = v2 B. v1 < v2 C. v1 > v2 D. Không bi t đư c vì thi u d ki n. Câu 45) Đ i lư ng b ng tích momen quán tính và gia t c góc c a v t là: A. Đ ng lư ng c a v t. B. H p l c tác d ng lên v t. C. Momen l c tác d ng lên v t. D. Momen đ ng lư ng tác d ng lên v t. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 4-
 5. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 46) V t r n quay đ u khi có: A. Gia t c góc không đ i B. T c đ dài không đ i C. T c đ góc không đ i D. Góc quay không đ i Câu 47) Momen quán tính đ c trưng cho: A. Tác d ng làm quay m t v t B. M c quán tính c a m t v t đ i v i m t tr c quay C. S quay c a v t nhanh hay ch m D. Năng lư ng c a v t l n hay nh Câu 48) Ch n câu sai : Đ i lư ng v t lí nào có th tính b ng kg.m2/s2 A. Momen l c B. Momen quán tính C. Công D. Đ ng năng Câu 49) M t v n đ ng viên nh y c u đang th c hi n cú nh y c u. Khi ngư i đó đang chuy n đ ng trên không, đ i lư ng v t lí nào là không đ i (b qua m i s c c n c a không khí) A. Đ ng năng c a ngư i. B. Momen đ ng lư ng c a ngư i đ i v i kh i tâm c a ngư i. C. Momen quán tính c a ngư i đ i v i kh i tâm. D. Th năng c a ngư i. Câu 50) Hãy tim câu sai. Đ c đi m c a chuy n đ ng quay quanh m t tr c c đ nh c a m t v t r n là A. M i đi m c a v t đ u v thành cùng m t đư ng tròn. B. Tâm đư ng tròn qu đ o c a các đi m c a v t đ u n m trên tr c quay. C. Tia vuông góc k t tr c quay đ n m i đi m c a v t r n quét m t góc như nhau trong m t kho ng th i gian b t kì. D. Các đi m khác nhau c a v t r n v ch thành nh ng cung tròn có đ dài khác nhau. Câu 51) Ch n câu sai: Momen l c đ i v i tr c quay c đ nh : A. Ph thu c kho ng cách gi a đi m đ t c a l c đ i v i tr c quay. B. Ph thu c kho ng cách t giá c a l c trên tr c quay. C. Đo b ng đơn v Nm. D. Đ c trưng cho tác d ng làm quay m t v t. Câu 52) Phát bi u nào dư i đây sai A. Momen l c dương làm v t có tr c quay c đ nh quay nhanh lên, momen l c âm làm v t có tr c quay c đ nh quay ch m đi. B. D u c a momen l c ph thu c chi u quay c a v t, d u dương khi v t quay ngư c chi u kim đ ng h , d u âm khi v t quay cùng chi u kim đ ng h . C. Tùy theo chi u dương đư c ch n c a tr c quay, d u c a momen c a cùng m t l c đ i v i tr c đó có th là dương hay là âm. D. Momen l c đ i v i m t tr c quay có cùng d u v i gia t c góc mà v t đó gây ra cho v t. Câu 53) Ch n câu sai khi nói v t c đ góc c a m t v t : A. T c đ góc đ c trưng cho s quay nhanh hay ch m c a v t. B. T c đ góc dương khi v t quay nhanh d n. C. T c đ góc không đ i khi v t quay đ u. D. T c đ góc đo b ng đơn v rad/s. Câu 54) Hai h c sinh A và B đ ng trên chi t đu quay tròn A ngoài rìa, B cách tâm m t đo n b ng n a bán kính c a đu. G i ωA , ωB , γ A , γ B l n lư t là t c đ góc và gia t c góc c a A và B thì ta có: A. ωA = ωB , γ A = γ B B. ωA > ωB , γ A > γ B C. ωA ,< ωB , γ A =2 γ B D. ωA = ωB , γ A > γ B Câu 55) M t đi m trên v t r n cách tr c m t đo n R, khi v t quay đ u quanh tr c, đi m đó có t c đ dài là v thì t c đ góc c a v t là: v v2 R A. ω = . B. ω = C. ω = vR D. ω = R R v Câu 56) M t momen l c không đ i tác d ng vào m t v t có tr c quay c đ nh. Trong các đ i lư ng nào sau đay không ph i là h ng s ? A. Momen quán tính. B. Gia t c góc C. Kh i lư ng D. T c đ góC. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 5-
 6. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 57) Momen quán tính c a v t không ph thu c vào A. Kh i lư ng. B. T c đ góc c a v t. C. kích thư c và hình d ng c a v t. D. v trí tr c quay c a v t. Câu 58) Phát bi u nào không đúng đ i v i v t chuy n đ ng quay đ u c a v t r n quanh m t tr c? A. T c đ góc là hàm b c nh t theo th i gian. B. Gia t c góc c a v t b ng 0. C. Trong nh ng kho ng th i gian b ng nhau v t quay đư c nh ng góc b ng nhau. D. Phương trình chuy n đ ng là hàm b c nh t theo th i gian. Câu 59) M t đĩa b t đ u quay quanh tr c v i gia t c góc không đ i. Sau 5,0s đã quay đư c 25 vòng. T c đ góc trung bình trong kho ng th i gian đó là A. 5 π rad/s; B. 10 π rad/s; C. 7,57 π rad/s; D. 12,5 π rad/s; Câu 60) Kim gi c a chi c đ ng h có chi u dài b n ¾ chi u dài kim phút, xem các kim quay đ u. T s t c đ góc c a đ u kim phút và kim gi là: A. 12. B. 1/12. C. 24. D. 1/24. Câu 61) Kim gi c a chi c đ ng h có chi u dài b n ¾ chi u dài kim phút, xem các kim quay đ u. T s t c đ dài c a đ u kim phút và kim gi là: A. 16. B. 1/16. C. 9. D. 1/9 Câu 62) Kim gi c a chi c đ ng h có chi u dài b n ¾ chi u dài kim phút, xem các kim quay đ u. T s gia t c hư ng tâm kim phút và kim gi là: A. 92. B. 108. C. 192. D. 204 Câu 63) M t bánh xe quay đ u quanh tr c c đ nh v i t n s 3600vòng/phút. T c đ góc c a bánh xe là: A.120 π rad/s. B.160 π rad/s C. 180 π rad/s D. 240 π rad/s Câu 64) M t bánh xe quay đ u quanh tr c c đ nh v i t n ssó 3600vòng/phút. Trong 1,5s bánh xe quay đư c m t góc là A. 90 π rad B.120 π rad C. 150 π rad D. 180 π rad Câu 65) M t bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh sau 2s nó đ y t c đ 10rad/s. Gia t c góc c a bánh xe là: A. 2,5rad/s2 B.5rad/s2 C. 10rad/s2 D. 12,5rad/s2 Câu 66) M t bánh xe có đư ng kính 4m b t đ u quay v i gia t c không đ i 4rad/s2. Gia t c hư ng tâm c a m t đi m trên vành bánh xe th i đi m 2s là: A. 16m/s2 B. 32m/s2 C. 64m/s2 D. 128m/s2 Câu 67) M t bánh xe có đư ng kính 400cm b t đ u quay v i gia t c không đ i 4rad/s2. T c đ dài c a m t đi m trên vành bánh xe th i đi m 2s là: A.16m/s B. 18m/s C. 20m/s D. 24m/s Câu 68) M t bánh xe có đư ng kính 400cm b t đ u quay v i gia t c không đ i 4rad/s2. Gia t c ti p tuy n c a m t đi m trên vành bánh xe là A. 4m/s2 B.8m/s2 C. 12m/s2 D. 16m/s2 Câu 69) M t bánh xe đang quay v i t c đ 36rad/s thì b hãm l i v i m t gia t c không đ i 3rad/s2. Th i gian t lúc hãm đ n lúc d ng l i là: A. 4s. B. 6s C. 10s. D. 12s. Câu 70) M t bánh xe đang quay v i t c đ 36rad/s thì b hãm l i v i m t gia t c không đ i 3rad/s2. Góc quay đư c t lúc hãm đ n lúc d ng l i là: A. 96raD. B.108raD. C.180raD. D. 216raD. Câu 71) M t bánh xe quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút đ n 60vòng/phút. Gia t c góc c a bánh xe là: A. 2 π rad/s2. B. 3 π rad/s2. C. 4 π rad/s2. D. 5 π rad/s2. Câu 72) M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút đ n 360vòng/phút. t c đ góc c a bánh xe sau 2s chuy n đ ng là: A.8 π rad/s. B.10 π rad/s. C.12 π rad/s. D. 14 π rad/s. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 6-
 7. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 73) M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút đ n 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a đi m M trên vành bánh xe sau 2s là: A. 157,8m/s. B. 162,7m/s. C. 183,6m/s. D. 196,5m/s. Câu 74) M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s t c đ góc tăng t 120vòng/phút đ n 360vòng/phút. Gia t c ti p tuy n c a m t đi m trên vành bánh xe là: A. 025 π m/s2. B. 05 π m/s2 C. 0,75 π m/s2 D. π m/s2 Câu 75) M t bánh đà đang quay quanh tr c v i t c đ góc 300 vòng/phút thì quay ch m l i vì có ma sát v i tr C. Sau m t giây, t c đ ch còn 0,9 t c đ ban đ u, coi ma sát là không đ i. T c đ góc sau giây th hai là A. ω = 5 π rad/s C. ω = 6 π rad/s B. ω = 7 π rad/s D. ω = 8 π rad/s Câu 76) Trong các chuy n đ ng quay v i t c đ góc và gia t c góc sau đây, chuy n đ ng nào là ch m d n đ u : A. ω = -2,5 rad/s ; γ = 0,6 rad/s2 B. ω = -2,5 rad/s ; γ = - 0,6 rad/s2 C. ω = 2,5 rad/s ; γ = 0,6 rad/s2 D. ω = -2,5 rad/s ; γ = 0 Câu 77) Trong chuy n đ ng quay có t c đ góc ω và gia t c góc γ , chuy n đ ng quay nào sau đây là nhanh d n ? A. ω = 3 rad/s và γ = 0 B. ω = 3 rad/s và γ = - 0,5 rad/s2 C. ω = -3 rad/s và γ = 0,5 rad/s2 D. ω = -3 rad/s và γ = -0,5 rad/s2 Câu 78) M t cánh qu t dài 20cm quay v i t c đ không đ i 94rad/s. T c đ dài c a m t đi m trên vành cánh qu t là: A. 37,6m/s. B. 23,5m/s. C. 18,8m/s. D. 47m/s. Câu 79) M t bánh xe đang quay v i t c đ góc 20 rad/s thì b t đ u quay ch m d n đ u. Sau 8s bánh xe d ng l i. S vòng đã quay đư c c a bánh xe là : A. 3,18 vòng B. 6,35 vòng C. 9,45 vòng D. 12,7 vòng Câu 80) M t đã b t đ u quay quanh tr c v i gia t c góc không đ i. Sau 5,0s đĩa quay đư c 25 vòng. S vòng quay đư c trong 5s ti p theo là A. 25 vòng B. 75 vòng C. 50 vòng D. 100 vòng Câu 81) M t bánh xe đư ng kính 4m quay v i m t gia t c góc không đ i b ng 4 rad/s2. Lúc t =0, bánh xe n m yên. Lúc t = 2s, tính: T c đ góc, T c đ dài là A. ω = 8 rad/s, v = 32m/s B. ω = 10 rad/s ,v = 20m/s C. ω = 8 rad/s, v = 16m/s D. ω = 12 rad/s, v = 24m/s Câu 82) M t ch t đi m chuy n đ ng tròn có t c đ góc ban đ u ω o = 120 rad/s quay ch m d n v i gia t c không đ i b ng 4,0 rad/s2 quanh tr c đ i x ng vuông góc v i vòng tròn. Ch t đi m s d ng l i sau bao lâu và Góc quay đư c là A. t = 30 s ; ϕ = 1800 rad B. t = 10 s ; ϕ = 600 rad C. t = 20 s ; ϕ = 1200 rad D. t = 40 s ; ϕ = 2400 rad Câu 83) M t xe đua b t đ u ch y trên m t đư ng đua hình tròn bán kính 320 m. Xe chuy n đ ng nhanh d n đ u, c sau m t giây t c đ c a xe l i tăng thêm 0,8 m/s. T i v trí trên qu đ o mà đ l n c a hai gia t c hư ng tâm và ti p tuy n b ng nhau, t c đ c a xe là : A. 20 m/s B. 16 m/s C. 12 m/s D. 8 m/s Câu 84) M t đĩa compac có bán kính trong và bán kính ngoài c a ph n ghi là 2,5cm và 5,8cm. Khi phát l i, đĩa đư c làm quay sao cho nó đi qua đ u đ c v i t c đ dài không đ i 130 cm/s t mép trong d ch chuy n ra phía ngoài. T c đ góc bán kính trong và bán kính ngoài là A. ω 1 = 22 rad/s và ω 2 = 22,4 rad/s B. ω 1 = 52 rad/s và ω 2 = 29,4 rad/s C. ω 1 = 52 rad/s và ω 2 = 22,4 rad/s D. ω 1 = 65 rad/s và ω 2 = 43,4 rad/s Câu 85) M t ôtô đi vào khúc đư ng lư n tròn đ chuy n hư ng. Bán kính c a đư ng lư n là 100m, t c đ ôtô gi m đ u t 75 km/h xu ng 50km/h trong 10 giây. Gia t c góc trên đư ng lư n là A. γ = 6,9.10-3 rad/s2 B. γ = 5,9.10-3 rad/s2 C. γ = 4,9.10-3 rad/s2 D. γ = 3.9.10-3 rad/s2 GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 7-
 8. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 86) M t đĩa tròn quay nhanh d n đ u t tr ng thái nghĩ: sau 5s đ t t i t c đ góc 10rad/s. Trong 5s đó đĩa tròn đã quay đư c m t góc b ng : A. 5 rad B. 10 rad C. 25 rad D. 50 rad Câu 87) M t bánh xe quay t lúc đ ng yên, sau 2s nó đ t đư c t c đ góc 10rad/s. Hãy xác đ nh: Gia t c góc trung bình trong kho ng th i gian đó. Góc quay đư c trong th i gian đó là A. γ = 5 rad/s2 ; ϕ = 4 rad B. γ = 4 rad/s2 ; ϕ = 8 rad C. γ = 3 rad/s2 ; ϕ = 6 rad D. γ = 5 rad/s2 ; ϕ = 10 rad Câu 88) M t ngư i đ p xe kh i hành đ t đư c t c đ 15 km/h trong 20s, bi t đư ng kính c a bánh xe b ng 1m. Gia t c góc trung bình c a líp xe là: A. γ lip = 0,12 rad/s2 B. γ lip = 0,32 rad/s2 C. γ lip = 0,22 rad/s2 D. γ lip = 0,42 rad/s2 Câu 89) M t bánh xe nh n đư c m t gia t c góc 5 rad/s2 trong 8 giây dư i tác d ng c a m t momen ngo i l c và momen l c ma sát. Sau đó, do momen ngo i l c ng ng tác d ng, bánh xe quay ch m d n đ u và d ng l i sau 10 vòng quay. Gia t c góc và th i gian bánh xe d ng l i k t lúc chuy n đ ng là 40 40 A. γ = − rad/s2 , t = 11,14s B. γ = − rad/s2, t = 3,14s π π 30 50 C. γ = − rad/s2, t = 12,1s D. γ = − rad/s2, t = 16,14s π π Câu 90) M t bánh xe đư ng kính 4m quay v i m t gia t c góc không đ i b ng 4rad/s2. Lúc t = 0, bánh xe n m yên Lúc t = 2s, Gia t c ti p tuy n và gia t c pháp tuy n c a đi m P n m trên vành xe là A. an = 28 m/s2 ; at = 5m/s2 B. an = 18 m/s2 ; at = 6m/s2 C. an = 168 m/s2 ; at = 18m/s2 D. an = 128 m/s2 ; at = 8m/s2 Câu 91) Chúng ta bi t r ng M t Tr i (và H M t Tr i hình thành 4,6 t năm v trư c, nó n m cách tâm thiên hà c a chúng ta kho ng 2,5.104 năm ánh sáng và d ch chuy n quanh tâm thiên hà v i t c đ kho ng 200 km/s. T khi hình thành đ n bây gi M t Tr i đã đi đư c s vòng là A. 120 vòng B. 51 vòng C. 19,5 vòng D. 10 vòng Câu 92) M t đi m mép m t đĩa mài đư ng kính 0,35m có t c đ bi n thiên đ u đ n t 12m/s đ n 25m/s trong 4 phút. Gia t c góc trung bình trong kho ng th i gian đó là A. 0,11 rad/s2 B. 0,21 rad/s2 C. 0,31 rad/s2 D. 0,41 rad/s2 Câu 93) Bi t r ng líp xe đ p 11 răng, đĩa xe có 30 răng. M t ngư i đ p xe kh i hành đ t đư c t c đ 15km/h trong 20s,bi t đư ng kính c a bánh xe b ng 1m. Gia t c trung bình c a đĩa xe là A. γ = 0,112 rad/s2 B. γ = 0,232 rad/s2 C. γ = 0,153 rad/s2 D. γ = 0,342 rad/s2 Câu 94) Cánh qu t c a m t máy bay quay v i t c đ 2500 vòng/phút. Cánh qu t có chi u dài 1,5m. T c đ dài c a m t đi m đ u cánh qu t. A. v = 392,7 m/s B. v = 492,7 m/s C. v = 592,7 m/s D. v = 692,7 m/s Câu 95) M t bánh xe quay đư c 180 vòng trong 30 s. T c đ c a nó lúc cu i th i gian trên là 10 vòng/s. Gi s bánh xe đã đư c tăng t c v i gia t c góc không đ i. Phương trình chuy n đ ng c a bánh xe. L y g c th i gian là lúc nó b t đ u quay t tr ng thái ngh là 1 1 1 1 A. N = .0,32t2 vòng. B. N = .0,17t2 vòng. C. N = .0,54t2 vòng. D. N = .0,28t2 vòng. 2 2 2 2 Câu 96) M t bánh xe có đư ng kính 4m, quay v i gia t c góc 4 rad/s. Khi bánh xe b t đ u quay t = 0s thì véc tơ bán kính c a đi m P làm v i tr c Ox m t góc 450 . V trí góc c a đi m P t i th i đi m t sau đó A. (45 + 2t2) đ . B. 4t2 đ . C. (45 + 114,6t2) đ . D. 229,2 t2 đ . Câu 97) Tác d ng m t l c có momen b ng 0,8N.m lên ch t đi m chuy n đ ng theo qu đ o tròn làm ch t đi m có gia t c góc γ > 0. Khi gia t c góc tăng 1 rad/s2 thì momen quán tính c a ch t đi m đ i v i tr c quay gi m 0,04 kgm2. Gia t c góc γ là : A. 3 rad/s2 B. - 5 rad/s2 C. 4 rad/s2 D. 5 rad/s2 GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 8-
 9. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 98) Tác d ng m t l c ti p tuy n 0,7 N vào vành ngoài c a m t bánh xe có đư ng kính 60cm. Bánh xe quay t tr ng thái ngh và sau 4 giây thì quay đư c vòng đ u tiên. Momen quán tính c a bánh xe là : A. 0,5 kgm2 B. 1,08 kgm2 C. 4,24 kgm2 D. 0,27 kgm2 Câu 99) M t dĩa tròn đ ng ch t có bán kính 50cm, kh i lương m = 6 kg. Momen quán tính c a đĩa đ i v i m t tr c vuông góc v i m t dĩa t i m t đi m trên vành có giá tr nào sau đây : A. 30.10-2 kgm2 B. 37,5.10-2 kgm2 C. 75.10-2 kgm2 D. 75 kgm2 Câu 100) M t đĩa m ng ph ng đ ng ch t quay quanh m t tr c đi qua tâm vuông góc v i m t ph ng đĩa. Tác d ng m t mômen l c 960N.m không đ i khi đó qđĩa cguy n đ ng quay v i gia t c góc 3rad/s2. Mômen quán tính c a đĩa là: A.160kgm2. B. 240kgm2. C. 180kgm2. D. 320kgm2. Câu 101) Tác d ng m t mômen l c 0,32N.m lên m t ch t đi m làm ch t chuy n đ ng trên m t đư ng tròn bán kính 40cm v i gia t c t c góc 2,5rad/s2 khi đó kh i lư ng c a ch t đi m là: A.1,5kg. B. 1,2kg. C. 0,8kg. D. 0,6kg. Câu 102) M t đãi đ c có đư ng kính 50cm, đĩa quay quanh tr c đ i x ng đi qua tâm vuông góc m t đĩa. Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c không đ i 3Nm sau 2s k t lúc b t quay t c đ góc c a đĩa là 24rad/s. Mômen quán tính c a đĩa là: A.3,6kgm2 B. 0,25kgm2 C. 7,5kgm2 D.1,85kgm2 Câu 103) M t đĩa m ng ph ng đ ng ch t bán kính 200cm quay quanh m t tr c đi qua tâm vuông góc v i m t ph ng đĩa. Tác d ng m t mômen l c 960N.m không đ i khi đó đĩa chuy n đ ng quay v i gia t c góc 3rad/s2 . Kh i lư ng c a đĩa là: A.960kg. B. 160kg. C.240kg. D. 80kg. Câu 104) M t ròng r c có bán kính 10cm, có mômen quán tính đ i v i tr c là 0,01Kgm2. Ban đ u ròng r c đ ng yên, tác d ng m t l c không đ i 2N theo phương ti p tuy n v i vành ngoài c a nó. Gia t c c a ròng r c là: A. 2000rad/s2. B. 20rad/s2. C.200rad/s2. D. 2rad/s2. Câu 105) M t ròng r c có bán kính 10cm, có mômen quán tính đ i v i tr c là 0,01Kgm2. Ban đ u ròng r c đ ng yên, tác d ng m t l c không đ i 2N theo phương ti p tuy n v i vành ngoài c a nó. Sau khi tác d ng 3s t c đ góc c a ròng r c là: A. 60rad/s B. 40rad/s C. 30rad/s D. 20rad/s Câu 106) M t đĩa có mômen quáng tính đ i v i tr c quay c a nó là 12kgm2 Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c 1,6N.m, sau 33s k t lúc chuy n đ ng t c đ góc c a đĩa là: A.20rad/s. B.36rad/s C.44rad/s D. 52rad/s. Câu 107) M t ch t đi m chuy n đ ng trên đư ng tròn có m t gia t c góc 5 rad/s2, momen quán tính c a ch t đi m đ i v i tr c quay, đi qua tâm và vuông góc v i đư ng tròn là: 0,128 kg.m2. Momen l c tác d ng lên ch t đi m là: A. 0,032 Nm B. 0,064 Nm C. 0,32 Nm D. 0,64 Nm Câu 108) M t ròng r c có bán kính 20 cm có momen quán tính 0,04 kgm2 đ i v i tr c c a nó. Ròng r c ch u m t l c không đ i 1,2 N ti p tuy n v i vành. Lúc đ u ròng r c đ ng yên. T c đ góc c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là : A. 6 rad/s B. 15 rad/s C. 30 rad/s D. 75 rad/s Câu 109) M t thanh c ng m nh chi u dài 1 m có kh i lư ng không đáng k quay quanh m t tr c vuông góc v i thanh và đi qua đi m gi a c a thanh. Hai qu c u kích thư c nh có kh i lư ng b ng nhau là 600g đư c g n vào hai đ u thanh. T c đ m i qu c u là 4m/s. Momen đ ng lư ng c a h là: A. 2,4 kgm2/s B. 1,2 kgm2/s 2 C. 4,8 kgm /s D. 0,6 kgm2/s Câu 110) M t thanh nh dài 100cm quay đ u trong m t ph ng ngang xung quanh tr c đi qua trung tr c c a thanh. Hai đ u thanh có g n hai ch t đi m có kh i lư ng 3kg và 2kg. T c đ c a m i ch t đi m là 18km/h. Mômen đ ng lư ng c a thanh là: A.7,5kgm2/s. B.12,5kgm2/s. C.10kgm2/s. D. 15kgm2/s. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 9-
 10. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 111) M t đĩa có mômen quáng tính đ i v i tr c quay c a nó là 12kgm2 Đĩa ch u tác d ng c a mômen l c 1,6N.m, sau 33s k t lúc chuy n đ ng mômen đ ng lư ng c a nó là: A.30,6kgm2/s B. 52,8kgm2/s C. 66,2kgm2/s D. 70,4kgm2/s Câu 112) M t bánh xe có I = 0,4 kgm2 đang quay đ u quanh m t tr c. N u đ ng năng quay c a bánh xe là 80J thì momen đ ng lư ng c a bánh xe đ i v i tr c đang quay là: A. 8 kgm2/s. B. 80 kgm2/s. C. 10 kgm2/s. D. 10 kgm2/s2 Câu 113) Trái Đ t đư c xem là qu c u đ ng ch t có kh i lư ng 6.1024kg bán kính 6400km. Mômen đ ng lư ng c a Trái Đ t trong s quay quanh tr c c a nó là: A. 5,18.1030kgm2/s. B. 5,831031kgm2/s. C. 6,281033kgm2/s. D. 7,151033kgm2/s. Câu 114) Các ngôi sao đư c sinh ra t nh ng kh i khí r t l n quay ch m và co d n th tích l i do tác d ng c a l c h p d n. T c đ góc c a các sao s như th nào khi chúng d n nh l i? T i sao? A. Tăng momen quán tính I → vì v y t c đ góc tăng. B. Gi m momen quán tính I → vì v y t c đ góc tăng. C. Gi m momen l c → vì v y t c đ góc tăng. D. Tăng momen l c → vì v y t c đ góc tăng. Câu 115) M t bánh xe ch u tác d ng c a m t momen l c M1 không đ i. T ng c a momen M1 và momen l c ma sát có giá tr b ng 24N.m. Trong 5s đ u, t c đ góc c a bánh xe bi n đ i t 0rad/s đ n 10 rad/s. Momen quán tính c a bánh xe đ i v i tr c là A. I = 11kg.m2 B. I = 13 kg.m2 C. I = 12kg.m2 D. I = 15 kg.m2 Câu 116) M t bánh xe nh n đư c m t gia t c góc 5 rad/s2 trong 8 giây dư i tác d ng c a m t momen ngo i l c và momen l c ma sát. Sau đó, do momen ngo i l c ng ng tác d ng, bánh xe quay ch m d n đ u và d ng l i sau 10 vòng quay. Bi t momen quán tính c a bánh xe đ i v i tr c quay là 0,85 kg.m2 . Momen ngo i l c là: A. I = 12,1 Nm B. I = 15,07Nm C. I = 17,32 Nm D. I = 19,1 Nm Câu 117) V t 1 hình tr có momen quán tính I1 và t c đ góc ω 1 đ i v i tr c đ i x ng c a nó. V t 2 hình tr , đ ng tr c v i v t 1; có momen quán tính I2 đ i v i tr c đó và đ ng yên không quay như hình v . V t 2 rơi xu ng d c theo tr c và dính vào v t 1. H hai v t quay v i t c đ góc ω . T c đ góc ω là: I +I I1 I I A. ω = ω 1 1 2 B. ω = ω 1 C. ω = ω 1 1 D. ω = ω 1 2 I2 I 2 + I1 I2 I1 Câu 118) Hai bánh xe A và B có cùng đ ng năng quay, t c đ góc ωA = 3ωB . T s momen quán tính IB đ i v i tr c quay đi qua tâm c a A và B là: IA A. 3. B. 9. C. 1. D. 6. Câu 119) M t bánh xe quay quanh tr c, khi ch u tác d ng c a m t momen l c 40 Nm thì thu đư c m t gia t c góc 2,0 rad/s2. Momen quán tính c a bánh xe là: A. I = 60 kg.m2 B. I = 50 kg.m2 C. I = 30 kg.m2 D. I = 20 kg.m2 Câu 120) Trái Đ t đư c xem là kh i đ ng ch t có bán kính 6400km và kh i lư ng 6.1024kg. Momen quán tính c a Trái Đ t đ i v i tr c quay B c – Nam và Đ ng năng c a Trái Đ t trong chuy n đ ng t quay là A. 5,71.1037 kg.m2 ; 0,54.1029 J B. 8,83.1037 kg.m2 ; 2,6.1029 J 37 2 29 C. 6,71.10 kg.m ; 1,54.10 J D. 9,83.1037 kg.m2 ; 2,6.1029 J Câu 121) M t bánh đàcó mômen quán tính 2,5kgm2, quay v i t c đ góc 8900 rad/s. Đ ng năng quay c a bánh đà là: A. 9,1J. B. 11,125KJ. C. 99.MJ. D. 22,25KJ. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 10-
 11. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 122) M t bánh xe ch u tác đ ng c a m t momen l c M1 không đ i. T ng c a momen M1 và momen l c ma sát có giá tr b ng 24N.m. Trong 5s đ u; t c đ góc c a bánh xe bi n đ i t 0 rad/s đ n 10 rad/s. Sau đó momen M1 ng ng tác d ng, bánh xe quay ch m d n và d ng h n l i sau 50s. Gi s momen l c ma sát là không đ i su t th i gian bánh xe quay. Momen l c M1 là A. M1 = 16,4 N.m; B. M1 = 26,4 N.m; C. M1 = 22,3 N.m; D. M1 = 36,8 N.m. Câu 123) Khi đ p xe leo d c có lúc ngư i đi xe dùng toàn b tr ng lư ng c a mình đè lên m i bàn đ p. N u ngư i đó có kh i lư ng 50 kg và đư ng kính đư ng tròn chuy n đ ng c a bàn đ p là 0,35 m, tính momen tr ng lư ng c a ngư i đ i v i tr c gi a khi càng bàn đ p làm v i đư ng th ng đ ng m t góc 30o. A. M = 75,8 N B. M = 43,75 Nm. C. M = 87,5Nm D. M = 90,34 Nm. Câu 124) M t v n đ ng viên nh y c u khi r i ván c u nh y làm bi n đ i t c đ góc c a mình t 0 đ n 4,2 rad/s trong 200ms . Momen quán tính c a ngư i đó là 15 kgm2. Gia t c góc trong cú nh y đó và momen ngo i l c tác đ ng trong lúc qua là. A. γ = 410 rad/s2 ; M = 4250 N.m. C. γ = 530 rad/s2 ; M = 1541 N.m B. γ = 210 rad/s2 ; M = 3150 N.m. D. γ = 210 rad/s2; M = 3215 N.m. Câu 125) M t đĩa đ c bán kính 0,25 m có th quay quanh tr c đ i x ng đi qua tâm c a nó: M t s i dây m nh, nh đư c qu n quanh vành đĩa. Ngư i ta kéo đ u s i dây b ng m t l c không đ i 12 N. Hai giây sau k t lúc b t đ u tác d ng l c làm đã quay, t c đ góc c a đĩa b ng 24 rad/s. Momen l c tác d ng lên đĩa và gia t c góc c a đĩa là A. M = 3 N.m ; γ = 8 rad/s2. B. M = 3 N.m ; γ = 12 rad/s2. C. M = 2 N.m ; γ = 10 rad/s2. D. M = 4 N.m ; γ = 14 rad/s2. Câu 126) Rôto c a m t máy bay tr c thăng làm quay ba cánh qu t l p v i nhau các góc 1200. Coi m i cánh qu t như m t thanh đ ng ch t dài 5,3m, kh i lư ng 240 kg. Rôto quay v i t c đ 350 vòng/phút. Bi t công th c momen quán tính c a m t thanh đ i v i tr c vuông góc v i đ u thanh b ng 1/3ml2. Đ ng năng c a c b cánh qu t đó. A. Wđ = 1,5.MJ B. Wđ = 1,13MJ C. Wđ = 4,53MJ D. Wđ = 0,38MJ Câu 127) Đ tăng t c t tr ng thái đ ng yên, m t bánh xe tiêu t n m t công 1000J. Bi t momen quán tính c a bánh xe là 0,2 kgm2. B qua các l c c n. T c đ góc bánh xe đ t đư c là: A. 100 rad/s. B. 50 rad/s. C. 200 rad/s. D. 10 rad/s. Câu 128) Bi t momen quán tính c a m t bánh xe đ i v i tr c c a nó là 10kgm2. Bánh xe quay v i t c đ góc không đ i là 600 vòng/phút ( cho π 2 = 10). Đ ng năng c a bánh xe s là : A. 3.104 J B. 2.103 J C. 4.103 J D. 2.104 J Câu 129) M t momen l c 30Nm tác d ng lên m t bánh xe có momen quán tính 2kgm2. N u bánh xe b t đ u quay t tr ng thái ngh thì sau 10s nó có đ ng năng : A. 22,5 kJ B. 9 kJ C. 45 kJ D. 56 kJ Câu 130) M t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c quay c đ nh là 12Kgm2 quay v i t c đ 30vaòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe là: A. 260J B. 236,8J. C. 180J. D. 59,2J. Câu 131) M t mômen l c 30Nm tác d ng vào bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì đ ng nămg c a nó th i đi m 10s là: A.18,3KJ. B. 22,5KJ. C. 20,2KJ. D. 24,6KJ Câu 132) M t đĩa compac có bán kính trong và bán kính ngoài c a ph n ghi là 2,5cm và 5,8cm. Khi phát l i, đĩa đư c làm quay sao cho nó đi qua đ u đ c v i t c đ dài không đ i 130 cm/s t mép trong d ch chuy n ra phía ngoài. Bi t đư ng qua hình xo n c cách nhau 1,6 µ m, Đ dài toàn ph n c a đư ng quét và th i gian quét là A. L = 5378m ; t = 4137 s B. L = 4526,6m ; t = 3482s C. L = 2745m ; t = 2111 s D. L = 769,6m ; t = 592 s GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 11-
 12. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 133) M t ròng r c có kh i lư ng không đáng k , ngư i ta treo hai qu n ng có kh i lư ng m1 = 2kg và m2 = 3kg vào hai đ u m t s i dây v t qua m t ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang (xem hình v ). l y g = 10 m/s2. Gi thi t s i dây không dãn và không trư t trên ròng r c.Gia t c c a các v t là: A. a = 1m/s2 B. a = 2m/s2 C. a = 3m/s2 D. a = 4m/s2 Câu 134) M t ròng r c có kh i lư ng 6kg, bán kính 10cm, ngư i ta treo hai qu n ng có kh i lư ng m1 =1kg và m2 =4kg vào hai đ u m t s i dây v t qua m t ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang, s i dây không dãn và không trư t trên ròng r c. (xem hình v ). l y g = 10 m/s2. Gia t c c a các v t là: A. a = 3,75m/s2 B. a =5m/s2 C. a = 2,7m/s2 D. a = 6,25m/s2 Câu 135) M t ròng r c có kh i lư ng 6kg, bán kính 10cm, ngư i ta treo hai qu n ng có kh i lư ng m1 =1kg và m2 =4kg vào hai đ u m t s i dây v t qua m t ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang, s i dây không dãn và không trư t trên ròng r c. (xem hình v ). l y g = 10 m/s2. Gia t c góc c a ròng r c là: A. γ = 50rad/s2 B. γ = 37,5rad/s2 C. γ = 27,3rad/s2 D. γ = 62,5rad/s2 Câu 136) M t ròng r c có mômen quán tính 0,07kgm2, bán kính 10cm (Hình v ). hai v t đư c treo vào ròng r c nh s i dây không dãn, m1 =400g và m2 =600g, ban đ u các v t đư c gi đ ng yên, sau đó th nh ch h chuy n đ ng thì gia t c c a m i v t là: A. a =1,25m/s2 B. a =0,25m/s2 C. a =2,5m/s2 D. a =0,125m/s2 Câu 137) M t ròng r c có mômen quán tính 0,07kgm2, bán kính 10cm (Hình v ). hai v t 2 đư c treo vào ròng r c nh s i dây không dãn, m1 =400g và m2 =600g, l y g= 10m/s .Ban đ u các v t đư c gi đ ng yên, sau đó th nh ch h chuy n đ ng thì gia t c góc c a ròng r c là: A. γ = 2,5rad/s2 B. γ = 25rad/s2 C. γ = 12,5rad/s2 D. γ = 12,5rad/s2 Câu 138) Cho cơ h như hình v : m1=700g, m2=200g, ròng r c Có kh i lư ng 200g, bán kính 10cm,s i dây không dãn kh i m2 2 lư ng không đáng k , l y g= 10m/s ,b qua ma sát gi a m2 v i m t ph ng. Khi th nh m1 cho h chuy n đ ng thì gia t c c a m i v t là: A. a =9m/s2 B. a =5m/s2 C. a =2m/s2 D. a =7m/s2 m1 GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 12-
 13. S GD&ĐT Th a Thiên Hu Bài t p tr c nghi m cơ v t r n. Câu 139) Cho cơ h như hình v : m1=600g, m2=300g, ròng r c Có kh i lư ng 200g, bán kính 10cm,s i dây không dãn kh i m2 lư ng không đáng k , b qua ma sát gi a m2 v i m t ph ng. l y g= 10m/s2. Khi th nh m1 cho h chuy n đ ng thì l c căng dây treo m1 là: A. T = 1,2 N B. T = 4,8 N m1 C. T = 9,6 N D. T = 2,4N Câu 140) Cho cơ h như hình v : m1=500g, m2=400g, ròng r c Có kh i lư ng 200g, bán kính 10cm,s i dây không dãn kh i m2 lư ng không đáng k , b qua ma sát gi a m2 v i m t ph ng. l y g= 10m/s2. Khi th nh m1 cho h chuy n đ ng thì l c căng dây n i m2 là: A. T = 2,5 N B. T = 7,5 N m1 C. T = 6 N D. T = 4,5 N Câu 141) M t v t n ng 50N đư c bu c vào đ u m t s i dây nh qu n quanh m t ròng r c đ c có bán kính 0,25m, kh i lư ng 3kg,l y g= 9,8m/s2 Ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang và đi qua tâm c a nó. Ngư i ta th cho v t rơi t đ cao 6m xu ng đ t. L c căng c a dây là A. T = 11,36 N B. T = 31,36 N C. T = 21,36 N D. T = 41,36 N Câu 142) M t v t n ng 50N đư c bu c vào đ u m t s i dây nh qu n quanh m t ròng r c đ c có bán kính 0,25 m, kh i lư ng 3kg,l y g= 9,8m/s2 Ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang và đi qua tâm c a nó. Ngư i ta th cho v t rơi t đ cao 6m xu ng đ t. Gia t c c a v t và t c đ c a v t khi nó ch m đ t là A. a = 6 m/s2 ; v = 7,5 m/s B. a = 8 m/s2 ; v = 12 m/s 2 C. a = 7,57 m/s ; v = 9,53 m/s D. a = 1,57m/s2 ; v = 4,51m/s ----------------H T---------------------- GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 13-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản