Bài tập trắc nghiệm este

Chia sẻ: Nguyen Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

10
2.683
lượt xem
1.059
download

Bài tập trắc nghiệm este

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi hoá học tham khảo gồm tuyển tập đề thi đại học môn Hoá khối A qua các năm. Đây là các bài tập este được chọn lọc trong đề thi đại học - cao đẳng. Mời các bạn thí sinh cùng luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm este

  1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm este C©u 1: (§H A-2007 )Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6O2, khi thñy ph©n trong m«i tr-êng axit thu ®-îc an®ehit axetic (axetan ®ehit). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña este ®ã lµ. a. CH2=CH-COO-CH3 b. HCOOCH=CH-CH3 c. CH3COOCH=CH2 d. HCOO-C(CH3)2=CH2 C©u 2: (§H A-2007)MÖnh ®Ò Kh«ng ®óng lµ. a. CH3CH2COOCH=CH2 t¸c dông ®-îc víi dung dÞch Br2 b. CH3CH2COOCH=CH2 t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®-îc an®ehit vµ muèi. c. CH3CH2COOCH=CH2 cã thÓ trïng hîp thµnh polime. d. CH3CH2COOCH=CH2 cïng d·y ®ång ®¼ng víi CH2=CHCOOCH3 C©u 3: (C§ B-2007) Sè hîp chÊt ®¬n chøc, ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H8O2, ®Òu t¸c dông víi dung dÞch NaOH lµ. a. 5 b. 3 c. 4 d. 6 C©u4 : Mét chÊt cã c«ng thøc ph©n tö lµ C5H10O2 cã thÓ t¸c dông víi NaOH kh«ng t¸c dông ®-îc víi Na, vËy sè ®ång ph©n m¹ch th¼ng cã thÓ cã lµ. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 C©u 5: (§H B- 2008)Khi ®èt ch¸y hoàn toàn mét este no, ®¬n chøc th× sè mol CO2 sinh ra b»ng sè mol O2 ®· tham gia ph¶n øng. Tªn gäi cña este ®ã lµ. a. etyl axetat b. metyl axetat c. metyl fomiat d. n-propyl axetat. C©u 6: (§H A-2008)Este X cã ®Æc ®iÓm sau:-Đèt ch¸y hoàn toàn X t¹o thµnh CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau. - Thuû ph©n X trong m«i tr-êng axit ®-îc chÊt Y (tham gia ph¶n øng tr¸ng g-¬ng) vµ chÊt Z (cã sè nguyªn tö C b»ng mét nöa sè nguyªn tö c¸c bon trong X). Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng. a. chÊt X thuéc este no, ®¬n chøc b. chÊt Y tan v« h¹n trong n-íc o c. ®ung Z víi dung dÞch H2SO4 ®Æc ë 170 C thu ®-îc anken. d. ®èt ch¸y hoàn toàn 1 mol X sinh ra s¶n phÈm gåm 2 mol CO2 vµ 2 mol H2O C©u 7: (C§ A-2008) ChÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6O4 t¸c dông víi dung dÞch NaOH (®un nãng) theo ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: C4H6O4 + 2NaOH 2Z + Y. §Ó oxi ho¸ hÕt a mol Y cÇn võa ®ñ 2a mol CuO nung nãng. Sau ph¶n øng t¹o thµnh a mol chÊt T (biÕt Y, Z, T lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬). Khèi l-îng cña T lµ. a. 58 b. 82 c. 44 d. 118 C©u 8: (§HA-2008) Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: C3H4O2 + NaOH X+Y X + H2SO4 lo·ng Z+T BiÕt Y vµ Z ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g-¬ng. Hai chÊt Y, Z t-¬ng øng lµ. a. HCOONa, CH3CHO b. HCHO, CH3CHO c. HCHO, HCOOH d. CH3CHO, HCOOH C©u 9: (§H B-2007)X lµ mét este no ®¬n chøc, cã tØ khèi h¬i ®èi víi CH 4 lµ 5,5. NÕu ®em ®un 2,2 gam este X víi dung dÞch NaOH (d-), thu ®-îc 2,05 gam muèi. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ. a. HCOOCH(CH3)2 b. CH3COOC2H5 c. C2H5COOCH3 d. HCOOCH2CH2CH3 C©u 10: §Ó xµ phßng hãa hoµn toµn 2,22 g hçn hîp hai este ®ång ph©n A vµ B cÇn dïng hÕt 30 ml dung dÞch NaOH 1M. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai este ®ã th× thu ®-îc khÝ CO2 vµ h¬i n-íc víi thÓ tÝch b»ng nhau. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A vµ B. a. HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b. CH3COOC2H5 vµ HCOOC3H7 c. CH3COOC2H5 vµ C2H5COOCH3 d. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. C©u 11: (C§A-2007) Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 4,4 gam chÊt h÷u c¬ X ®¬n chøc thu ®-îc s¶n phÈm ch¸y chØ gåm 4,48 lit CO2 (®ktc) vµ 3,6 gam n-íc. NÕu cho 4,4 gam hîp chÊt X t¸c dông víi dung dÞch NaOH võa ®ñ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn, thu ®-îc 4,8 gam muèi cña axit h÷u c¬ Y vµ chÊt h÷u c¬ Z. Tªn gäi cña X lµ. a. isopropyl axetat b. etyl axetat c. metyl propionat d. etyl propionat C©u 12: (§H B-2007) Hai este ®¬n chøc X vµ Y lµ ®ång ph©n cña nhau. Khi hãa h¬i 1,85 gam X, thu ®-îc thÓ tÝch h¬i ®óng b»ng thÓ tÝch cña 0,7 gam N2 (®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ a. HCOOCH2CH2CH3 vµ CH3COOC2H5 b. C2H5COOCH3 vµ HCOOCH(CH3)2 c. C2H3COOC2H5 vµ C2H5COOC2H3 d. HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 C©u 13: (§H A-2007)Xµ phßng hãa 8,8 gam etyl axetat b»ng 200 ml dung dÞch NaOH 0,2 M. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, c« c¹n dung dÞch thu ®-îc chÊt r¾n khan cã khèi l-îng lµ. a. 8,2 g b. 8,56 g c. 3,28g d.10,4 g C©u 14: (C§ A-2007)§un 12 gam axit axetic víi 13,8 gam etanol (cã H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c) ®Õn khÝ ph¶n øng ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng, thu ®-îc 11 gam este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ. a. 50 % b. 75 % c. 55 % d. 62,5 % C©u 15: Mét chÊt h÷u c¬ X chøa C, H, O m¹ch th¼ng cã ph©n tö khèi lµ 146 . X kh«ng t¸c dông víi Na kim lo¹i. LÊy 14,6 gam X t¸c dông víi 100 ml dung dÞch NaOH 2M thu ®-îc mét muèi vµ 1 r-îu. C«ng thøc cÊu t¹o cña 1
  2. X lµ c«ng thøc nµo sau ®©y. a. C2H4(COOCH3)2 b. (CH3COO)2C2H4 c. (C2H5OOC)2 d. c¶ a, b, c ®Òu ®óng C©u 16: §un nãng 21,8 gam chÊt X víi 0,25 lit dung dÞch NaOH 1,2M thu ®-îc 24,8 gam muèi cña axit mét lÇn axit vµ mét l-îng ancol Y. NÕu cho l-îng ancol ®ã bay h¬i th× chiÕm thÓ tÝch lµ 2,24 lit (®ktc). X cã c«ng thøc ph©n tö lµ.a. C2H4(OOCCH3)2 b. C3H5(OOCCH3)3 c. C3H6(OOCCH3)2 d. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 17: (§H B-2008) Hîp chÊt h÷u c¬ no, ®a chøc X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H12O4. Cho 0,1 mol X t¸c dông võa ®ñ víi 100 gam dung dÞch NaOH 8% thu ®-îc chÊt h÷u c¬ Y vµ 17,8 gam hçn hîp muèi. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ. a. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 b. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 c. CH3OOC-CH2-COO-C3H7 d. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 C©u 18: (C§ A-2008) Este ®¬n chøc X cã tØ khèi so víi CH4 lµ 6,25. Cho 20 gam X t¸c dông víi 300 ml dung dÞch KOH 1M (®un nãng). C« c¹n dung dÞch thu ®­îc 28 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc cÊu t¹o cña X l¯.’ a. CH2=CH-CH2-COOCH3 b. CH2=CH- COO-CH2-CH3 c. CH2-CH3-COO-CH=CH2 d.CH3-COO-CH=CH-CH3 C©u 19: (C§A-2008) Xµ phßng ho¸ 22,2 gam hçn hîp hai este HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng dung dÞch NaOH 1M (®un nãng). ThÓ tÝch dung dÞch NaOH tèi thiÓu cÇn dïng lµ. a. 150 ml b. 400 ml c. 300 ml d.200 ml C©u 20: (C§ A-2008)Hai chÊt h÷u c¬ X1 vµ X2 ®Òu cã khèi l-îng lµ 60dvC. X1 cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi Na, NaOH, Na2CO3. X2 ph¶n øng víi NaOH (®un nãng) nh-ng kh«ng ph¶n øng víi Na. C«ng thøc cÊu t¹o cña X 1 vµ X2 lÇn l-ît lµ. a. (CH3)2CH-OH, HCOOCH3 b. HCOOCH3, CH3COOH c. CH3COOH, HCOOCH3 d. CH3COOH, CH3COOCH3 C©u 21: (C§ A-2008) Mét hçn hîp X gåm hai chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc. Cho X ph¶n øng võa ®ñ víi 500 ml dung dÞch KOH 1M. Sau ph¶n øng thu ®-îc hçn hîp Y gåm hai muèi cña hai axit cacboxylic vµ mét r-îu (ancol). Cho toµn bé l-îng r-îu thu ®-îc ë trªn t¸c dông víi Na (d-), sinh ra 3,36 lit H2 (®ktc). Hçn hîp X gåm. a. mét este vµ mét r-îu b. mét axit vµ mét este c. mét axit vµ mét r-îu d. hai este. C©u 22: (§H A-2009)Xµ phßng ho¸ mét hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C10H14O6 trong dung dÞch NaOH (d-), thu ®-îc glixerol vµ hçn hîp gåm ba muèi (kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc). C«ng thøc cña ba muèi ®ã lµ: a. CH3-COONa, HCOONa vµ CH3-CH=CH-COONa. b. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa vµ HCOONa. c. HCOONa, CH C-COONa vµ CH3-CH2-COONa. d. CH2=CH-COONa, HCOONa vµ CH C-COONa. C©u 23: (§H A-2009)Xµ phßng hãa hoµn toµn 66,6 gam hçn hîp hai este HCOOC2H5 vµ CH3COOCH3 b»ng dung dÞch NaOH, thu ®-îc hçn hîp X gåm hai ancol. §un nãng hçn hîp X víi H2SO4 ®Æc ë 140 oC, sau.khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®-îc m gam n-íc. Gi¸ trÞ cña m lµ : a.18,00. b. 8,10. c. 16,20. d. 4,05. C©u 24: (§H A-2009)Xµ phßng ho¸ hoµn toµn 1,99 gam hçn hîp hai este b»ng dung dÞch NaOH thu ®-îc 2,05 gam muèi cña mét axit cacboxylic vµ 0,94 gam hçn hîp hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau. C«ng thøc cña hai este ®ã lµ a. HCOOCH3 vµ HCOOC2H5. b.CH3COOC2H5 vµ CH3COOC3H7. c. C2H5COOCH3 vµ C2H5COOC2H5. d. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5. C©u 25: (§H A-2009)Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là a. CH3COOC(CH3)=CH2. b. HCOOCH=CHCH2CH3. c. HCOOCH2CH=CHCH3. d. COOC(CH3)=CHCH3. C©u 26: (§H B-2009)Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là a. HCOOH và HCOOC2H5. b. HCOOH và HCOOC3H7. c. C2H5COOH và C2H5COOCH3. d. CH3COOH và CH3COOC2H5. C©u 27: (§H B-2009)Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác,nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là a. HO-CH2-C6H4-OH. b. CH3-C6H3(OH)2. c. HO-C6H4-COOH. d. HO-C6H4-COOCH3. C©u 28: (§H B-2009)Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH,thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là a. C3H6O2 và C4H8O2. b. C2H4O2 và C5H10O2. c. C3H4O2 và C4H6O2. d. C2H4O2 và C3H6O2. C©u 29: (§H B-2009)Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt,độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ởđktc). Công thức cấu tạo của X là : a. HCOOC2H5. b. HOOC- CHO. c. CH3COOCH3. d. O=CH-CH2-CH2OH. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản