Bài tập ứng dụng SPSS: Bài tập ôn thống kê mô tả - Nguyễn Duy Tâm

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.333
lượt xem
394
download

Bài tập ứng dụng SPSS: Bài tập ôn thống kê mô tả - Nguyễn Duy Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập bảng thống kê chéo cho những trường hợp sau: Giới tính và trình độ học vấn của chủ hộ. (Biểu thị tần số, tần suất theo giới tính, tần suất theo trình độ học vấn – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính). Hộ khẩu của chủ hộ và dân tộc (tần số, tần suất theo hộ khẩu và tần suất theo dân tộc – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính) Lập bảng thống kê đa biến cho 3 biến: dân tộc, hộ khẩu chủ hộ và giới tính (3 biến). Sau đó, rút gọn bảng chỉ thể hiện cho nam giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ứng dụng SPSS: Bài tập ôn thống kê mô tả - Nguyễn Duy Tâm

  1. 17-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm - http://sites.google.com/site/tam0505/ 1 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ TẠO BiẾN SAU  Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz sau ñaây baïn söû duïng thöôøng xuyeân nhaát nhaõn hieäu naøo? Coca-Cola 1 Pepsi-Cola 2 Sprite 3 7-Up 4 Fanta 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 2 1
  2. 17-Aug-10 TẠO BiẾN SAU  Baïn ñaõ töøng uoáng qua caùc nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz naøo trong caùc nhaõnhieäu sau ñaây? Coca-Cola 1 Pepsi-Cola 2 Sprite 3 7-Up 4 Fanta 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 3 TẠO FILE SPSS TỪ FILE EXCEL  TỪ FILE Du lieu nhan vien.xls HÃY TẠO MỘT FILE SPSS  ………………………………………………………………… …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  …………………………………………………………………  Từ file vừa tạo trên, hãy tiến hành lọc lại dữ liệu  …………………………………………………………………  ………………………………………………………………… Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 4 2
  3. 17-Aug-10  Dùng dữ liệu của bài tập:  DATA PHI CHINH THUC 2007  Lập bảng thống kê đơn biến cho những biến sau: 1. Giới tính người được khảo sat 2. Hộ khẩu chủ hộ 3. Số thành viên trong hộ 4. Dân tộc của chủ hộ 5. Hình thức kinh doanh 6. Địa điểm hoạt động Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 5 DATA PHI CHINH THUC 2007 1. Lập bảng thống kê chéo cho những trường hợp sau 2. Giới tính và trình độ học vấn của chủ hộ. (Biểu thị tần số, tần suất theo giới tính, tần suất theo trình độ học vấn – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính). 3. Hộ khẩu của chủ hộ và dân tộc (tần số, tần suất theo hộ khẩu và tần suất theo dân tộc – mỗi chỉ tiêu 1 bảng tính) 4. Lập bảng thống kê đa biến cho 3 biến: dân tộc, hộ khẩu chủ hộ và giới tính (3 biến). Sau đó, rút gọn bảng chỉ thể hiện cho nam giới hoặc nữ giới). Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 6 3
  4. 17-Aug-10 Thực hành vẽ biểu đồ  Vẽ biểu đồ hình bánh (pie), hình thanh (bar) và pareto cho các trường hợp sau: 1. Giới tính người được khảo sát 2. Hộ khẩu chủ hộ 3. Số thành viên trong hộ 4. Dân tộc của chủ hộ 5. Hình thức kinh doanh 6. Địa điểm hoạt động Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 7 Bài tập tự chọn biến  Anh chị dùng bài tập Khach hang di dong.sav , Hãy chọn một số biến định tính, biến phân loại để lập ra các bảng thống kê đơn biến và đa biến.  Mục đích: Xác định biến định tính và biến định lượng Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 8 4
  5. 17-Aug-10 DATA PHI CHINH THUC 2007  TÍNH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ MÔ TẢ CHO BA BiẾN tuổi chủ hộ, doanh thu hoạt động (q12.DTHD1). 1. Tính số trung bình, trung vị, mode 2. Tính khoảng biến thiên, phương sai, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn. 3. Tìm tứ phân vị, và phân vị thứ 95% Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 9 DATA PHI CHINH THUC 2007 1. Dựa vào nhóm câu 16.NN1  16.Nnkhac. Hãy cho biết nguyên nhân chính chuyển sang lĩnh vực kinh tế phi chính thức của người lao động. 2. Dựa vào nhóm câu 18.NV1  18.Nvkhac, hãy cho biết nguồn vốn chính trong việc huy động của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 10 5
  6. 17-Aug-10 Databaitap5 – statistics.sav 1. Tính mức độ yêu thích âm nhạc bình quân của cộng đồng cho từng loại âm nhạc được khảo sát ( bigband  hvymetal). 2. Hãy cho biết mức độ yêu thích âm nhạc bình quân chung của cộng đồng được khảo sát (Từ biến Bigband  Hvymetal) và cho biết mức độ yêu thích bình quân về âm nhạc theo giới tính (sex) và tình trạng hôn nhân (marital). 3. Kiểm định sự khác biệt về mức độ yêu thích âm nhạc (chung) theo sex và marital Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 11 Bài tập tự chọn biến  Anh chị dùng bài tập Khach hang di dong.sav , Hãy chọn một số biến định lượng để tính các chỉ tiêu thống kê mô tả nhằm mô tả khuynh hướng tập trung và phân tán của dữ liệu. Tìm giá trị phân vị có giá trị 85%. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 12 6
  7. 17-Aug-10 Khach hang di dong.sav  Dùng công cụ Descriptive để tính chỉ tiêu giá trị trung bình có các biến về mức độ hài lòng đối với từng dịch vụ trên điện thoại di động (Clthoai, Clvoice,…,Clpayment).  Vẽ biểu đồ thanh ngang cho các giá trị trung bình trên và cho biết khách hàng hài lòng nhất ở dịch vụ nào?  Tính mức độ hài lòng chung cho các dịch vụ di động. Và kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng đối với các mạng di động khác nhau Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 13  Thực hiện lại các bài tập trong file data phi chinh thuc 2007 và để tính các chỉ tiêu thống kê mô tả cho biến doanh thu hoạt động có sự phân nhóm theo giới tính và loại hình hoạt động và loại hình hoạt động (loaihinh)  Khach hang di dong.sav để tính các chỉ tiêu thống kê mô tả có sự phân nhóm theo giới tính, và số tiền chi cho điện thoại mỗi tháng Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 14 7
  8. 17-Aug-10 Dùng bài tập: Thu nhập khả d ụng và Doanh số bán lẻ.Sav  Một cửa hàng muốn nghiên cứu doanh số bán lẻ phụ thuộc vào thu nhập khả dụng của người dân và một số yếu tố khác như: thời gian,…  Sử dụng mô hình hồi quy: anh/chị hãy chọn mô hình tốt nhất nhằm dự báo doanh số cho năm 2010 và 2011. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 15 Danh gia du an PSM.sav Nhằm đánh giá khả năng cải thiện về thu nhập của người dân tham gia dự án. 300 hộ dân gồm hai đối tượng được tham gia dự án và không tham gia khảo sát.  So sánh khả năng cải thiện thu nhập của hai đối tượng này bằng phương pháp t_test.  Nhằm xác định và dự báo những đối tượng có khả năng cải thiện đời sống trong những hộ tham gia dự án. Anh/chị hãy dùng mô hình logit để xác định mức độ phù hợp của mô hình trên. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 16 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản