intTypePromotion=3

Bài tập và đồ án môn học Máy bơm và trạm bơm - Nguyễn Công Tùng

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
252
lượt xem
69
download

Bài tập và đồ án môn học Máy bơm và trạm bơm - Nguyễn Công Tùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn "Bài tập và đồ án môn học Máy bơm và trạm bơm" bao gồm các bài tập mà sinh viên cần vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện, các bài tập giải sẵn có tính chất mẫu để sinh viên tham khảo, các đồ án môn học và hướng dẫn thiết kế đồ án môn học trạm bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập và đồ án môn học Máy bơm và trạm bơm - Nguyễn Công Tùng

Tr−êng ®¹i häc thuû lîi<br /> <br /> Bé m«n m¸y b¬m vμ tr¹m b¬m<br /> <br /> BAØI TAÄP VAØ ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC<br /> <br /> M¸Y B¥M Vµ TR¹M B¥M<br /> Bieân soaïn: NGUYEÃN COÂNG TUØNG<br /> <br /> Nhµ xuÊt b¶n Tõ ®iÓn B¸ch khoa<br /> Hµ Néi - 2006<br /> <br /> 5<br /> <br /> Môc lôc<br /> Trang<br /> Lêi nãi ®Çu .......................................................................................7<br /> PhÇn thø nhÊt: C¸c bµi tËp ¸p dông ..............................................9<br /> PhÇn thø hai: C¸c bµi tËp mÉu ..................................................... 21<br /> Bµi tËp sè 1 ......................................................................................... 23<br /> Bµi tËp sè 2 ......................................................................................... 26<br /> Bµi tËp sè 3 ......................................................................................... 27<br /> Bµi tËp sè 4 ......................................................................................... 45<br /> Bµi tËp sè 5 ......................................................................................... 55<br /> PhÇn thø ba: §Ò tµi ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m ............................ 63<br /> PhÇn thø t−: H−íng dÉn thiÕt kÕ ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m ...... 73<br /> A. Bè trÝ tæng thÓ c«ng tr×nh tr¹m b¬m .............................................. 75<br /> B. Chän l−u l−îng thiÕt kÕ cho tr¹m b¬m .......................................... 76<br /> C. ThiÕt kÕ kªnh ................................................................................. 77<br /> D. TÝnh to¸n c¸c lo¹i cét n−íc cho tr¹m b¬m .................................... 80<br /> E. Chän m¸y b¬m, ®éng c¬ vµ m¸y biÕn ¸p ....................................... 82<br /> F. X¸c ®Þnh c¸c cao tr×nh ®Æt m¸y b¬m............................................... 88<br /> G. ThiÕt kÕ nhµ m¸y b¬m ................................................................... 88<br /> H. èng ®Èy ........................................................................................ 109<br /> I. ThiÕt kÕ bÓ hót ................................................................................ 110<br /> K. ThiÕt kÕ bÓ th¸o ............................................................................ 111<br /> PhÇn phô lôc: .............................................................................. 115<br /> Phô lôc 1: §é cao ¸p lùc khÝ trêi phô thuéc cao tr×nh n¬i ®Æt tr¹m b¬m<br /> Phô lôc 2: ¸p lùc bèc h¬i cña c¸c chÊt láng phô thuéc nhiÖt ®é ...... 117<br /> Phô lôc 3: TÝnh tæn thÊt cét n−íc cña ®−êng èng ............................. 117<br /> Phô lôc 4: .......................................................................................... 124<br /> Phô lôc 5: C¸c h×nh vÏ tham kh¶o .................................................... 125<br /> <br /> 117<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> <br /> C<br /> <br /> uèn "Bµi tËp vµ ®å ¸n m«n häc" do Bé M«n M¸y b¬m vµ Tr¹m b¬m<br /> tr−êng §¹i häc Thuû Lîi biªn so¹n dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh<br /> viªn c¸c ngµnh thuû lîi, c¸c hÖ chÝnh quy vµ t¹i chøc cña tr−êng.<br /> Cuèn s¸ch gåm 4 phÇn chÝnh vµ 1 phÇn phô lôc:<br /> <br /> PhÇn thø nhÊt bao gåm c¸c ®Ò bµi tËp mµ sinh viªn cÇn ph¶i vËn dông<br /> c¸c kiÕn thøc ®· häc ®−îc ®Ó thùc hiÖn nh»m hiÓu s©u h¬n vÒ ®Æc tÝnh lµm<br /> viÖc cña m¸y b¬m vµ tr¹m b¬m.<br /> PhÇn thø hai lµ c¸c bµi tËp ®· ®−îc gi¶i s½n cã tÝnh chÊt lµm mÉu ®Ó<br /> sinh viªn tham kh¶o khi lµm bµi tËp hay ®å ¸n thiÕt kÕ m«n häc còng nh−<br /> ®å ¸n tèt nghiÖp.<br /> PhÇn thø ba lµ c¸c ®Ò tµi §å ¸n m«n häc.<br /> PhÇn thø t− nh»m h−íng dÉn cho sinh viªn ®Æc biÖt lµ sinh viªn t¹i<br /> chøc lµm ®å ¸n m«n häc vÒ tr¹m b¬m, ®ång thêi còng cung cÊp thªm cho<br /> sinh viªn mét sè kiÕn thøc cô thÓ mµ trong gi¸o tr×nh kh«ng cã ®iÒu kiÖn<br /> tr×nh bµy ®Çy ®ñ.<br /> PhÇn phô lôc gåm c¸c b¶ng tra cøu mét sè sè liÖu cÇn thiÕt cho tÝnh<br /> to¸n thiÕt kÕ.<br /> Cuèn bµi tËp vµ ®å ¸n m«n häc m¸y b¬m vµ tr¹m b¬m do gi¶ng viªn<br /> chÝnh NguyÔn C«ng Tïng biªn so¹n, GS. PTS. Hoµng L©m ViÖn, PTS. Lª<br /> ChÝ NguyÖn hiÖu ®Ýnh vµ ®−îc Bé M«n M¸y B¬m vµ Tr¹m B¬m ®ãng gãp<br /> ý kiÕn.<br /> Ng−êi biªn so¹n<br /> GVC. NguyÔn C«ng Tïng<br /> <br /> 8<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản