Bài thảo luận pháp luật

Chia sẻ: Phan Thị Hương | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
155
lượt xem
60
download

Bài thảo luận pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập 3: Điều lệ của công ty cổ phần X có một số nội dung sau: a) Công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi b) Khi bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phổ thôngcó số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần phổ thôngmà cổ đông nắm giữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận pháp luật

  1. Đề bài: Bài tập 3: Điều lệ của công ty cổ phần X có một số nội dung sau: a) Công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi b) Khi bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cu ộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phổ thôngcó số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần phổ thôngmà cổ đông nắm giữ. việc bỏ phi ếu biểu quy ết được tiến hành lần lượt đối với từng ứng cử viên được bầu: ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt đ ược ít nh ất 70% s ố phi ếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. c) Khi các cổ đông không phải là cổ đông sángl ập chuyển nhượng c ổ phần phổ thôngcủa mình, phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông còn lại trong công ty. Chỉ chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc mua không hết. Yêu cầu: Nêu nhận xét về các nội dung trên trong điều lệ của công ty c ổ phần Bài làm a) Công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi • Theo Khoản 1 điều 77 luật doanh nghiệp, công ty cổ phần là doanh nghi ệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Đi ều 84 c ủa Luật này. • Các loại cổ phần của công ty: Theo khoản 1,2 Điều 78 luật doanh nghi ệp quy định: 1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. 2. Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ ph ần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết; b) Cổ phần ưu đãi cổ tức; c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  2. d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Như vậy thì trong điều lệ của công ty cổ phần X công ty không phát hành cổ phần ưu đãi là không hề vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, công ty không phát hành cổ phần ưu đãi thì có một số hạn chế sau: o Trường hợp công ty không phát hành cổ phần ưu đãi biểu quyết: + Cổ đông sáng lập: là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào văn bản Điều lệ đầu tiên c ủa công ty c ổ ph ần. Cổ đông sáng lập có vai trò to lớn với sự hình thành của công ty, do đó mà luật quy định là ngoài cổ đông sáng lập thì các cổ đông khác không được sở h ữu cổ ph ần ưu đãi biểu quyết( Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của m ột c ổ ph ần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định ). Nên cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại h ội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định trên. + Công ty X không phát hành cổ ph ần ưu đãi bi ểu quy ết thì các c ổ đông sáng lập sẽ không được ưu đãi biểu quyết trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông nữa, khi đó tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết là như nhau. Như vậy công ty có phần coi nhẹ vai trò của cổ đông sáng l ập. Đi ều này có th ể d ẫn đ ến sự không hài lòng của các cổ đông sáng lập và có thể gây ra mâu thu ẫn trong công ty. o Công ty không phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức. + Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định h ằng năm . Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây: cổ tức với m ức ưu đãi theo quy định của công ty; được nhận lại một phần tài sản còn lại t ương ứng v ới s ố cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản; các quy ền khác nh ư c ổ đông phổ thông. + Với giả sử công ty có phát hành c ổ ph ần ưu đãi c ổ t ức thì s ẽ thu hút được một lượng nhà đầu tư, đầu tư mua cổ phần ưu đãi cổ tức của công ty, làm tăng vốn cho công ty. Còn khi Công ty X không phát hành c ổ ph ần ưu đãi c ổ t ức thì sẽ không có cổ đông ưu đãi cổ tức , tức là công ty đã mất đi một lượng cổ đông, đồng nghĩa với việc mất đi một lượng vốn. o Công ty không phát hành cổ phần ưu đãi hoàn lại: + Cổ phần ưu đãi hoàn lại là c ổ ph ần đ ược công ty hoàn l ại v ốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều ki ện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
  3. + Loại cổ phần này phù h ợp với nh ững nhà đ ầu t ư có v ốn nh ưng l ại cũng có thế cần vốn bất cứ lúc nào, khi đầu tư loại cổ phần này thì họ có th ể yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào, nh ư th ế thì s ẽ đ ảm b ảo đ ược khả năng huy động cho nhà đầu tư. Khi công ty X không phát hành lo ại c ổ ph ần này thì họ đã mất đi một số lượng vốn đầu tư do không có các cổ đông ưu đãi hoàn lại. Vậy khi công ty quyết định không phát hành cổ phần ưu đãi thì sẽ có nh ững ưu điểm và hạn chế: + Ưu điểm là tạo ra sự công bằng cho các cổ đông trong việc góp v ốn, bi ểu quyết họp đại hội đồng cổ đông, hưởng lợi tức, đảm bảo được quyền lợi của các cổ đông nhỏ. +Nhược điểm là công ty không coi trọng vai trò của cổ đông sáng lập, và việc không phát hành cổ phần ưu đãi còn ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của công ty. b. Khi bỏ phiêu biêu quyêt bâu thanh viên Hôi đông quan trị tai cuôc hop Đai hôi ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ đông cổ đông, cac cổ đông phổ thông có số phiêu biêu quyêt băng số cổ phân phổ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ̀ thông mà cổ đông năm giữ; viêc bỏ phiêu được tiên hanh lân lượt đôi với từng ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ứng cử viên được bâu; ứng cử viên trung cử thanh viên Hôi đông quan trị phai ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ đat được it nhât 70% số phiêu biêu quyêt cac cổ đông dự hop. ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ * Nhân xet: • Điêu lệ nay cua công ty cổ phân X không sai về măt phap luât, nhưng sẽ gây ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ thiêt thoi cho cac cổ đông sang lâp. Vì theo điêu lệ cua công ty ở phân a la: “ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ công ty không phat hanh cổ phân ưu đai”, mà cổ phân ưu đai bao gôm: cổ phân ́ ̀ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ ̀ ưu đai biêu quyêt, cổ phân ưu đai cổ tức và cổ phân ưu đai hoan lai. ̃ ̉ ́ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ ̣ Vì thê, cac cổ đông sang lâp sẽ không có cổ phân ưu đai biêu quyêt, trong cac ́ ́ ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ́ ́ cuôc hop hay là bâu thanh viên Hôi đông quan trị thì giá trị phiêu biêu quyêt cua ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ họ cung chỉ như cac cổ đông khac chứ không như những công ty phat hanh cổ ̃ ́ ́ ́ ̀ phân ưu đai thì người nao năm giữ cổ phân sẽ có giá trị hơn là những người ̀ ̃ ̀ ́ ̀ không có và giá trị cua cổ phân ưu đai do điêu lệ công ty quy đinh. ̉ ̀ ̃ ̀ ̣
  4. • Như ta đã biêt, theo khoan 1 điêu 108 Luât doanh nghiêp, Hôi đông quan trị là ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ cơ quan quan lý công ty, có quyên nhân danh công ty để quyêt đinh, thực hiên ̉ ̀ ́ ̣ ̣ cac quyên và nghia vụ cua công ty không thuôc thâm quyên cua Đai hôi đông cổ ́ ̀ ̃ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ đông. Vì vây, thanh viên cua Hôi đông quan trị là những người rât quan trong, ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ có lợi ich găn liên với lợi ich cua công ty. Khi người sang lâp công ty là thanh ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ viên Hôi đông quan trị thì tât nhiên họ sẽ có trach nhiêm hơn với công ty. Trong ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ khi đo, nêu theo điêu lệ ( a) và (b) do công ty đăt ra như trên thì những người là ́ ́ ̀ ̣ cổ đông sang lâp cua công ty cung chỉ có quyên biêu quyêt như cac cổ đông phổ ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ́ thông khac, và không được bất cứ ưu tiên nao trong khi bâu thanh viên Hôi ́ ̀ ̀ ̀ ̣ đông quan tri, và số phiêu biêu quyêt cua họ cung chỉ có giá trị như những cổ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̃ đông phổ thông khac. ́ • Măt khac, nêu những người ngoai công ty muôn tham gia lam thanh viên Hôi ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ đông quan trị thì chỉ cân mua nhiêu cổ phân cua công ty là được hoăc có thể mua ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ chuôc cac cổ đông khac để số phiêu biêu quyêt cua minh nhiêu hơn. ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ Đó là những han chế mà điêu luât nay cua công ty gây ra. ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ * Muôn khăc phuc han chế nay, nên sửa đôi lai điêu lệ cua công ty X la: ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ • Phat hanh cổ phân ưu đai. ́ ̀ ̀ ̃ • Khi bỏ phiêu biêu quyêt bâu thanh viên Hôi đông quan trị tai cuôc hop ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Đai hôi đông cổ đông, cac cổ đông phổ thông có số phiêu biêu quyêt băng số cổ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ phân phổ thông mà cổ đông năm giữ và tuân theo điêu lệ về cổ phân ưu đai; viêc ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ bỏ phiêu biêu quyêt được tiên hanh lân lượt đôi với từng ứng cử viên được bâu; ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ứng cử viên trung cử thanh viên Hôi đông quan trị phai đat it nhât 70% số phiêu ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ biêu quyêt cua cac cổ đông dự hop. ̉ ́ ̉ ́ ̣ c. Khi các cổ đông không phải là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình, phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông còn l ại trong công
  5. ty, chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc không mua hết. Nhận xét: Theo điều 77 khoản 1 và khoản 5 điều 87 ( luật doanh nghiệp 2005) m ục doanh luật doanh nghiệp: "Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 81 và khoản 5 điều 84 của Luật này” Khoản 3 điều 81: "Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác” Khoản 5 điều 84:" Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty đ ược c ấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đổng sáng lập có quy ền tự do chuy ển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường h ợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty" Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng l ập đều được bãi bỏ. Vì công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi , nên tr ường h ợp này không r ơi vào quy định tại khoản 3 điều 81,các cổ đông chuy ển nh ượng không ph ải là c ổ đông sáng lập nên cũng không rơi vào quy định tại khoản 5 điều 84. Nh ư vậy điều lệ này của công ty cổ phần X là trái với quy định của pháp luật.
Đồng bộ tài khoản