Bài thi: thử sức cùng luật kinh tế

Chia sẻ: Huỳnh Công Thắng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
138
lượt xem
49
download

Bài thi: thử sức cùng luật kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí kinh doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thi: thử sức cùng luật kinh tế

  1. ĐỀ A THỬ SỨC CÙNG LUẬT KINH TẾ BCH GIẢNG ĐƯỜNG NT2+3 Họ tên thí sinh:............................................................... Điểm Lớp:............................Khóa........................................... Số thứ tự:....................................................................... ĐỀ THI Thời gian làm bài: 60 phút Đề thi gồm 6 trang Thí sinh không được sử dụng tài liệu A. Trắc nghiệm : 1/ Luật đầu tư 2005 chính thức được đổi vào ngày: a. 29/11/2005 c. 01/07/2005 b. 26/11/2005 d.20/05/2005 2/ Chọn các câu đúng trong các câu sau: a. Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí kinh doanh. b. Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư. c. Chỉ có những dự án đầu tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần phải đăng kí đầu tư. d. Cả 3 câu trên đều đúng. 3/ Chọn câu sai trong các câu sau: a. Nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần công ty, chi nhánh tại địa phương. b. Nhà đầu tư được quyền sát nhập, mua lại công ty, chi nhánh. c. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là quyền của nhà đầu tư. d. Sát nhập và mua lại doanh nghiệp là hình thức đầu tư trực tiếp. 4/ Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài : a. Phù hợp yêu hoạt động cầu dự án và không quá 50 năm. b. Trường hợp Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn thì không quá 80 năm. c. Cả 2 câu trên đều đúng. d. Cả 2 câu trên đều sai. 5/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: a. Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. b. Doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sát nhập, mua lại. c. Câu a đúng, câu b sai GVHD : ThS Lữ Lâm Uyên Page 1
  2. d. Cả hai câu đều đúng. 6. Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ABC thì phải nộp đơn đó ở đâu ? A. TAND tỉnh Bình Dương B.TAND TPHCM C. TAND tỉnh Đồng Nai D.Tất cả đều đúng 7. Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là A. Chi phí phá sản, thuế, lương CN B. Chi phí phá sản, lương CN, thuế C. Thuế, lương CN, chi phí phá sản D. Thuế, chi phí phá sản, lương CN 8. Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y. Hạn cuối cùng để các chủ nợ của các công ty này gửi giấy đòi nợ cho tòa án là A. 15/07/2007 B. 01/08/2007 C. 15/08/2007 D. 30/08/2007 9. Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004 A. Hợp tác xã B. Hộ kinh doanh C. Công ty TNHH D. Doanh nghiệp tư nhân 10. Caùc ñoái töôïng naøo sau nay khoâng coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ A. Ñaïi dieän coâng ñoaøn B. Coå ñoâng coâng ty coå phaàn C. Thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty hôïp danh D. Chuû nôï coù baûo ñaûm 11. Ai laø ngöôøi coù nghóa vuï noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn: 1. Chuû doanh nghieäp 2. Ñai dieän ngöôøi lao ñoäng hoaëc ñaïi dieän coâng ñoaøn 3. Coå ñoâng coâng ty coå phaàn 4. Ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ A. 1 vaø 2 B.1 vaø 4 C. 1 vaø 3 D. Taát caû ñeàu ñuùng 12. Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục : a) Tư pháp b) Dân sự c) Hành chính d) Hình sự. 13. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: +Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. +Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.
  3. ĐỀ A THỬ SỨC CÙNG LUẬT KINH TẾ BCH GIẢNG ĐƯỜNG NT2+3 a.Giao kết & hợp tác. c.Xác lập & hợp tác. b.Giao kết & thiện chí. d.Ký kết & thiện chí. 14. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm: a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng. b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ). c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị. d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đ ồng cho bên đ ề nghị. 15. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ b ị vi phạm. a. 6% c. 8% b. 7% d. 9% 16. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật. a. Khế ước c. Giao ước. b. Thỏa thuận d. a, b, c đều đúng. 17. “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 18. Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thông báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày 19. Thoâng thöôøng …… seõ chòu traùch nhieäm veà baát kyø khieám khuyeát naøo cuûa haøng hoùa neáu vaøo thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng …… ñaõ bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm ñoù a.Beân baùn…. beân mua b.Beân mua…. beân baùn c.Beân baùn…. beân baùn d.Beân mua…. beân mua 20. Chọn câu sai: a.Hợp đồng sẽ bị coi là trái pháp luật khi hai bên thoả thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp tại một tòa án nước ngoài trong khi cả hai bên đ ều là doanh nghiệp nội địa. b.Điện báo, telex, fax, thư điện tử,… không được xem là văn bản hợp đồng. c.Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập sự thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. d.Định nghĩa về hợp đồng trong Điều lệ tạm thời về hoạt động kinh doanh (10/04/1956) có thể coi là định nghĩa pháp lý đầu tiên về hợp đồng kinh doanh ở nước ta. GVHD : ThS Lữ Lâm Uyên Page 3
  4. 21. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án có thời hiệu khởi kiện với vụ án kinh tế là : a. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm b. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm c. 3 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm d. 4 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 22. Bộ luật tố tụng dân sự không quy định hội đồng giám đốc thẩm có quyền: a. Sửa bản án, quyết định của tòa án cấp dưới đã có hiệu l ực pháp luật b ị kháng nghị. b. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật c. Giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của toàn án cấp đưới đã bị hủy hoặc bị sửa d. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực PL để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại 23. Tranh chấp của Công ty A và Công ty B ( là cty con của A) được giải quyết tại tòa án nhân dân cấp nào a. Công ty mẹ đặt trụ sở ở đâu thì giải quyết tại TAND cấp đó b. Cấp huyện c. Cấp tỉnh d. Cấp tối cao 24. Cơ quan đăng ký Kdoanh có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đkkd trong thời hạn bao lâu từ ngày nhận hồ sơ a. 5 ngày lam việc c. 15 ngày lam việc b. 10 ngày lam việc d. 30 ngày lam việc 25. Cổ đông được dự ĐHĐCĐ a. Cổ đông phổ thông b. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi khác c. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết d. Tất cả cổ đông 26. 27. 28. Trong các DN sau đây, loại hình DN nào không được thuê giám đốc: 29. 30. a. Cty TNHH 1 thành viên 32. c. Cty hợp danh 31. b. Cty TNHH 2 thành viên 33. d. DN tư nhân 34. Công ty đối vốn gồm a. Công ty hợp doanh + công ty hợp vốn đơn giản b. Công ty hợp doanh + công ty cổ phần c. công ty hợp vốn đơn giản + công ty TNHH d. công ty TNHH + công ty cổ phần 35. Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ (nếu thay đổi phải thay đổi loại hình công ty):
  5. ĐỀ A THỬ SỨC CÙNG LUẬT KINH TẾ BCH GIẢNG ĐƯỜNG NT2+3 36. a. Cty TNHH 1 thành viên 38. c. Cty hợp danh 37. b. Cty TNHH 2 thành viên 39. d. DNTN 40. 29. Câu nào sau đây là đúng: 41. a) DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào 42. b)mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN 43. c) DNTN không có tư cách pháp nhân 44. d)Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN 45. 30. Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do. . . làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng . . . của mình về mọi hoạt đ ộng c ủa doanh nghiệp. 46. a)cá nhân, một phần tài sản b) tổ chức, toàn bộ tài sản 47. c)tổ chức ,toàn bộ tài sản d)cá nhân, toàn bộ tài sản 48. 31. Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng 49. 50. A. Trong 1 số 52. C. Trong 3 số liên tiếp 51. B. Trong 2 số liên tiếp 53. D. Tất cả đều sai 54. 32. Điều kiện thành lập Trung tâm trọng tài: 55. a.có ít nhất 5 sáng lập viên có đủ điều kiện làm trọng tài 56. b. được hội luật gia việt nam giới thiệu 57. c.bộ trưởng bộ tư pháp xem xét , quyết định giấy phép 58. d.cả a, b , c đều đúng 59. 33. Thời hạn bộ trưởng bộ tư pháp cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài , kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ : 60. a.15 ngày b.30 ngày c. 45 ngày d.60 ngày 61. 34. Cơ quan hành pháp nào sau đây xem xét quyết định thành lập Trung tâm trọng tài: 62. a. Tòa án nhân dân cấp tỉnh 65. d. Bộ kế họach và đầu tư 63. b. Tòa án nhân dân cấp cao 64. c. Bộ tư pháp 66. 35. Pháp lệnh về trọng tài thương mại có hiệu lực vào ngày, tháng, năm, nào ? 67. a. 1/7/2004 b. 1/7/2003 68. c. 1/7/2005 d. 1/7/2006 69. 36. Chọn câu đúng: 70. a. Đại hội xã viên có quyền quyết định cao nhất của HTX GVHD : ThS Lữ Lâm Uyên Page 5
  6. 71. b. Đại hội xã viên thường kì họp mỗi quý một lần do Ban quản trị triệu tập 72. c. Phải có ít nhất một nữa tổng số xã viên yêu cầu triệu tập đại h ội xã viên thì Ban quản trị mới triệu tập Đại hội xã viên bất thường. 73. d. Ban quản trị phải triệu tập Đại hội xã viên bất thường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. 74. 37. Mức góp vốn của xã viên: a. Không quá 20% vốn góp điều lệ của hợp tác xã b. Không quá 25% vốn gop điều lệ của HTX c. Không quá 30% vốn góp điều lệ của HTX d. Không quá 40% vốn góp điều lệ của HTX 75. 38. Liên hiệp HTX đăng kí kinh doanh ở: a. Uỷ ban nhân dân cấp huyện b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh c. Cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh d. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể 76. 39. Trong trường hợp giải thể bắt buộc,thời hạn thanh toán nợ,thanh lý các hợp đồng tối đa là: 77. a. 30 ngày. 79. c. 150 ngày 78. b. 60 ngày 80. d. 180 ngày. 81. 40. Nhiệm kỳ của ban quản tri HTX: a. Tối thiểu 2 năm b. Tối đa là 5 năm c. Do điều lệ HTX quy định d. Do điều lệ HTX quy định nhưng tối thiểu 2 năm tối đa là 5 năm 82. B. Bài tập tình huống 83. Công ty Phi-la-tốp Tân Ấp, Hà Nội mua của Nhà máy đường Vĩnh Tr ụ, Hà Nam 20 tấn đường, hẹn ngày giao hàng ngày 01/07/2005 tại kho chính c ủa Tân Ấp 84. Đúng ngày đoàn xe chở đường của VĨnh Trụ chở hàng đến kho Tân Ấp, song do chưa chuẩn bị kho hàng do nước sông Hồng dâng lên quá cao, Tân Ấp t ừ chối không thể nhận hàng, hẹn nhận muộn 4 ngày sau, mặc dù biết thời tiết có thể diễn biến xấu và Vĩnh Trụ không có địa điểm tập kết hàng trong phạm vi gần. Đoàn xe của Vinh Trụ không có địa điểm tập kết trong phạm vi gần. Đoàn xe Vĩnh Trụ tìm được chỗ lưu ngoài trời tại cầu Cầu Dẽ, Hà Tây. Hai ngày sau đó, trời đổ mưa như trút. 85. Ngày 04/07/2005 đoàn xe của Vĩnh Trụ qua trở lại kho của Tân Ấp. Khi kiếm tra hàng, do phát hiện đường bị ngấm nước mưa, Tân Ấp từ chối nhận hàng. 86. Vĩnh Trụ đổ lỗi cho Tân Ấp chậm nhận hàng, do vậy Tân Ấp buộc phải nhận lo hàng trên và thanh toán 10 triệu các khoản lưu kho bãi và chi phí phát sinh. Tân Ấp phản đối với lý do lũ sông Hồng là bất khả kháng.
  7. ĐỀ A THỬ SỨC CÙNG LUẬT KINH TẾ BCH GIẢNG ĐƯỜNG NT2+3 87. Các bên yêu cầu có đúng luật không? Nếu có tranh chấp thì xử lý ở đâu và như thế nào? 88. 89. 90. HẾT GVHD : ThS Lữ Lâm Uyên Page 7
Đồng bộ tài khoản