Bài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2010

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.817
lượt xem
151
download

Bài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn có thể tham khảo bài thu hoạch "Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2010" để nắm bắt thông tin yêu cầu của bài thu hoạch cũng như cách trình bày nội dung câu trả lời đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2010

  1. Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010) Trường: THPT Buôn Ma Thuột Tổ: Địa lí Giáo viên: Bùi Văn Tiến BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2010 *** Anh (Chị) hãy trình bày cảm nghĩ của mình thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X và nêu nhận thức của bản thân sau khi được học tập chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Liên hệ bản thân phải làm gì để xây dựng Đảng “là trong sạch, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay? 1/Những nhận thức thông qua việc học tập các chuyên đề về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của ban chấp hành TW Đảng khóa X: Các dự thảo văn kiện gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác. Theo tôi, đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. 2/Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm nay 2010; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” với công tác gắn tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2010, Qua nghiên cứu về chủ đề trên để góp phần xây dựng tổ chức Đảng văn minh trong sạch vững mạnh Bản thân tôi tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua nhận thức và tự liên hệ bản thân như sau: Ñeå hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Bản thân hết sức tâm đắc và nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu và học tập. Luoân nghĩ rằng cuộc vận động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; Vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, nhà nước ta có rất nhiều những hình ảnh, những con người có 1
  2. Tr ường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010) cuộc sống cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn làm được nhiều việc thiện, vì Tổ Quốc chấp nhận hy sinh, là những tấm gương cho nhiều người noi theo. Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, thoái hóa biến chất, làm sâu mọt đục khoét, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Chuyên đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những sự kiện trọng đại ấy, và những thành quả của ngày hôm nay, chúng ta có được, đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh". * Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh  vÒ xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” cụ thể là: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau: + Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh". “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt"; + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng; + Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng "là đạo đức, là văn minh"; + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của nhân dân"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Người nói: " Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; + Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải "dán lên trán hai chữ cộng sản" là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục"; + Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 2
  3. Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010) * Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đổi của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế; để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Qua nhöõng vaán ñeà treân , việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay theo toâi cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:  Một là Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;  Hai là Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp; Hieän nay trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến chất của một bộ phận tổ chức Đảng đã làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm xây dựng Đảng là caàn : + Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân t ộc phaûi dựa vào lực lượng của toàn dân + Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức đủ tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm,...không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người trong Đảng mà còn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng; + Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội.  Ba là Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng : tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức để bổ xung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương;  Bốn là Giải quyết tốt mối quan hệ với dân : phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích ban hành các chính sách . 3
  4. Trường THPT Buôn Ma Thuột-Giáo viên: Bùi Văn Tiến (Tháng 8 năm 2010)  Năm là; Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng, Ñaûng   vieân có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt xử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh. Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” là “đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho toâinhững kiến thức về Đảng.   Hơn lúc nào hết; Toâi không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên phải có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: "Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Đạo đức là cái gốc vì vậy mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu và diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Bản  thaân  toâi laø    moät  giaùo  vieân , trước hết tôi rất tâm đắc về vấn đề nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nhằm để nhận xét vaø  ñaùnh  giaù  ạibản thân mình trong thời gian công tác, để khắc phục những cái chưa đạt được và l   có định hướng phát huy những mặt tốt hơn trong những năm tiếp theo. Ñe m   heát  nhöõng   kieán  thöùc, kĩ năng và tâm huyết nhà giáo để góp phần đào tạo nguồn   nhân lực tương lai cho đất nước. Ng ười viết Bùi Văn Tiến 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản