intTypePromotion=3

bản sắc văn hóa việt nam: phần 1 (tái bản năm 2010)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
22
lượt xem
11
download

bản sắc văn hóa việt nam: phần 1 (tái bản năm 2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn sách bản sắc văn hóa việt nam: phần 1 gồm có 4 chương, trình bày tổng quan về văn hóa và bản sắc văn hóa; bản sắc văn hóa việt nam, cách tiếp cận; sự khác nhau giữa văn hóa trung quốc và văn hóa việt nam; bề dày văn hóa của người việt nam. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bản sắc văn hóa việt nam: phần 1 (tái bản năm 2010)

^<br /> <br /> PHAN NGỌC<br /> <br /> B ^Sác<br /> \ậnHóa<br /> VIỆT N A M<br /> <br /> ; Si<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN VÃN HỌC<br /> <br /> JỂ<br /> <br /> B Ả N S Ắ C V Á N H Ó A V IỆ T N A M<br /> <br /> PHAN NGỌC<br /> <br /> BẢN SẮC VĂN HÓA<br /> VIỆT NAÌVI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC<br /> <br /> "Phải làm thế nào cho vàn hóa vào sâu trong<br /> tâm lý cùa quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đối<br /> được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn<br /> hóa phải lâm thế nào cho qiiôc dân có tinh thẩn vì<br /> nước quên m ình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích<br /> riêng. Văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân<br /> Việt N am từ già đến trẻ, cá dàn ông và đàn bà, ai<br /> cúng hiêu nhiệm vụ cùi^hnình và biêt hưởng hạnh<br /> phúc của m ình nên đừợr hường".<br /> H ồ CHÍ MINH<br /> (Bái nói chuyện tại<br /> Hội n^hỊ Văn hóa toàn quốc)<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦ u<br /> <br /> Công trìn h "Bản sắc văn hóa Việt Nam" góp<br /> phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà<br /> hình th àn h là văn hóa học, nhằm cung cấp một số<br /> khái niệm cho ngành này để nghiên cứu bản sắc<br /> văn hóa Việt Nam.<br /> Từ trước đến nay, có vô số công trìn h đã viết<br /> về văn hóa. N hưng trong các công trìn h đã xuất<br /> bản, thường th iếu một sự n h ấ t quán về phương pháp,<br /> khái niệm. Nếu như các m ặt được xem là thuộc về<br /> văn hóa như xã hội, chính trị, giáo dục, văn học,<br /> nghệ th u ật, tôn giáo, tín ngưỡng... được trìn h bày,<br /> thì người đọc có cảm tưởng là lấy ỏ những ngành<br /> khoa học hữu quan rồi đưa vào sau khi đã rú t lại<br /> cho gọn. Người đọc không thấy cái m ặt văn hóa của<br /> các phương diện này.<br /> Theo người viết, để làm điều này, phải lo xây<br /> dựng hệ thống k hái niệm của văn hóa học cho n h ấ t<br /> quán; các khái niệm này đều phải có giá trị thao<br /> tác (opérationnel) tức là cho phép ta hành động có<br /> kết qúả chứ không phải chỉ cung cấp kiến thức.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản