intTypePromotion=3

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ: Luu Van Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
668
lượt xem
36
download

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận thức của cá nhân về tư tưởng và tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động: - Qua 04 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị, xã hội đã làm cho nhân dân ta nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bước đầu đạt được nhiều chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  1. CHI BỘ: VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và tên: LƯU VĂN TÂM Chức vụ: Cán sự Đơn vị công tác:Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thực hiện kế hoạch số 11KH/BCD ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Ban Ch ỉ Đạo huyện về việc tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Qua 04 năm triển khai học tập và thực hiện theo cu ộc vận động, bản thân tôi xin viết bản thu hoạch cá nhân gồm các nội dung như sau: 1/ Nhận thức của cá nhân về tư tưởng và tấm gương đ ạo d ức H ồ Chí Minh, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động: - Qua 04 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đ ức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị, xã h ội đã làm cho nhân dân ta nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn nh ững nội dung c ơ b ản, giá tr ị to l ớn c ủa t ư t ưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bước đầu đạt được nhiều chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, giáo viên, Đảng viên và nhân dân. - Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì vấn đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một việc rất có ích và vô cùng ý nghĩa. Vì tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nền tảng tin thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó h ọc t ập và làm theo t ấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cũng như tại cơ quan đơn vị khắc phục và sửa chữa tình trạng suy thoái “ có tính nghiêm trọng” về đạo đức lối sống, suy thoái về tư tương chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân cũng như trong cán bộ, giáo viên , công nhân viên ở đ ơn v ị về sự lãnh đạo của Đảng. 2/ Những kết quả cụ thể của bản thân trong làm theo t ấm g ương đ ạo đ ức Hồ Chí Minh: - Bản thân luôn chấp hành tốt những các Chỉ thị, Nghị quyết mà cấp trên đã đề ra. Luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân Việt Nam. Luôn ch ấp hành t ốt chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước. - Luôn có ý thức và trách nhiệm cao trong công tác, luôn sống và phục vụ nhân dân mà cụ thể là phục vụ cho các cháu trong thực hiện nhiệm vụ của mình. - Bản thân luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức lối sống của mình một cách trong sạch, quan hệ đúng mực với phụ huynh.
  2. - Là một Cán bộ quản lý của trường MN Tràm chim, hàng ngày luôn ti ếp xúc v ới các phụ huynh, tôi luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của mình, làm tròn nhiệm vụ được giao. Sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không thiên v ị, s ống hòa nhả thân ái với các bạn đồng nghiệp hết lòng cho s ự nghi ệp tr ồng ng ười c ủa mình, chăm sóc các cháu, tự rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức, lối sống tác phong c ủa một nhà giáo. Bên cạnh đó, cũng nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo dức, tự học, tự sáng tạo” - Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ người t ốt, khiêm t ốn, không chạy theo thành tích, không bao che, không giấu khuyết điểm của mình… - Luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập th ể, ph ải tôn trọng nguyên t ắc, pháp luật, không bè phái, để làm rối loạn kỷ cương làm mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường.. 3/ Những việc chưa làm được, nguyên nhân: - Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn nh ững h ạn ch ế như sau: - Cần phải thẳng thắn, mạnh dạn nhìn nhận hơn nữa trong công tác phê và t ự phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. - Công việc chưa thật sự sát, chưa tỉ mỉ, ch ưa bao quát cao, còn đợi c ấp trên nh ắc nhở . a/ Nguyên nhân: - Do chưa có nhiều kinh nhiệm trong công tác quản lý. - Do tính tình còn nóng vội chưa thật sự sâu sát vấn đề. 4/ Những đề xuất, kiến nghị: - Nên mở nhiều chuyên đề hơn nữa về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nội bộ Đảng viên cũng như các cán bộ, giáo viên ngoài Đảng hiểu rõ thêm v ề tinh th ần học tập theo tư tưởng của Bác. Để tất cả mọi người đ ều hi ểu rõ và th ực hi ện th ật t ốt theo đúng như lời bác dạy “ Sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. - Mỗi cán bộ phải thật sự tìm hiểu thêm về cuộc vận động này, nhằm th ấm nhuần đạo đức cách mạng, phải nắm vững nội dung th ực chất của đ ạo đức cách m ạng – đạo đức vĩ đại, không vì danh vọng, không chạy theo thành tích mà ph ải quy ết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. - Mỗi cán bộ giáo viên phải thật sự là 1 tấm gương đạo đức để các cháu noi theo. Ý kiến của lãnh đạo Chi uỷ, Chi bộ Tràm chim, ngày 23 tháng 09 năm 2010 Người viết thu hoạch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản